Czerwiec 2022

Roboty drogowe:

 • Wykonanie wykopów: S61 35+270-35+600;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DK16 0+513.21 (rondo), DK16 0+876.05 (rondo);
 • Górna warstwa nasypów: S61 35+750-35+800L, S61 35+750-35+840P, S61 36+550-36+650L;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 35+750-35+840P, S61 35+750-35+800L;
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S61 35+300-36+050;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów: DD10 0+040-0+210, DK16 1+040P (zjazd), DK16 0+826L (zjazd);
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm: S16 2+600-2+800;
 • Zasypki pod poboczami: DK16 rondo 0+513.21, DK16 rondo 0+876.05;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DK16 0+424-0+492 P, DK16-2;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DK16 0+414-0+446 L;
 • Górna warstwa nasypów: DG 0+075-0+242,DG 0+325-0+375;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4: DK16-2;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4: DK16-2;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: DK16-2;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DD4 0+000-0+800 SL, DD5a 0+300-1+268, DD5b 0+000-0+157;
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm, – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: S61 24+320-25+350, S61 28+000-28+600 SL;
 • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic, rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S16 0+000-0+200;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm: S16 0+620-1+000 SL
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S16 0+750-0+950;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD7a 0+300-0+790, DD4b 0+750-0+950, DD4b 0+600-0+750;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2: DD7a 0+360-0+780;
 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 36+560-36+720, S61 36+800-36+860;
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S61 36+588-36+799; SD71; SD72;
 • Ścieki skarpowe typu trapezowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4: DG177035N, 0+058 str L, 0+100 str L, 0+143 str L, 0+187 str L, 0+188 str P, 0+230 str L, 0+345 str L, 0+346 str P, 0+387 str.L, 0+396 str P, 0+435 str P, 0+522 str P;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm: DL3 ZR1 0+262;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DD13 PD01 0+220;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: S61 PD12 35+826.

Roboty mostowe:

OBIEKT MS/PZDsz-0.5

 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących;
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

OBIEKT PZM-24.3:

 • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
 • Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej.

OBIEKT PZM-25.5:

 • Prefabrykat murku koryta rowu o przekroju 15x40cm.

OBIEKT PZD-26.0:

 • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą.

OBIEKT WS-26.3:

 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

 • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą;
 • Bariery ochronne.

OBIEKT WD-33.2:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZGD-34.5:

 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
 • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S).

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S).

OBIEKT WD-36.9:

 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

 • Krawężnik mostowy kamienny.

OBIEKT PZDdz-39.7:

 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

OBIEKT PZM-40.2:

 • Schody skarpowe.

OBIEKT WD-41.4:

 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
 • Krawężnik mostowy kamienny;
 • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników.

OBIEKT PZDs-42.6:

 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.                                                                                                                   

Roboty Branżowe:

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S16 2+200-2+400;
 • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S16 2+200-2+400.

Sanitarne:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.5-D28.8;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.5; D28.6;
 • Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m: S61 36+720-36+730; Dp20a.1; Dp20a.2;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: DK16-2 0+600-0+700;
 • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): DK16-2 0+600-0+700;
 • Zbiornik – ZBR-20: wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,22 m, wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,22 do 0,15 m, wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm;
 • Zbiornik – ZBR-21: wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem;
 • Zbiornik – ZBR-16A: wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-16a.

Elektroenergetyczna:

 • Montaż fundamentów oświetleniowych: S61 33+000-32+000

  Roboty drogowe:

  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S16 0+220-0+520 SL, S16 0+400-0+520;
  • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: S16 0+400-0+520;
  • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7: S16 1+980-2+300;
  • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów: DD5a 0+880-0+970;
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD4b 0+000-0+340;
  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DK16 0+510-1+050P;
  • Górna warstwa nasypów: S61 35+840-35+955 P, S61 36+550-36+650 P+L;
  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 35+955-36+150L, S61 35+840-36+150P;
  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: JZRP 0+015-0+155P, JZRL 0+763-0+983P;
  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: JZRL 0+983-1+019P;
  • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm): S61 35+300-36+050;
  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów: DD10 0+040-0+210;
  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DK16 0+236-0+424P, DK16 0+533-0+857P, DK16 0+952-1+040P, DK16 1+041-1+097P, DK16 0+618-0+658L, DK16 0+729-0+786L, DK16 0+894-1+082L, DL6 0+000-0+094P, DL6 0+262-0+270P, DL4 0+017-0+119P, DL4 0+023-0+119L, DL5 0+167-0+239P;
  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DL2 0+000-0+160L, DL3 0+200-0+280L, DL4 0+115-0+119 pas rozdziału str. .L, DL5 0+075-0+239L, DL6 0+000-0+184L, DK16 0+414-0+514L;
  • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm: DK16-2 0+200-1+140;
  • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 35+962,7-36+045;
  • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm: DK16 P7 0+781, DK16 P4 0+221, DK16 ZR1 0+307, DK16-2 PD05 0+844, DK16-2 RK04 0+969, DK16-2 PD06 0+843, DK16-2 RK01 0+215, DK16-2 PD02 0+249, DK16-2 PD03 0+251, DK16-2 RK02 0+270;
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m: DK16-2 RK04 0+969;
  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DK16-2 0+615-1+140;
  • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DK16-2 0+615-1+140;
  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm: DK16-2 0+695-1+140;
  • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: DG177035N 0+200-0+235, DG177035N 0+295-0+487;
  • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DL8 P1 0+375 (wlot): DL3 P1 0+034.

  Roboty mostowe:

  OBIEKT MS/PZDsz-0.5

  • Beton kap B35 (C30/37);
  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
  • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie;
  • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

  OBIEKT PZM-25.5:

  • Prefabrykat murku koryta rowu o przekroju 15x40cm.

