Grudzień 2021

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował ani nie realizował żadnych robót z uwagi na przerwę świąteczną oraz warunki atmosferyczne.

W okresie 24.12.2021 r. – 30.12.2021 r. panowały temperatury ujemne uniemożliwiające prowadzenie większości robót.

Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

Roboty Drogowe:

 • Wymian gruntu – km DK16-2 0+170 – 0+250, DD12 0+000-0+040;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17ch – km S61 38+170-38+380 prawa
 • Wykop – km DD11, DD15 rowy;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z odsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S16 0+680-0+920;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie rowu typ 1 ( rów trapezowy trawiasty) uszczelniany geomembraną – km S16 0+690-0+760 str. Prawa;
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowego z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 0+690-0+760 str. Prawa;
 • Wykonanie wykopu – km DD1, DD41, DD4b, DD7;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km 2+650-2+989;
 • Przepusty stalowe fi=0,80m – km DD8 PD-02 1+130;
 • Przepusty stalowe PEHD fi=0,40m – km S61 ZR28 38+162, ZR27 38+162;
 • Niwelacja terenów zielonych – km DD3, S61 23+255-26+300, DD4a, DD4b.

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz – 36.1
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN ( B500SP, BSt500S);
  – Beton fundamentów S5(C30/37) fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów.

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZP w rejonie węzła Ełk-Wschód – km S16 0+420-2+590,9,1/4/8-9.1/4/9.

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2(RC,PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 32+000.

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł.ok.2,0m. – km S61 38+850, DD22a.2-W22a.1;
 • Zbiornik ZBR 16 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurami o wym:60x40x12cm – km S61 35+175;
 • Zbiornik ZBR 168– wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurami o wym:60x40x8cm – km 35+175;
 • Zbiornik ZBR 18 – wykonanie odwiertów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanek traw i nawożeniem – km S61 35+175;
 • Zbiornik ZBR 18 – wykonanie odwiertów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanek traw i nawożeniem – km S61 35+175;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. Ok 2,0m – km S16 DD-7a – 0+400-0+500;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł.2,0m – km S16 DD-7 – 0+400-0+500;
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 DD-7a km 0+400-0+500.

Roboty drogowe:

 • Zasypki pod poboczami – km S16 2+500-3+400 + JZR L+P;               
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16-1 2+030-2+040, DK16-2 0+670-0+750;
 • Górna warstwa nasypów – km DK16-1 2+020-2+030;               
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16-1 2+020-2+131;
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD7 1+300 – 1+400,DD7 1+300 – 1+400, DD12 0+000-0+040,DK16-2 0+160-0+200;  
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 29+340 do 29+590 strona prawa, DD7 0+575 do 0+835 lewa, DD7d km 0+350-0+610 – str. Lewa, S61 29+350 do 29+550 prawa, S61 29+600 do 29+800 prawa, DG204108N 0+000 do 0+030 prawa, S61 29+800 do 29+900 prawa, S61 29+600 do 29+810 lewa, S16 km 0+690-0+920 – str. Lewa ; 
 • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 23+255 – 26+300, DD1, DD5a;
 • Górna warstwa nasypów – km S61 25+300 – 25+790, 25+300 – 25+790
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) uszczelniony geomembraną – km S16 km 0+690-0+920 ,DD7d km 0+350-0+610;
 • Wykonanie wykopów – km DD1,DD5a;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) uszczelniony geomembraną – km DD7d km 0+350-0+610;
 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- średnie – km DG 204108N 0+000-0+569;
 • Oznakowanie pionowe – Słupki do znaków, tablic – km DG 204108N 0+000-0+569;
 • Wykop – km S61 38+240-38+400; 
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 38+170-38+340;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17 cm – km S61 37+800-38+000 ;   
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – ułożenie pierwszej warstwy gr. 20 cm – km S61 40+380-40+480 lewa;                  
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 38+170-38+340;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km 2+460-2+650;
 • Sączki podłużne – studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S16 2+457; SD14, S16 2+623; SD15;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD15 PD-01 0+610, DD15 PD-02 0+960;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD8 RK-01 1+043, DD8 RK-02 1+297.

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz-36.7
  – P3L i P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                                                  
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7
  – P2L i P3P – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                                                                         
 • Obiekt WD-36.9
  – Ściana oporowa P1.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) 
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – UN – nitka prawa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                               
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – P2L – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)                                                                         
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – NL i NP. – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)                                                                         
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – UN-NP. i NL. – Wpusty mostowe żeliwne                                                                         
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – UN-NP. i NL. – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50 
 • Obiekt WD-41.4
  – 1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)                                                                                        
 • Obiekt PZDs-42.6
  – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)              
  – JL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)                                            
  – JL – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) 
  – JL – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa 
 • OBIEKT WS-26.3
  – zasypka za przyczółkiem              
  – stożki / skarpy              
  – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej              
  – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – MATERIAŁ              
 • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
  – zasypka za przyczółkiem 
  – stożki / skarpy
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5
  zasypka za przyczółkiem              
  Beton murka B35 (C30/37)              
  Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • WS-1.1
  – zasypka za przyczółkiem
  – stożki / skarpy
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN 
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
  – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego
  – PRZEPUST PZM-30.2
  – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie – km DL8 0+400-0+450; IV/6/11-II/6/8, S16 3+390; IV/6/11-II/1/6;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – okablowanie DL2 0+150-0+220; IV/2/1-IV/2/3, DL3 0+180-0+220; IV/1/14-IV/1/15, DL5 0+080-0+180; IV/4/15-IV/4/13; IV/4/5-IV/4/13, S16 2+745-2+890; IV/4/5-IV/4/1, S16 2+865; IV/1/1-IV/2/3, S16 2+890-2+970; IV/4/1-SOIV; IV/4/1-IV/3/3; SOIV-IV/1/1;
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania przepompowni – km S61 35+230-35+890; PP18-PP20.

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 km 26+500;
 • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 32+000.                                                                                                                                                   

Sanitarna:

 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD-7a km 0+000 – 0+400                             
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD-7a km 0+000 – 0+400                                                                                                                    
 • studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km 0+000 – 0+400
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 38+850; D22a.3-W22a.1                                                                                
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 38+850; D22a.2
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 35+175                                            
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 35+175                                            
 • Zbiornik – ZBR-18 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S61 35+175                             
 • Zbiornik – ZBR-18 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S61 35+175                             
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 39+830                             
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 39+830                                            
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 39+830

Roboty drogowe:

 • Wymiana gruntu – km DK16-2 0+750-0+910,DD7 1+300 – 1+400;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S16 str. P 1+350 – 1+ 975, S61 31+200- 31+550, DD7 0+030 do 0+450 lewa, DD5 1+420 do 1+540 prawa;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 26+300 – 26+470, 23+255 – 26+300;
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+920-1+000;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) uszczelniony geomembraną – km S16 str. P 1+350 – 1+975;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD4a, DD1;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4 – km DG 204108N ;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – km DG 204108N;               
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km DG 204108N;               
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S16 2+400-2+460;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD15 RK01 0+068, DD15 RK02 0+203;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S61 ZR29 40+205;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m (2 szt.) – km DG G-M PD02 0+192;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DK16-1 35.5a R8 P2 1+322, DK16-1 35.5a R8 P1 1+314.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZGD-34.5:
  – P5 – Zasypka najść z gruntu organicznego
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7:
  – Fundament P3P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)              
 • Obiekt PZM-38.1 :
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm
 • Obiekt PZDdz-39.7:
  – UN – Nitka lewa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)              
 • Obiekt PZDs-42.6:
  – UN – nitka lewa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WS-26.3:
  – zasypka za przyczółkiem              
  – stożki / skarpy              
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm              
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ
 • Obiekt WS/PZDsz-29.9:
  – zasypka za przyczółkiem              
  – stożki / skarpy              
  – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
  – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą – MATERIAŁ                             
 • Obiekt WS-1.1:
  – zasypka za przyczółkiem              
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN              
  – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni – km S61 26+230;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – okablowanie – km S16 2+420-2+460; III/2/10-IV/4/12;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – okablowanie – km S16 2+460-2+590; IV/1/11-IV/1/8,S16 2+460-2+630; IV/4/12-IV/4/8, S16 2+590-2+710; IV/1/8-IV/1/5, S16 2+710-2+750; IV/4/5-IV/4/6,S16 3+250-3+350; IV/6/8-IV/6/11.

Telekomunikacja:

 • Budowa Kanału telekomunikacyjnego – Kanał technologiczny główny – km S61

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 38+850; D22a.3-D22a+D83:N91.2;
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 35+175;
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 35+175;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 39+830;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 39+830;   
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+430-0+460;
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 30+100-30+200;               
 • wyloty – ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 1+450-1+815;
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego – km Dn500 S16 0+430-0+460.

Roboty Drogowe:

• Wykonanie wykopów (rowy)- km DD4a 0+100-0+600;
• Wykonanie nasypów z dokopu – km DD5a 0+100-0+300, DD4a 0+100-0+600;
• Wymiana gruntu – km DD7 1+300-1+400;
• Nasyp z dokopu – zależnie od warunków pogodowych – km S61 26+000-26+300;
• Zahumusowanie skarp i rowów – kontynuacja prac z tygodnia 48 – zależnie od warunków pogodowych – km DP 1872N 0+000-0+585;
• Górna warstwa nasypów – km S16 0+280-0+520, S16 0+620-1+000;
• Nasyp z dokopu – km S16 1+220-1+250;
• Zahumusowanie skarp i rowów – kontynuacja prac z tygodnia 48 – zależnie od warunków pogodowych – km DP 1872N 0+000-0+585;
• Górna warstwa nasypów – km S16 0+280-0+520, S16 0+620-1+000;
• Nasyp z dokopu – km S16 1+220-1+250;
• Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S61 ZR29 40+205;
• Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 ZR27 38+162, S61 ZR28 38+162;
• Przepusty z rur PEHD fi=0.80m (2 szt.) – km DG G-M PD02 0+192;
• Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DK16-1 35.5a R8-P1 1+314, DK16-1 35.5a-R8-P2 1+322;
• Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD15 PD01 0+610;
• Prace porządkowe – makroniwelacja – km S61 23+900-25+700.

Roboty Mostowe:

• Obiekt WS-26.3
– Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
– zasypka za przyczółkiem,
– stożki / skarpy,
– Urządzenie dylatacyjnego jednomodułowe 80mm (+/- 40mm).
• WS/PZDdz-29.9
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
– zasypka za przyczółkiem,
– stożki / skarpy,
– Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą,
– Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm z wkładką tłumiącą – MATERIAŁ.
• MS/PZDsz-0.5
– Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15),
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
– Beton murka B35 (C30/37),
– zasypka za przyczółkiem.
• PZM-24.3
– Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
• PZM- 25.5
– Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
• PZM-30.2
– Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
• PZM-32.5
– Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
• WS-1.1
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
– Beton ustroju nośnego B35 (C30/37),
– zasypka za przyczółkiem,
– Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego,
– Łożyska garnkowe – montaż.
• Obiekt PZM-38.1
– Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm,
– Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37).
• Obiekt WD-38.5
– Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
• Obiekt PZDdz-39.7
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
– Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37).
• Obiekt WD-41.4
– Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
• Obiekt PZDs-42.6
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

Roboty Branżowe:
C. Elektroenergetyka

• Węzeł Ełk Wschód – SOIII – okablowanie – km S16 2+400-2+420; III/2/10-IV/4/12;
• Węzeł Ełk Wschód – SOIV – okablowanie – km S16 3+340-3+380; IV/5/10-IV/5/11, S16 3+000-3+380; IV/6/4-IV/6/11, S16 3+150-3+380; IV/4/5-IV/4/13.

D. Telekomunikacja
• Kanał technologiczny główny- Ktu – km S61 26+400- 26+800.

E. Sanitarna

• Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD16 0+380-0+430;
• Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km DD16 0+380-0+430; D28.1;
• Studnie – zasuwa zwrotna dn 200 – km DD16 0+380-0+430; SZ28;
• Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km DD16 0+380-0+430; OS28;
• Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 – km S16 0+360-0+540;
• Montaż wpustów Dn500 – km S16 0+360-0+540;
• Montaż osadnika zawiesiny 30/300 (OS34) – km S16 0+360-0+540;
• Montaż separatora substancji ropopochodnych 30/300 (SEP34) – km S16 0+360-0+540;
• Montaż wylotu Dn500 (W34) – km S16 0+360-0+540;
• Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 35+175;
• Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów – km S61 35+930;
• Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 39+830;
• Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 39+830.

Listopad 2021

Roboty drogowe:

 • Wymiana gruntu – km S61 35+685-35+750 L, DK16-2 0+750-0+910;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+178-36+200 P;
 • Górna warstwa nasypów – km S61 36+200-36+420 L;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm- km S61 36+000-36+150, S61 36+950-37+060 prawa;
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm) – km D16-1 2+030-2+131;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 1+550-1+650 L;
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16 1+550-1+728,30;
 • Beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16-1 1+100-1+820;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DL2 0+121-0+230 P, DK16 0+565-0+665 P, JZR 0+330-0+470 P, DL3 0+100-0+220 L, DL2 0+050-0+150 L,                          DL6 0+055-0+150 P, DP1872N 0+000- 0+475 L;
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 23+255 – 26+300 (rowy), S61 28+600 – 31+300 (rowy) ,DD5;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 29+700 – 30+200;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 38+574-38+780 prawa, S61 23+600 – 23+700;               
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+920-1+000;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD1, DD7d dojazd do separatora;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD7b 0+000-0+100, DD7d 0+000-0+100;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 38+820-39+050, S61 41+230-41+300;
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 38+970; SD83;
 • wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S16 0+380-0+520;
 • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 1+080-1+400, DK16-1 1+800-2+100, DK16 0+750-0+900;
 • krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – km DK16 rondo przy DL1;                                                               
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej DK16-1 1+800-2+100, DK16 0+750-0+900;  
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S16 ZR6 2+417, DK16 ZR1 0+307, DG P3 0+257;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DG P2 0+087;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm DK16-1+080-1+400, DK16-1 1+800-2+100, DK16 0+750-0+900;

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZM-35.5a
  – UN – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
  – Odwodnienie izolacji pomostu – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą 
 • Obiekt WD-36.0
  – Kapy C i D – Beton kap B35 (C30/37)              
  – Kapy C i D – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)              
  – UN – Odwodnienie izolacji pomostu – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą 
  – UN – Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • Obiekt WD-36.9
  – Ściana oporowa 1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  – Wpusty mostowe żeliwne
  – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6
  – P1 – Zasypka za przyczółkiem
  – P1 – Stożki / skarpy                             
 • Obiekt PZM-38.1
  – Stożki / skarpy              
 • Obiekt WD-38.5
  – P3 – Beton kap B35 (C30/37)
  – P3 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm              
  – UN – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
  – Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – Skrzydło P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4
  – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • OBIEKT PZD-26.0
  – Beton kap B35 (C30/37)
  – zasypka za przyczółkiem 
  – stożki / skarpy
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
  – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT WD 28.6
  – Znaki wysokościowe na obiekcie
  – Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu
  – Bariery ochronne
  – Bariery ochronne z poręczą
  – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
  – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
 • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
  – zasypka za przyczółkiem
  – stożki / skarpy
  – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej 
 • OBIEKT WD-31.3
  – Znaki wysokościowe na obiekcie
  – Bariery ochronne
  – Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników
  – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5
  – zasypka za przyczółkiem
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
  – Beton murka B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-1.1
  – zasypka za przyczółkiem
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN              
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)              
  – Beton murka B35 (C30/37)
  – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego
 • PRZEPUST PZM-24.3
  – Nawierzchnia przejść, wypełnienie przewodów przepustów ekologicznych
 • PRZEPUST PZM-25.5
  – Nawierzchnia przejść, wypełnienie przewodów przepustów ekologicznych
 • PRZEPUST PZM-32.5
  – Nawierzchnia przejść, wypełnienie przewodów przepustów ekologicznych

Roboty Branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 3+080-3+400; 9.1/4/21-9.1/4/20, 9.1/4/20-9.1/4/19, 9.1/4/19-9.1/4/18, 9.1/4/-9.1/4/18, S61 33+060-34+200; 9.1/3-9.1/3/18;  
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód” S61 33+150-34+500; 9.2/3/3-9.2/3/1.

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 26+ 000.

Sanitarna:

 • Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  250 mm – km S61 42+200-42+400;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 23+380, S61 25+425-25+530, S61 25+660,S61 km 28+860, S61 36+400-36+600; przykanaliki KD20a, S61 37+650-37+840; przykanaliki KD22, S61 39+630-39+650; ZBR-24-SZ24;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD12 1+000; W24.26-D24.5; 
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 37+650 D22.16;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km DD12 1+000; D24.5;               
 • Studnie – zasuwa zwrotna dn 200 – km S61 39+630+39+650; SZ24;
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500″ S61 36+400-36+600; Wp20a.1; Wp20a.8; Wp20a.10; Wp20a.12; Wp20a.14; Wp20a.15; Wp20a.16; Wp20a.17; Wp20a.18; Wp20a.19, S61 37+650-37+840; Wp22.3; Wp22.9; Wp22.10; Wp22.11; Wp22.12; Wp22.17, S61 25+425-25+530, S61 28+860; 
 • Zbiornik – ZBR-25 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 39+830; 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 23+380 (ZBR1b), S61 25+660, S61 28+900-29+000, S61 29+060-29+090;  
 • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 31+250.

Roboty drogowe:

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+150-36+200 L                
 • Górna warstwa nasypów – km S61 36+200-36+420 P
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 35+980-36+000 P, S61 36+000-36+100 L+P”
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 1+590-1+650, DK16-2 0+676-0+720
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16-1 1+320-1+820 
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16-2 0+500-0+620
 • Beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+180-0+425, DK16-1 0+110-0+720, DK16-1 1+100-1+820 
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 28+930 do 29+100 P, S61 28+930- 29+210 L, S61 29+210 do 29+340 L” 
 • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 24+030 – 26+300 (rowy)
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 26+ 400, S61 29+700 – 30+200
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 38+570-38+800 lewa S61 23+600 – 23+700
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+380-0+520, S16 0+920-1+000, S16 1+220-1+250
 • Wykonanie wykopów DD4a (rowy) – km DD7e 0+000-0+100 (rowy)”
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD1, DD4a
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD3 0+000 – 0+700, DD7e 0+800-0+951, DD7b  1+000-1+216, DD7e 0+000-0+200
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD7a 0+500-0+790 
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 3-4 – km DP1872N 0+ 020, DP1872N 0+ 520
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – km DG204108N 0+ 000- 0+ 585″
 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – km DK16-2 0+680-0+800
 • Wymiana gruntu – km DK16-2 0+750-0+820
 • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 38+200-38+300                                       
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 37+200-37+430
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm) – km DK16-2 0+700-1+140
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG177035N
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm S61 39+730-40+500 
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm – km DK16-1+080-1+315
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+080-1+315, DK16-1 1+315-1+800, DK16-1 1+800-2+100  
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DK16-1 1+870-2+110 
 • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16-1 1+870-2+110, DK16-1 1+080-1+315, DK16-1 1+315-1+870
 • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 0+208-0+602
 • krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – km DK16 rondo przy DL4 0+860-0+895, DK16 wyspy kanalizujące przy DL4 0+835-0+915, DK16 0+430-0+500 
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DK16-2 RK-02 0+270, DL3 ZR1 0+262, S16 ZR3 2+631
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DL11 ZR1 0+303
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DK16-1 RK03 0+686, DK16-1 RK02 0+220
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 34+620-34+684, S61 35+180-35+437, S61 39+050-39+350
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 34+684; SD60, S61 35+437; SD63, S61 39+232; SD84

Roboty mostowe:

 • OBIEKT PZD-26.0:
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
  – Beton kap B35 (C30/37) ,
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm,
  – Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej.                                                                         
 • OBIEKT WS-26.3:
  – zasypka za przyczółkiem,
  – stożki / skarpy.              
 • OBIEKT WD 28.6:
  – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm,
  – Przeciwspadek z asfaltu lanego,              
  – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.
 • OBIEKT WS/PZDdz-29.9:
  – zasypka za przyczółkiem,              
  – stożki / skarpy,
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN,              
  – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45).                                                           
 • OBIEKT WD-31.3:
  – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm. 
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5:
  – zasypka za przyczółkiem,              
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37),              
  – Beton murka B35 (C30/37).                                            
 • OBIEKT WS-1.1:
  – zasypka za przyczółkiem,
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37),              
  – Beton murka B35 (C30/37),
  – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego,
  – Antykorozja konstrukcji stalowej. 
 • Obiekt WD-33.2:
  – NL – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
 • Obiekt WD-36.0
  – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm,
  – P1 – Krawężnik mostowy kamienny.                                                           
 • Obiekt WD-36.9
  – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),              
  – Ściana 3.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37).          
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6
  – P1 – Zasypka za przyczółkiem,
  – P1 – Stożki / skarpy,              
  – P1, P2 – Drenaż zasypki,              
  – P1,P2 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy.                                                                                        
 • Obiekt PZM-38.1
  – P1, P2 pod płyty przejściowe – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) 
 • Obiekt WD-38.5
  – P1 – Beton kap B35 (C30/37)                                            
 • Obiekt PZDdz-39.7
  – Skrzydło P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
  – Skrzydło P1L – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37).                                                                                        
 • Obiekt WD-41.4
  – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                         
 • Obiekt PZDs-42.6
  – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
  – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów, ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt),
  – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37),
  – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa.

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – okablowanie – S16 2+860-2+950; III/2/1-III/2/3, S16 3+110-3+200; III/3/2-III/3/6″ 
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód” S61 33+170-34+500; 9.2/3/3-9.2/3/1
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania oświetlenia węzła Ełk Wschód” S16 3+000-3+400; 9.3/2-9.3/4

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km 30+000

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 23+260-23+300, S61 23+340-23+370, S61 25+560 -25+615, S61 29+950-30+050, S61 30+200-30+400, S61 36+432-36+560; przykanaliki KD20a, S61 37+770; przykanaliki KD22, DK16-1 1+810; W20.29-Wp20.28, DK16-2 0+610; W22.26-Wp22.26
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+750-37+770; D22.13-D22.16, S61 23+340-23+370 
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 23+340-23+370, S61 23+260-23+300, S61 37+750-37+770; D22.14; D22.15
 • PP30 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,86m – km S61 42+420
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500S61 36+000; Wp20.1, DK16-1 1+810; Wp20.28, S61 36+432-36+560; Wp20a.2; Wp20a.3; Wp20a.4; Wp20a.5; Wp20a.6; Wp20a.7; Wp20a.9; Wp20a.11; Wp20a.13, DK16-2 0+610; Wp22.26, S61 37+770; Wp22.4; Wp22.5; Wp22.6; Wp22.7; Wp22.8, S61 23+260-23+300, S61 23+340-23+370, S61 25+560 -25+615, S61 29+950-30+050, S61 30+200-30+400
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 2,22 m, wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 2,22 do 0,15 m – km S61 35+175
 • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie wykopów – km S61 39+000
 • Zbiornik – ZBR-25 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 39+830
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 25+560 -25+615, S61 30+200-30+400

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DG204108N 0+260- 0+460 P;
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 24+030- 26+300 (rowy), S61 28+800 – 29+900(rowy);
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 29+700 – 30+200;  
 • Górna warstwa nasypów – km S61 38+500-38+780, S61 23+255 – 23+700;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 23+600 – 24+100;  
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+380-0+520, S16 1+220-1+250;      
 • Wykonanie wykopów – km DD7a (rowy), DD5 (rowy);
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD1, DD3, DD7;
 • Wykonanie nasypów, Nasyp z gruntu z dokopu – km DP1872N;
 • Wykonanie nasypów- Zasypki pod poboczami – km DG 177037N;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km DG 204108N;
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm) – km DK16 1+550-1+728;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16 0+140-0+420, DK16-1 0+280-0+740, DK16-1 1+320-1+820, DK16-1 1+868-2+020;
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16 0+420-0+500
 • Beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km DL9 0+000-0+033;
 • Beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DL11 0+244-0+550 j.P+L, DL10 0+000-0+227, DL9 0+110-0+227;  
 • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 38+200-38+300; 
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 37+772-37+930;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG177035N 0+290-0+400;
 • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16-1 0+325-1+800, DK16-1 1+870-2+110;
 • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 0+208-0+602, DK16 0+652-0+733, DK16 0+500-0+565;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 0+208-0+602, DK16 0+652-0+733, DK16 0+500-0+565 ;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm DK16-1 0+208-0+602, DK16 0+652-0+733, DK16 0+500-0+565;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 34+780-35+180;
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 35+055; SD62;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DK16-1 RK-06 1+628;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DK16-1 RK-05 1+659.

Roboty Mostowe:

 • Obiekt PZM-35.5a – Typu C – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt PZM-35.5a – UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt WD-36.9 – Ściana oporowa 3.1, UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – P1 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – P1 – Stożki / skarpy
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Kapy – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Kapy – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • Obiekt PZM-38.1 – P1, P2 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZM-38.1 – UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt WD-38.5 – P1 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-38.5 – P1P , P1L – Stożki / skarpy
 • Obiekt WD-38.5 – Płyta przejściowa P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 P1 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-38.5 – P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt WD-38.5 – Skrzydło P1P – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-38.5 – UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt WD-41.4 – Łożyska garnkowe
 • Obiekt PZDs-42.6 – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZD-26.0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt PZD-26.0 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt PZD-26.0 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt WS-26.3 – zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WS-26.3 – stożki / skarpy
 • Obiekt WS-26.3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • Obiekt WS-26.3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • Obiekt WS-26.3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt WD 28.6 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
 • Obiekt WS/PZDdz-29.9 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • Obiekt WS/PZDdz-29.9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt WS/PZDdz-29.9 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt WS/PZDdz-29.9 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • Obiekt MS/PZDsz-0.5 – zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt MS/PZDsz-0.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                      
 • Obiekt MS/PZDsz-0.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)                                 
 • Obiekt WS-1.1 – zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WS-1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • Obiekt WS-1.1 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
 • Przepust PZM-24.3 – Nawierzchnia przejść, wypełnienie przewodów przepustów ekologicznych
 • Przepust PZM-30.2 – Nawierzchnia przejść, wypełnienie przewodów przepustów ekologicznych
 • Obiekt WS- 1.1 – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego                                                                         
 • Obiekt WS- 1.1 – Antykorozja konstrukcji stalowej

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 30+ 500, S61 32+ 000.

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+870; W22.2-D22.13;
 • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160″ S61 41+890-42+100; SR30-PP30;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 37+870; D22.12; D22.13;
 • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+800-3+000;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 23+540 – 23+580, S61 23+420 – 23+500, S61 25+320-25+370;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 25+050; 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 23+540 – 23+580, S61 23+300 (ZBR13), S61 25+320-25+370, S61 23+420 – 23+500; 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 400 – km S61 23+300;               
 • wyloty – montaż wylotu Dn 800 – km S61 23+300;               
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 23+540 – 23+580, S61 25+320- 25+370, S61 23+420 – 23+500; 
 • Zbiornik – ZBR-10 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw;
 • Zbiornik – ZBR-13 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm;  
 • Zbiornik – ZBR-13 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm; 
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 2,22 m; 
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 2,22 do 0,15 m; 
 • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie wykopów;
 • Zbiornik – ZBR-25 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem.

Roboty drogowe:

 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 0+900 -2+365;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 25+450- 25+500 P, S61 25+230- 25+330 P, S61 25+780- 25+980 L, S61 25+800- 25+980 P;
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 29+900 30+200(rowy), DD7a (rowy);
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 29+700 – 30+200; 
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+220-1+250, S16 0+380-0+520;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD3, DD1 3+650 -3+800
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 35+250-35+300L, S61 35+250-35+400P;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 0+460-0+500;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16-1 0+100-0+280, DK16-1 1+080-1+315, DK16 0+140-0+420, DK16-1 1+480-1+819, DK16-1 1+868-2+020;
 • Beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km DL8 0+100-0+320;
 • Beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DD11a 0+830-0+905;
 • Beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – km DD11a 0+830-0+900;
 • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 38+200-38+300;
 • Górna warstwa nasypów – km S61 37+646-37+772;
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 37+930-38+050;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG177035N 0+290-0+400;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm – km DK16-1 0+370-0+430, DK16-1 0+208-0+602;
 • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 0+370-0+430, DK16-1 0+208-0+602;
 • Krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – km DK16 rondo przy DL1 0+500-0+530 pierścień wewnętrzny, DK16 rondo przy DL4 0+860-0+890 pierścień wewnętrzny;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+080-1+315, DK16-1 0+208-0+602; 
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 33+200-33+490;
 • Przepusty stalowe fi=0,80m DD13 PD-04 1+171;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m DD15 PD-03 1+260, DD15 PD-04 1+610.

Roboty Mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 – UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt PZM-35.5a – Na dojazdach – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt WD-36.0 – UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • Obiekt PZM-38.1 – P1, P2 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZM-38.1 – P1, P2 – Stożki / skarpy
 • Obiekt PZM-38.1 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm
 • Obiekt WD-38.5 – P1 – Zasypka za przyczółkiem                                                               
 • Obiekt WD-38.5 – P1 – Stożki / skarpy
 • Obiekt WD-38.5 – Skrzydła – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-41.4 – Skrzydło P3.2, P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4 – Ciosy podłożyskowe P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt PZDs-42.6 – UN – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • OBIEKT PZD-26.0 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT PZD-26.0 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT WS-26.3 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS-26.3 – stożki / skarpy
 • OBIEKT WS-26.3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS/PZDdz-29.9 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WS-1.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • OBIEKT WS-1.1 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS-1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-1.1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-1.1 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-1.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WS-1.1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT WS-1.1 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
 • Obiekt WS- 1.1 – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego
 • Obiekt WS- 1.1 – Antykorozja konstrukcji stalowej

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km 32+ 000, 30+ 000;

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m DK16 0+450-0+480; przykanaliki KD16, S61 23+955-24+035, S61 23+580-23+625, S61 23+690-23+740, S61 23+795-23+820, S61 25+505-25+530, S61 25+785-25+860;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+870; W22.2-D22.11;
 • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 41+890-42+100; SR30-PP30;   
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 37+870; D22.10; D22.11 , S61 25+505-25+530;
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km DK16 0+450-0+480; Wp16.3a; Wp16.4, S61 23+955-24+035, S61 23+580-23+625, S61 23+690-23+740, S61 23+795-23+820, S61 25+785-25+860, S61 25+505-25+530; 
 • Zbiornik – ZBR-18 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 35+175;
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 2,22 do 0,15 m – km S61 35+175;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 25+505-25+530;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 25+050; 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 25+785-25+860;
 • Zbiornik – ZBR-10 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 30+000;
 • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie nasypów – S61   30+000.
Październik 2021

Roboty drogowe:

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+420-36+680;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 0+180-0+240;
 • Górna warstwa nasypów – km DK16-1 1+868-2+020;
 • Warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – km DK16-1 1+480-1+560;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm -km DK16 0+240-0+420;   
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16-1 1+480-1+610,DK16 0+180-0+240,DK16-1 1+868-2+020;
 • Beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DL2 0+000-0+155,DL3,DL4 0+050-0+120,DL5 0+000-0+123,DL7 0+300-0+490;
 • Mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km S16 str. P 2+410-3+320, S16 str. L 2+410+3+320, JZR-P – 100mb, DL-7 – 65mb;
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA- Wymiana gruntu – km DD1 0+900 – 2+365;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 30+420- 30+570 L, S61 24+620- 24+870 L, S61 24+870- 24+990 L, S61 25+330 25+430 P;
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 29+900 30+200 (rowy);
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 29+700 – 30+200; 
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 23+255 – 23+700;
 • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 25+ 775 PD1;
 • Przepusty drogowe – Zabezpieczenie przed rozmyciem – ostrogi z betonu C25/30 – km DD4a, PD01, DD4b, PD01;  
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+120-0+520, S16 1+180-1+250;                     
 • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – km S61 28+780, S16 2+099, S61 23+550;        
 • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 28+780, S16 2+099, S61 23+550; 
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km S16 2+000-2+400 SL;
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km S16 1+400-1+900 SP;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DP 1872N; 
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej; cementem C3/4 gr. 15 cm – km DP1872N;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG177035N 0+340-0+440;
 • Wykonanie wykopów – km S61 38+150-38+200, S61 37+100-37+200;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 37+060-37+210;
 • Przepusty stalowe fi=0,80m – km DD13 0+219, PD01, DD13 0+642, PD03, DD11a PD-02;
 • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16-1 0+208-0+602;                                                  
 • Krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – km DK16 0+650-0+700 wyspy kanalizujące przy DL4 i DL1;  
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 0+320-0+510 prawa strona chodnika;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 33+590-33+900, S61 34+000-34+500;
 • Sączki podłużne – studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 33+590-34+500; SD54; SD55; SD56; SD57; SD58, S61 34+910; SD61.