  OBIEKT PZD-26.0:

  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

  OBIEKT WS-26.3:

  • Beton kap B35 (C30/37);
  • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

  OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

  OBIEKT PZGD-34.5:

  • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

  OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
  • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37).

  OBIEKT WD-36.9:

  • Beton kap B35 (C30/37);
  • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
  • Krawężnik mostowy kamienny;
  • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników;
  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących;
  • Schody skarpowe.

  OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa.

  OBIEKT WD-38.5:

  • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

  OBIEKT WD-41.4:

  • Beton kap B35 (C30/37);
  • Krawężnik mostowy kamienny;
  • Schody skarpowe.

  Roboty Branżowe:

  Telekomunikacja:

  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S16 2+400-2+200;
  • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S16 2+400-2+200.

  Sanitarne:

  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 36+400-36+600; przykanaliki KD20, S61 36+780-36+800; przykanaliki KD21, DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370; W28.2-Wp28.2; W28.3-Wp28.3; W28.4-Wp28.4;
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.4-D28.5;
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.4;
  • Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+280; Dp28.2;
  • Montaż wpustu deszczowego Dn500: S61 36+400-36+600; KD20, S61 36+780-36+800; Wp21.3; Wp21.4, DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370; Wp28.2; Wp28.3; Wp28.4;
  • Wyloty – montaż wylotu Dn 250: S16 0+950;
  • Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem: S61 34+450;
  • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m: S61 34+450;
  • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,12 do 0,15 m: S61 34+450;
  • Zbiornik – ZBR-20 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem: S61 35+930;
  • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,22 m: S61 35+930;
  • Zbiornik – ZBR-21 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem: S61 36+850;
  • Zbiornik – ZBR-21 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm: S61 36+850;
  • Poprawa wpustu: ul Kolonia 0+000-0+200;
  • Montaż żeliwa prawa projektowa: S61 32+250- 32+750;
  • Poprawa wylotów W31.1 W31.2: S16 0+690-0+725;
  • Regulacja żeliwa: S16 0+250-0+450;
  • Montaż odciążenia + kratka: ul Kolonia 0+000-0+200, S16 0+250-0+450;
  • Rów R14 i R14,1 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: DD12 0+140-0+220.

  Elektroenergetyczna:

  • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe: DK16 0+510; IV/7/4, DK16 0+870; IV/8/4;
  • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – oprawy oświetleniowe: DK16 0+510-0+630; IV/7/1-IV/7/4, DK16 0+870; IV/8/4;
  • Węzeł Ełk Wschód – SOV – oprawy oświetleniowe: DK16 0+360-0+650; V/1/1-V/1/4, DK16 0+910-1+035; V/3/1-V/3/4.

   Roboty drogowe:

   • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 km 0+090-1+190 , DG 177037N km 0+000-0+260, DK16 (pierścień ronda od DL4) km 0+880-1+060 str. L , km 1+500-1+690 str. L;
   • „Nawierzchnia z betonu cementowego- górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm” – S61 km 25+350-25+960 jezdnia lewa;
   • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – S16 km 0+420-0+520;
   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 km 0+420-0+620 str. P;
   • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 km 0+620-0+720;
   • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 km 0+330-0+520 jezdnia lewa , 0+730-0+980- jezdnia lewa;
   • Wykonanie wykopów – DD1 km 0+200, 2+600;
   • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DD5a km 0+000-0+200;
   • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 km 1+225-1+980;
   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 km 26+550-36+737;
   • Górna warstwa nasypów – S61 km 36+550-36+650 str. P;
   • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 km 2+400-2+632 str. P ; 2+400-2+670 str. L;
   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 km 0+300-0+500 , 1+050-1+200;
   • Zasypki pod poboczami – DK16 km 1+530-1+690 str. L , 0+420-0+660 str. P , DK16-2 km 0+200-1+140;
   • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DK16 0+180-0+500 L, DK16 0+520-0+660 L ,DK16 0+720-1+000 L ,DK16 0+180-0+430 P ,DK16 0+510-0+660 P ,DK16 0+730-1+728 P ,DL1 0+023.5-0+131 P,L ,DL2 0+000-0+095 P ,DL2 0+033-0+158 L ,DL3 0+000-0+279.77 P,DL3 0+090-0+245 L,DL4 0+025-0+119.65 P,L ,DL5 0+078-0+207 L ,DL5 0+159-0+238.85 P ,DL6 0+000-0+088 P ,DL6 0+035-0+182 L;
   • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DG177035N km 0+000-0+238 (bez łuków na zjeździe w DD11);
   • Ściek przy krawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DG177035N km 0+126-0+200;
   • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 km 0+253-0+300;
   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 km 0+253-0+300;
   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 km 0+253-0+300.                                                                                                             

   Roboty mostowe:

   OBIEKT MS/PZDsz-0.5

   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ;
   • Beton kap B35 (C30/37) ;
   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
   • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
   • Schody skarpowe;
   • Antykorozja konstrukcji stalowej.

   OBIEKT WS-2.9:

   • Bariery ochronna.

   OBIEKT PZD-26.0:

   • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm;
   • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym.

   OBIEKT WS-26.3:

   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
   • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
   • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

   OBIEKT PZM-27.2:

   • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

   OBIEKT PZM-28.9:

   • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

   OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

   OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

   • Schody skarpowe.

   OBIEKT PZDdz-39.7:

   • NL i NP. UN – izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa.                                               

   OBIEKT WD-41.4:

   • Kapa A – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP , BSt500S);
   • Kapa B – Beton kap B35 (C30/37);
   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
   • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa.                               

   OBIEKT PZDs-42.6:

   • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej -jednowarstwowa;
   • Kapy i gzymsy – nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo- poliuretanowych gr. 5m                                                                                      

   PZEPUST PZM-25.5:

   • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
   • Schody skarpowe.                                                               

   Roboty Branżowe:

   Telekomunikacja:

   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 km 2+000-2+400;
   • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S16 km 2+000-2+400;
   • Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 42+550-42+765;
   • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 km 42+580.

   Sanitarne:

   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+400-35+800; przykanaliki KD20 ,S61 36+870-36+950; przykanaliki KD21 ,S61 41+870-42+100; SR29-W29, DD7b km 0+032;
   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 36+870-36+900, D21.2-D21.6
   • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 110 – S61 km 35+800; PP20-SR20;
   • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – S61 41+870-42+160; PP29-SR29, DD7b 0+010-0+020;
   • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 35+800; SR20, S61 41+870; SR29, DD7b 0+032;
   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m – S61 km 36+870-36+900; D21.4; 21.5; D21.6;
   • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 36+000-38+000 , S61 km 41+870; W29;
   • Wyloty – montaż wylotu Dn 500 – S61 km 35+800-25+900;W20.20;
   • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 km 36+000-38+000;
   • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 35+400-35+800; Wp20.7,S61 km 36+870-36+950; Wp21.5; Wp21.6; Wp21.7; Wp21.8; Wp21.9; Wp21.10
   • Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 34+450;
   • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m – S61 km 34+450;
   • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,12 do 0,15 m – S61 km 34+450;
   • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów – S61 km 35+930;
   • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 km 36+850;
   • Zbiornik – ZBR-21 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 km 36+850;
   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD1 km 2+960,6+085;
   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 km 23+470.

    ROBOTY DROGOWE:

    – Wykonanie nasypów Górna warstwa nasypów – S16 km 0+620-0+700;
    – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 warstwa gr. 20cm – S16 km 1+220-2+400 SP;
    – Wykonanie wykopów – DD1 km 2+000-2+100;
    – Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 km 0+400-1+200;
    – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD1 km 2+550-2+820, DD7a km 0+360-0+789;
    – Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – JZR L km 0+230-0+915
    JZR P km 0+350-0+820;
    – Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-2 km 0+200-1+140,25;
    – Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa- warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – S61 km 35+955-36+150 L+P;
    – Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 km 33+685-34+135 L;
    – Zasypki pod poboczami – DK16 km 0+420-0+660, LDK16 km 0+270-0+940 LDK16 km 0+730-1+000 P;
    – Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm – DK16 km 0+570-0+630;
    – Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 km 0+570-0+630;
    – Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 km 0+570-0+630;
    – Prace porządkowe, odwodnieniowe, profliowanie skarp – S61 km 36+780-42+765.

    ROBOTY MOSTOWE:

    OBIEKT MS/PZDsz-0.5
    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
    • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
    • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

    OBIEKT PZD-26.0
    • Znaki wysokościowe na obiekcie;
    • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym.

    Obiekt WS-26.3
    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
    • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej.

    Obiekt PZGD -34.5
    • Wieniec na konstrukcji 3 i 4 od strony Augustowa – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B34 (30/37);
    Obiekt WD – 36.0
    • Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez ochlapywaniem.
    Obiekt MS/PZDsz-36.7

    • P1 – Zasypka za przyczółkiem;
    • P1 – Stożki / skarpy;
    • Płyta NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
    • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy.

    Obiekt WD – 36.9
    • Płyty przejściowe P1 i P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
    • Płyty przejściowe P1 i P3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37).

    Obiekt MS/PZDsz-37.6
    • Schody skarpowe.

    Obiekt WD-38.5
    • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

    Obiekt WD-41.4
    • Płyta przejściowa P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
    • Płyta przejściowa P3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37).

    Przepust PZM – 25.5

    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
    • Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej;
    • Schody skarpowe.


    ROBOTY BRANŻOWE:

    Elektroenergetyka:

    – ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie SZR i przepompowni – km S61 23+250;

    Telekomunikacja:

    – BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 33+000;
    – Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych”- S61 km 33+000, S61 km 42+540 ;145;
    – Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 km 2+400-3+400.

    Sanitarne:

    – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+645, S61 km 35+500-35+800 przykanaliki KD20 DG177035N km 0+530-0+640, przykanalik KD21;
    – kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – DD7v km 0010-0+020;
    -Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD5a km 0+290, S61 km 36+900, D 21.3;
    – Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 km 0+645, DG 177035N km 0+530; W21.30;
    – Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+645, S61 km 35+500-35+800, Wp20.1,Wp20.2, Wp20.3, Wp20.4, Wp20.5,DG177035N km 0+230-0+310,Wp21.12, DG177035N km 0+530-0+640, Wp21.36, Wp21.37, Wp21.38, Wp21.39;
    – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG 177035N km 0+530, D21.26-W21.30;
    – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 36+900, D21.3-D21.1;
    – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – S61 km 36+900, D21.3-D21.1;
    – Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – DG177035N km 0+250, D21.1a;
    – Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 36+100-36+400;
    – Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 km 36+100-36+400;
    – Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 34+450;
    – Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m – S61 km 34+450;
    – Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów;
    – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m;
    – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm ;
    – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm.