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 Kapa NL – Beton kap B35 (C30/37);
 • Obiekt PZM-35.5a Skrzydła – gzymsy – Beton kap B35 (C30/37);
 • Obiekt WD-36.0 Korpus P1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno;
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P2 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych;
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
 • Obiekt WD-36.9 P3.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37);
 • Obiekt WD-36.9 UN – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m;
 • Obiekt PZM-38.1 P1, P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy;
 • Obiekt PZM-38.1 P1, P2 – Zasypka za przyczółkiem;
 • Obiekt WD-38.5 P1 – Zasypka za przyczółkiem;
 • Obiekt WD-38.5 P1L, P1P – Stożki / skarpy;
 • Obiekt WD-38.5 Kapa A i B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
 • Obiekt WD-38.5 – Beton kap B35 (C30/37);                                                                      
 • Obiekt WD-38.5 – Krawężnik mostowy kamienny;                                                       
 • Obiekt PZM-38.7 Skrzydła – gzymsy – Beton kap B35 (C30/37);
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Skrzydło P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Skrzydło P1P – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37);
 • Obiekt PZDdz-39.7 UN – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=21,0m;
 • Obiekt WD-41.4 Korpus P3, Skrzydło P1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
 • Obiekt WD-41.4 Korpus P3, Ciosy P1 i P2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.);
 • Obiekt PZDs-42.6 – zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy;
 • OBIEKT WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT WS-26,3 – stożki / skarpy;
 • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS-26,3 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne;
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45);
 • OBIEKT WS-26,3 – Urządzenie dylatacyjnego jednomodułowe 80mm (+/- 40mm);
 • OBIEKT WD 28,6 – Wpusty mostowe żeliwne;
 • OBIEKT WD 28,6 – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą;
 • OBIEKT WD 28,6 – Drenaż prefabrykowany;
 • OBIEKT WD 28,6 – Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – stożki / skarpy;                                                                         
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą; 
 • OBIEKT WD-31,3 – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą;
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5- zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37);                                  
 • OBIEKT WS-1,1 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS-1,1 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37);
 • OBIEKT WS-1,1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno;
 • PRZEPUST PZM-25.5 – zasypka;
 • PRZEPUST PZM-25.5 – Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol”; (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna);
 • PRZEPUST PZM-25.5 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków;
 • WS- 1.1 – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego             ;                                                            
 • WS- 1.1 – Scalanie konstrukcji stalowej NP.                                                                                                                                                                                   

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOIII- okablowanie – km S16 2+590-2+860; III/1/10-III/1/3, S16 2+950-2+970; SOIII-III/2/1; SOIII-III/1/1;
 • Węzeł Ełk Wschód SOIV – okablowanie – km S16 2+865-2+970; SOIV-IV/3/1; SOIV-IV/4/1; SOIV-IV/2/1; SOIV-IV/1/1
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania przepompowni w km 42+100, S61 42+160-42+420; ZK 16/4-16/2, 16/2-16/3 

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 32+ 000

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” S61 39+720-39+770; W25-ZBR-25, S61 41+890; W30-SR30, DP1872N 0+260, S61 25+470-25+530; 
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+420-0+460; D16.13-D16.14;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+420-0+460; D16.13-D16.15;
 • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 41+890-42+100; SR30-PP30;
 • Montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 41+890; SR30;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km DK16 0+420-0+460; D16.14; D16.15; 
 • Zasuwa zwrotna dn 200 – km S61 39+720-39+770; SZ25;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km DL11 0+250-0+540; W15.12; W15.13; W15.14; W15.15; W15.16; W15.17; W15.18; W15.19;
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie wykopów – km S61 35+175;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 25+470-25+530;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+685,S16 0+620;
 • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 25+470-25+530;
 • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S16 0+685;
 • osadniki – Osadnik zawiesiny 40/400 – km S16 0+685;
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 25+470-25+530;
 • Zbiornik – ZBR-7 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm ;
 • Zbiornik – ZBR-8 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm .

Roboty drogowe:

 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km S16 0+320-0+120 
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 0+900 – 2+365, DK16-2 0+350-0+450
 • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek1 – Zabezpieczenie nasypu przed podtopieniami – wykonanie materacy przeciwpowodziowych – km S16 0+420-0+530, S16  0+900-1+000;
 • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DG204108N 0+050- 0+260 prawa, S61 30+190- 30+420 lewa, S61 30+320- 30+420 L, DD9 0+340-0+720 SP, S61 38+800-39+150 SP;
 • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 29+900 30+200 (rowy);
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 29+700 – 30+200, S61 26+000 – 26+300
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 23+770 – 24+080, S61 23+550 – 23+770; 
 • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 ZR 30; km 40+205; L=14,5m, S61 ZR 31; km 40+277; L=4,5m, S61 25+ 532, S61 36+815-36+890;
 • Przepusty drogowe – Zabezpieczenie przed rozmyciem – ostrogi z betonu C25/30 – km S61, PD9   
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+320-0+530;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km S16 1+330-1+750;
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 1+330-1+750;
 • Przepusty stalowe; Przepusty z rur PP/PEHD – Zabezpieczenie przed rozmyciem – ostrogi z betonu C25/30 – km DD1, PD 01, Pd 7, PD6, PD02; 
 • ODWODNIENIE – Przepusty fi=0,8m – km DD1 25+ 775, PD02;                                 
 • Rozbiórka dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 12,5cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 30cm.) – DP 1872N;
 • Wykonanie nasypów – Nasyp z gruntu z dokopu – km DP1872N, 26+400;
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km DP1872N
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DP1872N; 
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DP1872N;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 37+640-37+700 S61 36+420-36+680;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 39+950-40+200, S61 35+250-35+300 L, S61 35+250-35+400 P;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 40+540-41+200,  S61 33+000-33+970 P, S61 35+125-35+250 P+L 
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 0+180-0+240, DK16-1 1+560-1+600, DK16-1 1+868-2+020;
 • Górna warstwa nasypów – km DK16-2 0+560-0+626, DK16-1 1+600-1+819;
 • warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – km DK16-1 1+480-1+560;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 warstwa gr. 20cm – km DL11 0+245-0+558 P, DL7 0+300-0+603, DL8 0+100-0+320; 
 • warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – km DK16-1 1+480-1+560;
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16-1 1+320-1+390, DK16-1 1+610-1+819, DK16 0+140-0+180 L, DK16 0+330-0+420;
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km DL9 0+033-0+277, DL10 0+000-0+233, DL11 0+400-0+540 L, DL11 0+244-0+550 P;
 • Przepusty stalowe fi=1.00m – km PD-01 DK16-2; km 0+226; L= 23,5m;
 • Przepusty stalowe fi=0,80m – km PD-04 DK16-2; km 0+429; L=18m;
 • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16-1 strona lewa na odcinku 0+360-0+446. DK16-1 strona prawa na odcinku 0+368-0+610 z łukami na zjazd awaryjny;        
 • krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – Pierścień zewnętrzny rondo na DK16 przy DL1 – 60m; DK16 w km 0+646-746
 • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 38+150-38+200, S61 37+100-37+200;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 37+210-37+460  
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów DG177035N 0+340-0+440

Roboty Mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 Kapa A NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-33.2 Kapa A NL – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZM-35.5a Kapa A i B – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-36.0 Kapa B, Gzymsy skrzydło P1 – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-36.0 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt WD-36.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 P1 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-38.5 – Stożki / skarpy
 • Obiekt WD-38.5 Kapa A – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 Wnęki dylatacyjne – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy
 • Obiekt WD-38.5 Kapa A i B – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-38.5 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-38.5 P1 – Drenaż zasypki
 • Obiekt PZM-38.7 – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt PZM-38.7 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm
 • Obiekt PZDdz-39.7 Skrzydło P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
 • Obiekt WD-41.4 Korpus P3, Skrzydło P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4 Korpus P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WS-26,3 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT PZM-28,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT WD-31,3 – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą
 • OBIEKT WD-31,3 – Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – zasypka za przyczółkiem                                                            
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                        
 • OBIEKT WS-1,1 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-1,1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WS-1,1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT WS-1,1 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
 • OBIEKT WS-1,1 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
 • PRZEPUST PZM-25.5 – zasypka
 • Obiekt WS – 1.1 – Montaż dźwigarów konstrukcji stalowej przęsła 1-2, 2-3, 3-4, NP.
 • Obiekt WS – 1.1 – Geosiatka- nasyp z gruntu zbrojonego                             

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – okablowanie – km S16 2+130-2+420; III/2/17-III/2/10; III/1/21-III/1/14; III/4/9-III/4/6, S16 2+460-2+590; III/1/12-III/1/9; III/2/9-III/2/10, S16 2+650-2+900; III/2/3-III/2/9, S16 2+860-2+940; III/1/1-III/1/3, S16 2+980-3+200; III/4/1-III/4/6, S16 3+300-3+380; III/4/9-III/4/11;

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 31+ 000;
 • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 31+ 000;

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”S61 35+350; przykanaliki KD18a, S61 36+150-36+250; przykanalik KD20, S61 37+530-37+560; przykanalik KD21, S61 39+720-39+770; D25.1-OS25, DP1872N 0+000-0+300, DG204108N 0+000;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+750-37+780; W21-S21.2;
 • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 41+890-42+420; PP30-SR30;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 39+720-39+770; D25.1; D25.2 
 • Osadniki – osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km S61 39+720-39+770; OS25
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 600 – km S61 37+750-37+780; W21,
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 35+350; Wp18a.1; Wp18a.2, S61 36+150-36+250; Wp20.6, S61 37+530-37+560; Wp21.31; Wp21.33, DP1872N 0+000-0+300, DG204108N 0+000;
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie wykopów – km S61 35+175
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830
 • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 27+150
 • Osadnik zawiesiny 30/300 – km S16 0+680
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km DP1872N 0+000-0+300, S61 28+935, ZBR7, DG204108N 0+000; 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – km S61 28+900
 • Zbiornik – ZBR-7 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm –
 • Zbiornik – ZBR-7 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm 

Melioracje:

 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A2 – km S61 37+000, DG 0+296,6

Roboty drogowe:

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+815-36+890, S61 37+680-37+720, S61 38+120-38+140, S61 36+420-36+680; 
 • Beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km JZRL;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km JZRP 0+155-0+450;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16-1 1+600-1+819;
 • Górna warstwa nasypów – km DK16-1 1+320-1+390;
 • warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – km DK16-1 1+125-1+230
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16-1 0+080-0+740, DL11 0+250-0+558 P+L;
 • warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – km DK16-1 1+480-1+560; 
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16-1 1+125-1+315, DK16-1 1+390-1+480, DK16 0+240-0+330;  
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km DL1, DL4, DL11;
 • beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+950-1+520;
 • beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+960-1+530;
 • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 41+120-41+420 SP, S61 40+720-41+120 SP, S61 40+400-40+720 SP, S61 40+200-40+400 SL, S61 40+290-40+450 SP;
 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DP1872N, S16 0+250-0+400;
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DG 177035N 0+300-0+460, DD1 0+900 – 2+365; DD17 0+250-0+330, DK 16-2 0+350-0+450;
 • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 – Zabezpieczenie nasypu przed podtopieniami – wykonanie materacy przeciwpowodziowych – km S16 0+900-1+000, S16  0+420-0+530;
 • Wykonanie wykopów – wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 28+550 – 28+600;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+000 – 26+300, S61 30+000 – 30+200;
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 40+020-40+200, S61 23+770 – 24+080, S61 25+700 – 25+880; 
 • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – km S61 1+ 300- 1+760; 
 • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 1+ 300- 1+760;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km 24+420 – 25+040, 28+800 – 29+500, 30+200 – 30+400, 30+200 – 31+900, S61 41+500-41+820, S61 41+140-41+400, S61 33+000 – 33+970 SP, S61 35+120 – 35+250 SL;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 20cm – km S16 1+650-1+400, S16 1+250-1+400
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 1+ 800- 1+650, S16 1+650-1+400, S16 1+250-1+400;
 • ODWODNIENIE – Przepusty fi=0,8m DD -4b, PD01 0+ 060, DD- 4a, PD01 0+ 249;
 • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD3 0+ 264;
 • Wykonanie nasypów – Nasyp z gruntu z dokopu – km DP1872N, 26+400;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm – km DG204108N; 
 • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 37+020-7+100, S61 37+970-38+000, S61 38+250-38+280; 
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 39+230-39+690;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 37+770-37+900; 
 • Przepusty z rur PEHD fi=1.00m (1 szt.) – PD-01 DG177035N; km 0+160; L=27,5m;
 • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa DK16-1 prawa strona na odcinku 0+208-0+368 z wyłączeniem odcinka na przejazd tymczasowy (km ok. 0+290-0+310).

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-33.2 – Na płycie przejściowej P3 – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt WS-2.9 – Ława pod bariery – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka najść z gruntu organicznego
 • Obiekt PZM-35.5a – Kapy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZM-35.5a – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-36.0 – Kapa B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
 • Obiekt WD-36.0 – Kapa szeroka, nitka prawa – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-36.0 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-36.0 – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P1P, P1L – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)               
 • Obiekt WD-36.9 – Ściana oporowa 1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-36.9 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
 • Obiekt PZM-38.1 – UN+ skrzydełka – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt PZM-38.1 – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy
 • Obiekt WD-38.5 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-38.5 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WD-38.5 – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm)               
 • Obiekt WD-38.5 – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Poprzecznice P1L, P1P, P2L i P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Ścianka zapleczna P2P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Poprzecznice P1L, P1P, P2L i P2P – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-41.4 – Korpus P1,P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • OBIEKT PZD-26,0 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT PZD-26,0 – stożki / skarpy                                                                                    
 • OBIEKT PZD-26,0 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
 • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • OBIEKT WS-26,3 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT PZM-27,2 – Schody skarpowe
 • OBIEKT WD 28,6 – Beton kap B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD 28,6 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
 • OBIEKT WD 28,6 – Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej
 • OBIEKT WD 28,6 – Schody skarpowe
 • OBIEKT PZM-28,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT PZM-28,9 – Schody skarpowe
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • OBIEKT WD-31,3 -Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm                                                                                                                         
 • OBIEKT WD-31,3 – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą
 • OBIEKT WD-31,3 -Schody skarpowe                                                                 
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
 • OBIEKT WS-1,1 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-1,1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-1,1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • PRZEPUST PZM-25.5 – zasypka               
 • WS- 1.1 – Geosiatka nasyp z gruntu zbrojonego

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie – km S61 33+450-33+620; I/4/8-I/4/12; I/3/9-I/3/12, S61 33+500-33+620; I/4/7-I/4/8-II/2/16; DL7 0+330-0+500; II/5/1-II/5/6l, DL8 0+250-0+290; II/6/4-II/6/5, DL11 0+030-0+240; II/4/12-II/4/18, DL11 0+420-0+558, DL10 0+000-0+030; II/4/7-II/4/12, S61 33+500-33+620; II/2/16-II/2/15, S16 1+960-2+130; III/1/23-III/1/26; III/1/26-III/2/22; III/2/21-III/2/22; III/2/17-III/2/20, S16 1+960-2+000; III/2/21-III/1/20, S16 2+050-2+130; III/1/21-III/1/23;
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania przepompowni -S61 42+160; RE7;
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 34+742; RE15;

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 31+ 000;
 • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 31+ 000;

Sanitarna:

 • Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  200 mm – km DK16 0+830      
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m DG 0+130; PP16-SR16; OS16-ZBR16, S61 35+230; PP18-OS18-D18.1-ZBR18, S61 37+530-37+560; Wp21.29-D21.20; Wp21.30-D21.21, S16 km 0+810;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+770-36+800; S21.2-D21.25;               
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 35+140; D18.2-W18.2;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+770-36+800; S21.3-S21.2-D21.24, S61 38+140; D22.7-D22.8;
 • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 100 – S16 km 0+610-0+635, DG 0+130; PP16-SR16               
 • Montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km DG 0+130; SR16;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 35+225; D18.1, S61 36+770-36+800; S21.3; S21.2;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 35+140; D18.2, S61 36+770-36+800; D21.25;                                                                       
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 36+770-36+800; D21.24, S61 38+140; D22.8, D31.1 S16 km 0+610-0+620;
 • Osadniki – osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” DG 0+130; OS16, S61 35+230; OS18;
 • PP16 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=2,57m – km DG 0+130
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 0+ 810, DG204108 km 0+000-0+300, S61 37+530-37+560; Wp21.29; Wp21.30;                             
 • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie wykopów – km S61 35+175;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830;
 • Separator substancji ropopochodnych 30/300 – S16 km -0+635;
 • wyloty -montaż wylotu Dn 200 – S16 km 0+810 S16 km 2+200-2+400;                  
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 600 – S16 km 0+610-0+620 ;                                          
 • Zbiornik – ZBR-7 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km 28+900.

Roboty Drogowe:
• Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 36+420-36+680
• beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 –
km S16 str. P 2+405-3+320;S16 str. L 2+398-3+315;JZR – L – 60mb
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 warstwa gr. 20cm – km DL9 0+075-0+272; DL4 0+000-0+119,65
• warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – km DK16-1 1+125-1+230
• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15cm –
DK16-1 0+280-0+380; DK16-1 1+080-1+125
• beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 –
DL5 – 150 mb; DL6 – 170mb
• beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7
DL8- 188 mb
• WZMOCNIENIE PODŁOŻA
• Wymiana gruntu – S61 37+674-37+700; DD1 0+900 – 2+365
• wykonanie wykopów Odcinek 2 – S61 37+900-37+940; S61 38+200-38+340
• Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 36+800-36+870
S61 37+680-37+720
• Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 38+800-39+230; 25+880 – 26+010
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
warstwa gr. 30cm – S61 41+700-42+100; 28+900 – 29+250
• Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – Ciąg główny 24+930 do 25+330 Prawa
Ciąg główny 24+370 do 24+620 Lewa; DG204108N 0+050 do 0+200 Lewa
• Wykonanie wykopów
wykonanie wykopów Odcinek 1 – S61 29+300 – 29+500
• Wykonanie nasypów
Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – 23+250 – 23+900
26+000 – 26+300; 29+550 – 29+900; 30+000 – 30+200
• Przepusty drogowe
Przepusty stalowe fi=1.00m – S61 25+166
• Przepusty drogowe
Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – DD1 1+920
• Wykonanie wykopów
• wykonanie wykopów Odcinek 1 – S 16 1+250-1+800 profilowanie skarp
• Wykonanie nasypów
Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów -DD 7a 0+300-0+650

• ODWODNIENIE
Przepusty fi=0,8m – DD1 km 4+400
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
warstwa gr. 20cm – DD 7a 0+300-0+650
• Wykonanie nasypów
Nasyp z gruntu z dokopu – DP1872N
• Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
Ścieki skarpowe trapezowe – 0+000-0+340
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – 0+000-0+340
• ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DL11 nitka prawa: 0+060-0+189; DL11
nitka lewa:0+070-0+192; DL10: 0+000-0+025
• krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – Pierścień zewnętrzny ronda na DK16 przy DL4 – 10m; Pierścień zewnętrzny ronda na DK16 przy DL1 – 50m
Wyspa kanalizująca na DL1 – 46,00m; Wyspa kanalizująca na DL4 – 50,00m
• Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny –
S61 37+450-37+610; S61 40+100-40+300
• Sączki podłużne – przykanalik śr. 200mm – S61 34+684; S61 40+210-40+448
• Sączki podłużne – studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 40+210-40+448; SD90; SD91

Roboty Mostowe:
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-33.2
Kapa szeroka nitka prawa
• Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2, Wąska kapa nitka lewa/prawa
• Zasypka za przyczółkiem -Obiekt PZGD-34.5; P1,P2,P3,P4,P5
• Stożki / skarpy – Obiekt PZGD-34.5; P1,P5
• Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.0; P1
• Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.0; P1
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-36.0, P3, P1
• Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy – Obiekt WD-36.0 Wnęki dylatacyjne P1, P3
• Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.0, P3, P1’
• Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-36.0, P1
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt WD-36.0, UN
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – Obiekt WD-36.0, UN
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa-
Obiekt WD-36.0, UN
• Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt WD-36.0, UN
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) -Obiekt MS/PZDsz-36.7
Fundament P1L, P1P
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) -Obiekt WD-36.9
Zbrojenie poprzecznicy P3
• Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.9, Poprzecznica P3
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt WD-38.5 ścianka zapleczna P1, P3
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt WD-38.5, UN
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa- Obiekt WD-38.5, UN
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa –
Obiekt WD-38.5, UN
• Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20) – Obiekt PZM-38.7, UN
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt PZM-38.7, UN
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – Obiekt PZM-38.7, UN
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7
Ścianka zapleczna P1L, P1P
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt PZDdz-39.7
Ścianka zapleczna P1L, P1P
• Łożyska elastomerowe – Obiekt PZDdz-39.7
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4,
Fundament P3.2
• Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Obiekt WD-41.4, P3.1, P3.2
• zasypka za przyczółkiem – OBIEKT PZD-26,0 –
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT PZD-26,0
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26,3
• Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) -OBIEKT PZM-27,2
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT PZM-27,2
• Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WD 28,6
• Fundament B35 (C30/37) – OBIEKT PZM-28,9
• Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) -OBIEKT PZM-28,9
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
• Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WD-31,3
• Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – OBIEKT WD-31,3
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
• zasypanie wykopu fundamentowego – WS 1.1
• zasypka za przyczółkiem – WS 1.1
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS 1.1
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WS 1.1
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – WS 1.1
• Zasypka – PRZEPUST PZM-25.5
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WD 28,6
• Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – OBIEKT WD 28,6
• Fundament B35 (C30/37) – OBIEKT WD-31,3
• Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT WD-31,3
• Montaż szalunków ustroju nośnego NL – WS 1.1
• Montaz dźwigarów konstrukcji stalowej przęsła 6-7 NP – WS 1.1
• Geosiatka nasyp z gruntu zbrojonego – WS 1.1
• Scalanie konstrukcji stalowej obiektu NL – WS 1.1

C. Elektroenergetyczna:

• Węzeł Ełk Wschód – SOI
okablowanie – DL8 0+000-0+090; I/3/7-I/3/9, DL8 0+110-0+250; I/3/6-II/6/4
S61 33+015; RO23, S61 33+020-33+170; I/2/4-I/2/3; SOI-I/2/3,
S61 33+170-33+180; SOI-I/4/1, S61 33+300-33+380; I/3/4-I/3/6
S61 33+300-33+420; I/4/4-I/4/7
• Węzeł Ełk Wschód – SOII
– okablowanie – DL11 0+050-0+200; II/3/1-II/3/4; II/1/1-II/1/4
DL11 0+130-0+250; II/2/12-II/2/15; DL11 0+290-0+355; II/4/3-II/4/5
DL11 0+250-420; II/2/1-II/2/7; II/4/1-II/4/3; DL11 0+420-0+550; II/2/7-II/2/12
S61 33+300-33+380; SOII-II/6/1

D. Telekomunikacja:
• BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Kanał technologiczny główny – Ktu – km 32+ 500
• Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – DL10 0-235; 79/1-79

E. Sanitarna:
• Budowa kanału
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m DK16 1+000; SR16a-W16a, S61 34+485; OS17-ZBR17
S61 38+600-38+740; przykanaliki KD22
S16 km 1+545-1+695; S61 km 25+400-25+450; S16 km 1+785
S61 km 25+900-25+980; S61 km 25+900-26+000
S16 km 0+000-0+100; S16 km 0+800-0+900; S61 km 29+000
• Budowa kanału
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
S61 38+140; D22.6-D22.7
• Budowa kanału
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
S61 38+140; D22.5-D22.6
• Kanalizacja tłoczna
budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – DK16 0+830-1+000; tł16a.1-SR16a
• Kaskad DN 300 – S61 38+140
• Montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – DK16 1+000; SR16a; S61 km 29+000
• Studnie
montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 3+130; D16b.5; S61 38+140; D22.6; D22.7
• Osadniki
osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 34+485; OS17
• Wyloty
montaż wylotu Dn200 – S61 39+300-39+700; W24.2-W24.25
S61 39+740-40+630; W25.2-W25.73;
S16 km 1+545-1+695; S16 km 2+100-2+215; S61 km 25+900-26+000
S16 km 0+000-0+100; S16 km 0+800-0+900
• Wyloty
montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 38+600-38+740; Wp22.28; Wp22.27
S16 km 1+545-1+695; S61 km 25+400-25+450; S16 km 1+785
S61 km 25+900-25+980; S61 km 25+900-26+000; S16 km 0+800-0+900
• Zbiornik – ZBR-18
wykonanie wykopów – S61 35+175
• Zbiornik – ZBR-25
wykonanie wykopów – S61 39+830
• budowa kanału
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
S61 km 25+400-25+450
• budowa kanału
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
S61 km 25+400-25+450
• studnie
montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 km 25+400-25+450
• separatory
Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – S61 km 29+000
• wyloty
-montaż wylotu Dn 250 – S16 km 0+000-0+100
• Zbiornik – ZBR-7
wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika
• osadniki
Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – S61 km 29+000

Wrzesień 2021

Roboty Drogowe:

 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km S61 37+660-37+720, DD15 1+060-1+080, DD1 0+900 – 2+365;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD2 1+850 do 2+100 Prawa, 24+330 do 24+630 prawa, 1+290 do 2+220 DD3 lewa, ciąg główny S61 28+110 do 28+440 prawa, 1+700 do 1+850 P DD2 prawa, ciąg główny 24+630 do 24+930 prawa;
 • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 29+250-29+600 (rowy);
 • Wykonanie nasypów Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 23+255 – 24+000, 23+255 – 26+300, 24+450 – 25+550, 29+550 – 29+900, 30+000 – 30+200;
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 39+235-39+690, S61 40+000-40+230, 25+310 – 25+380;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 40+230-40+680,24+080 – 24+420;               
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 30+500-30+800;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 42+000-42+590;  
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km  S 16  0+620-0+920 profilowanie rowów;              
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S16 1+250-1+800;               
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DG 204108N 0+000-0+569;               
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S61 36+800-36+860, S61 37+720-37+850, S61 36+440-36+680;  
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DL8 0+350-0+400, DL10 0+000-0+260, DL11 0+000-0+040; 
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16 0+500-0+740, DK16-1 0+360-0+740;
 • beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km JZR P 0+160-0+816
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km JZR L 0+190-0+560, JZR P 0+190-0+560;
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – km S16 P 2+900-3+340, S16 L 2+890-3+280;   
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km DL2 0+035-0+150, DL3 0+000-0+160; 
 • górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – km S61 34+000 – 34+500;                             
 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD15 0+700-1+020; 
 • Zabezpieczenie nasypu przed podtopieniamin – wykonanie materacy przeciwpowodziowych – km S61 36+792-36+760 ; 
 • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61  37+900-38+050;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm – km DD15 0+000-0+250; 0+360-1+780;
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DG G-M 0+000-0+190;
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – km DG G-M 0+000-0+190; 
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 38+600-38+750, S61 39+685-40+000;
 • Sączki podłużne – przykanalik śr. 200mm – km S61 38+670, S61 40+065, S61 40+780-40+980;
 • Sączki podłużne – studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 39+350-40+065; SD85; SD86; SD88; SD89; 
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DL1 0+047,50-0+131, DL3 0+240,15-0+279,75, DL4 0+055-0+120, DL6 0+000-0+035, DL8 0+550-0+648, DL11 nitka lewa:, 0+252-0+332, 0+350-0+415,DL11 nitka prawa, 0+250-0+269, 0+269-0+530;
 • krawężnik kamienny 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem – km Pierścień zewnętrzny ronda na DK16 przy DL4 – 10m.

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 – Nitka lewa kapa szeroka – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
 • Obiekt PZGD-34.5 – P1,P2,P3,P4,P5 – Zasypka za przyczółkiem;
 • Obiekt PZGD-34.5 – P1, P5 – Stożki / skarpy;
 • Obiekt WD-36.0 – P1 – Zasypka za przyczółkiem;
 • Obiekt WD-36.0 – P1 – Stożki / skarpy;
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P3 – Pale CFA;
 • Obiekt WD-36.9 – Poprzecznica P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
 • Obiekt WD-36.9 – Poprzecznica P1 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37);
 • Obiekt WD-38.5 – Skrzydło P1P, P1L – Izolacja cienka wykonywana na zimno;
 • Obiekt PZDdz-39.7 – P1, P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy;
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Ścianka zapleczna P2L, Ścianka zapleczna P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
 • Obiekt PZDdz-39.7 Ścianka zapleczna P2L, Ciosy podłożyskowe P1P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.);                             
 • Obiekt PZDdz-39.7 – P1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno; 
 • Obiekt WD-41.4 – Fundament P1.1, P1.2, P3, 3.2, 3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);               
 • Obiekt WD-41.4 – Fundament P1.1, P1.2, P1 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);
 • Obiekt WD-41.4 – P2P – Beton podpór (filar) B35 (C30/37);
 • OBIEKT PZD-26,0 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT PZD-26,0 – stożki / skarpy;
 • OBIEKT PZD-26,0 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
 • OBIEKT PZD-26,0 – Rura osłonowa DN-250mm; 
 • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS-26,3 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej;
 • OBIEKT WD 28,6 – Beton kap B35 (C30/37);
 • OBIEKT PZM-28,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT PZM-28,9 – Beton kap B35 (C30/37);
 • OBIEKT PZM-28,9 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Sączki Ø 50;
 • OBIEKT WD-31,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WD-31,3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno;
 • OBIEKT WD-31,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych;
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton murka B35 (C30/37);
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
 • OBIEKT WS-1,1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno;               
 • OBIEKT WS-1,1 – zasypka za przyczółkiem;
 • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37);
 • OBIEKT WS-1,1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno;
 • PRZEPUST PZM-25.5 – Zasypka za przyczółkiem;               
 • WS 1.1 – Montaż szalunków ustroju nośnego;
 • WS 1.1 – Scalanie konstrukcji stalowej obiektu NL;               
 • WS 1.1 – Montaż dźwigarów konstrukcji stalowej przęsła 6-7 , NP.

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie- km S61 33+020-33+140; I/1/1-I/1/4, S61 33+140-33+180; SOI-I/3/1; SOI-I/1/1, S61 33+170-33+300; I/3/1-I/3/4; I/4/2-I/4/4, S61 33+600-33+730; I/3/12-I/3/15; I/4/12-II/4/18; I/4/12-I/4/13, S61 33+730-33+900; I/3/15-I/3/19-I/4/19, S61 33+020-33+140; SO-II/5/1, DL4 0+120; IV/3/7-IV/3/10-IV/4/20; IV/4/16-IV/4/20;
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km DL10 0+160; RE36;     

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km 32+900.

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+260; D15.5-SZ15, S61 38+600-38+740; przykanaliki KD22, S61 39+740-39+830; przykanaliki KD25, S16 km 1+3115-1+400, S16 km 1+300-1+485, S61 km 25+265-25+400, S16 km 1+315-1+635, S16 km 1+665-1+785, S61 km 24+275-24+300, S61 km 25+290-25+315, S61 km 24+330-24+385;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG 0+030; D16.12-D16.13               
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+600; W16.2-D16.3                                                                              
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km DG 0+030; D16.12; D16.12a; D16.13
 • PP18 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,37m – km S61 km 25+240-25+320, S61 km 25+345-25+400, S61 35+230           
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 38+600-38+740; Wp22.29; Wp22.30; Wp22.31; Wp22.32; Wp22.33; Wp22.34; Wp22.35; Wp22.36, S61 39+740-39+830; Wp25.2; Wp25.3; Wp25.4; Wp25.5; Wp25.6; Wp25.7; Wp25.8; Wp25.9; Wp25.10; Wp25.11; Wp25.12; 13; Wp25.14; Wp25.15; Wp25.16; Wp25.17; Wp25.18; Wp25.19; Wp25.20, S16 km 1+3115-1+400, S16 km 1+300-1+485, S61 km 25+265-25+400, S16 km 1+665-1+785, S61 km 24+275-24+300, S61 km 25+290-25+315, S61 km 24+330-24+385, S16 km 1+520-1+635;
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S16 3+030;                             
 • Zbiornik – ZBR-16 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S16 3+030                             
 • Zbiornik – ZBR-16 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – km S16 3+030
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 25+345-25+400
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 25+240-25+320, S61 km 25+345-25+400               
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 km 1+3115-1+400, S16 km 1+300-1+485, S61 km 26+600-27+400, S16 km 1+315-1+635, S16 km 1+665-1+785, S61 km 24+275-24+300, S 61 km 24+330-24+385, S16 km 1+520-1+635;
 • Zbiornik – ZBR-7 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km 28+900               
 • Zbiornik – ZBR-7 – wykonanie wykopów – km 28+900

Roboty drogowe:

 • Wykonanie nasypów – km S61 37+840-37+890, S61 37+720-37+780, S61 38+060-38+130, S61 36+460-36+680, S61 35+150-35+250, DD13 0+980-1+020, DD13 1+160-1+220, DD15 0+560-0+590, DD15 1+500-1+780,DK16 0+540-0+630, DL4 0+000-0+040;
 • Wykonanie wykopów – km S61 37+780-37+900 
 • Wykonanie podłoża ulepszonego C0,4/0,5 – 15 cm – km DD13 0+450-0+700, DD15 0+350-0+630;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej C50/10 – gr. 17 cm – km S61 40+680-41+100, 26+470 – 26+850, 29+250 – 29+500, 30+400 – 31+000, 25+040 – 25+310;                                          
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 41+940-41+230 L, DL11 0+240-0+510 L, S61 28+370 do 28+470 L;                                            
 • Wykonanie wymiany gruntów – km 37+640-37+674               
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DL5 0+100-0+160;
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 ZR-P 0+905-0+940;                       
 • Górna warstwa nasypów – km S61 35+125-35+250, 25+240 – 25+310; 
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – km S16 1+800-2+400, JZRP 0+480-0+910, S16 2+900-3+050, JZRL 0+140-0+530;
 • Górna warstwa nasypów – km DL11 0+060-0+189,DL4 0+000-0+030, DK16-1 1+245-1+315, DK16-1 1+320-1+390;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – km DL2 0+000-0+225, DL5 0+015-0+238, DL6 0+000-0+269, DL1 0+000-0+131, DL3 0+000-0+280,DL7 0+115-0+220;               
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DL11 0+060-0+190, DL4 0+000-0+119,65;
 • beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km S16 JZRP 0+140-0+480;
 • beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – km S16 JZRP 0+480-0+905
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 0+900 – 2+365
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 23+255 – 24+000, 26+400, 24+450 – 25+550, 23+255 – 26+300; 
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 25+015-25+180;               
 • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km SD11, SD12, S61 39+350-39+686 
 • Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+800-2+400 pas rozdziału
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S16 1+250-1+800
 • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – km S61 39+350-39+867

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 – Jezdnia prawa, wąska kapa – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm
 • Obiekt WD-33.2 – Odwodnienie izolacji pomostu – Drenaż prefabrykowany
 • Obiekt WD-33.2 – Jezdnia prawa, lewa – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-36.0 – P1, P3 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-36.0 – P1, P3 – Stożki / skarpy
 • Obiekt WD-36.0 – Pod płytę przejściową P3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt WD-36.0 – P1 – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy
 • Obiekt WD-36.0 – P1, P3 – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) 
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P2, P3 – Pale CFA
 • Obiekt WD-36.9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt WD-36.9 – P1, P3 – Łożyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne
 • Obiekt WD-38.5 – Wnęki stref zakotwień – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy               
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P1P, Ciosy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P1P, Ciosy P2P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – P1L – Łożyska elastomerowe
 • Obiekt WD-41.4 – Filar P2, ława P1, ława P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4 – P2L – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
 • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • OBIEKT PZD-26,0 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT PZM-27,2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT PZM-27,2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WD 28,6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD 28,6 – Beton kap B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD 28,6 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • OBIEKT PZM-28,9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – stożki / skarpy
 • OBIEKT WD-31,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD-31,3 – Beton kap B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton murka B35 (C30/37)               
 • WS 1.1 – zasypka za przyczółkiem                                                                                                    
 • WS 1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                                                                
 • WS 1.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)                                          
 • WS 1.1 – Montaż konstrukcji stalowej obiektu                                                              
 • WS 1.1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                                           
 • PRZEPUST PZM-25.5 – zasypka

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie – km S61 33+650-33+900; I/4/13-I/4/19
 • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – okablowanie – km DK16 0+650-0+755; SOIV-IV/8/1; SOIV-IV/9/3
 • Węzeł Ełk Wschód – SOV – okablowanie – km DK16 0+470-0+660; SOV-V/1/1; V/2/1-V/2/2
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km DK16 0+495-0+655; 9.1/4/1-9.1/4/2, DL8 0+169; RE34, S61 33+525; RE12

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km DL7 0+453; 68-69, 32+900                                                     
 • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km DL8 0+175; 73-74, DL7 0+453; 68-69
 • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S61 34+183; 84/1-84
 • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S16 DK16 1+055; 71/9/4-71/9/3

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 40+200-40+350; przykanaliki KD25, DG 0+030; przykanaliki KD16, UL Kolonia km 0+210, UL Kolonia km 0+600, DG204108N km 0+140-0+290;               
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG 0 +030; D16.9-D16.12;               
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km DG 0+030; D16.10; D16.11;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km DK16 0+790; D16a.21;
 • Studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – km S61 40+200-40+350; D25.36; D25.37;                                                                                                    
 • PP17 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=5,52m – km S61 34+490
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 40+200-40+350; 21; Wp25.22; Wp25.23; Wp25.24; Wp25.25; Wp25.26; Wp25.27; Wp25.28; Wp25.29; Wp25.30; Wp25.31; Wp25.32; Wp25.33; Wp25.34; Wp25.35; Wp25.36; Wp25.37; Wp25.38; Wp25.39; Wp25.40; Wp25.41; Wp25.42; Wp25.43; Wp25.44; Wp25.45; Wp25.46; Wp25.47; Wp25.48; Wp25.49; Wp25.50; Wp25.51; Wp25.52, DG 0+030; Wp16.3; Wp16.1, UL Kolonia km 0+210, UL Kolonia km 0+600, DG204108N km 0+000, DG204108N km 0+140-0+290, Ul Kolonia km 0+210-0+610; 
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S16 3+030;
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S16 3+030; 
 • Zbiornik – ZBR-16 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S16 3+030; 
 • Zbiornik – ZBR-16 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S16 3+030;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG204108N km 0+140-0+290;
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m;
 • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km DG204108N km 0+140-0+290;
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km DG204108N km 0+140-0+290
 • Zbiornik – ZBR-7 – wykonanie wykopów;
 • Zbiornik – ZBR-12 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw.             

Roboty drogowe:

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 35+150-35+250,S61 36+460-36+680, S61 40+020-40+200, S61 38+060-38+130, S61 37+720-37+810,
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 26+860 do 26+960, S61 27+760 do 28+110 P, S61 39+820-40+100 SL ps,S61 39+100-39+250 SP ps,S61 39+520-39+680 SP s,DL9 0+100-0+220 L i P,DL10 0+050-0+210 SL,DL11 0+240-0+53 SP,S61 33+470-33+600 SP ps;                                                                          
 • Wykonanie wykopu – km S61 37+820-37+840, S61 39+780;                                    
 • warstwa mrozoochronna grubość 25 cm – km S61 41+230-40+840,S61 39+230-38-800;
 • ulepszone podłoże C0,4/0,5 – km S61 38+880-38+800,S61 38+880-39+040;
 • warstwa mrozoochronna – km DD11 0+000-0+080, DD11 0+170-0+290, DD11 0+350-0+440, DD11 0+470-0+835, DD11A 0+000-0+350, DD11A 0+450-0+974;               
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – DL8 0+400-0+640, DD11A 0+000-0+974, DD11 0+000-0+835,                 
 • Odhumusowanie – km DD13 0+670-0+860, DD15 0+000-0+230;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – km S16 3+050-3+425L                                                                                                               
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DL11 0+060-0+188, DK16-1 0+640-0+740, DL4 0+000-0+040, DK16 0+540-0+630;
 • Górna warstwa nasypów – km DK16-1 0+200-0+250, DL11 0+060-0+188;           
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm DL8 0+100-0+320, DK16-1 0+080-0+280, DL11 0+060-0+190;                              
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 0+900 – 2+365, DD1 0+900 – 2+365;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 23+255 – 26+300, 26+400, 23+255 – 24+000;
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km 24+080 – 24+420,24+080 – 24+420;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km 30+180 do 30+480, 28+870 do 29+250 ;  
 • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – km 30+200 do 30+360, S61 41+380-41+510, S61 42+690;
 • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km SD39,SD35
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km 28+600 – 28+800, 28+600 – 28+800;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km 31+000 – 31+500, 31+000 – 31+500;
 • Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+550-1+810, S16 0+620-0+920;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km 2+810 – 3+110;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DG204108N, DG204108N;
 • Wykonanie nasypów Górna warstwa nasypów – km DG204108N, 0+390 – 0+440, 0+130 – 0+340;
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km ul. Kolonia
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm ul. kolonia 0+150-0+630; 
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 S16 strona lewa 2+900-3+040, ZR-P 0+550-0+650, ZR-L 0+370-0+450;                                                       
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DL5 0+000-0+100, DL2 0+095-0+225;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 – Odwodnienie izolacji pomostu – Drenaż prefabrykowany
 • Obiekt WD-33.2 Jezdnia prawa, lewa – Krawężnik mostowy kamienny
 • Obiekt WD-36.0 – P3,P1 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-36.0 – P3,P1 – Stożki / skarpy
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P2 – Pale CFA
 • Obiekt WD-36.9 – Ława fundamentowa P1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – P2 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZM-38.1 – Ustrój nitka lewa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZM-38.1 – Nitka lewa – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)                  
 • Obiekt PZM-38.1 – Nitka lewa – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
 • Obiekt WD-38.5 – P3 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt WD-38.5 – Skrzydło P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
 • Obiekt WD-38.5 – Skrzydło P1P – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
 • Obiekt PZM-38.7 – Zbrojenie płyt przejściowych – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZM-38.7 – P1L, P2L, P1P, P2P – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P1P, P2P, Ciosy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P2P, Ciosy – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt WD-41.4 – Fundament P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy 
 • Obiekt WD-41.4 – Filar P2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-41.4 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT PZD-26,0 – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowego 80mm (+/- 40mm)
 • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT PZM-27,2 – Beton kap B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD 28,6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD 28,6 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD 28,6 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WD-31,3 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • OBIEKT WD-31,3 – Sączki Ø 50
 • WS-1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
 • WS-1.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)                                                                                                                                    

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – okablowanie – km DL1 0+040-0+100; IV/1/14-IV/1/20; IV/1/20-IV/2/10, DL1 0+040-0+100; DL2 0+000-0+110; IV/2/5-IV/2/10; IV/7/4-IV/2/10, DL5 0+030-0+229; IV/3/1-IV/3/7, DK16 0+510-0+540; IV/7/3-V/2/1, DK16 0+840;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOV – okablowanie – km DG 0+030-0+170; V/2/2-V/2/6;
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km DL2 0+122; RE27, DL3 0+151; RE28;

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km DL3 0+151; 71/14-71/15, DK16 0+650; 71/11-71/10;
 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km S16 1+300- 1+650 ;             

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DK16 0+840; W16a.5-Wp16a.5, S61 35+180-35+220; przykanaliki KD18, S61 35+100-35+150; przykanaliki KD20, S61 39+220-39+250; przykanaliki KD22a, S61 39+300-39+400; przykanaliki KD24, S61 40+400-40+620; przykanaliki KD25, S61 km 25+020-25+100, S16 km 1+270-1+400;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 39+220-39+250; W22a.4-D22a.7;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 38+850; D22a.4-D22a.3;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 39+220-39+250; D22a.7;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 38+850; D22a.3;
 • PP16a – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=4,54m – km DK16 0+830
 • Wyloty – montaż wylotu Dn300 – km S61 39+220-39+250;
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km DK16 0+840; Wp16a.5, S61 35+100-35+220; Wp18.14; Wp18.16; Wp18.10; Wp18.11, S61 35+100-35+150; Wp20.8, S61 39+220-39+250; Wp22a.7; Wp22a.6; Wp22a.5; Wp22a.4, S61 39+300-39+400; Wp24.2; Wp24.3; Wp24.4, S61 40+400-40+620; Wp25.70; Wp25.63; Wp25.64; Wp25.65; Wp25.66; Wp25.67; Wp25.73; Wp25.71; Wp25.69; Wp25.68; Wp25.62; Wp25.61; Wp25.53; Wp25.54; Wp25.55; Wp25.56; Wp25.57; Wp25.58; Wp25.59; Wp25.60, S61 km 25+020-25+100;
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 0,72 m – km S16 3+030;                                            
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 0,72 do 0,15 m – km S16 3+030;                             
 • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S16 3+030;
 • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie wykopów – km S61 39+830;               
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 km 25+020-25+100;               
 • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km 31+300;               
 • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km 31+300.

Melioracje:

 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5.          


• Nadzór przyrodniczy – odłów płazów, montaż płotków herpetologicznych – Lokalizacja – S61; S16
Roboty Drogowe
• Wykonanie nasypów – DK16-2 0+450-0+627, DD11A 0+100-0+150, DD11 0+750-0+835; DK16-1 1+320-1+390, DK16-1 1+610-1+812, DK16-1 0+200-0+250, DK16-1 1+230-1+315 DD6 1+600-1+780
• Wykonanie nasypów – S61 38+780-39+020,S61 37+720-37+780,S61 38+270-38+310, S61 39+730-39+810; S61 35+150-35+240
• Wykonanie wykopów – S61 38+900 str. L
• Wykonanie wykopów – DD11A 0+100-0+150, DD11 0+520-0+600
• GWN – DG G-M 0+190-0+280
• Ulepszone podłoże – C0,4/0,5 25 cm – S61 41+940-41+200
• Ulepszone podłoże – C0,4/0,5 gr. 15 cm – DD11 0+000-0+080, DD11 0+120-0+440, DD11 0+470+835
• Umocnienie rowów Typ 1 – S61 41+880-41+890, S61 42+125-42+230
• Umocnienie rowów Typ 2 – S61 41+890-42+125
• Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 39+220-39+520 L, S61 39+270-39+520 P, S61 41+880-41+980 P, 41+980-42+130 P; S61 26+460 do 26+600 P, S61 26+600 do 26+830 P, S61 24+400 do 24+600 L,S61 26+640 do 26+860
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – S16 2+400-2+900L+P, JZR str L 0+530-1+008, JZR str P 0+000-0+480
• – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – JZR str L 2+920-3+050, JZR str P 2+950-3+050
• – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – JZRP 0+000-0+500, JZRL 0+500-1+008
• – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 2+400-2+900 P+L
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – DK16 0+900-1+500
• podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DL11 0+250-0+558, DL3 0+000-0+279,77
• WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – DD1 0+900 – 2+365, DD1 0+900 – 2+365
• Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1
• Wzmocnienie nasypów za pomocą wkładek z geosyntetyków – S 16 0+620-0+920, S 16 0+620-0+920
• Wykonanie nasypów
Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – S61 23+255 – 24+000,S61 23+255 – 26+300, S61 23+255 – 24+000, S61 26+400,S61 23+255 – 26+300
• Wykonanie nasypów
Górna warstwa nasypów – 25+040 – 25+240, 30+200 – 30+400
• Sączki podłużne
drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 24+460 – 25+510 km
• Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – S61 24+460 – 25+510 km, S61 33+110-34+340, S61 41+710-42+330
• Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – SD7,SD9,SD10
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – 26+850 – 27+500
• Wykonanie nasypów z dokopów – S16 0+620-0+920 ,S16 1+550-1+810, S 16 0+620-0+920
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD5 0+300 – 0+600
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – 0+000 – 0+350
• Wykonanie nasypów
Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DG204108N
• Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – S61 PD8; km 40+699; L=18,0m
• ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DL7 km 0+070-0+150, DL11 strona lewa 0+000 -0+030
• ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – ZR-L km 0+000-0+140 S61 strona prawa km 2+900-3+050
ROBOTY MOSTOWE
• Zasypka za przyczółkiem – Obiekt PZGD-34.5
• Wykonanie izolacji natryskowej nad podporą konstrukcji podatnej PZG-34.5 – Obiekt PZGD-34.5
• Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.0 , P3
• Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.0 , P3
• Drenaż zasypki – Obiekt WD-36.0 , P3
• Wykonanie próbnego obciążenia pali – statyczne/dynamiczna – Obiekt MS/PZDsz-36.7
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-36.9, Ława fundamentowa P1.1
• Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6, P2
• Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych przed i za obiektem 36.7 – pale przemieszczeniowe wraz z platformą roboczą – P3
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZM-38.1 , Ustrój nitka lewa
• Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-38.5, P3
• Stożki / skarpy – Obiekt WD-38.5, P3L
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5, Skrzydło P1L
• Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt WD-38.5, Skrzydło P1L
• Drenaż zasypki – Obiekt WD-38.5, P3
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZM-38.7, Zbrojenie płyt przejściowych
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt PZDdz-39.7, Korpus P2L
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Obiekt PZM-38.7, Zbrojenie płyt przejściowych
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt PZDdz-39.7, Korpus P2L
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT PZD-26,0
• Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT PZD-26,0
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26,3
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WD 28,6
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT WD 28,6
• Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa – OBIEKT WD 28,6
• Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) – OBIEKT WD 28,6
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
• Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
• Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – OBIEKT WD-31,3
• Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WD-31,3
• – zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
• Beton murka B35 (C30/37) – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
• Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
• Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS 1.1
• Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – WS 1.1
• Zasypka – PRZEPUST PZM-24.3
• Fundament B35 (C30/37) – PRZEPUST PZM-25.5
ROBOTY BRANŻOWE
C. Elektroenergetyka
• Węzeł Ełk Wschód – SOIV
– okablowanie – DL1 0+065-0+130; IV/1/17-IV/1/19, DK16 0+550-0+650; SOIV-IV/7/1; IV/7/1-IV/7/2; IV/7/2-IV/7/3, DK16 0+670-0+720; IV/8/1-IV/8/2; IV/8/2-IV/8/3, DK16 0+860; IV/8/6-V/3/1
• Węzeł Ełk Wschód – SOV
– okablowanie – DK16 0+950-1+035; V/3/2-V/3/3; V/3/3-V/3/4
• Oświetlenie przejścia dla pieszych km 1+735 DK16 – DL11 0+140; RE4
D. Telekomunikacja
• Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 – DL2 0+015; 71/12/2-71/12/1
E. Sanitarna
• Budowa kanału
– budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DL11 0+110-0+200; przykanaliki KD14; KD16b, S61 36+200-36+400; przykanaliki KD20 S61 39+600-39+700; przykanaliki KD24; S61 km 27+240-27+280
• Budowa kanału
– budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 36+190-36+250; D20.16-D20.18, S61 39+220-39+250; W22a.4-D22a.5-D22a.7
• Budowa kanału
• – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 36+110-36+240; D20.6a-D20.11; S61
• Budowa kanału
– budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+850; D22a.4-D22a.3
• Studnie
– montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m- S61 36+190-36+250; D20.17; D20.18 S61 39+220-39+250; D22a.5; D22a.6; S61 km 27+240
• Studnie
– montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 38+850; D22a.4
• Wyloty
– montaż wpustu deszczowego Dn500 – DL11 0+110-0+200; Wp16b.3, Wp16b.4, Wp16b.5, Wp14.11, Wp14.10, Wp14.9,S61 36+200-36+400; Wp20.20, Wp20.19, Wp20.18, Wp20.17; Wp20.16, Wp20.15, Wp20.14, Wp20.13; Wp20.12, Wp20.11, Wp20.10, Wp20.9, S61 39+300-39+700; Wp24.5; Wp24.6; Wp24.7; Wp24.8; Wp24.9; Wp24.10; Wp24.11; Wp24.12; Wp24.13; Wp24.14; Wp24.15; Wp24.16; Wp24.17; Wp24.18; Wp24.19; Wp24.20; Wp24.21; Wp24.22; Wp24.23; Wp24.24; Wp24.25
• Zbiornik – ZBR-16
– ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem –
• Zbiornik – ZBR-16 – S16 3+030
– wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 0,72 m – S16 3+030
• Zbiornik – ZBR-16a
– wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S16 2+940
• Zbiornik – ZBR-16a
– wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S16 2+940
• Zbiornik – ZBR-16a
– wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S16 2+940
• Zbiornik – ZBR-25
– wykonanie wykopów – S61 39+830
• studnie
– montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 km 27+240
• wyloty
– montaż wylotu Dn 200
• wyloty
– montaż wylotu Dn 300
• wyloty
– montaż wylotu Dn 500
• wyloty
– montaż wylotu Dn 600
• Zbiornik – ZBR-12
– wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
• Zbiornik – ZBR-12
– wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm
• Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
Przebudowa kolizji A13 -M – S61 40+719-40+892,5
• Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
• Przebudowa kolizji A18+A19 – S61 41+373,20

Roboty Drogowe:

⦁ WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 0+900 – 2+365, DD1 0+900 – 2+365, S61 40+080-40+120
⦁ humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61
⦁ Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km 2+370 do 2+670 strona prawa DD6, S61 30+550 do 30+680, S61 31+220 do 31+330, S61 30+700 do 31+330 strona lewa, S61 26+900 do 27+060 strona prawa, S61 27+060 do 27+130 prawa strona, S61 26+900 do 27+150 lewa strona, S61 26+400 do 26+640 strona prawa, S61 27+150 do 27+400 strona lewa,
⦁ humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD6
⦁ Górna warstwa nasypów – km 26+400 – 26+850,28+860 – 29+250, 26+400 – 26+850, 28+860 – 29+250″ S61 39+220-39+440, S61+440-540, 39+540-680
⦁ Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DK16-1 1+245-1+315,DK16-1 1+320-1+380, DK16-1 1+660-1+812, DK 16-2 km 0+577-0+626
⦁ Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 41+300-41+430 , 24+400 – 25+040, 30+600 – 31+025, 30+600 – 31+025,
⦁ Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 39+770-40+010 S61 39+730-39+810
⦁ Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DG G-M 0+190-0+280
⦁ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km S16 JZRP 0+000-0+480, S16 2+400-2+900P,
⦁ podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 2+920-3+050 P+L
⦁ podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DL5 0+015-0+239, DL8 0+350-0+400, DL9 0+070-0+272, DL10 0+000-0+260, DL11 0+250-0+558
⦁ Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 – Wzmocnienie nasypów za pomocą wkładek z geosyntetyków – km S16 0+620-0+920
⦁ Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 25+040 – 25+30023+255 – 26+300
⦁ Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km 26.470 do 26 64031.330 do 31.45
⦁ Sączki podłużne Przykanalik śr. 200mm – S61
⦁ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km 31+025 – 31+700
⦁ Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+620-0+920, S16 1+550-1+810, S16 0+620-0+920, S16 1+550-1+810, S16 0+620-0+920,S16 1+550-1+810
⦁ Wykonanie wykopów – km DD3 0+000 – 2+720
⦁ Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD3 0+000 – 2+720
⦁ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD1 3+810 – 4+060
⦁ Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DG 24104N
⦁ ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 strona lewa km 2+400-2+740, ZR-L km 0+750-0+915
⦁ ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DL8 km 0+450+550, DL6 km 0+088-0+263
⦁ Przepusty z rur PEHD fi=0.80m PD-01 DD-7c; km 0+290; L=12,0m
⦁ Sączki podłużne – przykanaliki śr. 200mm – km S16 2+457 S16 2+623

Roboty mostowe:

⦁ Obiekt WD-33.2 P3P – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
⦁ Obiekt WD-33.2 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
⦁ Obiekt WD-33.2 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
⦁ Obiekt PZGD-34.5 P1,P5 – Zasypka za przyczółkiem
⦁ Obiekt PZGD-34.5 P1,P5 – Stożki / skarpy
⦁ Obiekt MS/PZDsz-36.7 – Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych przed i za obiektem 36.7 – pale przemieszczeniowe wraz z platformą roboczą
⦁ Obiekt PZGD-34.5 – Drenaż zasypki
⦁ Obiekt WD-36.0 Wnęki po sprężeniu – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
⦁ Obiekt WD-36.9 Korpus P1, Ściana oporowa 3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
⦁ Obiekt WD-36.9 Korpus P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
⦁ Obiekt WD-36.9 Poprzecznica P2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
⦁ Obiekt WD-38.5 P3 – Zasypka za przyczółkiem
⦁ Obiekt WD-38.5 Ustrój nośny, Skrzydło P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
⦁ Obiekt WD-38.5 Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy
⦁ Obiekt PZDdz-39.7 Korpus P1P, Korpus P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
⦁ Obiekt WD-41.4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
⦁ Obiekt WD-41.4 P2 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
⦁ Obiekt WD-41.4 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
⦁ Obiekt PZM-40.2 – Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna)
⦁ OBIEKT PZD-26,0 – zasypka za przyczółkiem
⦁ OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
⦁ OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
⦁ OBIEKT PZM-27,2 – Beton kap B35 (C30/37)
⦁ OBIEKT PZD-26,0 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
⦁ OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
⦁ OBIEKT PZM-27,2 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm
⦁ OBIEKT WD 28,6 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
⦁ OBIEKT WD-31,3 – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm)
⦁ OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – zasypanie wykopu fundamentowego
⦁ OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton murka B35 (C30/37)
⦁ OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
⦁ WS – 1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
⦁ WS – 1.1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
⦁ WS – 1.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
⦁ PRZEPUST PZM-24.3 – zasypka


Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:
⦁ Węzeł Ełk Wschód – okablowanie – SOII – km DL11 0+315; RO11, S61 33+175, S61 33+240; RO19
⦁ Węzeł Ełk Wschód – okablowanie – SOIV – km S16 2+950; RO12, S16 2+984; RO9,DK16 0+653
⦁ Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km DL2 0+006; RE29 S16 2+984
Telekomunikacja:
⦁ Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – km S61 33+057; 69-69/3
Sanitarna:
⦁ Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 41+850; przykanaliki KD29, S61 42+580; przykanaliki KD30, Trasa S61 km 24+990-25+050, Trasa S61 km 26+750-26+790″
⦁ Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 41+820-41+890; D29.4-D29.6; W29.2-D29.3
⦁ Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+200-36+500; D20.11-D20.16
⦁ Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+200-36+500; D20.7-D20.18
⦁ Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 36+240-36+300; D20.15; D20.16,S61 41+820-41+890; D29.5; D29.6, Trasa Sk1 km 27+240
⦁ Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 36+200-36+500; D20.7; D20.8; D20.9; D20.10; D20.11; D20.12; D20.13; D20.14
⦁ Wyloty – montaż wylotu Dn200 – km S16 2+450-2+900, Trasa S61 km 26+750-26+830
⦁ Wyloty – montaż wylotu Dn300 – km S61 41+890; W29.2
⦁ Ściek skarpowy (wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+450-2+900
⦁ Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 41+810-41+850; Wp29.11; Wp29.12; Wp29.13; Wp29.14, S61 42+580; Wp30.8a; Wp30.9a, Trasa S61 km 24+990-25+050, 26+750-26+830
⦁ wyloty – montaż wylotu Dn 800 – Trasa S61 km 31+245
⦁ Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
⦁ Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S16 2+940
⦁ Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S16 2+940
Melioracje:
⦁ Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A18+A19 – km S61 41+373,20

Sierpień 2021

Roboty drogowe:

 • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737
 • Górna warstwa nasypów S16 2+953-3+050 TG+JZR
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm S16 + JZR str. L 2+400-2+725
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16+JZR str. L 2+550-2+725 S16 3+360-3+425L”
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16-2 0+575-0+625, DK16-1 1+700-1+812, DK16-1 1+260-1+380,DL11 0+000-0+188
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DL6 0+000-0+269, DL11 0+000-0+040L, DL7 0+000-0+260, DL8 0+400-0+648,DL1 0+000-0131
 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DG G-M 0+000-0+290
 • Wymiana gruntu – km S61 40+037-40+134, DD1 4+030 – 4+180, DD1 0+900 – 2+365
 • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 41+000-41+250, S61 38+785-39+210              
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 39+770-40+010
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 40+230-40+475, S61 39+235-39+690 , S61 26+470 – 26+6500 L 
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 41+200-41+430, 61 30+900 – 31+025                                            
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 41+600-41+860, S61 24+400 – 25+040, 30+900 – 31+025 
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 41+200-41+430  
 • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 – Wzmocnienie nasypów za pomocą wkładek z geosyntetyków – km S16 0+620-0+920 
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 31+380 do 31+480 S61 31+030 do 31+1603+245 do 31+330
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+400 – 26+800
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny               
 • Sączki podłużne – Przykanaliki śr. 200mm – km S61 30+560, S61 30+760              
 • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 Sd 40,41
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+620-0+920, S16 1+550-1+810, S 16  0+620-0+920 S16 1+550-1+810, S 16  0+620-0+920 S16 1+550-1+810,
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km RK-01 DD-12; km 0+293; L=9,5m, RK-02 DD-12; km 0+740; L=13,5m
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DK16 P4; km 0+221; L=20,5m                       
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km PD-02 DD-11; km 0+230; L=12,5m               
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km S16 strona prawa km 2+536-2+740 ZR-L 0+526-0+678