     Maj 2022

     Roboty drogowe:

     • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km ul. Kolonia 0+220-0+600, DD12 0+300-0+990L; 
     • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S16 0+220-0+500 SL;
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km S16 1+220-2+400 SL, S16 0+220-0+500 SL, S16 1+220-2+400 SP+SL;
     • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD1 0+400-0+800; 
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD3 0+700-1+000; 
     • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DD7a 0+360-0+510;
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+680-36+737;  
     • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 33+000-33+185 L;
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – km JZRP 0+582-0+594 P;
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km S16 2+943-2+956 P, S16 2+984-2+996 P;
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W2 – pas dzielący – km S16 2+411-2+638, S16 3+172-3+316;                                                                                                                                
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – km S16 2+942-2+958, S16 2+982-2+992; 
     • Zasypki pod poboczami – km DL11 0+252-0+558 L, DK16 0+420-0+660, DK16 0+730-1+000 P, DK16 0+720-0+940 L, DK16 1+530-1+728 P, DK16 1+530-1+690 L;
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – km DL2 0+220-0+230;
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km DL1 0+105-0+131, DL4 0+094-0+114 (pas rozdziału);
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – km DL1 0+048-0+105, DL4 0+050-0+094;
     • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16-2 0+200-0+630, DK16-2 0+675-0+1+140;
     • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km DL1 0+024 – 0+131, DL2 0+000-0+156, DL3 0+092 – 0+282, DL04 0+024 – 0+120 SP, DL06 0+000-0+182; 
     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 36+782-37+000 ;               
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 38+880-39+650 prawa;
     • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DG G-M 0+425-0+566;
     • Ścieki skarpowe trapezowe – km DK16 0+525;
     • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16 0+215-0+225;                                                                     
     • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16 0+220-0+350; 
     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16 0+220-0+350;
     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16 0+220-0+350;

     Roboty mostowe:

     OBIEKT WS-26.3:

     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
     • Beton kap B35 (C30/37)               
     • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa               
     • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej                                          

     OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

     • Izolacja cienka wykonywana na zimno               
     • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm               
     • Schody skarpowe               

     OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm               
     • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej               
     • Sączki Ø 50
     • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
     • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej               
     • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą
     • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm  

     PRZEPUST PZM-30.2:

     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
     • Schody skarpowe               

     Obiekt WD-33.2:

     • Bariery ochronne               
     • Bariery ochronne z poręczą                             

     Obiekt PZGD-34.5:

     • Na konstrukcji 3 i 4 – od strony Ełku oraz 1 i 2 – od strony Ełku – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) 
     • Na konstrukcji 3 i 4 – od strony Ełku oraz 1 i 2 – od strony Ełku – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B35 (30/37)
     • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.               

     Obiekt WD-36.0:

     • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja                                                                                        

     Obiekt MS/PZDsz-36.7:

     • P1 – Zasypka za przyczółkiem               
     • P1L i P1P – Stożki / skarpy               
     • UN NP. i NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
     • UN NP. – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)               
     • Wpusty mostowe żeliwne – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50 

     Obiekt WD-36.9:

     • Pod płytę przejściową P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm 

     Obiekt MS/PZDsz-37.6:

     • Schody skarpowe               
     • Obiekt PZM-38.1
     • W pasie rozdziału – Beton kap B35 (C30/37)                                                           

     Obiekt WD-38.5:

     • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm               
     • Bariery ochronne               
     • Bariery ochronne z poręczą                             

     Obiekt WD-41.4:

     • Kapa B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                          

     Obiekt PZDs-42.6:

     • Kapy na dojazdach – Beton kap B35 (C30/37)

     Roboty Branżowe:

     Elektroenergetyka:

     • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 1+150 S16, DD7b 0+100-0+150.

     Telekomunikacja:

     • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S61 33+160-33+190; 71-71/2;
     • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL1 0+265; 71/12/2; 
     • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – km S61 33+000-34+000;
     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 32+930-33+060; 
     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR-2 nr 66, S61 SKR-2 nr 67.

     Sanitarne:

     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG 177035N 0+530-0+641; D21.26-D21.28;
     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+900; D21.1-W21.1; D21.1-D.21.2, S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – km DG177035N 0+510-0+605; D21.27; D21.28;        
     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 36+900; D21.1;               
     • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+400-3+400;
     • budowa kanału Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  250 mm – km DD7a 0+035;
     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 28+970-28+976, S16 0+630;
     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD5a 0+290;                             
     • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km DD7a 0+035;
     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 28+970-28+976;
     • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 25+535-25+575, S61 28+970-28+976;
     • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 0+630;
     • Zbiornik – ZBR-13 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm;
     • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów – km S61 35+930;
     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 36+850;
     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 36+850;

      Roboty drogowe

      • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DD7 0+300-0+800; DD7 0+000-0+500; S16 31+400-31+550 SP; DG G-M 0+050-0+230; DD14 0+000-1+640L; DD16 0+000-0+100P; DD15 0+290-1+780P; DD17 0+000-1+268P; DD16 0+000-1+427L
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm: S61 26+040-26+300; S61 41+050-42+500 lewa
      • Wykonanie nasypów – górna warstwa nasypów: S16 0+220-0+500 SL; S61 35+750-35+800; S61 36+790-36+880
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S16 0+620-1+000 SL; S16 1+220-2+400 SL
      • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: S16 0+620-1+000 SL
      • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste): DD4b 0+900-1+100; DD8 0+500-0+750
      • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów: DD1 0+400-0+800; DD7 1+580-1+640
      • Odhumusowanie – średnia grubość warstwy 30 cm: S61 33+900-34+200L (pod chodnik)
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2: S61 36+680-36+737; S61 35+585-35+685; S61 34+000-34+150 (nasyp pod chodnik)
      • Nawierzchnia z betonu cementowego: S61 33+185-33+685 L; S61 34+135-34+515 L
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: JZRL 0+527-0+667 P; JZRP 0+327-0+479 P; DK16-1 1+665-1+791 P; DK16-1 1+893-2+081 P; DL 6 0+094-0+262 P; DL5 0+032-0+152 P
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: S16 2+761-2+949 L; S16 2+980-3+258 L; DK16-1 1+196-1+308 L; DK16-1 1+323-1+442 L; DK16-1 1+800-1+816 L; DK16-1 1+880-1+908 L; DK16-1 1+208-1+312 P; DK16-1 1+326-1+398 P; DK16-1 1+791-1+811 P; DK16-1 1+877-1+893 P
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4: S16 3+258-3+264
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DK16-1 1+606-1+800 L; DK16-1 1+908-2+106 L
      • Zasypki pod poboczami: DK16-1 2+120-2+131 P; DK16-1 2+020-2+110 L; DK16-1 2+120-2+131 L; DL11 0+252-0+558 (pas rozdziału)
      • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7: DK16 0+180-0+480; DK16 0+520-0+850; DK16 0+900-1+728; DL4, DL5
      • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm: DK16-1 1+100-1+310 L; DK16-1 1+325-1+816 L; DK16-1 2+020-2+131 L; DK16-1 1+375-1+635 P; DK16-1 2+120-2+131 P
      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 36+880-37+000 L
      • Ścieki skarpowe trapezowe: DK16-2 0+492; DK16-2 0+530; DK16-2 0+568
      • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m (2 szt.): DG177035N RK01 0+447
      • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
      • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
      • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DK16-2 PD07 0+856; DL8 P1 0+375 (wylot); S61 PD13 39+291
      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
      • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S16 3+239-3+430
      • Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S16 3+239-3+430; SD18; SD19

      Roboty mostowe

      • Obiekt PZD-26.0
       – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
      • Obiekt WS-26.3
       – Beton kap B35 (C30/37)
      • Obiekt WS/PZDdz-29.9
       – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej jednowarstwowej
       – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
       – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
      • Obiekt MS/PZDsz-0.5
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
       – Łożyska garnkowe
       – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
       – Schody skarpowe
      • Obiekt PZGD-34.5 na konstrukcji 1 i 2
       – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B35 (30/37)
      • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P1 i P3
       – Zasypka za przyczółkiem
      • Obiekt MS/PZDsz-36.7
       – Stożki / skarpy P1L i P1P; P3P i P3L
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) UN NP.
      • Obiekt WD-36.9
       – Zasypka za przyczółkiem P1 i P3
       – Stożki / skarpy P1P, P1L, P3P, P3L
      • Obiekt WD-38.5
       – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm P3P
      • Obiekt PZM-38.7
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
       – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) Ława – pas rozdziału
      • Obiekt WD-41.4
       – Zasypka za przyczółkiem P3P
       – Stożki / skarpy P3L i P3P
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) Kapa B
      • Obiekt PZDs-42.6
       – Krawężnik mostowy kamienny – na dojazdach od P1 i P2
      • Obiekt PZM-36.4
       – Fundament B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) Ława w pasie rozdziału
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) Ława w pasie rozdziału

      Roboty branżowe

      • Telekomunikacja
       – Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61: DL7 0+480; 69-69/1-69/2; S61 33+140; 70; S61 33+160; 71/1; S61 33+730; 81
       – Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16: S16 2+420; 71/18
       – Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: DL7 0+480; 69/1; S61 SKR-2 nr 47; S61 29+980-30+120; S61 30+260-30+420
       – Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S61 33+060; 69/3
       – Wdmuchnięcie światłowodu  (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami): S16 2+400-3+400; S61 33+000-42+000
      • Sanitarna
       – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG 177035N 0+530-0+641; D21.26-D21.27
       – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
       – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125: S61 41+870-42+170; PP29-SR29
       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m: DG177035N 0+530; D21.26; DD5a 0+290
       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4
       – Wyloty – montaż wylotu Dn 200: S61 39+800-40+000; S61 25+535-25+575
       – Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): S61 39+800-40+000
       – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+515; S61 28+980; S61 25+535-25+575
       – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DD5a  0+290
       – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 110: S61 25+535-25+575
       – Kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m: S61 25+535-25+575
       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem: DD5a 0+290
       – Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+515
       – Zbiornik  ZBR-5: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik ZBR-6: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik ZBR-11: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik ZBR-11a: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik ZBR-12: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik ZBR-16c: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
       – Zbiornik – ZBR-20: wykonanie wykopów S61 35+930
       – Zbiornik – ZBR-21: wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m; wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm S61 36+850
      • Melioracje
       – Przebudowa kolizji km 37+380 – 37+630  drogi ekspresowej S61, strona północna i południowa: S61 37+380-37+630
       – Przebudowa kolizji km 37+671  drogi ekspresowej S61, strona północna: S61 37+671
       – Przebudowa kolizji km 38+759 – 39+030 drogi ekspresowej S61, strona południowa: S61 38+759-39+030
       – Przebudowa kolizji km 39+370 – 39+480  drogi ekspresowej S61: S61 39+370-39+480
      • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

      Roboty drogowe

      • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – S61 35+585-35+685
      • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 2+400-2+800; S16, DL2, DL3 – trójkąt
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – S61 36+680-36+737; S61 36+790-36+815
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm (ułożono na niepełną grubość – 20cm) – S61 36+420-36+550 P+L
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30 cm – S61 39+730-41+370 prawa
      • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 34+515-35+310 L
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – JZRP 0+594-0+934 P; JZRP 0+674-0+866 L; JZRL 0+150-0+434 L; JZRL 0+479-0+903 L
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S16 3+239-3+256 P 16 2+541-2+761 L
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S16 2+529-2+541 L
      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – S16 2+638-2+942 – pas rozdziału; S16 2+992-3+172 – pas rozdziału
      • Zasypki pod poboczami – DL9 0+080-0+272 P,L; DL10 0+000-0+250 P,L; DL11 0+252-0+558 P
      • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DL1, DL4
      • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16 0+180-0+480; DK16 0+520-0+850 DK16 0+900-0+950; DK16 1+510-1+728
      • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16 0+480-0+520; DK16 0+850-0+900 DK16-1 1+868-2+131
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DG 0+070-0+375
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+680-1+000 SP; S16 0+930-1+000 SL
      • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm –S16 0+680-1+000 SP; S16 0+930-1+000 SL
      • Wykonanie nasypów
       Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 5+000-5+500; DD4b 1+000; DD5a 0+100-0+200; DD1 0+400-0+800
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD1 5+200-5+500; DD1 6+280-6+336 – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+300-0+430
      • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DK16-2 PD04 0+429
      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 0+300-0+330
      • Przykanalik śr. 200mm – S61 42+554; SD101
      • Transport ziemi do zahumusowania terenów płaskich – DD7