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 P1P, P1L – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Obiekt WS-2.9 Rama 1,2,3,4 – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20)
 • Obiekt PZGD-34.5 P1,P5 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZGD-34.5 P1,P5 – Stożki / skarpy
 • Obiekt PZM-35.5a – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt PZM-35.5a – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa               
 • Obiekt PZM-35.5a – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • Obiekt WD-36.0 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych przed i za obiektem 36.7 – pale przemieszczeniowe wraz z platformą roboczą               
 • Obiekt WD-36.9 Ława fundamentowa P1.2, Poprzecznica P2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) 
 • Obiekt WD-36.9 – Ława fundamentowa P3.2 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 P2 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 P2 – Stożki / skarpy
 • Obiekt WD-38.5 – Ustrój nośny – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZM-38.7 – P1, P2 pod płyty przejściowe – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P2L, Korpus P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Korpus P1L – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt WD-41.4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • Obiekt WD-41.4 – Ława P2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • OBIEKT PZM-27,2 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x500mm
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
 • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • OBIEKT WD 28,6 – Sączki Ø 50
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD-31,3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT WD-31,3 – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce nisko skurczowej
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton murka B35 (C30/37)               
 • WS – 1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
 • WS – 1.1 – Montaż konstrukcji stalowej obiektu               
 • PZM-24.3 – zasypka               
 • PZM-30.2 – zasypka

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 30+070
 • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 31+330
 • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie – km S61 33+173
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S61 33+155; RE10

Telekomunikacja:

 • Budowa kanału technologicznego – kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km DL11 0+238; od studni 71 do 72

Sanitarne:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 km 24+410-24+460, S61 km 24+170-24+240, S61 km 26+460-26+550
 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 km 24+410-24+460, S61 km 24+170-24+240, S61 km 26+460-26+550, DK16 0+700-0+740; D16a.25-D16a.26, DK16 0+610-0+650; D16.2-W16.1,DK16 0+740-0+750; W16a.74-D16a.25
 • montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m – S61 km 31+246
 • montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 km 31+330
 • studnie Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” S61 31+100
 • przepompownia – PP12 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,89m – km S61 31+100 
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 -km S61 km 24+520-24+680                                   
 • wyloty – montaż wylotu Dn 800 S61 km 31+246
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 24+090-24+145, S61 km 2++550-26+590, S61 km 24+170-24+240, S61 km 24+410-24+460, DL11 0+250-0+500; Wp15.5; Wp15.8; Wp15.7; Wp15.10; Wp15.12; Wp15.14; Wp15.9; Wp15.11; Wp15.13; Wp15.6; Wp15.4; Wp15.15; Wp15.16; Wp15.17; Wp15.18; Wp15.19, DK16 0+700; Wp16a.106; Wp16a.107
 • Zbiornik – ZBR-12 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem 
 • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie wykopów
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, DK16 0+520-0+560; W16.16-D16.9
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 39+830; D25.3-D25.4
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+600; D16.4-D16.3
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m” DK16 0+560; D16.9 DK16 0+700; D16a.25; D16a.26
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem” DK16 0+600 D16.3; D16.4 , DK16 0+650; D16.2, S61 39+830; D25.4
 • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,87 m – km S16 2+940
 • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,87 do 0,15 m
 • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm 
 • Zbiornik – ZBR-30 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S61 42+460 
 • Zbiornik – ZBR-16 – wymiana gruntu – km S16 3+030

Melioracje:       

 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A18+A19 – km S61 41+373,20

Roboty drogowe:

 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 4+030 – 4+180, DD1 0+900 – 2+365, S61 40+037-40+134 
 • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61  41+250-41+400                                     
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S61 39+730-39+770 
 • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 40+400-40+475, S61 41+767-41+860, S61 24+350 – 25+000 
 • Wykop – km DD10a 0+000-0+200
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DD10a 0+200-0+300, DK16-1 1+750-1+812 w.12, DK16-1 1+876-2+020 w.3, DL1 0+000-0+131 str P w.1, DK16-1 1+735-1+812 w 10
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG Golubka-Mazurowo
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm – km DD10a 0+000-0+200               
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DD10a 0+000-0+200
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD10a 0+000-0+300
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 41+860-42+230, S61 31+400 – 31+800, S61 27+180 – 27+400  
 • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 – Wzmocnienie nasypów za pomocą wkładek z geosyntetyków – km S16 1+550-1+810
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S6131+675 do 31+925 S61, 31+588 do 31+700 , S61 30+700 do 31+000, S16,S61, DK16, DL6
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km S61 26+400 – 26+800
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+620-0+920 S16 1+550-1+810
 • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD7b, RK 01
 • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DP 1872N, RK-01
 • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DP1872N, RK-01
 • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DG 177037 , PD 01
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DG204108N
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 ZR12; km 33+061; L=6,0m, S61 ZR13; km 33+157; L=6,0m, S61 ZR14; km 33+535; L=6,0m, S61 ZR15; km 33+697; L=5,5m,S61 ZR16; km 33+732; L=6,0m                                            
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km RK-01 DD-14; km 0+288; L=10,0m, DK16 P3; km 1+040; L=10,5m
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S16 ZR4; km 3+218; L=5,0m                           
 • ściek przy krawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km S16 strona prawa km 2+740-2+900, S16 strona lewa km 2+740-2+900, ZR-P 0+650-0+880
 • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DL2 0+000-0+225, DL1 0+000-0+131
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 33+000-33+200 SP S61 33+620-33+970 SP, S61 34+900-35+125 SP, S61 34+860-35+125 SL
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 S16 2+725 – 2+958 SL i SP
 • podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 str. P + JZ-R str. P 2+400-2+550, S16 + JZ-R str. P 2+550-2+725, S16+ JZ-R str. L 2+400-2+550, S16+JZ-R str. L 2+550-2+725
 • Górna warstwa nasypów – km DL5 0+015-0+175, DL11 0+387-0+431, DL7 0+000-0+150
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km  S16+JZ-R str. L 2+430-2+575, S16+JZ-R str. L 2+675-2+725.

Roboty Mostowe:

 • Obiekt WD-33.2 płyta przejściowa P1, P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WS-2.9 Płyty przejściowe P1L, P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WS-2.9 gzymsy – rama 3 i 4 – Beton kap B35 (C30/37)
 • Obiekt WS-2.9 Płyty przejściowe P1L, P2L – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Obiekt WS-2.9 deski gzymsowe – rama 3 i 4 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Obiekt WS-2.9 papa UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Obiekt PZGD-34.5 -Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZGD-34.5 – Stożki / skarpy
 • Obiekt PZM-35.5a płyty przejściowe P1 i P2 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Obiekt WD-36.0 Ustrój nośny – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy
 • Obiekt WD-36.0 – Wpusty mostowe żeliwne
 • Obiekt WD-36.0 – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50                                  
 • Obiekt WD-36.9 Ciosy podłożyskowe P3, Ława P1, P3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
 • Obiekt WD-36.9 Fundament P1 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
 • Obiekt WD-36.9 Korpus P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)  
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 izolacja ścian – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt WD-38.5 Ustrój nośny – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 Skrzydło P3L – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
 • Obiekt PZM-38.7 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
 • Obiekt PZM-38.7 – Zasypka za przyczółkiem
 • Obiekt PZM-38.7 – Stożki / skarpy
 • Obiekt PZM-38.7 ściany + skrzydła – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Obiekt PZDdz-39.7 Zbrojenie Ławy P2P korpus P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
 • Obiekt PZDdz-39.7 Beton fundamentu P2P – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) 
 • Obiekt WD-41.4 wykop P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • Obiekt WD-41.4 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt PZM-40.2 – zasypka. 
 • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Łożyska garnkowe
 • OBIEKT WD-31,3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • OBIEKT WD-31,3 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa
 • OBIEKT WD-31,3 – Sączki Ø 50
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • WS-1.1 Beton murka B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
 • WS-1.1 – Beton murka B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
 • WS-1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • WS-1.1 Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)               
 • WS-1.1 Beton podpór (oczep) B35 (C30/37)               
 • WS-1.1 Montaż konstrukcji stalowej obiektu               
 • PZM-24.3 – zasypka               
 • PZM 24.3 – ViaCon VR 1                                                                          

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie – km DL11 0+042; RO31; RO32; RO33
 • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km DL11 0+040; RE3 
 • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie.

Sanitarna:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+800-3+00 (łącznice) – przykanaliki KD16; KD16a S61 km 24+885-24+940 Wp1a.28 – W1a.28, S61 km 24+810-24+910, 
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG 0+000-0+050; W16.16-D16.
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 39+830; D25.3-D25.4
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 39+830; W25.1-D25.3 
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 2+950; D16a.18
 • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 39+830; D25.3, S61 42+220; D29.2.
 • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500″S16 2+800-3+00 (łącznice); Wp16a.104; Wp16a.105, Wp16.9; Wp16.9a Wp16.10; Wp16.11; Wp16.12, Wp16a.5a; Wp16a.5b
 • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,87 m – km S16 2+940
 • Zbiornik – ZBR-30 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 42+460
 • Zbiornik – ZBR-30 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm 
 • Zbiornik – ZBR-30 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm 
 • Zbiornik – ZBR-16 – wymiana gruntu – km S16 3+030
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 24+810-24+910, S61 24+650-24+800, S61 24+885-24+940,
 • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie wykopów – km ZBR -12 31+200

Melioracje:

 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5             
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A18+A19 – km S61 41+373,20

  Roboty drogowe:

  • Wymiana gruntu – km S61 40+037-40+134,
  • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 41+450-41+550, S61 38+880-39+210,
  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km S61 41+800-41+850 S61 39+210-39+460
  • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 40+620-40+700, S61 35+050-35+125 SL, 
  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 42+610-42+765, S61 42+230-42+590,S61 34+860-35+125 SL, S61 34+900-35+125 SP, S61 33+000-33+100 SP, S61 33+660-33+850 SL, S61 33+660-33+900 SP,
  • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 40+760-40+840
  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DG G-M 0+357-0+450
  • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 2+720 – 2+920 SP, 2+720-2+920 SL, 2+725-2+958 JZR SP
  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL 11 0+060-0+188, DK 16-1 1+765-1+822, DL1 0+030-0+060, DL3 0+070-0+190
  • Górna warstwa nasypów – km DL2 0+050-0+225
  • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737
  • umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) uszczelnienie geomembraną – km DL5, DK16, DL6 
  • umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) uszczelnienie geomembraną – S16
  • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S16, DL5, DL6, S61, S61 31+710-33+000 str. L, S61 31+700-31+870 str. P
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 33+660-33+850 SL
  • Sączki podłużne drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 31+200
  • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – km S61 31+200
  • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 31+200
  • Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+250-1+900 S16  0+620-0+900
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 29+300, PD-03, PD-04 S61 PD7 km 40+700
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 ZR17 km 34+243                                           
  • Przepusty stalowe fi=0,80m – km 36.7-R10-L1 DD-10b km 36+734
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km PD-03 DD-10 km 0+450                                     
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km RK-03 DD-9 km 0+636                                                        
  • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20  – km S16 strona prawa km 3+050-3+280          S16 strona lewa km 3+.

  Roboty mostowe:

  • Obiekt WD-33.2 – P1, P3 – Zasypka za przyczółkiem
  • Obiekt WD-33.2 – P1, P3 – Stożki / skarpy
  • Obiekt WD-33.2 Pod płytę przejściową P3,P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WS-2.9 -Zbrojenie płyt przejściowych P1P, P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) 
  • Obiekt WS-2.9 – Beton płyt przejściowych P1P, P2P – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
  • Obiekt WD-36.0 – Ustrój nośny – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-36.9 Wykop P3.2 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych 
  • Obiekt WD-36.9 Korpus P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-36.9 Beton podkładowy P3.2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WD-36.9 Ława P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • Obiekt PZM-38.1 Zbrojenie ramy nitka prawa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZM-38.1 Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
  • Obiekt PZM-38.1 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
  • Obiekt WD-38.5 Skrzydło P3L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZDdz-39.7 Ława P2L, P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZDdz-39.7 Beton ławy P2L – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
  • Obiekt PZDs-42.6 P1, P2 – nitka prawa – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem
  • OBIEKT WS-26,3 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
  • OBIEKT PZM-27,2 – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20)
  • OBIEKT PZM-27,2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT WD 28,6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • OBIEKT PZM-28,9 – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20)
  • OBIEKT PZM-28,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – stożki / skarpy
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
  • OBIEKT WD-31,3 – stożki / skarpy
  • OBIEKT WD-31,3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – zasypka za przyczółkiem
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                         
  • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                               
  • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (oczep) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • PRZEPUST PZM-24.3 – ViaCon VR 1

  Roboty branżowe:

  Elektroenergetyczne:

  • Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych – wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 3+172
  • Okablowanie – km Węzeł Ełk Wschód – SOI
  • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Zasilanie przepompowni – km 31+330 S61

  Sanitarna :

  • Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  200 mm – km DD8 0+335; tł17.1-SR17               , DD8 0+075; PP17-tł17.7
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” S61 33+260; D15.5-D15.4; ZBR-15-SZ15, DK16 0+830; ZBR-16a-OS16a, S61 27+190 Wp5.42-D5.5, D5.5-Wp5.43, S61 28+900, 
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+840; W16a.4-D16a.23
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DL4 0+040; W16a.3-D16a.22
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+280; D15.1-D15.2
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+780; D16a.21-W16a.2
  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 33+260; D15.5
  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km DL4 0+040; D16a.22                   
  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 39+600; D24.2 DK16 0+780; D16a.21
  • Studnie – zasuwa zwrotna Dn 200 – S61 33+260; SZ15
  • Osadniki – osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km DK16 1+030; OS16b
  • Osadniki – osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – km DK16 0+830; OS16a
  • Zbiornik – ZBR-16 – wykonanie wykopów – km S16 3+030
  • Zbiornik – ZBR-16a – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S16 2+940
  • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 28+900 D7.1-D7.2
  • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 28+900
  • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m – km S61 28+900
  • wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 28+900 Wp7.14, Wp7.16, Wp7.18, Wp7.20, Wp7.15, Wp7.17, Wp7.19, Wp7.21, S61 28+970 Wp8.2-Wp8.9, W8.11.

  Melioracje:

  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A18+A19 – km S61 41+373,20

   Roboty drogowe
   • Nadzór przyrodniczy: odłów płazów, montaż płotków herpetologicznych – lokalizacja – S61, S16
   • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa- warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – lokalizacja – S61 35+050-35+125; S61 41+860-42+475; 31+000 – 31+180
   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – lokalizacja – S61 33+660-33+850L; S61 34+860-35+050L; S61 33+100-33+660P; S61 35+050-35+125L
   • Podbudowa z betonu cementowego
   – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – lokalizacja – S16 3+050-3+360; S16 1+750 – 2+000
   • Górna warstwa nasypów – lokalizacja – S16 3+050-3+280 JZ-R str. L
   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – lokalizacja – DL11 0+090-0+188; DK16-1 1+876-2+020
   • Górna warstwa nasypów – lokalizacja – DL11 0+252-0+315
   • – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – lokalizacja – DK16 0+900-1+550; DL8 0+475-0+648
   • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737 – lokalizacja – S61 36+450-36+550
   • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm – lokalizacja – DD7 0+450 – 1+000
   • WZMOCNIENIE PODŁOŻA, Wymiana gruntu – lokalizacja – DD1 4+030 – 4+180; DD1 0+900 – 2+365; DD11 0+300-0+330
   • Wykonanie nasypów, Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – lokalizacja – 26+400 – 26+800; 29+540 – 30+400
   • Wykonanie nasypów, Górna warstwa nasypów – lokalizacja – 24+350 – 24+900
   • Wykonanie nasypów, Wykonanie nasypów z dokopów – lokalizacja – S16 0+620-0+920
   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – lokalizacja – S16 1+750 – 2+000
   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – lokalizacja – DD7 b 0+050-0+300
   • Wykonanie nasypów, Nasyp z gruntu z dokopu – lokalizacja – DP1872
   • wykonanie wykopów Odcinek 2 – lokalizacja – S61 41+300-41+400; S61 38+750-39+210
   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – lokalizacja – S61 39+770-40+010; S61 41+800-41+850
   • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – lokalizacja – S61 41+860-42+16

   Roboty mostowe:
   • Zasypka za przyczółkiem – lokalizacja – Obiekt WD-33.2; P1, P3
   • Stożki / skarpy – lokalizacja – Obiekt WD-33.2 ; P1, P3
   • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2; Wnęki dylatacyjne P1, P3
   • Zasypka za przyczółkiem – lokalizacja – Obiekt WS-2.9; P1
   • Stożki / skarpy – lokalizacja – Obiekt WS-2.9; P1
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – lokalizacja – Obiekt WS-2.9; Zbrojenie płyt przejściowych P1, P2
   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – lokalizacja – Obiekt WS-2.9; Płyty przejściowe P1, P2
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – lokalizacja – Obiekt WD-36.0 Ustrój nośny
   • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – lokalizacja – Obiekt WD-36.9; Wykop P1
   • Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15) – lokalizacja – Obiekt WD-36.9; Podpora P1
   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – lokalizacja – Obiekt WD-36.9; Beton podkładowy P1
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – lokalizacja – Obiekt PZM-38.1 Zbrojenie ramy nitka prawa
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – lokalizacja – Obiekt WD-38.5
   • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – lokalizacja – Obiekt WD-38.5; Skrzydło P3P
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7 Ława P2L
   • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7;Beton P1P
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDs-42.6; Podpora P1, P2
   • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – lokalizacja – Obiekt PZDs-42.6 Podpora P1, P2
   • – zasypka za przyczółkiem – lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
   • – stożki / skarpy – lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
   • – zasypka za przyczółkiem – lokalizacja – OBIEKT WS-26,3
   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – lokalizacja – OBIEKT PZM-27,2
   • – stożki / skarpy – lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
   • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – nadbeton (belki pref.) – uciąglony – FAZA II – lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT PZM-28,9
   • – zasypka za przyczółkiem – lokalizacja – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
   • stożki / skarpy – lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
   • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
   • Beton podpór (oczep) B35 (C30/37) – lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
   • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
   • Fundament kruszywowy pod konstrukcję podatną z blach falistych – lokalizacja – PRZEPUST PZM-24.3
   • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – lokalizacja – PRZEPUST PZM-30.2
   • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków – lokalizacja – PRZEPUST PZM-30.2

   Roboty branżowe
   C. Elektroenergetyka
   • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
   Zasilanie SZR i przepompowni w km 23+250 S61
   • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
   Zasilanie przepompowni w km 25+145 S61
   E. Sanitarna:
   • Budowa kanału
   – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – lokalizacja – S16 3+000; przykanaliki KD16; KD16b; s61 27+200 Wp6.1-Wp6.7,
   S16 1+935-1+965, Wp16a.47-W16a.47
   • Budowa kanału
   – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – lokalizacja – S16 3+000-3+065; D16b.19-D16b.21; D16b.13-D16b.16; D16b.11-D16b.17
   • Budowa kanału
   -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – lokalizacja – S61 33+280; D15.1-D15.2
   • Budowa kanału
   – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – lokalizacja – S61 39+600; D24.1-D24.2; S61 29+050
   • Studnie
   – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – lokalizacja – S16 2+990-3+050; D16b.21; D16b.15; S61 27+200
   • Studnie
   – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – lokalizacja – S61 41+630; D28.3; S61 33+280; D15.2
   • Osadniki
   – osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – lokalizacja – S61 33+260; OS15
   • budowa kanału
   -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – lokalizacja – S61 28+900
   • studnie
   montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m – lokalizacja – S61 28+900, D7.1, D7.2
   • wyloty
   -montaż wylotu Dn 200 – lokalizacja – S16 1+935-1+965
   • wyloty
   montaż wpustu deszczowego Dn500 – lokalizacja – s61 27+200 Wp6.1-Wp6.7,
   S16 1+935-1+965, Wp16a.47-W16a.47
   • Zbiornik – ZBR-16
   – wykonanie wykopów – lokalizacja – S16 3+030
   • Zbiornik – ZBR-28
   – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – lokalizacja – S61 41+630
   • Zbiornik – ZBR-30
   – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – lokalizacja – S61 42+460
   • Zbiornik – ZBR-30
   – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 42+460

   F. Melioracje
   • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
   Przebudowa kolizji A4 – lokalizacja – S61 37+301,5

    Lipiec 2021

    ROBOTY WYKONANE W BIEŻĄCYM TYGODNIU :

    • Nadzór przyrodniczy – odłów płazów, montaż płotków herpetologicznych – Lokalizacja – S61; S16

    ROBOTY DROGOWE:

    • WZMOCNIENIE PODŁOŻA
    • Wymiana gruntu – Lokalizacja – DD11 0+300-0+330; DD1 4+030-4+180; DD1 0+900-2+365
    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – Lokalizacja – S61 41+780-41+800; S61 35+150-35+178
    • wykonanie wykopów Odcinek 2 – Lokalizacja – S61 41+600+41+750
    • Górna warstwa nasypów – Lokalizacja – S61 42+610+42+650; S61 42+475-42+590
    • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – Lokalizacja – S61 42+650-42+765; S61 33+460-33+660; 31+500 – 31+880
    • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – Lokalizacja – S61 42+650-42+765; S61 42+475-42+160; S61 35+050-35+125
    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – Lokalizacja – S61 33+400-33+660L; S61 33+100-33+460P
    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – Lokalizacja – DK16-1 1+876-2+010; DL11 0+060-0+188; DL5 0+100-0+200
    • – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – Lokalizacja – DK16 0+740-0+900
    • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m
    • Przepusty stalowe fi=1.00m
    • Przepusty stalowe fi=1.20m
    • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – Lokalizacja – S61 26+600 – 27+150 lewa strona; S61 27+750 – 28+100 lewa strona; S61 28+100 – 28+550 lewa strona; S61 30+550 – 30+750 lewa strona
    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – Lokalizacja – 26+400 – 27+400; 23+550-26+300; 29+540-30+400
    • Sączki podłużne – Przykanalik śr. 200mm – Lokalizacja – S16 1+770-2+400
    • Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – Lokalizacja – S16 0+620-0+920; S16 1+250-1+500
    • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – Lokalizacja – S16 1+770 – 2+400

    ROBOTY MOSTOWE:

    • – zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
    • – stożki / skarpy – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
    • – zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – OBIEKT WS-26,3
    • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – Lokalizacja – OBIEKT WS-26,3
    • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków – Lokalizacja – OBIEKT WS-26,3
    • Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego – Lokalizacja – OBIEKT WS-26,3
    • – zasypanie wykopu fundamentowego – Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
    • – stożki / skarpy – Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
    • – zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
    • – stożki / skarpy – Lokalizacja – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
    • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – Lokalizacja – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
    • – stożki / skarpy – Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
    • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
    • – zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
    • Beton podpór (oczep) B35 (C30/37) – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
    • Beton podpór (filar) B35 (C30/37)- Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1
    • Fundament kruszywowy pod konstrukcję podatną z blach falistych – Lokalizacja – PRZEPUST PZM-24.3
    • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – Lokalizacja – PRZEPUST PZM-30.2
    • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków – Lokalizacja – PRZEPUST PZM-30.2
    • Zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9 ; P1, P2
    • Stożki / skarpy – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9 ; P1, P2
    • Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9 ; P1,P2
    • Zasypka za przyczółkiem – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9; P1, P2
    • Stożki / skarpy – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9 ; P1, P2
    • Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy – Lokalizacja – Obiekt WS-2.9 ; P1,P2
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZM-35.5a; Płyty przejściowe P1
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0; Ustrój nośny
    • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt WD-36.9; Korpus P3
    • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – Lokalizacja – Obiekt WD-36.9; Filar P2
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Skrzydło P2L
    • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Lokalizacja – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2L
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZM-38.1; Ustrój nośny
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt WD-38.5; Skrzydło P3P, Ustrój nośny
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZM-38.7; Rama nitka prawa
    • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Lokalizacja – Obiekt PZM-38.7; Rama nitka prawa
    • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa – Lokalizacja – Obiekt PZM-38.7; Rama nitka prawa
    • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7;
    Podpora P2
    • Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7;
    Podpora P2
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7; Ława P1 nitka lewa
    • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7; Ława P1 nitka lewa
    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7; Podpora P2
    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZDs-42.6; Podpora P1

    ROBOTY BRANŻOWE:

    SANITARNA
    • Budowa kanału
    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 42+420-42+440; ZBR-30-OS30; S61 25+570, PP2-SEP, SEP2-OS2, OS2-ZBR2;S61 30+090-30+400, WP10.18, WP10.20 – WP10.33
    • Budowa kanału
    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 42+510; D30.1-W30.1
    • Budowa kanału
    -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 42+510; D30.1-W30.1
    • Budowa kanału
    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 39+600; W24.1-D24.1; S61 41+630; D28.2-D28.3
    • Budowa kanału
    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 41+630; W28.1-D28.2
    • Kanalizacja tłoczna
    – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – Lokalizacja – S61 35+230-35+510; tł.18.7-PP18
    • Studnie
    – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S61 42+430; S30
    • Studnie
    – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – Lokalizacja – S61 39+600; D24.1
    S61 41+630; D28.2
    • Osadniki
    – osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – Lokalizacja – S61 42+425; OS30; S61 25+570, OS2
    • Zbiornik – ZBR-16a
    – wykonanie wykopów – Lokalizacja – S16 2+940
    • Zbiornik – ZBR-28
    – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – Lokalizacja – S61 41+630
    • Zbiornik – ZBR-28
    – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm – Lokalizacja – S61 41+630
    • Zbiornik – ZBR-28
    – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – Lokalizacja – S61 41+630
    • Zbiornik – ZBR-30
    – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – Lokalizacja – S61 42+460
    • budowa kanału
    -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 29+050, D8.1-D8.2
    • wyloty
    -montaż wylotu Dn 200 – Lokalizacja – S61 25+570, ZBR2
    • wyloty
    -montaż wylotu Dn 800 – Lokalizacja – S61 25+570, W2.1
    • wyloty
    montaż wpustu deszczowego Dn500 – Lokalizacja – S61 30+090-30+400, Wp10.10, Wp10.12, Wp10.14, Wp10.16, Wp10.18, Wp10.20 -Wp10.33
    • Zbiornik – ZBR-2
    – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm –
    MELIORACJE
    • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
    Przebudowa kolizji A4 – Lokalizacjia – S61 37+301,5

     ROBOTY WYKONANE W BIEŻĄCYM TYGODNIU :

     • Nadzór przyrodniczy : odłów płazów, montaż płotków herpetologicznych – S61, S16

     ROBOTY DROGOWE:

     • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – S61 35+050+170, S61 41+600-41+750, S61 36+900-37+460
      Górna warstwa nasypów – S16 3+050-3+360
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – S16 3+050-3+360, S16 SL 2+200-2+400
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DK16-1 1+876 -2+010, DD10 0+100-0+145, DL11 0+100-0+188
      – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DL7 0+300-0+500
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 34+500-34+900P,S61 34+550-34+840L, 27+500 – 27+800
      32+550 – 33+000,27+500 – 28+550, 32+550 – 33+000,27+500 – 28+550,31+800 – 33+000
     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 34+450-34+550L, S61 33+000-33+400L
     • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m –
     • WZMOCNIENIE PODŁOŻA, Wymiana gruntu- DD1 4+030 – 4+180
      DD1 0+900 – 2+365, S61 37+730-39+745
     • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1
     • Zabezpieczenie nasypu przed podtopieniami – wykonanie materacy przeciwpowodziowych – S 16 0+650-0+830, S 16 0+650-0+830
     • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1
     • Stabilizacja gruntu – DG204108N 0+380-0+430
     • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – 0+000 do 0+198 droga gminna Szeligi-Buczki Bypass od 1+300 do 1+400 DD6 prawa strona
     • Wykonanie nasypów; Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – 29+550-29+710, 30+090-30+400
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
      – warstwa gr. 20cm – DD1 5+260 – 6+060
      Nawierzchnia z betonu cementowego
      – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm;
      – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – 31+940-32+490
     • Wykonanie nasypów; Wykonanie nasypów z dokopów – S16 0+650 – 0+830 S16 1+250 – 1+500
     • Podbudowa z betonu cementowego
      – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – ul. Kolonia
     • Odhumusowanie – DD10a
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – S61 37+460-37+620, S61 41+600-41+750, S61 42+580-42+590, S61 36+230-36+420

     ROBOTY MOSTOWE:

     • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WS-2.9, P1, P2
     • Stożki / skarpy- Obiekt WS-2.9, P1, P2
     • Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy – Obiekt WS-2.9, P1,P2
     • Obiekt WS-2.9 ,P1,P2 – Obiekt WD-36.0, Ściana oporowa 3.2
     • Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.0, Ściana
      oporowa 3.2
     • Pale CFA – Obiekt MS/PZDsz-36.7,P1
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-36.9, Korpus P3
     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.9, Filar strona lewa
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6, Skrzydło P2L
     • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6, P2P
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZM-38.7
     • Rama nitka prawa
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7
     • Ława P1 nitka lewa
     • Zasypka – Obiekt PZM-40.2
     • Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu – ViaCon VR 4 – Obiekt PZM-40.2
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT PZD-26,0 –
     • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – OBIEKT PZD-26,0
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-26,3
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26,3-
     • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – OBIEKT PZM-27,2
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WD 28,6
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WD 28,6-
     • Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT WD 28,6
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
      – stożki / skarpy – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
     • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków – OBIEKT WS/PZDdz-29,9-
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WD-31,3
      – zasypka za przyczółkiem – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
     • Fundament B35 (C30/37) – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT ES-1,1
     • Fundament B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1,1 Oczepy pali w nasypie drogowym
     • Beton podpór (oczep) B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1,1
     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1,1
     • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – PRZEPUST
      PZM-24.3
     • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – PRZEPUST PZM-30.2
     • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków – PRZEPUST PZM-30.2

     ROBOTY BRANŻOWE:

     C.ELEKTROENERGETYKA

     • Węzeł Ełk Wschód – SOI, okablowanie – Szafa SOI

     E.SANITARANA

     • Budowa kanału; – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok.2,0m – DL7 0+330; D14.3-D14.2
     • Budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł.ok. 2,0m – DL7 0+330; D14.2-W14.1, S61 36+920; D21.8-W21.2, S61 42+510; D30.1-W30.1
     • Kanalizacja tłoczna; – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – S61 35+230-35+510; PP18-SR18
      – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 35+500; SR18
     • Studnie; – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem –
      DL7 0+330; D14.3
      DL7 0+330; D14.3 – DL7 0+330; D14.2
     • Wyloty; – montaż wylotu Dn 600 – S61 36+920; W21.2
     • Zbiornik – ZBR-28; – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 41+630
     • Zbiornik – ZBR-29; – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie
      i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 42+200
     • Zbiornik – ZBR-29; – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm – S61 42+200
     • Zbiornik – ZBR-29; – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm – S61 42+200
     • Zbiornik – ZBR-30;- wykonanie wykopów – S61 42+460
     • budowa kanału; – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 1+1800 – 2+000, przykanaliki
     • budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 27+460
     • studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m – S61 27+460
     • separatory; Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s –
      S61 25+570, SEP2
     • osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 25+570, OS2
     • przepompownia; PP2 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=3,00m – S61 25+570, PP2
     • wyloty; -montaż wylotu Dn 200
     • wyloty; montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 1+800-2+000, Wp16a.49, Wp16a.50, Wp16a.51, Wp16a.52, Wp16.17, Wp16.18
     • Zbiornik – ZBR-1a; – wykonanie wykopów
     • Zbiornik – ZBR-2; – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
     • Zbiornik – ZBR-2; – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

      Roboty Drogowe:

      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 39+460-39+690 , S61 39+790-40+010
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 36+240-36+420               
      • Wykonanie wykopów Odcinek  – km S61 40+500-40+700, S61 38+850-39+210, S61 33+100-33+300
      • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa- warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – km S61 33+460-33+660P,L , 30+900 – 31+025                             
      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17c – km 27+500 – 27+800, S61 34+650-34+900P 
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km 33+850 – 34+450 JL
      • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm „S61 33+460 – 33+660 JL, S61 33+630 – 33+660 JP
      • Górna warstwa nasypów – km S16 3+000-3+300
      • Wykop – km DL11 0+100-0+188, DD6 1+700-2+700  
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL11 0+110 – 0+188, DL11 0+252 – 0+380 
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DK16-1 1+876-2+010
      • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o gr. 25cm – km DL7 0+000-0+150, DL8 0+550 – 0+648 
      • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 4+030 – 4+180, DD1 0+900 – 2+365
      • Materac przeciwpowodziowy S16 0+650 – 0+830 – Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 – Zabezpieczenie nasypu przed podtopieniami – wykonanie materacy przeciwpowodziowych
      • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – Lokalizacja :
       – 32+300 – 32+500 prawa strona serwisówka
       – 32+400 – 32+450 pomiędzy drogą serwisową a S61 w kierunku m. Wysokie
       – 32+520 – 32+600 pomiędzy drogą serwisową a S61 w kierunku m. Wysokie
       – 32+700 – 32+800 pomiędzy serwisówką, a ciągiem głównym, prawa strona
       – 27+580 – 28+170 Ciąg główny S61, prawa strona
       – 31+500 – 31+580, Droga serwisowa od By-passu, prawa strona
       – 32+520 – 32+880 Ciąg główny S61, prawa strona
      • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 31+400 – 31+800
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 26+400 – 27+400, 25+800 – 26+300, 29+540 – 29+700, 30+090 – 30+300 
      • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+650-1+850
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/ – warstwa gr. 20cm – km S16 2+000-2+200 SL
      • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km S16 2+000-2+200 SL
      • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m, Przepusty stalowe fi=1.00m,Przepusty z rur PEHD fi=0.40m

      Roboty Mostowe:

      • Obiekt WD-33.2 P1,P3 – Zasypka za przyczółkiem
      • Obiekt WD-33.2 P1,P3 – Stożki / skarpy
      • Obiekt WS-2.9 P1 – Zasypka za przyczółkiem
      • Obiekt WS-2.9 P1 – Stożki / skarpy
      • Obiekt WS-2.9 Bariera typu „”D”” – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt WS-2.9 Bariera typu „”D””” – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów 
      • Obiekt WS-2.9 P1 – Drenaż zasypki
      • Obiekt WS-2.9 P1 – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy
      • Obiekt WD-36.0 Skrzydło P3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P1 – Pale CFA
      • Obiekt WD-36.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt WD-36.9 P3.1 i P2 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
      • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Skrzydło P2P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt MS/PZDsz-37.6 P1P – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
      • Obiekt PZM-38.1 P1L i P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt PZM-38.1 P1L i P2L – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
      • Obiekt PZDdz-39.7 P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
      • Obiekt PZM-40.2 – Fundament kruszywowy pod konstrukcję podatną z blach falistych (górne 5cm luźne) 
      • Obiekt MSPZDsz-36.7 Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych przed i za obiektem 36.7 – pale przemieszczeniowe wraz z platformą roboczą
      • OBIEKT PZD-26,0 – zasypanie wykopu fundamentowego
      • OBIEKT PZD-26,0 – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT PZD-26,0 – stożki / skarpy
      • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
      • OBIEKT WS-26,3 – zasypanie wykopu fundamentowego
      • OBIEKT WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
      • OBIEKT WS-26,3 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
      • OBIEKT PZM-27,2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
      • OBIEKT PZM-27,2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
      • OBIEKT WD 28,6 – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT PZM-28,9 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Geokompozyt drenażowy
      • OBIEKT WD-31,3 – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 nowe – zasypka za przyczółkiem
      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 nowe – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
      • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
      • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)                                                                                                                                                                                 

      Roboty branżowe:

      Elektroenergetyczne:

      • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 – okablowanie – ul. Kolonia

      Sanitarne:

      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 1+010-1+030; OS16b-W16b, S61 42+230-42+500; przykanaliki KD29; KD30, S61 34+420-34+450; D17.4-Wp17.20,S61 41+720; ZBR-28-SZ28
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+420-34+450; D17.4-D17.5
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+530-37+600; W21.29-D21.23
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+420-34+450; D17.3-D17.4                                                                       
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG204108N D11.3-D11.4, S61 35+170; D18.4-D18.3
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 41+630; D28.2-W28.1               
      • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km DK16 0+830; SR16a-tł16a.1, S61 35+230-35+510; PP18-SR18
      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 37+560-37+600; D21.21; D21.22; D21.23; D21.20
      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m” DK16 1+010-1+030; D16b.1; D16b.2
      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km DG204108ND11.4, D11.5, DK16 0+840; D16a.24
      • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem S61 35+170; D18.3; D18.5, S61 34+420-34+450; D17.4; D17.5                                                      
      • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 42+230-42+500; Wp30.4; Wp30.5; Wp29.6; Wp29.5; Wp29.4; Wp29.3, S61 34+420-34+450; Wp17.20, S16 2+000
      • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie wykopów – km S16 2+940
      • Zbiornik – ZBR-29 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 42+200
      • Zbiornik – ZBR-29 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm 
      • Zbiornik – ZBR-29 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm  
      • Zbiornik – ZBR-30 – wykonanie wykopów” S61 42+460                                     
      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG204108N D11.4-D11.5                                                                                       
      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 31+570 
      • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 31+400-31+350, Tł12.6-12.7               
      • Zbiornik – ZBR-2 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem 
      • Zbiornik – ZBR-2 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
      • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm

      Melioracje:

      • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5

        Roboty Drogowe:

        • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km  S61 39+460-39+690, S61 36+240-36+4485, S61 40+150-40+250
        • Wymiana gruntu – km DD12 1+000-10+93, DD16 0+285-0+450, DD1 0+900 – 2+365 – 2000m3, DD1 4+030 – 4+180 – 6000m3, DD1 5+700 – 5+950 – 2000m3
        • Warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DD16 0+450-1+437
        • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km 26+850 – 27+180, S61 33+850-34+450, 34+550-34+800 
        • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+987-3+360
        • Górna warstwa nasypów – km S16 2+725-2+953
        • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL11 0+380-0+450, DL11 0+170-0+330, DD6 2+930-3+100, DL7 0+000-0+160, DL8 0+480-0+648, DD 7 d
        • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DK16-1 1+876-2+000
        • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o gr. 25cm – km S61 33+460-33+630
        • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DG177037N
        • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 27+480 – 27+560, S61 31+900 – 32+460, DD6 0+250 – 0+520
        • Wykonanie wykopów – wykonanie wykopów Odcinek 1 – km 31+400 – 31+800
        • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km 30+090-30+300, 29+580-29+860, 26+400 – 26+800
        • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – 25+800 – 26+300
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km 27+800 – 28+550 
        • umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) – uszczelnienie rowów typu 1,2,3 geomembraną – S61 26+870 – 27+170
        • Wykonanie nasypów – Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+250-1+550
        • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD-7a 0+091, RK-01, DD-7e 0+135, RK-01
        • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DG204108N
        • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia
        • Warstwa mrozoochronna – warstwa gr. 20cm – ul. Kolonia
        • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – Kolonia
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm” ul. Kolonia – 1800m2
        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km PD-03 DD-16 km 0+147, PD-03 DK-16-1  km 0+891
        • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m DL11 ZR2 km 0+400

        Roboty Mostowe:

        • Obiekt WD-33.2 – P3 – Zasypka za przyczółkiem
        • Obiekt WD-33.2 – P3 – Stożki / skarpy                                                                             
        • Obiekt WS-2.9 – Zasypka za przyczółkiem                                                                      
        • Obiekt WS-2.9 – Ława pod barierę  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt WS-2.9 – Beton ławy pod bariery typu D – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów
        • Obiekt PZM-35.5a P1,P2 – Zasypka za przyczółkiem                                                    
        • Obiekt PZM-35.5a P1,P2 – Stożki / skarpy                                                                      
        • Obiekt PZM-35.5a – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • Obiekt WD-36.0 – Ściana oporowa 3.1 i 3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt WD-36.0 – Skrzydło P3.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
        • Obiekt WD-36.9 – Ława P2, P3, P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt WD-36.9 Ława P3 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Skrzydło P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt PZM-38.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt WD-38.5 – Korpus P1, Ciosy P2 i P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • Obiekt WD-38.5 – Korpus P1, Ciosy P2 i P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
        • Obiekt PZM-40.2 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • Obiekt MSPZDsz-36.7 – Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych przed i za obiektem 36.7 – pale przemieszczeniowe wraz z platformą roboczą
        • OBIEKT PZD-26,0 – zasypanie wykopu fundamentowego
        • OBIEKT PZD-26,0 – stożki / skarpy
        • OBIEKT WS-26,3 – zasypanie wykopu fundamentowego
        • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WS-26,3 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
        • OBIEKT WS-26,3 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
        • OBIEKT PZM-27,2 – zasypka za przyczółkiem
        • OBIEKT WD 28,6 – zasypka za przyczółkiem
        • OBIEKT WD 28,6 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
        • OBIEKT WD 28,6 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego
        • OBIEKT PZM-28,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT PZM-28,9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • OBIEKT PZM-28,9 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – zasypka za przyczółkiem
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – stożki / skarpy
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego
        • OBIEKT WD-31,3 – zasypka za przyczółkiem
        • OBIEKT WD-31,3 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – nadbeton (belki pref.) – uciąglony – FAZA II
        • OBIEKT WS-1,1 – zasypanie wykopu fundamentowego
        • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WS-1,1 – Fundament B35 (C30/37)
        • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (oczep) B35 (C30/37)
        • OBIEKT WS-1,1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)                                                                                                                                                                  

        Roboty branżowe:

        Elektroenergetyka:

        • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 – okablowanie – ul. Kolonia  

        Sanitarna:

        • Budowa kanału – przykanaliki KD18; KD16b; KD16; odc. W16b.3-D16.5; W16b.20-D16b.20-Wp16b.20; SR17-W17 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+750, S16 3+050, S16 2+550-2+650, S16 3+090-3+450, S61 35+200-35+416
        • Budowa kanału odc. D29.3-D29.5 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 41+860-41+900
        • Budowa kanału odc. D21.12-D21.14 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+920
        • Kanalizacja tłoczna na odc. SR17-PP17 – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S61 26+170, D3.1 – D3.2, S61 25+590, D2.1 – D2.2, 34+555-34+740
        • Kaskad DN 200 – km S16 3+050 
        • montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 34+750; SR17
        • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 41+910; D29.3, S16 3+050; D16b.20, S61 26+170, D3.2
        • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 26+170, D3.2 DK16 1+030; SZ16b
        • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 2+750; D16a.23
        • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 36+920; D21.12; D21.13; D21.14, S61 26+170, D3.1, S61 25+590, D2.1, D2.2
        • Studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – km S16 3+050; D16.5
        • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 35+200-35+416; Wp18.23; Wp18.24; Wp18.25; Wp18.27; Wp18.29, S16 3+090-3+450; Wp16b.47; Wp16b.48; Wp16b.49; Wp16b.50; Wp16b.51; Wp16b.52; Wp16b.29; Wp16b.58; Wp16b.59; Wp16b.61; Wp16b.63; Wp16b.65; Wp16b.68; Wp16b.45; Wp16b.46; Wp16b.60, S61 42+500-42+700; Wp30.25; Wp30.23; Wp30.21; Wp30.20; Wp30.22; Wp30.24; Wp30.8; Wp30.6; Wp30.9; Wp30.7
        • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie wykopów – km S16 2+940
        • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”S61 27+170, W3.1a-D3.3,DG204108N D11.4 – D11.5
        • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG204108N D11.3 – D11.4
        • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+170, W3.1 – D3.1
        • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika               
        • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm 
        • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm

        Melioracje:

        • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A6/A7 – km S61 37+877,7                             
        • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5            

          Roboty Drogowe :

          • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DG204108N – 5400m2 ;
          • WZMOCNIENIE PODŁOŻA Wymiana gruntu – km DD1 3+950 – 4+200 – 10500m3, DD1 5+500 – 5+900 – 4500m3;
          • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km Ciąg Główny S61 32+100-32+200 strona prawa, Bypass – S61 31+880 do 32+000 – Półka pomiędzy dr. Serwisową a S61 w kierunku Wysokie;
          • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km 27+700 – 28+600 – 9000m3;
          • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km 26+400 – 26+800 – 15000m3, 29+540 – 30+400 – 7000m3;
          • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – km 26+000 – 26+300 – 6000m3;
          • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm -km 27+800 – 28+550 – 18400m2, 32+550 – 33+000 – 9000m2; S61 33+800-34+300-JL; S61 34+300-34+500-JL; S61 33+800-33+900-JP;S61 34+550-34+650-JP;
          • Umocnienie rowu typ 1 (rów trapezowy trawiasty) – uszczelnienie rowów typu 1,2,3 geomembraną – km S16 1+650-1+800 – 2000m3;                                            
          • Wykonanie nasypów z dokopów – km DD4b 0+350 – 0+600 – 4000m3;
          • Wykonanie wykopów DD 7d – 200m3;
          • Wykonanie nasypów DD7b – 2000m2 – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów;       
          • Kolonia – 500m3 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm”                                   
          • Kolonia 0+500, PE-01 -Wykonanie nasypów z gruntów niespoistych z wykopu
          • Kolonia 0+610, RK-03 – ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m
          • Kolonia 0+610, RK-03 – ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m
          • Przepusty stalowe fi=1.00m – km PD-01 DD-10 km 0+147                         
          • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km PD-01 DD-8 km 0+030 – L=13,0m PD-05 DD-6 km 1+815 L=11,5m                                                                                          
          • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 34+350-34+550-JP                       
          • Górna warstwa nasypów – km S16 2+700-2+900
          • Wykop km DL11 0+260-0+400
          • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL11 0+252-0+300; DD9 0+580-0+800            
          • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DK16-1 1+880-2+000                                                                                                 
          • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 39+460-39+690; S61 38+520-38+790; S61 39+745-39+900            
          • Warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DD14 DD12
          • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 39+460-39+620                         
          • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 41+000-41+400  

          Roboty mostowe :

          • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie dylatacji – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
          • Obiekt WD-33.2 Montaż dylatacji  – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm)                                                       
          • Obiekt WS-2.9 – P1, P2 – zasypka za przyczółkiem
          • Obiekt WS-2.9 P2 – Stożki / skarpy
          • Obiekt PZGD-34.5 P1, P5 – Zasypka za przyczółkiem
          • Obiekt PZGD-34.5 P1 – Stożki / skarpy
          • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka najść z gruntu organicznego
          • Obiekt PZM-35.5a – Korpus P1,P2 – Zasypka za przyczółkiem
          • Obiekt PZM-35.5a P1, P2 – Stożki / skarpy
          • Obiekt WD-36.9 P2,P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
          • Obiekt WD-36.9 P2,P3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
          • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Skrzydło P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
          • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Skrzydło P1L – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
          • Obiekt WD-38.5 Korpus P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
          • Obiekt PZM-38.7 Rama Nitka lewa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
          • Obiekt PZM-38.7 Skrzydła – nitka lewa – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
          • Obiekt PZM-38.7 Rama Nitka lewa – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa            
          • OBIEKT PZD-26,0 Podpora P1 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT PZD-26,0 Podpora P1, P2 NP. – stożki / skarpy
          • OBIEKT PZD-26,0 Ustrój nośny NL – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
          • OBIEKT WS-26,3 Podpora P1 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT WS-26,3 Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
          • OBIEKT WS-26,3 Ściana P4.4 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
          • OBIEKT WS-26,3Przyczółek P1 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego
          • OBIEKT PZM-27,2 P1 NP., P1 NL, P2 NP., P2 NL – zasypanie wykopu fundamentowego
          • OBIEKT PZM-27,2 P1 NP., P1 NL, P2 NP., P2 NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
          • OBIEKT WD 28,6 Podpora P1, P3 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT PZM-28,9 Podpory P1 i P2 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT PZM-28,9 P1 NP., P1 NL, P2 NP., P2 NL – stożki / skarpy
          • OBIEKT PZM-28,9 P1 NP., P1 NL, P2 NP., P2 NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
          • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1, P3 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1 NP., P1 NL – stożki / skarpy
          • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
          • OBIEKT WD-31,3 Podpora P1, P2, P3 – zasypka za przyczółkiem
          • OBIEKT WD-31,3 Ustrój nośny – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
          • OBIEKT WD-31,3 Podpora P1 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
          • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej gr.240um            
          • OBIEKT WS-1,1Ława P1 NP. Oczep P5 NL – zbrojenie stalą klasy AIIIN
          • OBIEKT WS-1,1Ława P1 NL – Fundament B35 (C30/37)

          Roboty branżowe :

          Elektroenergetyka:

          • Kolizja 10a SN część kablowa – demontaż – km S16 1+560
          • Kolizja 10a SN część kablowa – przebudowa linii SN – km S16 1+560
          • Kolizja 10a SN część kablowa – przełączenie kabli SN – km S16 1+560

          Sanitarna:

          • Budowa kanału – przykanaliki KD16b; odc. D18.10-Wp18.22 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+050-3+200; S61 35+285                                   
          • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 23+370, PP1b-SEP1b, SEP1b-OS1b, OS1b-S1b, S1b – ZBR1b
          • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” S61 23+370, PP1b-SEP1b, SEP1b-OS1b, OS1b-S1b, S1b – ZBR1b
          • Budowa kanału odc. D30.1-D30.3 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 42+510            
          • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+170, D3.1-D3.2                       
          • Budowa kanału odc. D21.11-D21.12 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+920            
          • Kanalizacja tłoczna na odc. tł17.1-PP17 – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S61 34+555-34+750                                                 
          • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 42+510; D30.2; D30.1            
          • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m – km S61 29+050, D8.1; S61 27+170                       
          • Studnie montaż piaskownika w studni Dn1500 – km S61 42+510; D30.2
          • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 3+050-3+200; Wp16b.43; Wp16b.41; Wp16b.39; Wp16b.37; Wp16b.35; Wp16b.33; Wp16b.42; Wp16b.40; Wp16b.31; Wp16b.38; Wp16b.36; Wp16b.34; Wp16b.32; Wp16b.30; Wp16b.53; Wp16b.55; Wp16b.19; Wp16b.17; Wp16b.16; Wp16b.15; Wp16b.54; Wp16b.56; Wp16b.57; Wp16b.14; Wp16b.13; S61 35+285; Wp18.22;
          • Zbiornik – ZBR-16a – wykonanie wykopów – km S16 2+940
          • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 29+050, W8.1 – D8.1                       
          • studnie montaż piaskownika w studni Dn1200 – km S61 23+370, S1b
          • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s – km S61 23+370, SEP1b
          • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – km S61 23+370, OS1b    
          • Przepompownia – PP1b – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,54m – km S61 23+370,  PP1b                                                                     
          • wyloty – montaż wylotu Dn 400 – km S61 26+180
          • wyloty – montaż wylotu Dn 800 – km S61 26+180
          • Zbiornik – ZBR-2 – wykonanie wykopów – km S61 25+590
          • Zbiornik – ZBR-5 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – km S61 27+150
          • Zbiornik – ZBR-8 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 29+050            
          • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie wykopów – km S61 31+296
          • Zbiornik – ZBR-16c – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S16 1+100                       
          • Zbiornik – ZBR-16c – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S16 1+100

          Melioracje:

          • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A11 – km S61 40+191,1-40+356               
          • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5
            Czerwiec 2021

            Roboty drogowe:

            • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 36+260 -36+400 , S61 34+640-34+975, S61 39+240-39+370, S61 37+540-37+620, S61 42+510-42+580, S61 39+460-39+620, S61 39+745-39+900, S61 38+520-38+790, S61 42+480-42+580
            • Wykop – km DK16-1 1+880-1+960- RÓW, DD9 0+280-0+345-RÓW
            • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD6 1+790-1+860, DL11 0+280-0+400, DD9 0+210-0+250
            • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DK16-1 1+880-1+960
            • Górna warstwa nasypów – km S16 2+800-2+900 
            • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km DD11 0+200-0+600
            • Wymiana gruntu – km DD14 0+290-0+350, DD16 0+380-0+450, S61 36+800-36+860, S61 36+640, DD9 0+680  – miejsca po słupach 
            • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km  S61 39+000-39+210, S61 37+000-37+400, S61 42+265-42+400                , S61 40+100-42+700 rów, S61 41+000-41+400, S61 33+500-33+600
            • Przepusty stalowe fi=0,80m RK-01 DD-10b km 0+215 L=10,0m
            • Przepusty stalowe fi=1,00m P-1 DL-8 km 0+375 L= 16,5m
            • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m PD-04 DD-6 km 1+530 L=12,0m, PD-06 DD-6 km 2+370 L=12,5m, PD-02 DD-10 km 0+345 L=16,5m
            • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD1 4+200 – 5+500
            • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD6 0+100 – 0+350
            • Wykonanie wykopów – km S61 25+880 – 25+930, S61 27+700 – 28+600
            • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 26+000 – 26+300, S61 26+400 – 26+800, S61 29+540 – 29+860,S61 29+960 – 30+300
            • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 32+550 – 33+000
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 31+900 – 32+550
            • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+250-1+550
            • Wykonanie wykopów – km DD4b 0+350 – 0+600
            • ODWODNIENIE Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD-1 3+446, DDPD-05, DD-4a 0+780, PD-02, DD-7d 0+581, PD-02
            • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD-1 5+932, RK-14
            • ODWODNIENIE Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DP1872N 0+519, PD-03
            • ODWODNIENIE Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – ul. Kolonia 0+296, RK-01
            • Wykonanie nasypów z gruntów niespoistych z wykopu – ul. Kolonia 0+296, RK-01

            Roboty Mostowe:

            • Obiekt WS-2.9 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
            • Obiekt WS-2.9 ściana czołowa gzymsu – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
            • Obiekt PZGD-34.5 Korpus P1, P5, P3 – Zasypka za przyczółkiem
            • Obiekt PZM-35.5a Korpus P1,P2-Drenaż zasypki
            • Obiekt PZM-35.5a Korpus P1,P2 – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy
            • Obiekt WD-36.0 Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
            • Obiekt WD-36.9 P2,P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
            • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Skrzydło P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
            • Obiekt WD-38.5 Korpus P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
            • Obiekt PZM-38.7 Nitka lewa – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
            • Obiekt PZDdz-39.7 P1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
            • Obiekt PZDdz-39.7 P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
            • OBIEKT PZD-26,0 Podpora P1, P2 – zasypka za przyczółkiem
            • OBIEKT WS-26,3 Ława P4 – zasypanie wykopu fundamentowego
            • OBIEKT WS-26,3 Ustrój nośny NP. ściana P4.4 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
            • OBIEKT PZM-27,2 Powierzchnia pionowa NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
            • OBIEKT WD 28,6 Podpora P3 – zasypka za przyczółkiem
            • OBIEKT WD 28,6 podpory P1, P1.1, P1.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
            • OBIEKT PZM-28,9 Podpora P1, P2 – zasypanie wykopu fundamentowego
            • OBIEKT PZM-28,9 Powierzchnia pionowa NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1, P3 – zasypka za przyczółkiem
            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1 NP., NL – stożki / skarpy
            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Cios łożyskowy P2 NP. – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
            • OBIEKT MS/PZDsz-0,5- Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej gr.240um
            • OBIEKT WS-1,1 Podpora P3 – zasypanie wykopu fundamentowego
            • OBIEKT WS-1,1 Ława P1 NL, P1 NP, P7 NL, P3 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
            • OBIEKT WS-1,1 Oczep P4 NL – Fundament B35 (C30/37)
            • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
            • OBIEKT WS-1,1 Słupy P3 NL, P6 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
            • PRZEPUST PZM-30.2 – zasypka
            • OBIEKT WD 28,6 Podpora P3 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego

            Roboty branżowe:

            Elektroenergetyka:

            • S61 27+700 – Kolizja 1nN część kablowa – demontaż               
            • S61 27+700 – Kolizja 2 nN część kablowa – demontaż
            • Kolonia – Kolizja 3 nN część kablowa – demontaż
            • Kolonia – Kolizja 4 nN część napowietrzna – demontaż               
            • S61 27+860 – Kolizja 1 SN część napowietrzna – demontaż
            • S61 36+480-37+000 – Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Demontaż kolizji 17 SN
            • S61 36+480-37+000 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Przełączenie kolizji 17 SN
            • S61 36+480-37+000 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Demontaż kolizji 18b SN
            • S61 36+480-37+000 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Przełączenie kolizji 18b SN
            • S61 36+480-37+000 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Demontaż kolizji 19b SN
            • S61 36+480-37+000 „Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Przełączenie kolizji 19b SN

            Sanitarne :

            • Zbiornik – ZBR-3 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm
            • Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm 
            • Zbiornik – ZBR-5 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw
            • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie wykopów
            • Zbiornik – ZBR-16c – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem 
            • Budowa kanału – przykanaliki KD16b; KD18; odc. OS29-ZBR-29 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+900-0+990, S61 35+180-35+260, S16 3+100-3+200, S61 42+180 
            • Budowa kanału odc. D16b.19-D16b.21; D16b.22-D16b.25 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+030-3+220
            • Budowa kanału odc. W29.3-D29.7 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 42+222                                                            
            • Budowa kanału odc. D17.21-W17.1a – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+450               
            • Budowa kanału odc. D30.2-D30.3 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 42+510
            • Budowa kanału odc. D21.10-D21.12 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+920               
            • Budowa kanału na odc. D29.1-W29.1 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 42+222               
            • Budowa kanału na odc. – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 42+222                             
            • Budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S61 34+555-34+600 tł17.4-tł17.5
            • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 3+030-3+240; D16b.19; D16b.23; D16b.24 
            • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 42+510; D30.3, S61 42+222; D29.1, S61 34+450; D17.21, S16 3+220-3+260 D21.11               
            • Studnie – montaż piaskownika w studni Dn1500 – km S61 34+450; D17.21
            • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km DK16 0+900-0+990; Wp16b.21; Wp16b.22; Wp16b.23, Wp16b.25, Wp16b.26, Wp16b.27, Wp16b.28, Wp16b.29, S61 35+180-35+260; Wp18.15; Wp18.17; Wp18.18; Wp18.19; Wp18.20; Wp18.21; W16.2, Wp16.1
            • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm – km S16 3+130
            • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm
            • Zbiornik – ZBR-29 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 42+200

            Melioracje:

            • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A11 – km S61 40+191,1-40+356               
            • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A12 – km S61 40+443,3-40+594           
              • Realizacja nadzoru przyrodniczego ( w tym odłów płazów) S61, S16
              • Realizacja montażu tymczasowych wygrodzeń i herpetoligicznych S61, S17

              Roboty Drogowe :

              • Wykonanie wykopów Odcinek 2, Lokalizacja : S61 33+240-33+360-RÓW, S61 35+880-36+310-RÓW, S61 33+400-33+500, S61 34+920-34+970, S61 39+000-39+210, S61 37+000-37+400, S61 37+000-37+400, S61 42+265-42+400, S61 41+000-41+400
              • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2, Lokalizacja : S61 36+240-36+370
              • Wykop, Lokalizacja : DL8 0+100-0+300
              • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste), Lokalizacja : DD9 0+570-0+670
              • Górna warstwa nasypów, Lokalizacja : DL5 0+140-0+175, DL6 0+050-0+180
              • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste), Lokalizacja : DG 0+160-0+540
              • Wymiana gruntu, Lokalizacja : DD14 0+100-0+150
              • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia, Lokalizacja : S61 39+240-39+370, S61 37+540-37+620, S61 40+240-40+860, S61 42+480-42+580
              • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm, Lokalizacja : DK16-1 1+380-+550, DK16-1 0+070-0+170, DD6 1+510-1+740, DK16-1 0+080-0+170, DK16-1 0+725-0+785, DK16-1 1+480-1+520
              • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm, Lokalizacja : DD12 0+230-0+950, DD14 0+200 – 1+600
              • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm, Lokalizacja : DD1 2+600 – 2+800, S61 26+060 – 26+180
              • WZMOCNIENIE PODŁOŻA Wymiana gruntu, Lokalizacja : DD1 4+200 – 5+500, DD1 2+860 3+000
              • Wykonanie wykopów Odcinek 1, Lokalizacja : S61 27+700 – 28+600, S61 29+250 – 29+460, S1 25+950 – 26+000″
              • Wykonanie nasypów, nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1, Lokalizacja : S61 26+400 – 26+800, S61 29+710 – 29+860, S61 29+950 – 29+980, S61 25+950 – 26+000
              • Wykonanie nasypów, górna warstwa nasypów, Lokalizacja : S61 26+850 – 27+180, S61 32+550 – 32+870
              • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm, Lokalizacja : S61 32+200 – 32+550
              • Wykonanie nasypów, wykonanie nasypów z dokopów, Lokalizacja : S16 1+250-1+550
              • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm, Lokalizacja : DD7 0+260 – 0+500
              • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm, Lokalizacja : DD5 0+500 – 1+637
              • Wykonanie wykopów, Lokalizacja : DD6 0+080 – 0+200

              Roboty mostowe:

              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S), Lokalizacja : Obiekt WD-33.2 płyta NL
              • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37), Lokalizacja : Obiekt WD-33.2 płyta NL
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S), Lokalizacja : Obiekt WS-2.9 Gzymsy
              • Izolacja cienka wykonywana na zimno, Lokalizacja : Obiekt WS-2.9
              • Dylatacja ściany taśmą, Lokalizacja : Obiekt WS-2.9
              • Zasypka za przyczółkiem, Lokalizacja : Obiekt PZGD-34.5 P1 i P5
              • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy, Lokalizacja : Obiekt PZM-35.5a P1 i P2
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S), Lokalizacja : Obiekt WD-36.0 P3
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S), Lokalizacja : Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
              • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa, Lokalizacja : Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S), Lokalizacja : Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
              • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.), Lokalizacja : Obiekt WD-38.5 Korpus P3
              • Zasypka za przyczółkiem, Lokalizacja : Obiekt PZD-26,0 Podpora P2
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN, Lokalizacja : OBIEKT PZD-26,0 Ustrój nośny NL
              • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45), Lokalizacja : OBIEKT PZD-26,0 Nitka Lewa
              • Drenaż zasypki za ścianami przyczółków, Lokalizacja : OBIEKT PZD-26,0 Podpora P1
              • Zasypanie wykopu fundamentowego, Lokalizacja : OBIEKT WS-26,3 Ława P4
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN, Lokalizacja : OBIEKT WS-26,3 Ława P4.3, P4.4 Ustrój nośny NP.
              • Fundament B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT WS-26,3 Ława P4.3, P4.4
              • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT PZM-27,2 Skrzydła NP.
              • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT PZM-27,2 Ustrój nośny NP.
              • Izolacja cienka wykonywana na zimno, Lokalizacja : OBIEKT PZM-27,2 Powierzchnie Pionowe NL
              • Zasypka za przyczółkiem, Lokalizacja : OBIEKT WD 28,6 Podpora P3, P2
              • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT PZM-28,9
              • Izolacja cienka wykonywana na zimno, Lokalizacja : OBIEKT PZM-28,9 Nitka Lewa
              • Zasypanie wykopu fundamentowego, Lokalizacja : OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1, P3
              • Zasypka za przyczółkiem, Lokalizacja : OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Podpora P1, P3
              • Zasypka za przyczółkiem, Lokalizacja : OBIEKT WD-31,3 Podpora P1
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN, Lokalizacja : OBIEKT WD-31,3 Ustrój nośny
              • Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego, Lokalizacja : OBIEKT WD-31,3 Podpora P3
              • Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej gr.240um – styki montażowe, Lokalizacja : OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Styki montażowe
              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN, Lokalizacja : OBIEKT WS-1,1, Ława P1 NL, P2 NP., P2 NL,Słupy P3 NP., Oczep P4 NL
              • Fundament B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT WS-1,1, Ława P2 NL, Oczepy Pali
              • Beton podpór (filar) B35 (C30/37), Lokalizacja : OBIEKT WS-1,1, P5Nl, P5NL
              • Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20), Lokalizacja : OBIEKT WS-1,1, Podbeton P2 NP.