      Roboty mostowe

      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
      • Urządzenie dylatacyjnego jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) -OBIEKT WS-26.3
      • Schody skarpowe – OBIEKT WS-26.3
      • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
      • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZGD-34.5; Wieńce
      • Drenaż zasypki – Obiekt PZGD-34.5
      • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm – Obiekt PZM-35.5a
      • Bariery ochronne – Obiekt PZM-35.5a
      • Bariery ochronne z poręczą – Obiekt PZM-35.5a
      • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm – Obiekt WD-36.0
      • Bariery ochronne – Obiekt WD-36.0
      • Bariery ochronne z poręczą – Obiekt PZM-35.5a
      • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu – Obiekt WD-36.0
      • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1 i P3
      • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1L i P1P; P3P i P3L
      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7 murek stożka P1L P1P; UN NP.
      • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Murek P1L P1P P3P
      • Drenaż zasypki – Obiekt MS/PZDsz-36.7
      • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-36.7
      • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9; P1 i P3
      • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9; P1P, P1L, P3P, P3L
      • Drenaż zasypki – Obiekt WD-36.9; P3
      • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt WD-36.9; P1
      • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; gzymsy P2
      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt MS/PZDsz-37.6; gzymsy P2
      • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt MS/PZDsz-37.6
       Płyta przejściowa P1 i P2
      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5; Kapa C
      • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cem-piask gr 3cm, podsypka cem-żwir gr. 11cm – Obiekt WD-38.5; góra stożka P1L P1P
      • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm – Obiekt WD-38.5; P1P; P1L
      • Schody skarpowe – Obiekt WD-38.5; schody P3P
      • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; kapa B segment 2; gzymsy P1
      • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P3
      • Stożki / skarpy – Obiekt WD-41.4; P3P i P3L
      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Płyta przejściowa P1
      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt WD-41.4
      • Drenaż zasypki – Obiekt WD-41.4
      • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDs-42.6

      Roboty branżowe

      Telekomunikacja

      • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 2+400-3+400; S61 33+000-35+000
      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
       Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 29+860; S61 29+980
      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
       Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 1+250; S16 0+950; S16 0+650 S16 0+550
      • Kanał technologiczny główny – Ktu
       Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR-2 nr 45; S61 SKR-2 nr 46

      Sanitarna

      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+950-36+000; przykanaliki KD20; S61 42+160-42+180; ZBR-29-PP29
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 38+130-38+200; D22.6
      • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 42+170; OS29
      • PP29 –  śr. 1500 –   Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,86m – S61 42+160
      • Wyloty
       – montaż wylotu Dn 200 – S61 37+000-38+200
      • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 35+950-36+000; Wp20.15; Wp20.16; Wp20.19
      • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie wykopów – S61 34+450
      • Zbiornik – ZBR-18 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 35+175
      • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 39+830
      • Zbiornik – ZBR-25 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 39+830
      • Zbiornik – ZBR-25 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 39+830
      • Zbiornik – ZBR-1a – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1a
      • Zbiornik – ZBR-2 umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-2
      • Zbiornik – ZBR-3 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-3
      • Wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-16 – S16 3+030
      • Roboty przygotowawcze do układania nawierzchni betonowej – S61 34+000-35+330 L
                  • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                  Roboty drogowe

                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                   – warstwa gr. 17cm – S61 26+060-26+300; S61 36+420-36+550 P,L
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                   – warstwa gr. 30cm – S61 28+500-29+900; S61 30+000-30+200
                  • Wykonanie nasypów. Górna warstwa nasypów – S16 0+520-1+000
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                   – warstwa gr. 20cm – S16 km 1+200-1+320
                  • Podbudowa z betonu cementowego
                   – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 km 1+200-1+320
                  • Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 0+000-0+800 DD4b 0+550-1+080; DD5a
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD4a 0+100-1+200; DD3
                  • Humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej
                   – warstwa grubości 30cm – S16 2+400-3+300 (pas środkowy)
                   S16 2+515-3+290 ( lewy pas rozdziału); S16 2+540-3+280 (prawy pas rozdziału)
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – S61 35+750-35+800; S61 36+782-36+815
                  • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 34+500-35+460 P
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – JZRL 0+045-0+433 str.P
                   JZRP 0+150-0+538 str.L; JZRP 0+594-0+674 str.L
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S16 2+563-2+943 str.P
                   S16 2+991-3+239 str.P
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S16 2+547-2+563 str.P
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 0+750-1+050
                  • Zasypki pod poboczami – DL1 0+030-0+131; DL3 0+220-0+279,77
                   DL4 0+030-0+119,65; DL4 0+050-0+119,65 (pas rozdziału); DL6 0+000-0+088 P
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                   – warstwa gr. 20cm – DD8 0+750-1+050
                  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy
                   AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 1+868-2+131; DK16 0+450-0+580
                   DK16 0+850-0+900
                  • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna
                   – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 1+100-1+868
                  • Wymiana gruntu – DG177035N 0+540-0+640
                  • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+782 do km 36+875 – S61 36+782-36+815
                  • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa
                   – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – S61 36+880-37+000
                  • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
                   – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – S61 36+880-37+000
                  • Górna warstwa nasypu – DG177035N 0+135-0+248 0+293-0+50
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                   – warstwa gr. 17cm – DK16-2 0+330-0+492
                  • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+430-0+492
                  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 0+300-0+492
                  • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DK16-2 0+492-0+530; DK16-2 0+562-0+605; DK16-2 0+690-0+754
                  • – krawężnik betonowy 15x30x100 – cm  na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DK16-2 0+698-0+740; DK16-2 0+218-0+275
                  • Transport ziemi do zahumusowania terenów płaskich – DD-7
                  • Roboty przygotowawcze do układania nawierzchni betonowej – S61 34+500-35+460

                  Roboty mostowe

                  • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P3L –
                  • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9 ; P1 i P3
                  • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9; P1 i P3
                  • Drenaż zasypki – Obiekt WD-36.9; P1
                  • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt WD-36.9; P1
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P2
                  • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P2
                  • Schody skarpowe – Obiekt PZM-38.1; P1P, P1L, P2P, P2L
                  • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm – Obiekt WD-38.5; Stożek P1P
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Kapy A i B
                  • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; Kapa A – segment 2, Gzymsy P2
                  • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDdz-39.7
                  • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy – Obiekt WD-41.4; P3
                  • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P3
                  • Stożki / skarpy – Obiekt WD-41.4; P3
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Płyta przejściowa P1
                  • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-41.4; Pod płytę przejściową P1
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS-26.3
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                  • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                  • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                  • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Schody skarpowe – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Roboty porządkowe i zabezpieczające – WS-1.1
                  • Kotwy kap chodnikowych – MSPZDsz-05

                  Roboty branżowe

                  Telekomunikacja

                  • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – S61 33+530; 76 S61 33+690; 80/1
                  • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 40+690; 133/1
                  • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 40+270; 130/1 S61 40+690; 133/2
                  • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 2+400-3+400
                  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO -S61 30+260-30+420 Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 30+260-30+420
                  • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 30+260-30+420

                  Sanitarna

                  • Budowa kanału
                   – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
                  • Studnie –  montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5
                  • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 34+900-35+400; S61 37+000-38+200
                  • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 34+900-35+400 S61 37+000-38+200
                  • Zbiornik – ZBR-21 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 36+850
                  • Wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 29+950-30+190; S61 30+190-30+440
                  • Zbiornik – ZBR-1b – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1b
                  • Układanie płyt ażurowych na wjeździe – Zbr-1b; Zbr-2
                  • Wykonanie zjazdu do zbiornika Zbr-1b – Zbr-1b
                  • Wykonanie zjazdu do zbiornika Zbr-2 – Zbr-2
                  • Wykonanie regulacji/montaż płytopierścieni odciążających na studzienkach wpustów deszczowych – S61
                  Kwiecień 2022
                  • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                  Roboty drogowe

                  • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737 – S61 36+690-36+717
                  • Górna warstwa nasypów -S61 35+800-35+955 L,P; S61 36+420-36+550 L,P
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 36+300-36+420 L; S61 35+800-35+955 L
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 36+150-36+420 L,P; S61 km 28+500-29+900 S61 km 29+900-30+200
                  • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 33+000-34+000 P
                  • Zasypki pod poboczami – S16 2+800-3+280 (pas rozdziału przy JZR-L) S16 2+725-2+880P; S16 2+980-3+425L; S16 2+950-3+425P
                  • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 3+360-3+425P
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 0+700-1+200
                  • Zasypki pod poboczami – DL5 0+000-0+238P; DL5 0+080-0+238L; DL2 0+000-0+225P; DL2 0+000-0+160L
                  • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DL11 0+000-0+040P
                  • Beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK16 1+520-1+728; DK16 0+450-0+950
                  • Wykonanie nasypów; Górna warstwa nasypów – S16 km 1+200-1+250 S16 km 0+700-0+920
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD4a km 0+550-1+200
                  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 6 cm kat. KR 3-4 – ul. Kolonia 0+220-0+630
                  • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 35+800-36+040; S61 36+400-36+550
                  • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 35+962; SD67; S61 36+510; SD70
                  • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DK16-2 0+530-0+562
                  • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505
                  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505
                  • Przepusty stalowe fi=0,80m – DK16-2 PD08 0+854
                  • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – DG177035N RK02 0+480
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505

                  Roboty mostowe

                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS-26.3
                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                  • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej -OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                  • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Obiekt WS-2.9
                  • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – Obiekt PZGD-34.5
                  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Obiekt WD-36.0
                  • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9; P1
                  • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9
                  • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                  • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2L i P2P
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6
                   Płyta przejściowa P1P
                  • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P1P
                  • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Pod płytę przejściową P2
                  • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5
                   Płyta przejsciowa P3, Murek P3P
                  • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt WD-38.5; Murek P3P
                  • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt WD-38.5; P1
                  • Schody skarpowe – Obiekt WD-38.5; P1P
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7
                   Płyta przejściowa P1
                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm -Obiekt PZDdz-39.7; Skrzydła P2
                  • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy – Obiekt WD-41.4; P1
                  • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P1
                  • Stożki skarpy – Obiekt WD-41.4; P1P i P1L
                  • Schody skarpowe – Obiekt PZDs-42.6; P1P i P2L

                  Roboty branżowe

                  Elektroenergetyka

                  • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 33+140; 9.1/3/2; DL7 0+290; 9.1/4/7; DL10 0+250; 9.1/4/15-SZR(6/3); S16 3+210; 9.1/4/20
                  • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – DG 0+110; 9.2/4/2

                  Telekomunikacja

                  • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – DL10 0+250; 79/1-79/2 S61 34+180; 84/1
                  • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – DL6 0+150; 71/9/1/7; DL10 0+250; 79/2;
                  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                   Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 30+570; S61 km 30+120; S61 km 26+310; S61 km 29+980; S61 km 29+860
                  • Kanał technologiczny główny – Ktu
                   Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR nr 45