              Pozycje poza ZPRS:

              • Skucie głowic pali, Lokalizacja : Obiekt WS-1.1

              Roboty branżowe :

              • Przebudowa linii elektroenergetycznej SN, przebudowa kolizji 17 SN, Lokalizacja : S61 36+480-37+000
              • Przebudowa linii elektroenergetycznej SN, przebudowa kolizji 18b SN, Lokalizacja : S61 36+480-37+000
              • Kolizja 1nN część kablowa, przełączenie kabli nN, Lokalizacja : S61 27+700
              • Kolizja 2 nN część kablowa, przełączenie kabli nN, Lokalizacja : S61 27+700
              • Kolizja 4 nN część kablowa, przełączenie kabli nN, Lokalizacja : ul. Kolonia
              • Kolizja 5 nN część kablowa, przełączenie kabli nN, Lokalizacja : ul. Kolonia
              • Kolizja 1 SN część kablowa, przełączenie kabli SN, Lokalizacja : S61 27+860
              • HAWE – wykonanie wykopów, układanie rur ochronnych na kablu światłowodowym, Lokalizacja : S16 2+160
              • HAWE – zasypanie wykopów, Lokalizacja : S16 2+160
              • Budowa kanału – przykanaliki KD16a; na odc. D17.16-Wp17.12 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S16 2+720-2+950, S61 34+636-34+700
              • Budowa kanału odc. D16b.11-D16b.14; D16b.17-D16b.19; D18.14-D18.16 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S16 3+060-3+090, S61 35+362-35+389
              • Budowa kanału odc. D16b.8-D16b.11; D16b.6-D16b.22; D18.12-D18.14 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S16 3+060-3+200, S61 35+335-35+390
              • Budowa kanału odc. D16b.6-D16b.8; D18.4-D18.6 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S16 3+060-3+130, S61 35+175-35+ 180
              • Budowa kanału odc. D18.4-D18.5; D29.1-D29.2 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S61 35+170, S61 42+225
              • Budowa kanału odc. D21.10-D21.11, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S61 36+920
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m, Lokalizacja : S16 3+070-3+200; D16b.8; D16b.9; D16b.10; D16b.11; D16b.12; D16b.13; D16b.17; D16b.18; D16b.22; S61 35+636; D18.13; D18.14; D18.15
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m, Lokalizacja : DK16 1+060; D16b.4
              • Studnie – montaż piaskownika w studni Dn1200, Lokalizacja : DK16 1+060
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m, Lokalizacja : S61 36+920; D21.10, S61 35+175; D18.4
              • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500, Lokalizacja : S16 2+840-2+920; Wp16a.8; Wp16.7; Wp16.8; Wp16a.7; Wp16a.6; S61 34+636; Wp17.12; S61 35+170; Wp18.1
              • Zbiornik – ZBR-28 – wymiana gruntu, Lokalizacja : S61 41+630
              • Zbiornik – ZBR-29 – wykonanie wykopów, Lokalizacja : S61 42+200
              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S61 26+180-26+210, ZBR3-OS3, S61 27+130, W5.32-Wp5.31, Wp40-D5.4, Wp41-D5.4, S61 32+200-32+500, W13.3, W13.5, W13.7, W13.9-W13.14, W13.15-W13, W13.17, W13.19
              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S61 27+130, D5.4-D5.5
              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m, Lokalizacja : S61 26+180-26+210, W3.1a-D3.3
              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m< Lokalizacja : S61 27+130, D5.2-D5.3, S61 26+180-26+210, W3.1-D3.1
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m, Lokalizacja : S61 27+130 D5.4, D5.5
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m, Lokalizacja : S61 27+130 D5.3
              • Wyloty – montaż wylotu Dn 200, Lokalizacja : S61 32+300-32+500
              • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500, Lokalizacja : S61 27+130, Wp5.43
              • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie wykopów, Lokalizacja : S61 23+370
              • Zbiornik – ZBR-3 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm, Lokalizacja : S61 26+180
              • Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm
              • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie wykopów, Lokalizacja : S61 29+050
              • Zbiornik – ZBR-12 – wykonanie wykopów, Lokalizacja : S61 31+296
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A1+A1a+A1b, Lokalizacja : S61 36+144,90
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A3, Lokalizacja : S61 37+118,6-37+153,6
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A11, Lokalizacja : S61 40+191,1-40+356
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A12, Lokalizacja : S61 40+443,3-40+594
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A24a+A24b, Lokalizacja : S61 42+431,7-42+465,5
              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, przebudowa kolizji A25, Lokalizacja : S61 42+509-42+600 

                Roboty Drogowe :

                • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km DK16-1 1+130-1+210
                • wykonanie wykopów – Odcinek 2 – km S61 33+290-33+350, S61 33+290-33+360 – RÓW, S61 33+570-33+620- RÓW, S61 36+320-36+380-RÓW, S61 39+000-39+210, S61 37+000-37+400, S61 42+265-42+400, S61 41+000-41+400
                • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+987-3+350
                • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD9 0+060-0+210, DK16-1 1+875-1+960, DL8 0+490-0+648, DD6 1+790-1+860, DD10 0+080-0+200
                • Górna warstwa nasypów – km DL6 0+050-0+180
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 20cm – km DD6 1+980-2+400
                • Wykop – km DK16-1 1+890-1+930
                • Wymiana gruntu – km DD14 0+100-0+150, S61 37+300-37+335, DD11 0+420-0+470
                • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 40+750-40+940, S61 37+540-37+620, S61 42+510-42+580, S61 40+170-40+600, S61 42+490-42+580, S61 39+240-39+370
                • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DD14 1+090-1+230, DD16 1+100-1+400
                • Wykop – km DD12 0+200-0+850
                • WZMOCNIENIE PODŁOŻA Wymiana gruntu – km DD1 4+200 – 5+500
                • Wykonanie wykopów wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 25+800 – 26+010,S61 27+700 – 28+600,S61 29+250 – 29+460,S61 30+000 – 30+250
                • Wykonanie nasypów Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 23+255 – 23+340,S61 25+800 – 26+010,S61 26+400 – 26+800,S61 29+540 – 29+810,S61 29+950 – 29+980
                • Wykonanie nasypów Górna warstwa nasypów – km S61 32+220 – 32+550
                • Wykonanie wykopów – km DD5 0+420 – 0+880
                • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD5 1+230 – 1+330
                • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm – km DD7 0+270 – 0+500
                                           

                Roboty mostowe :

                • Obiekt WD-33.2 – Zasypka za przyczółkiem
                • Obiekt WD-33.2 – Stożki / skarpy
                • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                • Obiekt WD-33.2 – Wpusty mostowe żeliwne
                • Obiekt WD-33.2 – Odwodnienie izolacji pomostu – Sączki Ø 50
                • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka za przyczółkiem
                • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-Special 41S (DK-16)
                • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                • Obiekt WD-36.0 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                • Obiekt WD-38.5 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                • Obiekt PZM-38.7 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                • OBIEKT PZD-26,0 Ustrój nośny NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT PZD-26,0 Podpora P2, P1 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego
                • OBIEKT WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem
                • OBIEKT WS-26,3 Ława P4.3, P4.4 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT WS-26,3 Ława P4.3, P4.4 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                • OBIEKT PZM-27,2 Ustrój nośny NP. Skrzydełko NP. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT WD 28,6 Poprzecznica pośrednia P2, Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – zasypanie wykopu fundamentowego
                • OBIEKT WD-31,3 Podpora P3, P1 – zasypka za przyczółkiem
                • OBIEKT WD-31,3 Poprzecznica P2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Ława P4 NP., P4 NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                • OBIEKT WS-1,1 Podpora P1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                • OBIEKT WS-1,1 Podpora P1 – Wykonanie próbnego obciążenia pali prefabrykowanych – statyczne/dynamiczne
                • OBIEKT WS-1,1 Podbeton P2 NL, NP. – Korpus P7 NP. – Słupy P6 NP., P5 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                • OBIEKT WS-1,1 -Słup P5 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                • OBIEKT WS-1,1 – Podbeton P2 NL, Podpora P1 – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20)
                • PRZEPUST PZM-30.2 – zasypka

                Roboty branżowe :

                Elektroenergetyka:

                • Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Przebudowa kolizji 18b SN – km S61 36+480-37+000
                • Kolizja 1nN część kablowa przebudowa linii nN – km S61 27+700
                • Kolizja 2 nN część kablowa przebudowa linii nN – km S61 27+700
                • Kolizja 4 nN część kablowa przebudowa linii nN – ul. Kolonia
                • Kolizja 5 nN część kablowa przebudowa linii nN – ul. Kolonia
                • Kolizja 1 SN część kablowa przebudowa linii SN – S61 27+860

                Sanitarna:

                • Budowa kanału – przykanaliki KD16a; na odc. D17.15- W17.11; D17.20-W17.19; D17.19- W17.18; D17.18- W17.17; D17.17- W17.16; D17.16-W17.15; D17.16-W17.13; D17.16- W17.14 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+720-2+950, S61 34+630-34+712
                • Budowa kanału odc.D16a.15- D16a.18- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+820-2+930
                • Budowa kanału odc.D18.11- D18.13 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 35+300-35+351
                • Budowa kanału odc.D16b.3- D16b.4; D18.10-D18.11 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 1+060, S61 35+308-35+335
                • Budowa kanału odc. D21.9-D21.10 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+780-36+920
                • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 35+308-35+333; D18.11; D18.12, S16 2+820-2+930; D16a.15; D16a.16; D16a.17
                • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km DK16 1+060; D16b.3
                • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 34+630-34+712; Wp17.11; Wp17.13; Wp17.14; Wp17.15; Wp17.16; Wp17.17; Wp17.18; Wp17.19, S16 2+720-2+950; Wp16a.98; Wp16a.99; Wp16a.100; Wp16a.101; Wp16a.102; Wp16a.103; Wp16a.11a; Wp16a.11;Wp16a.12; Wp16.5; Wp16.6; Wp16.13; Wp16.14; Wp16.15; Wp16.16; Wp16a.13; Wp16a.14; Wp16a.15; Wp16a.16; Wp16a.10; Wp16a.9
                • Zbiornik – ZBR-15 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – km S61 33+300
                • Zbiornik – ZBR-16b- wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 0,32 m – km S16 3+130
                • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 0,32 do 0,15 m – km S16 3+130
                • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12cm – km S16 3+130
                • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S16 3+130
                • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m S61 26+860 – 27+150 Przykanaliki wpustów Wp5.25, Wp5.26, WP5.27, Wp5.28, WP5.29, Wp5.30, Wp5.32, Wp5.34, Wp5.36, Wp5.38,W5.38-WP5.37, W5.36-Wp5.35, W5.34-wp5.33
                • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 27+130 – 27+190, D5.2 – D5.4)
                • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”(S61 km 23+370, D1b.3 – D1b.4)
                • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 23+370, D1b.2 – D1b.3, D1b1 – D1b2
                • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 27+130 – 27+190, D5.1 – D5.2
                • montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m”S61 23+370, W1b.1-D1b.2, S61 23+370, D1b.2, (D1b.4), S61 27+130 – 27+190, D5.2
                • studnie montaż piaskownika w studni Dn1500 – km S61 23+370, D1b.3, D1b1
                • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 26+860 – 27+150 Wp5.25, Wp5.26, Wp5.27, Wp5.28, Wp5.29, Wp5.30, Wp5.32, wp5.33, Wp5.34, Wp5.35, Wp5.38
                • wyloty-montaż wylotu Dn 300 – km S61 27+130 D5.2-D5.4
                • wyloty -montaż wylotu Dn 1000 – km S61 27+130, W5.1
                • wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 26+860 – 27+150, Wp5.25, Wp5.26, Wp5.27, Wp5.28, WP5.29, Wp5.30, Wp5.32, Wp5.34, Wp5.36, Wp5.37, Wp5.38
                • Zbiornik – ZBR-3- wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. – km S61 26+180
                • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie wykopów – km S61 29+050, wymiana gruntu
                • Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie nasypów – km S61 29+050
                • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 30+000
                • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 30+000
                • Zbiornik – ZBR-8 – wymiana gruntu – km S61 29+050

                Melioracje:

                • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A1+A1a+A1b – km S61 36+144,90
                • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A12 – km S61 40+443,3-40+594
                • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A20 – km S61 41+572,50 – 41+659

                  Roboty Drogowe :

                  • Wykop – km DL11 0+400-0+430- RÓW
                  • GWN – km DL11 0+400-0+450, DK16 1+230 – 1+530
                  • Wymiana gruntu – km S61 37+300-37+335, DD16 0+240-0+350 , DD11 0+420-0+470, DD1 2+900 – 3+050, DD1 4+200 – 5+500″
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+900-3+350
                  • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 33+300-33+400
                  • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 27+700 – 28+600, S61 28+300, S61 29+250 – 29+460, S61 30+700 – 31+080
                  • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 26+400 – 26+800, S61 29+540 – 29+810, S61 30+000 – 30+400
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD7 0+000 – 0+450
                  • GWN – rozkładanie materiału – km S61 34+550 – 34+650
                  • Wykonanie przepustów (DL8 zabicie igłofiltrów) S61 PD14, DL8 P01, S61 DD14
                  • Wykonanie przepustów (roboty ziemne) – km PD01DD17
                  • Wykonanie przepustów (zakończenie zasypek) – km S61 PD13                              

                  Roboty mostowe :

                  • OBIEKT PZD-26,0 – zasypka za przyczółkiem                                                                    
                  • OBIEKT PZD-26,0 – Warstwa odcinająca z materiału nieprzepuszczalnego
                  • OBIEKT WS-26,3 – zasypanie wykopu fundamentowego
                  • OBIEKT WS-26,3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                  • OBIEKT WS-26,3 – Łożyska garnkowe
                  • OBIEKT PZM-27,2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                  • OBIEKT WD 28,6 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                  • OBIEKT WD 28,6 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Łożyska garnkowe
                  • OBIEKT WD-31,3 – zasypka za przyczółkiem
                  • OBIEKT WD-31,3 – zbrojenie poprzecznic – etap 2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                  • OBIEKT WS-1,1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                  • OBIEKT WS-1,1 – Ścianka szczelna tracona
                  • OBIEKT WS-1,1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                  • OBIEKT WS-1,1 – Fundament B35 (C30/37)
                  • OBIEKT WS-1,1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                  • PRZEPUST PZM-30.2 – zasypka
                  • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                  • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                  • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypka za przyczółkiem
                  • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-Special 41S (DK-16)   
                  • Obiekt PZM-35.5a – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                  • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                  • Obiekt WD-36.0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                  • Obiekt WD-38.5 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                  • Obiekt PZM-38.7 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                  • Obiekt PZM-38.7 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)

                  Roboty branżowe :

                  Elektroenergetyka:

                  • CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km 31+750 – Demontaż – km S61 31+750

                  Sanitarna:

                  • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 32+250 – 32+400, W13.2 – Wp13.2, W13.4 – Wp13.4, W13.6 – Wp13.6, W13.8 – Wp13.8, W13.4 – Wp13.4, W13.6 – Wp13.6
                  • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 32+250 – 32+400, Wp13.2 – Wp13.9
                  • Zbiornik – ZBR-3- ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 26+180
                  • Wymiana – Zbiornik – ZBR-8 wykonanie wykopów – km S61 29+050,
                  • Zbiornik – ZBR-10 wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 30+000
                  • Zbiornik – ZBR-15- wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 33+300   
                  • Budowa kanału – przykanaliki KD16a; KD17 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+680-2+760, S61 34+528-34+752
                  • Budowa kanału odc. D16a.23-D16a.24 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 0+840
                  • Budowa kanału odc. D16a.12-D16a.15 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+640-2+840
                  • Budowa kanału odc. D16a.11-D16a.12; D18.6-D18.11 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+680-2+720, S61 35+180-35+308
                  • Budowa kanału odc. D16b.6-D16b.7 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+130
                  • Budowa kanału odc. D21.9-D21.10 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+780-36+920
                  • Kanalizacja tłoczna na odc. PP16a-tł16a.1 – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km DK16 0+830
                  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 2+720-2+840; D16a.12; D16a.13; D16a.14, S61 35+180-35+308; D18.6; D18.7; D18.8; D18.9; D18.10; D18.11
                  • Studnie- montaż piaskownika w studni Dn1500 – km S16 3+130
                  • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 2+680-2+760; Wp16a.90; Wp16a.92; Wp16a.93; Wp16a.94; Wp16a.95; Wp16a.96; Wp16a.97, S61 34+528-34+752; Wp17.4; Wp17.5; Wp17.6; Wp17.7; Wp17.8; Wp17.9; Wp17.10

                  Melioracje:

                  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A20 – km S61 41+572,50 – 41+659 
                  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A21 – km S61 41+796,50-41+943,20
                  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A-22a, A-22b, A23 – km S61 41+958,50-42+092,40
                  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A-24c – km S61 42+509-42+515,80
                    Maj 2021

                    Roboty Drogowe :

                    • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km S16 0+800-0+900, S61 36+120-36+160, DD9 0+250-0+400
                    • Wymiana gruntu – km S61 36+475-36+600, DD9 0+580-0+650, DD1 4+200 – 5+500, S61 36+802-36+840
                    • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 33+300-33+500
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S61 33+000-33+100
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+900-3+300
                    • Wykop – km DL7 0+470-0+517-RÓW, DD6 2+700-2+863- RÓW, DL11 0+000-0+165, 0+500-0+600- RÓW, DL2 -RÓW, DK16 – RÓW, DD6 2+200-2+500 
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL2, DK16 1+300-1+450, DD6 2+200-2+500  
                    • Przepusty stalowe fi=1.00m – km DK16-1 PD04 
                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 33+800-33+900
                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 33+900-33+360
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DG 0+485-0+495
                    • Wykonanie wykopów wykonanie wykopów Odcinek 1– km 27+700 – 28+600, 29+250 – 29+460, 30+700 – 31+080
                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km 26+400 – 26+800, 30+000 – 30+400, 29+540 – 29+810
                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km 31+880 – 32+300
                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD2 1+850 – 2+400
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DD14 1+107-1+203
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 40+830-40+960               
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 37+460-37+500
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 37+560-37+600               
                    • Wykonanie wykopów – km DD7, DD7d 0+300-0+60
                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD7d 0+000 – 0+300
                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 31+400 – 31+53032+250 – 32+390
                    • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 0+830 – 0+900 1+220-1+900
                    • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia 0+250 – 0+0+550 – rów                                       
                    • Wykonanie nasypów z gruntów niespoistych z wykopu – ul. Kolonia 0+250 – 0+0+550              

                    Roboty mostowe :

                    • Obiekt WD-33.2 – Zasypka za przyczółkiem
                    • Obiekt WD-33.2 Stożki / skarpy                                                                            
                    • Obiekt WD-33.2 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                    
                    • Obiekt WD-33.2 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)                                   
                    • Obiekt WD-33.2 Izolacja cienka wykonywana na zimno                                
                    • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
                    • Obiekt WS-2.9 Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)                                         
                    • Obiekt WS-2.9 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa 
                    • Obiekt PZGD-34.5 Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                    • Obiekt PZGD-34.5 Izolacja cienka wykonywana na zimno                                
                    • Obiekt WD-36.0 Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                    • Obiekt WD-36.0 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                    
                    • Obiekt PZM-38.7 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                    
                    • Obiekt PZDs-42.6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                    • Obiekt PZDs-42.6 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)                                 
                    • OBIEKT PZD-26,0 – Podpora P2 – zasypka za przyczółkiem                                         
                    • OBIEKT WS-26,3 – Ława P4.3, P4.4. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych               
                    • OBIEKT WS-26,3 – Ciosy podłożyskowe P1, P4 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                    • OBIEKT WS-26,3 – Ciosy podłożyskowe P2, P3 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                    • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P1, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                    • OBIEKT WD 28,6 – Skrzydło P1.2, P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                    • OBIEKT PZM-28,9 – Skrzydła NL – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                    • OBIEKT PZM-28,9 – NL – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                    • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – FUNDAMENT P2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                    • OBIEKT WD-31,3 – Podpora P3 – zasypanie wykopu fundamentowego                 
                    • OBIEKT WD-31,3 – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=21,0m
                    • OBIEKT WD-31,3 – Podpora P1, P1.1, P1.2, P3, P3.1, P3.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                    • OBIEKT WS-1,1 – P2 NL, P2 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                    • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P1 – Ścianka szczelna tracona
                    • OBIEKT WS-1,1 – Ściana P7.1, P7.4 – Słupy P5 NL, P6 NL – Korpus P7 NL, P7 NP. – zbrojenie stalą klasy AIIIN
                    • OBIEKT WS-1,1 – P7.5, P7.3 – Fundament B35 (C30/37)
                    • OBIEKT WS-1,1 – P5 NP. – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                    • OBIEKT WS-1,1 – P2 NL – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20)
                    • PRZEPUST PZM-30.2 – zasypka

                    Roboty branżowe :

                    Elektroenergetyka:

                    • CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km 31+750 – Demontaż
                    • CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km 31+750 – przebudowa linii
                    • CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km 31+750 – przełączenie kabli

                    Sanitarna:

                    • Zbiornik – ZBR-8- wykonanie wykopów – km S61 29+050-wymiana
                    • Zbiornik ZBR-1b – przygotowywanie zbiornika pod prowadzenie robót ziemnych poprzez odwodnienie – km S61 23+370
                    • Zbiornik – ZBR-3 – przygotowywanie zbiornika pod prowadzenie robót ziemnych poprzez odwodnienie – km S61 26+180
                    • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 32+250-32+400
                    • wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 32+250-32+400, Wp13.2-Wp13.9
                    • Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 33+300 
                    • Zbiornik – ZBR-28- wykonanie wykopów – km S61 41+630
                    • Budowa kanału – przykanaliki KD16a; KD16b; D17.9-Wp17.3 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+450-2+700, S16 3+350-3+450,S61 34+500
                    • Budowa kanału odc. D16a.9-D16a.11-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+450-2+700
                    • Budowa kanału odc. D16b.6-D16b.7; D17.1-D17.2; D21.8-D21.9 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+130, S61 34+450, S61 36+800
                    • Budowa kanału odc. D21.9-D21.10 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+780-36+920               
                    • Budowa kanału odc. D16b.5-D16b.6; D17.1-W17.1 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+130, S61 34+450               
                    • Budowa kanału odc. W16b.1-16b.5 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+130
                    • Kaskad DN 200, Kaskad DN 500 – km S16 3+130
                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 2+450-2+680; D16a.10; D16a.11
                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S16 3+130; D16b.7; D16b.6 D17.3; D17.1
                    • Studnie – montaż piaskownika w studni Dn1500 – km S61 34+450;
                    • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 36+800; D21.9 S61 34+450, S16 3+350-3+450; Wp16b.67; Wp16b.8; Wp16b.10; Wp16b.11; Wp16b.12, S16 2+450-2+7000; Wp16a.22; Wp16a.23; Wp16a.24; Wp16a.21; Wp16a.19; Wp16a.17; Wp16a.18; Wp16a.18a; Wp16a.47; Wp16a.51; Wp16a.52; Wp16a.53; Wp16a.48; Wp.16a.49; Wp16a.88, S61 34+450; Wp17.1; Wp17.2; Wp17.3

                      Roboty Drogowe :

                      • Zdjęcie warstwy humusu – km ul. Kolonia 0+200 – 0+700,DD7d 0+000-0+657, DD9 0+530-0+656
                      • Wymiana gruntu – km S61 36+600-36+717, S61 23+380 – 23+450, S61 36+802-36+840
                      • Wykonanie wykopów – km S61 26+700 – 28+600, S61 25+800 –  26+010, S61 27+700 – 28+600, S61 29+250 -29+460, S61 30+700 – 31+080.
                      • Wykonanie nasypów – km S61 23+255  – 23+430, S61 25+800  – 26+010, S61 26+400 – 27+400, S61 29+540  – 29+810, S61 30+000  – 30+400.
                      • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia 0+400-0+600
                      • Wykonanie nasypów – ul. Kolonia 0+400-0+600
                      • Wykonanie wykopów – km S61 33+320-33+600 , S61 36+900-36+950
                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km S61 33+000-33+100
                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km S16 3+150-3+400, 2+700-2+900.
                      • Wykop – km DL11 0+480-0+520, DL9 0+100-0+170, DL7 0+230-0+280, DL3 0+250-0+270, DL10 0+140-0+200, DL8 0+185-0+200
                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DL2 0+080-0+225, DL5 0+020-0+150, DL6 0+065-0+230, DD6 1+900-2+400, DK16 1+970-2+020, DD10 0+050-0+200
                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km S61 37+600-37+630, S61 37+440-37+480
                      • Profilowanie podłoża pod nasyp/konstrukcję – km DD14 0+000-1+643

                      Roboty mostowe :

                      • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                      • OBIEKT WS-26,3 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                      • OBIEKT WD 28,6 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                      • OBIEKT WD 28,6 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                      • OBIEKT WD 28,6 – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=21,0m
                      • OBIEKT WD 28,6 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                      • OBIEKT PZM-28,9 – Skrzydło P3.3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                      • OBIEKT PZM-28,9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                      • OBIEKT WS-1.1 – zasypanie wykopu fundamentowego                                               
                      • OBIEKT WS-1,1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                      • OBIEKT WS-1.1 – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                             
                      • OBIEKT WS-1.1 – wbicie ścianki szczelnej na podporze P2L i P2P wx=2200cm3    
                      • OBIEKT WS-1.1 – wbicie ścianki szczelnej wzdłuż lasu wx=2200cm3                        
                      • OBIEKT WS-1.1 – próbne obciążenie pali statyczne – podpora P5 NP.                     
                      • OBIEKT WS-1.1 – wbicie ścianki szczelnej przy podporze P1 wx=3200cm3′            
                      • OBIEKT WS-1.1 – zbrojenie fundamentów                                                                      
                      • OBIEKT WS-1.1 – zbrojenie korpusów                                                               
                      • OBIEKT WS-1.1 – zbrojenie słupów                                                                                   
                      • OBIEKT WS-1.1 – beton fundamentów                                                                             
                      • PRZEPUST PZM-32.5 – Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna)
                      • PRZEPUST PZM-32.5 – Drenaż zasypki za ścianami przyczółków
                      • OBIEKT WD-31.3 – izolacja korpusów przyczółków i ścian oporowych
                      • OBIEKT MS-0.5 – montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego (spawanie)
                      • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                      • Obiekt WD-33.2 – Drenaż zasypki
                      • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                
                      • Obiekt WS-2.9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                      • Obiekt WS-2.9 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
                      • Obiekt PZGD-34.5 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                      • Obiekt WD-36.0 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                      • Obiekt PZM-38.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                      • Obiekt PZM-38.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                      • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                      • Obiekt PZDs-42.6 – Pale CFA
                      • Obiekt PZM-36.4 – Zasypka
                      • Obiekt WD-33.2 – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy
                      • Obiekt WD-33.2 – Odwodnienie izolacji pomostu – Sączki Ø 50
                      • Obiekt WD-33.2 – Wpusty mostowe żeliwne

                      Roboty branżowe :

                      Elektroenergetyka:

                      • CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km S61 31+750 przebudowa linii WN

                      Sanitarna:

                      • budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”
                      • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500″
                      • S61 27+150 – Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm ”                             
                      • Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm ”                                            
                      • S61 29+050 – Zbiornik – ZBR-8 – wykonanie wykopów
                      • S61 33+300 – Zbiornik – ZBR-15 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
                      • Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 0,82 m               
                      • Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 0,82 do 0,15 m
                      • S16 3+130 – Zbiornik – ZBR-16b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
                      • Budowa kanału odc. W15-ZBR-15; Wp16a.73-Wp16a.86; Wp16b.62; Wp16b.64; Wp16b.66; Wp18.6-Wp18.11 (przykanaliki) – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+250, S16 2+500-2+610, S16 3+390, S61 34+910-35+110
                      • Budowa kanału na odc. D16a.1-D16a.19 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+470-2+480               
                      • Budowa kanału odc. W16b.9-D16b.30- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DL11 0+010-0+100               
                      • Budowa kanału odc. D16a.2-D16a.9-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+490-2+610
                      • Budowa kanału odc. D16a.1-W16a.1; D17.2-D17.3 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+480, S61 34+447.
                      • Budowa kanału odc. W16b.1-D16b.5-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 3+130
                      • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 2+470-2+610; D16a.4; D16a.5; D16a.6; D16a.7; D16a.8; D16a.9; D16a.19, DL11 0+010-0+100; D16b.26; D16b.27; D16b.28; D16b.29; D16b.30
                      • Wyloty- montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 34+910-35+110; Wp18.6; Wp18.7; Wp18.8; Wp18.9; Wp18.2,S16 2+500-2+610; Wp16a.76; Wp16a.73; Wp16a.74; Wp16a.75; Wp16a.78; Wp16a.80; Wp16a.82; Wp16a.84; Wp16a.86; Wp16a.25; Wp16a.26, S16 3+390 Wp16b.62; Wp16b.64; Wp16b.66

                      Melioracje:

                      • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,50               
                      • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A21 – km S61 41+796,50-41+943,20
                      • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A-22a, A-22b, A23 – km S61 41+958,50-42+092,40

                       Roboty drogowe :

                       • Wymiana gruntu – km S61 36+600-36+717, DD12 0+770-0+840, DD1 4+200,DD1 5+50
                       • Wykonanie wykopów – km S61 33+470-33+600, S61 35+000-35+200, S61 33+0+50-33+100, DL3 – RÓW, DL5 – RÓW, DL6 – RÓW, DK16-1 1+490-1+550, DD8 0+000-0+120, DL9 0+380-0+450, DL11 0+500-0+600, DL10 0+000-0+345, S61 26+500 – 27+700, S61 30+500 – 31+200
                       • Wykonanie nasypów – km S61 33+000-33+150, DL2 0+080-0+225, DL5 0+020-0+130, DL6 0+065-0+230, DK16 0+500-0+700, DD6 1+780-1+870, DK16 1+200-1+300, DL7 0+491-0+550, DL3 0+100-0+180, DK16-1 1+670-1+780, DD9 0+100-0+200, DD10 0+060-0+180, S61 39+270 -39+340, S61 26+400 – 27+120,           S61 30+100 – 30+400, S61 32+000 – 32+800, S61 29+600-29+760, S16 km 1+220-1+300                                                                     
                       • Zdjęcie warstwy humusu ul. Kolonia km 0+200 – 0+700, DD7d 0+000-0+657
                       • Przepusty drogowe Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 32+080, ZR7, ZR8
                       • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900
                       • Profilowanie podłoża pod nasyp/konstrukcję – km DD12 0+230-0+600               
                       • Profilowanie podłoża pod nasyp/konstrukcję – km S61 34+440-37+600

                       Roboty mostowe :

                       • Obiekt WD-33.2 – Zasypka za przyczółkiem
                       • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                       • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                       • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                       • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-15NA
                       • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-2NA Special 30S (DD-8)
                       • Obiekt PZGD-34.5 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                       • Obiekt PZGD-34.5 – Dylatacja ściany
                       • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                       • Obiekt PZM-35.5a – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                       • Obiekt PZM-35.5a – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
                       • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                       • Obiekt WD-36.0 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                             
                       • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                       • Obiekt WD-38.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                       • Obiekt WD-38.5 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                       • Obiekt PZDs-42.6 – Pale CFA
                       • Obiekt PZM-36.4 – Zasypka
                       • OBIEKT PZD-26,0 – Przyczółek P1 – zasypka za przyczółkiem                                     
                       • OBIEKT PZD-26,0 – Nitka Prawa – Stal sprężająca – sprężenie wewnętrzne
                       • OBIEKT WS-26,3 Podpora P4 – zasypanie wykopu fundamentowego
                       • OBIEKT WS-26,3 – Wyciągnięcie – Tymczasowa ścianka szczelna
                       • OBIEKT WS-26,3 – Korpus P4 NL, Ściana P4.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                       • OBIEKT WS-26,3 – Korpus P4 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                       • OBIEKT PZM-27,2- Nitka Lewa – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                       • OBIEKT WD 28,6 – Skrzydło P3.1, Ściana P3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                       • OBIEKT PZM-28,9 – Rama NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                       • OBIEKT WD-31,3 – Ściana P1.1, P1.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                       • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                       • OBIEKT WD-31,3 – Poprzecznice P1, P2, P3 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – nadbeton (belki pref.) – poprzecznice – FAZA I               
                       • OBIEKT WS-1,1 – Ława P6 NL, Fundament P5 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych                                            
                       • OBIEKT WS-1,1 – ława P3, P4 NP., P4 NL – zasypanie wykopu fundamentowego
                       • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P7.3, P7.4 – Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem
                       • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P6 NL – Ścianka szczelna tracona
                       • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P1 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                       • OBIEKT WS-1,1 – Ława P7 NP., P7 NL, P7.2, Słupy P3 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                       • OBIEKT WS-1,1 – Fundament B35 (C30/37)
                       • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P7.3, P7.4 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                       • OBIEKT WS-1,1 – Ława P3 NL, P4 NP., P4 NL, P6 NP. – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                       • PRZEPUST PZM-32.5 – zasypka
                       • PRZEPUST PZM-32.5 – Wbicie pali prefabrykowanych na podporze P5 NP.

                       Roboty branżowe:

                       Elektroenergetyka:

                       • Węzeł Ełk Wschód – SOIII okablowanie – km S16 1+920
                       • Przebudowa linii elektroenergetycznej SN – Przebudowa kolizji 17 SN – km S61 36+650
                       • Przebudowa linii elektroenergetycznej SN Przebudowa kolizji 18b SN – km S61 36+630

                       Sanitarna:

                       • Zbiornik – ZBR-15 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem; Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie wykopów – km S61 33+300
                       • Zbiornik – ZBR-16b- wykonanie wykopów – km S16 3+130
                       • Przebudowa sieci wodociągowej Kolizja PW10 – km S61 40+600
                       • Budowa kanału odc. W15-D15.3; Wp18.1-Wp18.5 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+250, S61 34+910-35+040
                       • Budowa kanału odc. D16a.1-D16a.3; W16b.2-D16b.3 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN12 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+480-2+490
                       • Budowa kanału odc. W16b.1-D16b.5 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DK16 1+060
                       • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – km S16 3+130, S61 2+480; D16a.3
                       • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S16 2+480; D16a.1
                       • Wyloty- montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 34+910-35+000
                       • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 32+400-32+700, Wp13.18 – W13.18, Wp13.20 – W13.20, Wp13.21 – W13.21, Wp13.22 – W13.22, Wp13.23 – W13.23, Wp14.2 – W14.2, Wp15.1 – W15.1, Dp13.16 – Wp13.16, Dp13.17 – Wp13.17
                       • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 32+400-32+700, Wp13.18-Wp13.23 i Wp14.2, Wp15.1, Wp13.10-Wp13.17
                       • Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 27+150
                       • studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – km S61 32+400-32+700, DP 13.16, DP 13.17 
                       • wyloty -montaż wylotu Dn 200 – km 31+300, W11.2
                       • wyloty-montaż wylotu Dn 250 – km 31+300, ZBR11

                       Melioracje:

                       • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A25 – km S61 42+509 – 42+600

                        Roboty drogowe :

                        • Wymiana gruntu – km S61 36+600-36+717, DD1 5+500, DD1 4+200, DD4b 0+000 – 0+070, DD11 0+080-0+120     
                        • Wykonanie wykopów – km S61 33+420-33+470 , S61 34+200-34+230, S61 26+500 – 27+700, S61 30+450 – 31+200, S16 2+500-2+600-ROWY, DL7 0+200-0+300, DK16 1+100-1+200, DL10 0+000-0+345, DD16 0+800-1+100                                                                                               
                        • Wykonanie nasypów – km S61 33+000-33+100, S16 2+770-2+958, S16 2+980-3+240,DK16 1+415-1+530, DL2 0+080-0+225, DL7 0+000-0+070, S61 26+400 – 27+120, S61 30+100 – 30+400, S61 30+450 – 31+200, S61 32+000 – 32+800, S16 1+200 – 1+900
                        • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD7e, ul. Kolonia, S61 40+000 – 40+600                                            
                        • Przepusty drogowe Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 32+530, ZR9, S61 32+590, ZR11, S61 32+530, ZR9
                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S16 2+300, DD7b PD-01
                        • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900

                        Roboty mostowe :

                        • Obiekt WD-33.2 – Zasypka za przyczółkiem               
                        • Obiekt WD-33.2 – Dylatacja ściany taśmą               
                        • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                        • Obiekt WS-2.9 – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                        • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                        • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)                                            
                        • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-15NA
                        • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                        • Obiekt PZM-38.1 – Pale CFA
                        • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                        • Obiekt WD-38.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) ( fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                                            
                        • Obiekt PZM-36.4 – Zasypka               
                        • OBIEKT PZD-26,0 – Przyczółek P1 – zasypka za przyczółkiem               
                        • OBIEKT PZD-26,0 – Podpora P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno                              
                        • OBIEKT WS-26,3 – Słupy P3 NP., P3 NL – zasypka za przyczółkiem               
                        • OBIEKT WS-26,3 – Korpus P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                        • OBIEKT WS-26,3 – ściana P1.3, P4.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                        • OBIEKT WD 28,6 – Poprzecznica P1, P2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – nad beton (belki pref.) – poprzecznice – FAZA I                                            
                        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P3.1, P3.4″ Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)             
                        • OBIEKT WD-31,3 – Poprzecznica P2, ściana oporowa P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                        • OBIEKT WS-1,1 – P7.3, P7.4 – Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem
                        • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P1 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40               
                        • OBIEKT WS-1,1 – Słupy P4 NL, Ława P3 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                        • OBIEKT WS-1,1 – Ława P7.1 – Fundament B35 (C30/37)               
                        • OBIEKT WS-1,1 – Ława P3 NP. – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
                        • OBIEKT WS-1,1 – P3 NL, P4 NP., P4 NL, P6 NP. – Izolacja cienka wykonywana na zimno

                        Roboty branżowe :

                        Elektroenergetyczna:

                        • Kolizja 1 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN – km S61 27+860

                          Sanitarna:

                          • Zbiornik – ZBR-16b – wykonanie wykopów – km S16 3+130
                          • Przebudowa sieci wodociągowej Kolizja PW10 – km S61 40+600               
                          • Budowa kanału odc. W17.12-D17.16- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+600-34+800
                          • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 34+600-34+800; D17.13; D17.14; D17.15; D17.16, S61 33+250; D15                                            
                          • Zbiornik – ZBR-6 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm  – km S61 27+330 
                            Kwiecień 2021

                            Roboty drogowe :

                            • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30cm – km S61 40+600 – 41+800   
                            • Wymiana gruntu – km S61 24+500-24+600, S61 24+700-25+800, DD4b 0+070, S61 36+600-36+717
                            • Wykonanie wykopów S61 26+500 – 27+700, S61 30+400 – 30+600, S61 31+850 – 32+000, S61 31+800 , S61 33+530-33+600                                                                                             
                            • Wykonanie nasypów – km S61 26+400 – 27+120, S61 29+600 – 29+800, S6130+100 – 30+300, S61 32+500 – 32+900, S61 32+450, S61 33+000-33+100, S16 2+770-2+958, S16 2+980-3+240, DK16 1+415-1+530, DL2 0+080-0+225
                            • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m S61 30+20, ZR5S61 30+20, ZR6
                            • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 28+600DD2, PD-02 S61 28+580 DD3, PD-03, DD7a 0+676, PD-01, DP1872, PD-01               
                            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm” DD2 0+000 – 1+400        
                            • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900          

                            Roboty mostowe :

                            • Obiekt WS-2.9 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)               
                            • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                            • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                            • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-15NA
                            • Obiekt PZGD-34.5 – materiał
                            • Obiekt PZM-35.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                            • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                            • Obiekt WD-38.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) ( fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                             
                            • Obiekt PZM-38.7 – Wykonanie próbnego obciążenia pali – statyczne/dynamiczna              
                            • Obiekt WD-33.2 – Zasypka fundamentu do powierzchni górnej ławy
                            • OBIEKT PZD-26,0 – Ustrój Nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                           
                            • OBIEKT PZD-26,0 – Ustrój Nośny NP. – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)        
                            • OBIEKT WS-26,3 – ściana oporowa P1.2 -Korpus P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                            • OBIEKT WS-26,3 – Słupy P3 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                            • OBIEKT WS-26,3 – ściana P1.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                            • OBIEKT PZM-27,2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                            • OBIEKT PZM-27,2 – Ustrój nośny NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                            • OBIEKT WD 28,6 – Poprzecznica P1, P2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Ciosy P1 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P1 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                            • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – P1 NL, P1 NP., P2 NL, P2 NP. – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                            • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Dźwigary NL, NP. – Montaż konstrukcji stalowej obiektu
                            • OBIEKT WS-1,1 – Ława P7.3, P7.4, P3 NP. – Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem
                            • OBIEKT WS-1,1 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                            • OBIEKT WS-1,1 – Słupy P4 NP., wytyki ławy P7 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                            • OBIEKT WS-1,1 – Ława P6 NP., P7 NL – Fundament B35 (C30/37)

                            Roboty branżowe :

                            Elektroenergetyczna:

                            • Kolonia 0+030 – Kolizja 4 nN część kablowa – przebudowa linii nN
                            • Kolonia 0+030 – Kolizja 5 nN część kablowa – przebudowa linii nN
                            • Kolonia 0+030 – Kolizja 13aSn część kablowa – przebudowa kolizji 13aSn
                            • Kolonia 0+030 – Kolizja 13aSn część kablowa – przełączenie kolizji 13aSn
                            • Kolonia 0+030 – Kolizja 13bSn część kablowa – przełączenie kolizji 13bSn

                              Sanitarna:

                              • Przebudowa sieci wodociągowych Kolizja PW4 – km S16 1+580
                              • Przebudowa sieci wodociągowych Kolizja PW5 – km S16 1+580
                              • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+020, PP10-OS10-ZBR10
                              • studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 27+130, D5.1
                              • osadniki – Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – km S61 30+020, OS10
                              • przepompownia PP10 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=13,4m – S61 30+020, PP10
                              • Zbiornik – ZBR-5- ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem” S61 27+150
                              • Zbiornik – ZBR-5 – wykonanie wykopów – km S61 27+150
                              • Zbiornik – ZBR-6- wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm ” S61 27+330
                              • Zbiornik – ZBR-6- umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 27+330
                              • Przebudowa sieci wodociągowej Kolizja PW10 – km S61 40+600
                              • Budowa kanału odc. W15-ZBR-15- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+255
                              • Budowa kanału odc. W17.14-D17.20; W17.12-D17.16- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+600-34+800
                              • Budowa kanału odc. W15.1-D15.1- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 33+270
                              • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 34+600-34+800; D17.17; D17.18; D17.19; D17.12
                              • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 33+270; D15.1
                              • Zbiornik – ZBR-15- wykonanie wykopów – km S61 33+300
                              • Zbiornik – ZBR-16b- wykonanie wykopów – km S16 3+130

                              Melioracje:

                              • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A25 – km S61 42+509 – 42+600

                               Roboty drogowe :

                               • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 35+443-35+497, DK16 1+415-1+560, S61 35+090-35+130, DD12 0+200 – 0+720, S61 42+000 -42+700, S61 38+800-39+800, DD3 0+300 – 0+460                             
                               • Wymiana gruntu – km S61 24+600-24+620, S61 24+700-25+750, DD4b 0+045 – 0+075, S61 36+600-36+717         
                               • Wykonanie wykopów – km S61 33+530-33+600 , S61 34+117-34+195, S61 26+500 – 27+700,  S61 31+900 – 32+000            
                               • Wykonanie nasypów – km S61 33+000-33+100, S16 2+770-2+958, S16 2+980-3+240, DL6 0+065-0+230, DL7 0+000-0+070, DL2 0+080-0+225, DL5 0+015-0+110, DL11 0+400-0+500, DK16 1+415-1+530, S61 26+400 – 27+120, S61 32+300 – 32+400, S16 km 1+550 – 1+650, S16 km 1+750 – 1+800                                                                                                                  
                               • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900

                               Roboty mostowe :

                               • Obiekt WD-33.2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                               • Obiekt WD-33.2 – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m
                               • Obiekt WS-2.9 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
                               • Obiekt WS-2.9 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)                           
                               • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                               • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                               • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                               • Obiekt PZGD-34.5 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu SuperCor SC-15NA
                               • Obiekt WD-36.0 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                               • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                               • Obiekt WD-36.0 – Beton fundamentów B35 (C30/37) ( fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                             
                               • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
                               • Obiekt WD-38.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                               • Obiekt PZM-38.7 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                               • Obiekt PZM-38.7 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                               • Obiekt PZM-36.4 – Konstrukcja płaszczowo-gruntowa obiektu – ViaCon VR 8
                               • OBIEKT PZD-26,0 – Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                            
                               • OBIEKT PZD-26,0 – Podpora P1, P2 – Łożyska garnkowe                              
                               • OBIEKT WS-26,3 – Ława P1 NP., P1 NL – zasypanie wykopu fundamentowego
                               • OBIEKT WS-26,3 – ściana oporowa P1.2, P4.1 – Korpus P4 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                               • OBIEKT WS-26,3 – Korpus przyczółka P4 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                               • OBIEKT WS-26,3 – Słupy P3 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                               • OBIEKT PZM-27,2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                               • OBIEKT PZM-27,2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                               • OBIEKT WD 28,6 – Ława P1, P1.1, P1.2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                               • OBIEKT WD 28,6 – Ciosy podłożyskowe P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                               • OBIEKT WD 28,6 – P1, P3 – Łożyska elastomerowe
                               • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Skrzydło P1 NP., P3.1, P3.4 – Korpus P3 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                               • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Przyczółek P3 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                               • OBIEKT WD-31,3 – Podpora w P1, P3 – Łożyska elastomerowe
                               • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława P2 NP., P2 NL, P3 NP., P3 NL – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                               • OBIEKT WS-1,1. – Ława P3 NP., P7.3, P7.4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                               • OBIEKT WS-1,1 – Ława P7.3, P7.4 – Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem
                               • OBIEKT WS-1,1 – Ława P4 NP, P5 NL, P6 NP., P7 NL, P7.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                               • OBIEKT WS-1,1 – Ława P4 NP. – Fundament B35 (C30/37)
                               • OBIEKT WS-1,1 – Beton podkładowy P7.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

                               Roboty branżowe :

                               Elektroenergetyczna:

                               • Kolonia 0+030 – „Kolizja 4 nN część kablowa – przebudowa linii nN”
                               • Kolonia 0+030 – „Kolizja 5 nN część kablowa – przebudowa linii nN”
                               • ul. Kolonia 0+030 – „Kolizja 13aSn część kablowa – przebudowa kolizji 13aSn”

                                 Sanitarna:

                                 • Budowa kanału odc. D17.2-D17.11; W17.14-D17.20 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 34+400 S61 34+600-34+800
                                 • Studnie- montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 34+500; D17.8; D17.9; D17.10; D17.11
                                 • Studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 34+400, D17.2
                                 • Zbiornik – ZBR-15- wykonanie wykopów – S61 33+300
                                 • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie wykopów – km S61 34+450
                                 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 2+000-2+400, W16a.39-WP16a.39, W24.17a-Wp16.17a, W24.17b-WP16.17b, W16a.20-Wp16a.29
                                 • wyloty-montaż wylotu Dn 200 – km S61 27+430, ZBR-6 S61 30+300, ZBR-10
                                 • wyloty -montaż wylotu Dn 400 – km S61 31+300, W11.12
                                 • wyloty -montaż wylotu Dn 800 – km S61 30+000 W0.1                                             
                                 • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – km S61 27+290, W6.1
                                 • wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 2+000-2+400, Wp16.17a, Wp16.17b
                                 • Zbiornik – ZBR-3- wykonanie wykopów – km S61 26+180
                                 • Zbiornik – ZBR-6- wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 27+330
                                 • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm  – km S61 27+330

                                 Melioracje:

                                 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A13 – km S61 40+719-40+892,5
                                 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże Przebudowa kolizji A24d – km S61 42+601,90-42+614,30

                                  Roboty drogowe :

                                  • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 33+000-33+100; DK16 1+150-1+233; DK16 1+329-1+377; DL7 0+440-0+510; S61 27+900 – 28+590; S61 31+900 – 32+450; DD3 0+000 – 0+300; DDD7 0+000 -0+620
                                  • Wymiana gruntu – km S61 36+300-36+900; S61 24+500-24+600; S61 24+750-24+800; S61 31+690-31+765; DD4b 0+035-0+150
                                  • Wykonanie wykopów – km S61 33+550-33+630; S61 34+115-34+197; S61 34+800-34+820; S61 34+780-34+900 -RÓW; 26+500 – 27+120; 31+850 – 32+000; S61 31+950-32+000; DD2 1+300 – 1+600; DD-7b 0+020-0+300
                                  • Wykonanie nasypówS61 35+200-35+220; S16 2+835-2+900; S16 2+920-2+958; S16 2+980 – 3+240; DL5 0+000-0+050; DK16 0+750-0+960;
                                   DL2 0+170-0+225; S61 26+400 – 26+540; S61 32+500-32+900;
                                   DD2 1+300 – 1+600; S16 1+200-1+300; S16 1+500-1+550
                                  • Przepusty fi=0,8m – km S61 27+200 PD-01 DD2 –
                                  • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 27+200 PD-02 DD3
                                  • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – S16 km 0+900

                                  Roboty mostowe :

                                  • Obiekt WD-33.2 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                  • Obiekt WD-33.2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                  • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                  • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                  • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                  • Obiekt PZM-36.4 – Fundament kruszywowy pod konstrukcję podatną z blach falistych (górne 5cm luźne)
                                  • OBIEKT PZD-26,0
                                   Skrzydło P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT PZD-26,0
                                   Skrzydło P2 NL – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT PZD-26,0 – Łożyska garnkowe
                                  • OBIEKT WS-26,3
                                   Korpus przuczółka P4 NP.
                                   ścianka oporowa P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT WS-26,3
                                   Ława P3 NP – Fundament B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT WD 28,6
                                   Ścianka korpusu podpory P3- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT WD 28,6
                                   Ścianka zapleczna korpusu P3 -Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT PZM-28,9
                                   Rama NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT PZM-28,9 NP -Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                   Korpus P3 NP., P1 NL
                                   Skrzydło P1 NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                   Korpus P1 NL
                                   Ciosy podłożyskowe P1 NP.,P2 NP.,P2 NL- Beton podpór
                                   (korpus) B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT WD-31,3
                                   Skrzydło P3.1, P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT WD-31,3
                                   Skrzydło P3.1, P3.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                   Korpus P4 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 -Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                   Słupy P1 NP., P1 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   Podpora P7 NL – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   Ława P5 NL – Zasypanie wykopu fundamentowego
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   Ława, P7.1, P7.2 – Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   Ława P3 NL, P4 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   Podpora P4 NL, P3 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                  • OBIEKT WS-1,1
                                   P5 NL, P7 NL – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)                                                                     

                                  Roboty branżowe :

                                  Elektroenergetyczna:

                                  • S61 36+500 – Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2
                                   Demontaż kolizji; Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2
                                   Przełączenie kolizji
                                  • S61 31+750 – CZĘŚĆ NAPOWIETRZNA Kolizja nr 1: km 31+750
                                   przebudowa linii WN
                                  • ul. Kolonia 0+030 – Kolizja 4 nN część kablowa
                                   przebudowa linii nN
                                  • ul. Kolonia 0+100 – Kolizja 5 nN część napowietrzna
                                   przebudowa linii nN
                                  • ul. Kolonia 0+030 – Kolizja 13aSn częśc kablowa
                                   przebudowa kolizji 13aSn                   

                                   Telekomunikacja:

                                   • S16 1+550 – Orange km 1+550 S16; przełączenie

                                   Sanitarna:

                                   • S61 36+900 – Przebudowa sieci wodociągowej
                                    Kolizja PW8 – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
                                   • S61 36+800, str.P – Budowa kanału odc. D21.8-D21.19
                                    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                   • S61 36+800, str.P – Studnie
                                    – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m
                                   • S16 2+000-2+400
                                    wp16a.38, wp16a.37, wp16a.36, wp16a.35, wp16a.34, wp16a.33, wp16a.32, wp16a.46, wp16a.45, wp16a.44 – budowa kanału
                                    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                   • S61 31+330, W11.11 – wyloty
                                    – montaż wylotu Dn 600
                                   • S16 2+000-2+400
                                    wp16a.39, wp16a.36, wp16a.35, wp16a.43, wp16a.42, wp16a.41,
                                    wp16a.34 ,wp16a.33, wp16a.32, wp16a.31, wp16a.30, wp16a46, wp16a44,
                                    wp16a44 – wyloty
                                    montaż wpustu deszczowego Dn500
                                   • S61 26+180 – Zbiornik – ZBR-3
                                    – wykonanie wykopów
                                   • S61 27+330 – Zbiornik – ZBR-6
                                    – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika
                                   • S61 27+330 – Zbiornik – ZBR-6
                                    – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm
                                   • S61 30+000 – Zbiornik – ZBR-10
                                    – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
                                   • S61 31+330 – Zbiornik – ZBR-11a
                                    – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

                                    Roboty drogowe :

                                    • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm- km S61 35+060 35+100, DG – 0+400-0+480, DD6 1+840-1+960, DD6 2+400-2+650, DL9 0+000-0+272, DL10 0+000-0+348, DL11 0+000-0+200, DK16 1+030-1+150, DL8 0+140-0+280, S61 31+900 – 32+150, S61 26+550 – 26+700, S61 31+900 – 32+150.
                                    • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD12 0+015-0+220, S61 24+500-24+600, S61 24+900-24+960, S61 31+720 – 31+765, DD4b 0+045-0+150.
                                    • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 31+900.
                                    • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 33+730-33+770 prawa, S61 33+770-33+830 lewa, S61 34+500-34+540, S61 33+830-33+900 – RÓW.
                                    • Wykonanie nasypów, Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 -km S61 26+400 – 26+540, S61 26+700 – 26+760, S61 32+500-32+700.
                                    • Wykonanie nasypów, Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+555-2+910
                                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km DL5 0+000-0+240, DL4 0+000-0+055, DK16 0+700-0+960, DL6 0+000-0+269.
                                    • Wykop – km DL4 0+000-0+080 – rów
                                    • wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S16 2+000-2+400
                                    • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+300 – 1+500, DD-7b 0+330 – 0+800 – rowy, DD-7e 0+000 – 0+450 – rowy.
                                    • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900

                                    Roboty mostowe :

                                    • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
                                    • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                    • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                    • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                    • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                    • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                    • Obiekt WD-38.5 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                    • Obiekt WD-38.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                    • Obiekt PZM-38.7 – Pale CFA                                            
                                    • Obiekt PZM-36.4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                    • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                              
                                    • OBIEKT PZD-26,0 – Ciosy korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)        
                                    • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P2 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)        
                                    • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P3 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych               
                                    • OBIEKT WS-26,3 – Ława P3 NL, P3 NP. – Korpus P3 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • OBIEKT WS-26,3 – Ława P3 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT WS-26,3 – ściana P1.1, P1.4 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT WS-26,3 – Beton podkładowy P3 NP. – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                    • OBIEKT WD 28,6 – Korpus P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • OBIEKT WD 28,6 – Korpus P3, Ciopsy Korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus P3 NP., P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus przyczółka P3 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT WD-31,3 – Ława P1.1, P1.2, P2, P3.1, P3.2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                                    • OBIEKT WD-31,3 – Skrzydło P3.1, P3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • OBIEKT WD-31,3 – Ścianka zapleczna korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława podpory P2 NL, P2 NP., Korpus P4 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ciosy P4 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Skrzydło P4 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                                    • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P7.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                    • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P2, P5 NL – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                                    • OBIEKT WS-1,1 – Ława P3 NL, P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                    • PZM-27,2 – Przygotowanie podłoża pod montaż deskowania ustroju nośnego
                                    • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP. – Montaż podparcia ustroju nośnego NP..                                                                          

                                    Roboty branżowe :

                                    Elektroenergetyczna:

                                    • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – km S61 36+500             
                                    • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2- Przełączenie kolizji – km S61 36+500                       

                                     Sanitarna:

                                     • Montaż drenu obniżającego zwierciadło wody gruntowej na ZBR-15 – km S61 33+300
                                     • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie wykopów – km S61 34+450
                                     • Zbiornik – ZBR-17 – roboty ziemne, odhumusowanie – km S61 34+450
                                     • Budowa kanału odc. D21.8-D21.9 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+800-36+900                                                           
                                     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 36+800, strona prawa
                                     • Przebudowa sieci wodociągowej – Kolizja PW8 – dezynfekcja i pobranie próbki wody do badań – km S61 37+000               
                                     • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW4 – S16 1+550
                                     • 38 ,WP16a.39, WP16a.40, WP16a.41, WP16a.42, Wp16a.43 – wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 2+000 – 2+400
                                     • Zbiornik – ZBR-6 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 27+330               
                                     • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 27+330                                                                                              
                                     • Zbiornik – ZBR-11a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 31+330                                                                                              
                                     • Zbiornik – ZBR-11a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 31+330

                                     Melioracje:

                                     • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A14 – km S61 40+982,5-40+061,8

                                     Roboty drogowe :

                                     • DL8 0+400-0+510; DG 0+400-0+500; DK16 1+100-1+400;
                                      S61 25+870 – 25+980 – Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm
                                     • DD12 0+015-0+200 – Wymiana gruntu
                                     • S61 31+800 – 31+900; S61 26+400-27+000 – Wykonanie wykopów
                                      wykonanie wykopów Odcinek 1
                                     • S61 33+770-33+900 – wykonanie wykopów Odcinek 2
                                     • S61 32+500 – 32+700; S61 26+400-27+000 – Wykonanie nasypów
                                      Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1
                                     • S16 1+600 – 1+800 rów lewy; S16 1+800 – 2+400 rowy; DD7b, DD73 rowy – Wykonanie wykopów
                                      wykonanie wykopów Odcinek 1
                                     • S16 2+865-2+916 ; S16 3+050-3+250; S16 2+720-2+760 – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2
                                     • DD6 1+930-2+070 – Nasyp z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2
                                     • S16 1+050 – 1+100 platforma pod palownice – „Wykonanie nasypów
                                      Wykonanie nasypów z dokopów
                                     • DK16 P2 km 1+005 – Przepusty stalowe fi=1.20m
                                     • S16 0+000 – 2+400 – Przygotowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp

                                     Roboty mostowe :

                                     • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WS-2.9 -Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WS-2.9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór
                                      i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     • Obiekt WS-2.9 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór
                                      i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów
                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA
                                     • Obiekt WD-38.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt PZM-38.7 – Pale CFA
                                     • Obiekt PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt WS-26,3; Ławy ścianek P1.4, P1.4; Ława P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                     • Obiekt WS-26,3; Podpora P3 – Tymczasowa ścianka szczelna
                                     • Obiekt WS-26,3; Ława ściany P4.2, Ścianka P1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt WS-26,3; Ściana P4.2 – Fundament B35 (C30/37)
                                     • Obiekt PZM-27,2; Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt PZM-27,2; Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WD 28,6 – zasypanie wykopu fundamentowego
                                     • Obiekt WD 28,6; Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt WD 28,6; Ława P1. Skrzydłą P1.1, P1.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • Obiekt WS/PZDdz-29,9; Korpus podpory P3 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt WD-31,3; Korpus przyczółka P1 -Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Podpora P2 NP., NL – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0,5- Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Przyczółek P1 NP -Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Korpus P1 NP.- Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Podkład podpora P2″- Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WS-1,1; Podpora P4 NL, NP.- Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                     • Obiekt WS-1,1; P3 NL, P4 NP.- zasypanie wykopu fundamentowego
                                     • Obiekt WS-1,1 -Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                                     • Przepust PZM-32.5 – zasypka                                                                                         

                                     Roboty branżowe :

                                     Elektroenergetyczna:

                                     • Kolizja 1nN część kablowa
                                      przebudowa linii nN
                                     • Kolizja 2 nN część kablowa
                                      przebudowa linii nN                             

                                     Telekomunikacyjna:

                                     • DK16 0+000-1+180 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange Przełączenie kolizji Orange
                                     • S61 33+100-33+200 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
                                      Przełączenie kolizji Orange
                                     • DK16 1+600-1+727 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
                                      Przełączenie kolizji Orange
                                     • DD-8 1+480-1+800 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange Przełączenie kolizji Orange
                                     • S61 36+950 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
                                      Przełączenie kolizji Orange    

                                     Sanitarna:

                                     • Przebudowa sieci wodociągowych
                                      Kolizja PW4
                                     • Przebudowa sieci wodociągowych
                                      Kolizja PW5
                                     • S16 1+100 ZBR-16c-D16.6; D16.6-PP16.1 – budowa kanału
                                      -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                     • Studnie
                                      montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m
                                     • Przepompownia
                                      PP16 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=2,57m
                                     • S61 27+330 – Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów
                                     • S61 33+300 – Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie wykopów
                                     • S61 37+000 – Przebudowa sieci wodociągowej
                                      Kolizja PW8 – próba szczelności

                                     Melioracje:

                                     • S61 41+092-41+148,9 – Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
                                      Przebudowa kolizji A15
                                     • S61 41+219,2 – 41+285,2 – Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
                                      Przebudowa kolizji A16
                                     Marzec 2021

                                     Roboty drogowe :

                                     • Wymiana Gruntu – km : S61 36+475-36+717, S16 3+000-3+250, DD6 2+850-2+900, DD6 2+960-3+050, DD12 0+015-0+220, S61 38+620-38+785, DK16-1 0+200-0+240, S61 24+460-24+500, S61 24+600-24+640, S61 24+900-25+050, S61 29+100-29+150, DD1 3+700 – 3+800, DD3 0+600 – 0+780, DD4b 0+200-0+330
                                     • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km: S16 3+300-3+425, DK16 0+960-1+000
                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km: S16 2+865-2+920, S16 3+000 – 3+250
                                     • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km 32+900-33+000
                                     • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km : S61 34+380-34+400, S61 33+870-34+000, S61 34+050-34+450-Rów
                                     • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 23+255-23-340,S61 32+700-32+900+C65               
                                     • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic – Rozbiórka ogrodzenia – km DD7b 0+600 – 0+700
                                     • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic – Rozbiórka obiektów kubaturowych – altana drewniana – pow. 16m2 – km DD7b 0+600 – 0+700                                                      
                                     • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S16 1+200 – 1+500 – rów lewy, S16 1+200 – 1+500 – rów prawy, S16 1+600 – 1+800 – rów prawy
                                     • Wykonanie nasypów z dokopów – km : S16 0+900-0+950, S16 1+500 – 2+000
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km : S61 31+500, PD-01, PD-02 DD6, S61 32+200 PD-03 DD6, S61 28+800 , RK-02 DG177037N                                                                 
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km : S61 30+800 RK-02 DD5A, S61 32+700 RK-01 DD6,S61 32+500 RK-02 DD7                                                                                                              
                                     • Przepusty stalowe fi=1.00m – km DL4 P1 w km 0+134   DL2  P1 w km 0+065      

                                     Roboty mostowe :

                                     • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NL – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)          
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Tymczasowa ścianka szczelna
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Ława ścianki oporowej P4.1, P4.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Ława przyczółka P4 NP., P4.1 – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Korpus przyczółka P1 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Ławy P3.1, P3.4 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • OBIEKT PZM-27,2 – Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT PZM-27,2 – Oczepy fundamentów – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Ława podpory P2, P3 – Zasypanie wykopu fundamentowego
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Ścianka zapleczna podpory P1, ściana oporowa P1.1, P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                                     • OBIEKT WD 28,6 – ścianka zapleczna podpory P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT PZM-28,9 – Rama NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus podpory P3 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN     
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus przyczółka P1 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD-31,3 – Ława podpory P1, P2 – zasypanie wykopu fundamentowego
                                     • OBIEKT WD-31,3 – ścianka zapleczna Korpusu P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD-31,3 – Słupy podpory P2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD-31,3 – Ława P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Korpus oraz skrzydełka P1 NL, P4 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • WS 1.1 – ściana oporowa 7.3, 7.4, Podpora P4 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych                                            
                                     • PRZEPUST PZM-32.5 – Zasypka
                                     • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA                                                                                                

                                     Roboty branżowe :

                                     Elektroenergetyczna:

                                     • Kolizja 1nN część kablowa – przebudowa linii nN – km S61 27+700
                                     • Kolizja 2 nN część kablowa – przebudowa linii nN – km S61 27+700                       
                                     • Kolizja 10b SN część kablowa – przebudowa linii SN – km S16 1+560                                    

                                     Telekomunikacyjna:

                                     • Orange km 1+550 S16 – przebudowa
                                     • Orange km 1+550 S16 – przełączenie
                                     • PKP Telkol km 1+150 S16 – przełączenie
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Wykopy i ułożenie kabla Orange – km DK16-1 0+000-0+200               
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Wykopy i ułożenie rur – km S61 36+950
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange – km DK16-1 0+000-0+200               
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange” S61 34+800-35+700                             
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange – km DD-8 1+480-1+800

                                     Sanitarna:

                                     • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW5 – km S16 1+550 – 1+580, PW5.1-PW5.2
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, ZBR10-OS10                             
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, W10.2-D10.3                             
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, W10.1 – D10.1               
                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 30+000, D10.1
                                     • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów – km S61 27+330
                                     • Zbiornik – ZBR-11 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 31+330               
                                     • Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie wykopów – km S61 33+300
                                     • Zbiornik – ZBR-21 – roboty ziemne, odhumusowanie – km S61 36+900                  

                                     Roboty drogowe :

                                     • Wymiana gruntu – km S61 36+300-36+900; DD10 0+880-0+900 ; DD8 0+545-0+650; DD6 2+970-3+100; DK16-1 0+170-0+260; S61 38+620-38+798; DD13 0+540-0+670; S61 35+175-35+250; S61 24+570-24+600; S61 25+050-25+100; S61 29+050-29+170; DD1 4+150 – 4+250; DD3 0+600 – 0+780; S16 0+900-0+950                                                                                                      
                                     • Rów- strona prawa km 33+990-34+500 – wykonanie wykopów  Odcinek 2          
                                     • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 28+100 – 28+560; S61 30+ 700 – 31+000; S16 3+330-3+400                                                    
                                     • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 29+470; PD-02; DD4B; S61 30+700; PD02; DD5a
                                     • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S61 29+250; RK-01; DD4B; S61 29+300; RK-02; DD4B                                                                                                                  
                                     • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 30+400; RK01; DD5B
                                     • Wykonanie nasypów z dokopów – km S 16 1+200 – 1+500                                       
                                     • Przepusty stalowe fi=1.00m – km S61 36+040; PD11

                                     Roboty mostowe :

                                     • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Tymczasowa ścianka szczelna
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa podpory P4 NP, P4 NL, P4.1; Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa P4 NP. – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 – beton podkładowy P4.1, P4.2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • OBIEKT PZM-27,2 – Oczep podpory P1 NL, P2 NL, P1 NP, P2 NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Korpus podpory P3, P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Przyczółek P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Słupy podpory P2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD 28,6 – Podpora P2 , P3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • OBIEKT PZM-28,9 – Oczep P1 NL, P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus podpory P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Słupy podpory P2 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WD-31,3 – Korpus przyczółka P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WD-31,3 – Korpus P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Korpus P1 NL, P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Słupy podpory P2 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZM-35.5a – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Izolacja odcinka wykonana na zimno                                 
                                     • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA       

                                     Roboty branżowe :

                                     • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Skręcanie stanowiska słupowego WN 110 nr 28″ S61 36+500               
                                     • Kolizja 10a SN część kablowa- przebudowa linii SN – km S16 1+560
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie kabla Orange – km DK16 1+600-1+727               
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykonanie przewiertów – km S61 36+950
                                     • Orange km 1+550 S16 – przebudowa                                                                              
                                     • Orange km 1+650 S16 – przebudowa
                                     • PKP Telkol km 1+150 S16 – przebudowa”
                                     • Zbiornik – ZBR-15 – Roboty ziemne – km S61 33+300
                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+000, W10.1 – D10.1
                                     • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów – km S61 27+330
                                     • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie nasypów – km S61 30+000           

                                     Roboty Drogowe :

                                     • Wymiana gruntu –

                                      S61 36+010-36+020, DD10 0+820-1+020, S61 36+620-36+717, S61 35+170-35+210,
                                      DD8 0+630-0+650, DD6 2+970-3+095, DK16-1 0+170-0+260, DD12 0+015-0+220
                                      S61 38+620-38+798, DD13 0+540-0+670, S61 24+550-24+580, S61 25+000-25+150
                                      DD1 5+250 – 5+300, DD3 0+600 – 0+780, 29+000 – 29+150, DD4b 0+045 – 0+100

                                     • „Wykonanie nasypów, Wykonanie nasypów z dokopów (w zależności od warunków pogodowych)” – S16 1+200 – 1+500

                                     Roboty Mostowe:

                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-33.2
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt WD-33.2
                                     • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2
                                     • Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZGD-34.5
                                     • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Obiekt PZGD-34.5
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt PZGD-34.5
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZM-35.5a
                                     • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Obiekt PZM-35.5a               
                                     • Pale CFA – Obiekt WD-36.0               
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6               
                                     • Pale CFA – Obiekt WD-38.5               
                                     • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – PZDd-26.0
                                     • Fundament B35 (C30/37) – WS-26.3
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WS-26.3
                                     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – WS-26.3
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-28.6               
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-28.6
                                     • Fundament B35 (C30/37) – PZM-28.9
                                     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – WSPZDdz-29.9
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WSPZDdz-29.9
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-31.3
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-31.3               
                                     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – MSPZDsz-05               
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WSPZDdz-29.9
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-31.3
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-31.3               
                                     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – MSPZDsz-05               

                                     Roboty branżowe :

                                     • „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2; Skręcenie stanowisk słupowych WN 110 nr 27, 28” – S61 36+500
                                     • „Kolizja 10a SN część kablowa; przebudowa linii SN” – S16 1+560
                                     • „Kolizja 10a SN część kablowa; przełączenie kabli SN” – S16 1+560
                                     • „Kolizja 10b SN część kablowa; przebudowa linii SN” – S16 1+560
                                     • „Kolizja 10b SN część kablowa; przełączenie kabli SN” – S16 1+560
                                     • „Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie kabla Orange”
                                      – DK16 1+600-1+727
                                     • „Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże; Przebudowa kolizji A1” – S61 36+144,9
                                     • „Orange km 1+650 S16; przebudowa” – S16 1+650
                                     • „Orange km 1+650 S16; przełączenie” – S16 1+650
                                     •  „Orange km 1+550 S16; przebudowa” – S16 1+550
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 S1B-OS1B
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 OS1B-SEP1B
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 SEP1B-PP1B
                                     • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m” – S61 23+380 S1b
                                     • „przepompownia; PP1b – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=3,54m”
                                      – S61 23+380 PPb
                                     • „separatory; Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s” – S61 23+380 SEP1b
                                      -S61 23+380 OS1b
                                     • „osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” – S61 23+380 OS1b
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”- S61 30+020 W10-SR10
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 PP10-OS10
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 OS0-ZR10
                                     • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 W10.1-D10.1
                                     • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.1-D10.2
                                     • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.2-D10.3
                                     • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.3-D10.4
                                     • „przepompownia; PP10 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=13,4m”
                                      – S61 30+020 PP10
                                     • „osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” – S61 30+020 OS10
                                     • „kanalizacja tłoczna; montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m”
                                      – S61 30+020 SR10
                                     • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+000 D10.1
                                     • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+020 D10.2
                                     • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m” – S61 30+030 D10.3
                                     • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+030 D10.4
                                     • „Zbiornik – ZBR-10; – wykonanie nasypów” – S61 30+000
                                     • „Zbiornik – ZBR-10; – wykonanie wykopów” – S61 30+000
                                     • „Zbiornik – ZBR-6; – wykonanie nasypów” – S61 27+330
                                     • „Zbiornik – ZBR-6; – wykonanie wykopów” – S61 27+330

                                     Roboty Drogowe :

                                     • Wymiana Gruntu – km DL7 0+300-0+340; S61 39+335-39+400; DD10 0+880-0+900; DD9 0+020-0+120, 0+205-0+215; S61 34+030-34+080; S61 34+410-34+475; S61 34+980-35+030; S61 34+230-34+280; S61 36+000-36+050; S61 24+500-24+550; S61 25+150-25+200; S61 29+180-29+200; DD1 3+900 – 4+000; DD1 4+200-4+300; DD1 5+300-5+500
                                     • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 30+400 – 30+550; DD3 1+600 – 1+700

                                     Roboty Mostowe:

                                     • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     • Obiekt WD-33.2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34. – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                             
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                                              
                                     • OBIEKT PZD-26,0 ;Skrzydło P1 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 Podpora P4″ Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych                                                                                                                           
                                     • OBIEKT WS-26,3 Ławy podpory P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego
                                     • OBIEKT WS-26,3 ława fundamentowa ściany oporowej P1.1, P1.2, Słupy podpory P2, Filary podpory P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                                     • OBIEKT WS-26,3, Fundament P1.1 – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 Korpus P1 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-26,3 Ława Fundamentowa P2 NL, P2 NP. – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • OBIEKT WD 28,6 Ława fundamentowa podpory P1.2, P3 (montaż wytyków) Ława fundamentowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT WD 28,6 Ława fundamentowa podpory P1.2, P3 – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT PZM-28,9 Oczepy podpory P1 NP, P2 NP (montaż wytyków) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                                                                                               
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ława fundamentowa podpory P3.1, P3.4 – Montaż wytyków ławy fundamentowej P3 NP, P3.1, P3.2 Słupy podpory P2, Korpus P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                           
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ława fundamentowa podpory P3 NL, P3 NP, P3.1, P3.4 – Fundament B35 (C30/37)                             
                                     • OBIEKT WD-31,3 Ława fundamentowa ściany oporowej P3.1, P3.2, Ława fundamentowa P1, Korpus P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                            
                                     • OBIEKT WD-31,3 Ława fundamentowa P1 – Fundament B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Ława fundamentowa P3 NL, P3 NP, P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Ława fundamentowa podpory P1 NL – Fundament B35 (C30/37)

                                     Roboty branżowe :

                                     • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2, Wykonanie fundamentu palowego pod stanowisko nr 28 – km S61 36+500                                                                     
                                     • Kolizja 11 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 1+320
                                     • Kolizja 12 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 0+410               
                                     • Kolizja 12 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S16 0+410            
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Przełączenie kolizji OLMAN – km DK16 0+000-0+180; S61 33+000-33+260; DK16 1+500-1+630               
                                     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange, Wykopy i ułożenie kabla Orange – km S61 33+100-33+200                                                                                                       
                                     • Orange km 28+375 S61, przebudowa – km S61 28+375               
                                     • Kolonia 0+060 – Orange km 0+060 ul. Kolonia, przebudowa
                                     • Orange km 1+650 S16, przebudowa – km S16 1+650
                                     • Orange km 2+160 S16, przebudowa – km S16 2+160
                                     • PKP Telkol km 1+150 S16, przebudowa – km S16 1+150
                                     • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, Przebudowa kolizji A10 – km S61 39+779 – 39+955,80               
                                     • Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW4 – km S16 1+580
                                     • Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW5 – km S16 1+580
                                     • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 27+285 SEP6-OS6, OS6-SZ6, SZ6-ZBR6               
                                     • studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 27+285 SZ6
                                     • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – km S61 27+285 SEP6
                                     • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km S61 27+285 OS6                                    
                                     • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie nasypów – km S61 30+000
                                     Luty 2021

                                     Roboty drogowe

                                     • Wymiana Gruntu – km DL7 0+340-0+440; S61 38+100-38+175; DD11a 0+355-0+375; S61 39+300-39+400; DD12 0+770-0+840; DD9 0+130-0+210; DL8 0+310-0+350; S61 36+475-36+737 ; S61 24+450-24+500; S61 25+200-25+250; S61 29+200 – 29+240; DD1 2+860 – 3+100; DD1 3+800 – 3+850; DD1 5+300 – 5+400; WS-26.3
                                     • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 41+800-42+400                                                                                                                                                                                           

                                      Roboty mostowe

                                      • Obiekt WD-33.2- Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                      • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                      • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
                                      • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      • Obiekt WS-2.9 Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                      • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                      • Obiekt PZM-35.5a – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                      • Obiekt PZM-35.5a – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                      • Obiekt WD-36.0 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                      • Obiekt WD-36.0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                      • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP, P2 NP, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P1.1, P1.2, P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                      • OBIEKT WS-26,3 – Korpus P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa P1, P2 NL, P2 NP. – Fundament B35 (C30/37
                                      • OBIEKT WS-26,3 – P1.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                      • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa skrzydła P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P1 i P2 – Fundament B35 (C30/37)
                                      • OBIEKT PZM-28,9 – Oczepy podpór P1 Nl, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Ława fundamentowa P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                      • OBIEKT WD-31,3 – ława fundamentowa ściany P1.2, P3.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                      • OBIEKT WD-31,3 – P1.2 – Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15)
                                      • OBIEKT WD-31,3 – Ława fundamentowa P2, P3″ Fundament B35 (C30/37)
                                      • OBIEKT WD-31,3 – Beton podkładowy ławy fundamentowej P3.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Podpory P3 NP, P3 NL – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława fundamentowa podpory P1 NL – Fundament B35 (C30/37)
                                      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton podkładowy ławy fundamentowej P3 NP I NL – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

                                       Roboty Branżowe

                                       • Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia, Demontaż, przebudowa i przełączenie kolizji 6nN – km DG177035N 0+580
                                       • Kolizja 6 SN część napowietrzna; Demontaż – km S61 30+250
                                       • Kolizja 6 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S61 30+250
                                       • Kolizja 6 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S61 30+250
                                       • Kolizja 7 SN część napowietrzna, demontaż – km S61 30+250
                                       • Kolizja 7 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S61 30+250
                                       • Kolizja 7 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S61 30+250
                                       • Kolizja 11 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 1+320
                                       • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Wykonanie fundamentów pod stanowiska nr 27, 28, 30B. Instalowanie przewodów i osprzętu w przęsłach 29-30-30A – km S61 36+500
                                       • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK, przełączenie – km S16 1+170
                                       • Orange km 1+650 S16, przebudowa – km S16 1+650
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16-1 0+000-0+200; S61 34+800-35+700; DD-8 1+570-1+800
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16 0+000-1+180
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km S61 33+100-33+200
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16-1 0+000-0+200
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km S61 34+800-35+700
                                       • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DD-8 1+480-1+800
                                       • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 km 27+200 OS5-SZ5
                                       • studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 27+200 SZ5
                                       • studnie Zasuwa zwrotna dn 200 – km S61 27+200 SZ5
                                       • separatory; Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – km S61 27+200 SEP5
                                       • osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km S61 27+200 OS5

                                       Roboty drogowe

                                       • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km S61 24+400-24+450; S61 25+250-25+280; S61 29+240-29+255; DD4a 0+430-0+490; DD1 4+180 – 4+210;DD1 5+400 – 5+490; S61 39+270-39+280; S61 39+305-39+340; DD10 0+820-1+020; DK16 1+300-1+330 ; DK16 1+385-1+415; DL8 0+310-0+420; DD11a 0+390-0+460; S61 36+475-36+520 ; S61 38+130-38+175; DK16-1 1+990-2+020
                                       • Wykonanie wykopu – km – S61 41+800 – 42+400                                                                                                                                                                                                

                                        Roboty mostowe

                                        • „OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P2 NP, P1 NL” Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                        • „OBIEKT WS-26,3 – Podpora P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                        • „OBIEKT WS-26,3 – Korpus P1 NL”- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                        • „OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2 (Wytyki) – Korpus P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                        • „OBIEKT WD-31,3 – Ława ściany oporowej P3.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                        • OBIEKT WD-31,3 – Ława P3 Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                        • OBIEKT MS/PZDsz-0,5- Pale prefabrykowane wbijane 40×40
                                        • Obiekt WD-33.2 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                        • Obiekt PZGD-34.5 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                        • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

                                         Roboty Branżowe

                                         • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przebudowa linii nN”
                                         • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przełączenie kabli nN”
                                         • S61 30+250 „Kolizja 6 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
                                         • S61 30+250 „Kolizja 7 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
                                         • S61 36+500 „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych na stanowisku 30B”
                                         • DK16 0+000-0+180; S61 33+000-33+260; DK16 1+500-1+630″ „Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
                                         • DK16-1 0+000-0+200; S61 34+800-35+700; DD-8 1+570-1+800 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
                                         • S61 WS-26.3 „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – ROBOTY TRAKCYJNE; Roboty montażowe podwieszeń i regulacja pomontażowa – dla etapu I (na czs budowy wiaduktu)

                                         Roboty drogowe

                                         • Wymiana gruntu : km S61 39+260-39+280; DD10 0+850-0+870; S61 38+640-38+670/DD13 0+530-0+550; DK16 1+240-1+280; S61 24+350 – 24+390; S61 25+280 – 25+310; S61 26+110 – 26+150; DD4a 0+400 – 0+430″
                                         • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DD2 1+700 – 2+100

                                          Roboty mostowe

                                          • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                          • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Pale CFA – skucie głowic
                                          • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2, P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                          • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Podpora P3 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40

                                           Roboty Branżowe

                                           • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK przełączenie” km S16 1+180
                                           • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2, Skręcenie i posadowienie słupów WN 110 nr 29, 30, 30A” km S61 36+500
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK 0+000-0+180, S61 33+000-33+260, DK16 1+500-1+630″

                                           Roboty drogowe

                                           • S61 – Ścinanie drzew wraz z karczowaniem
                                            Wywóz i utylizacja karpin i gałęzi: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
                                            Karczowanie lasów: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
                                            Karczowanie lasów: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
                                            Ścinanie i karczowanie zadrzewień :wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych      
                                           • DD12 0+900-0+950;
                                            S61 30+050 – 30+150 – Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm
                                           • S16 3+280-3+330; DD10 0+820-0+840; S61 36+475-36+490; DD13 0+490-0+550; S61 23+600 – 23+900;S61 24+300-24+350; S61 25+300-25+350; S61 25+800 – 25+880
                                            S61 26+150 – 26+200; DD4a 0+135-0+490;DD5a 0+110 – 0+265; MSPZDSZ-05; ZBR10 –  Wymiana gruntu
                                           • S16 2+500-2+600; S61 42+360-42+380; S61 33+200 – Wykonanie wykopów Odcinek 2

                                           Roboty drogowe – Poza ZPRS

                                           • S61 38+150 – Wykonanie tymczasowego przepustu
                                           • S61 39+260 – Budowa wału w celu zabezpieczenia wymiany przed wodą

                                           Roboty mostowe

                                           • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                           • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • OBIEKT WS-26,3 ; OBIEKT WD 28,6; OBIEKT WS/PZDdz-29,9; OBIEKT WD-31,3; OBIEKT MS/PZDsz-0,5; – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • Obiekt WD-33.2; Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • OBIEKT WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 ; OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Fundament B35 (C30/37)
                                           • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                           • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
                                           • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

                                           Roboty Mostowe – poza ZPRS

                                           • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Wykonanie platform roboczych pod palownicę (do palowania P2 i P3) oraz dźwigi do montażu konstrukcji stalowej mostu MS-0.5 – pogrążanie ścianek i pali  z rur stalowych.

                                           Roboty Branżowe

                                           • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa
                                            przebudowa linii nN
                                           • Kolizja 6 SN – Kolizja 6 SN część napowietrzna
                                            przebudowa linii SN
                                           • Kolizja 7 SN – Kolizja 7 SN część napowietrzna
                                            przebudowa linii SN
                                           • Kolizja 11 SN – Kolizja 11 SN część napowietrzna
                                            przebudowa linii SN
                                           • Kolizja 12 SN – Kolizja 12 SN część napowietrzna
                                            przebudowa linii SN
                                           • S61 36+500 – Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2
                                            Skręcenie i posadowienie stanowisk słupowych WN 110 nr 29, 30
                                           • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19a SN
                                            Przełączenie kolizji
                                            Demontaż kolizji
                                           • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
                                            Przebudowa
                                           • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
                                            Przełączenie
                                           • S61 34+800 – 35+700, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
                                            Wykopy i ułożenie rur
                                           • S61 34+800 – 35+700, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
                                            Wykopy i ułożenie rur
                                           • S61 33+000 – 33+260, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
                                            Wykopy i ułożenie rur
                                           • S61 33+100 – 33+200, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
                                            Wykopy i ułożenie rur
                                           • S61 32+310 – KD13 – budowa kanału ;-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                           • S61 32+655 – KD13 – studnie montaż st udni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m
                                           • S61 32+310 – KD13 – osadniki – Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s
                                           • S61 32+310 – KD13przepompownia
                                            PP13  –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=6,31m
                                           • S61 30+000 – Zbiornik – ZBR-10
                                            – wykonanie nasypów
                                           Styczeń 2021

                                           Roboty Drogowe :

                                           • Wymiana gruntu km S16 3+065-3+115; S61 34+410-34+485; S61 38+650-38+750; S61 35+760-35+827; S61 35+892-35+970; DD10 0+670-0+705; DD10 0+820-0+840; DD13 0+380-0+500; S16 3+280-3+330 ; 24+330-24+360; 25+320-25+350; 25+800 – 25+880; 26+150 – 26+300; 28+895-29+020; DD4a 0+135-0+400 ; DD5a 0+110 – 0+150; DD5a 0+200 – 0+265; MSPZDsz-0.5; ZBR10
                                           • Odhumusowanie km S61 27+ 510 – 27+550; S61 29+250 – 29+500; S61 29+570 – 29+750; DD4a 0+500 – 0+800; DD4b 0+450- 0+60
                                           • Wykonanie wykopów km DK16-1 1+500-1+550
                                           • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów km S61 35+827-35+892

                                           Roboty mostowe :

                                           • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) ; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
                                           • PZGd-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15); Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                           • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                           • WD-36.0 -Pale CFA
                                           • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie IS
                                           • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                           • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • OBIEKT WD 28,6 -Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych ; Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37)
                                           • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37); Wbicie ścianek szczelnych

                                           Roboty Branżowe :

                                           • „Kolizja 6 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
                                           • „Kolizja 7 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
                                           • „Przebudowa kolizji nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych słupa WN 110 nr 30, 30A, skręcanie fundamentu słupa WN 110 nr 29, ustawienie fundamentów słupa nr 29”
                                           • „Orange km 31+390 S61 – przebudowa”
                                           • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW6”
                                           • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW7”
                                           • „Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 – Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2”
                                           • „przepompownia – PP11 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=7,66m”
                                           • „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK – przebudowa”

                                           Roboty Drogowe :

                                           • S61 – ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
                                            KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
                                            KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
                                            ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych
                                           • S61 42+380-42+400 – Wykonanie wykopów
                                           • S61 36+320-36+375, S16 3+115-3+185, S61 38+700-38+710, DD10 0+700 – 0+730, S-61 35+685 – 35+720, S61 24+300 – 24+350, S61 25+350 – 25+400, S61 25+800 – 25+880, S61 26+150 – 26+200, S61 29+000 – 29+050, DD4a 0+135 – 0+490, DD5a 0+110 – 0+265, MS/PZDsz0.5, ZBR10 – Wymiana gruntu
                                           • DD14 0+200-0+300, S61 27+460 – 27+510 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm

                                           Roboty mostowe :

                                           • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • WS-2.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • PZGd-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • PZM-35.5a – Pale CFA
                                           • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie podstawy pala
                                           • PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • WS-26,3 – Fundament B35 (C30/37)
                                           • WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • WS/PZDdz-29,9 – Fundament B35 (C30/37)
                                           • WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • WD-31,3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • MS/PZDsz-0,5 – Wbicie ścianek szczelnych

                                           Roboty Branżowe :

                                           • Kolizja 18a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
                                           • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
                                           • Kolizja 19b SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19bSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
                                           • S61 37+000 – Przebudowa kolizji wodociągowej PW8. Przebudowa wodociągu Dn110 – montaż rur na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

                                           Roboty Drogowe :

                                           • Wymiana gruntu -km S-16 3+090-3+280; S-61 36+235-36+335; S-61 38+690-38+725; S61 24+300-24+350; S61 25+350-25+430; S61 25+800; DD4a 0+135-0+300; DD4a 1+100-1+200; DD5a 0+110 – 0+265; ZBR-10
                                           • Wykop- km DG 0+310-0+380
                                           • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km DD16 0+100-0+369; DD14 1+110-1+640; DD14 0+400-0+550; S61 27+380 – 27+420; DD4a 0+650 – 0+750; WD-31.3;WD-28.6
                                           • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 28+600 – 28+700 obiekt 28.6; S61 31+300 – obiekt WD 31.3
                                           • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD5 – RK-01; DD7 – RK-01

                                           Roboty mostowe :

                                           • WD-33.2 korpus P1NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • WD-33.2 ława P2P – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                           • WS-2.9 ławy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • PZGd-34.5 ława P4 P5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                           • PZGd-34.5 ława P5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                           • PZGd-34.5 P4 segment 1 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
                                           • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA
                                           • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
                                           • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                           • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Wbicie ścianek szczelnych przy podporze P3

                                           Roboty Branżowe :

                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN, Ułożenie rur – km 1+670 – 1+800 DD-8
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego -km 0+000 – 0+200 DK16-1
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km 0+000 – 0+200 DK16-1
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+000 – 33+260
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+100 – 33+200
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
                                           • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
                                           • Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
                                           • Kolizja 6 SN część kablowa, przebudowa linii SN
                                           • Kolizja 7 SN część kablowa, przebudowa linii SN
                                           • Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN, Ułożenie kabla w rurach przewiertowych
                                           • Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN,Ułożenie kabla w rurach przewiertowych i montaż stanowisk słupowych
                                           • Zbiornik – ZBR-13- wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm
                                           • Zbiornik – ZBR-16c – wykonanie wykopów
                                           • Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 -Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

                                           Roboty Drogowe:

                                           • S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6, S61 km 31+370 obiekt 31.3 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm
                                           • S61 km 24+300-24+350, S61 km 25+400-25+430, DD4a km 0+135-0+490, DD4a km 1+010- 1+200, DD5a km 0+110-0+265 – WZMOCNIENIE PODŁOŻA. Wymiana gruntu
                                           • S61 km 26+780-27+170, S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6 – Wykonanie wykopów, wykonanie wykopów Odcinek 1
                                           • S61 km 26+780-27+170 – Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1
                                           • DP 1872N 0+200-0+260 – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 12,5cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 30 cm)
                                           • DG 204108N – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)
                                           • DG Szeligi-Buczki – Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)

                                           Roboty Mostowe:

                                           • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

                                           Roboty Branżowe:

                                           • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
                                           • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                           • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                           • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                           • S61 km 32+300, KD 6 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                           • KD 32 – D32.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m
                                           • KD 6 – D6.1, D6.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m
                                           • ZBR 6 – Zbiornik – wykonanie wykopów
                                           • ZBR 13 – Zbiornik – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm

                                           Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

                                           Liczba odwiedzin: 112642
                                           Projekt i wykonanie: M2 Studio