                  Sanitarna

                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DK16-2 0+600; przykanalik KD22; S61 38+000-38+600; przykanalik KD22; S61 km 0+655-0+675; S16 km 1+210-1+270; S16 km 1+240
                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.17-D21.18;
                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.15-D21.17
                  • Studnie –  montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DG177035N 0+500; D21.17
                  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.16
                  • Studnie –  montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – DK16-2 0+688; Dp22.27; S16 km 1+240
                  • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 37+000-37+600; S16 km 1+210-1+270 S16 km 1+240
                  • wyloty
                   montaż wpustu deszczowego Dn500 – DK16-2 0+600; Wp22.26
                   S61 38+000-38+600; Wp22.16; S61 km 0+655-0+675
                   S16 km 1+210-1+270; S16 km 1+240
                  • budowa kanału
                   – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 0+655-0+675
                  • studnie
                   montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 km 0+655-0+675
                  • Zbiornik – ZBR-1a
                   – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – Zbr-1a
                  • Zbiornik – ZBR-1a
                   – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1a
                  • Wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-18 – 35+175

                  Roboty drogowe:

                  • Wykonanie nasypu – nasyp z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – S61 26+000-26+300;
                  • Wykonanie nasypu – górna warstwa nasypu – S61 25+000-26+300, 36+150-36+420;
                  • Sączki podłużne – przykanaliki śr.200mm – S61 26+423, 27+190, 28+580, 28+580, 29+696, 29+963;
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr.17 cm – S61 26+400-26+500, 36+150-36+420P, 36+150-36+300 L;
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr.30 cm – S61 24+000-25+00, 23+255-24+000, 29+500-29+900;
                  • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa gr. 10 cm kat. KR 3-4 – ul. Kolonia 0+220-0+630;
                  • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa 0/8mm, PSV53 – warstwa gr. 5cm; dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa gr.27cm – S61 32+00-32+450 P;
                  • Zasypki pod poboczami – S16 2+800-3+280 (pas rozdziału – JZR str. P), 2+800-3+300( pas rozdziału – oś), 2+755-2+900L;
                  • Beton asfaltowy AC 22P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK 16-1 1+668-2+131, DK 16 ronda w km 0+450-0+950 oraz dojazdy do rond;
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DG177035N 0+050-0+240, 0+450-0+520;   
                  • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DK16-2 0+220-0+450, 0+680-1+140 ; 
                  • Wykonanie wykopu S61 36+800-36+900;    
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DK16-2 0+220-0+450, 0+680-1+140;
                  • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 DK16-2 0+562-0+605;               
                  • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa DK16-2 0+565-0+625;  
                  • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm DK16 1+150-1+363,7; 
                  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej DK16 1+210-1+238;
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 DK16 1+303-1+363,7.

                  Roboty mostowe:

                  • Obiekt MS/PZDsz-36.7:
                   – Skrzydło P1L, Poprzecznice – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                   – Skrzydło P1L i P1P – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)               
                   – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m – skrócona o 7m               
                   – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m                                                           
                  • Obiekt WD-36.9 :
                   – P1 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy               
                   – P1 – Zasypka za przyczółkiem                             
                  • Obiekt MS/PZDsz-37.6:
                   – Płyta przejściowa P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                   – Kapy A, B, C, D – Beton kap B35 (C30/37)                 
                   – P1L – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)               
                   – Skrzydło P1L i P1P – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm                                                                                                                                   
                  • Obiekt WD-38.5:
                   – Murek P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                   – Murek P1P – Beton murka B35 (C30/37)                                                           
                  • Obiekt PZDdz-39.7 :
                   – P1 – Zasypka za przyczółkiem               
                   – P1L P1P – Stożki / skarpy               
                   -Kapa A – Beton kap B35 (C30/37)                 
                   – P2 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)                                                           
                  • Obiekt PZDs-42.6:
                   – Schody skarpowe               
                  • OBIEKT WS-26.3
                   – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm 
                  • Obiekt WS/PZDdz-29.9:
                   – Zbrojenie stalą klasy AIIIN 
                   – Beton kap B35 (C30/37)               
                   – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm   
                  • Obiekt MS/PZDsz-0.5:
                   – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych               
                   – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa

                  Roboty branżowe:

                  Elektroenergetyka:

                  • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 31+330;
                  • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S16 3+170; ZK 9.1/4/19-odb.6/2; ZK 9.1/4/20-odb.3/3, S61 33+200-34+500; 9.1/3/9, 9.1/3/10, 9.1/3/12, 9.1/3/13, 9.1/3/14, 9.1/3/15, 9.1/3/16, 9.1/3/17, 9.1/3/18.

                  Telekomunikacja:

                  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+160; 71-71/1, S61 29+750-29+860, S61 31+410-31+530;
                  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 km 1+250, S16 km 1+000;  
                  • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – ZR-P 0+670; 71/9, S61 SKR2 nr 41, S61 SKR2 nr 42, S61 SKR2 nr 54, S61 SKR2 nr 55;
                  • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 DL5 0+125; 71/9/1/3-71/9/1/4, DL5 0+230; 71/9/1/3-71/9/1/8, S16 2+810; 71/9/1/4-71/9/1/5, DK16 0+740; 71/9/1/1-71/9/1/2;
                  • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – ZR-L 0+640; 71/9/1/6.

                  Sanitarna:

                  • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-3+400, S61 37+000+37-500, S61 km 26+050, S61 km 25+130; 
                  • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – S61 km 25+050;
                  • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika;
                  • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm; 
                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 37+600-37+680; przykanaliki KD21;
                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+480-0+500; D21.14-D21.15;
                  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – DG177035N 0+480; D21.15;
                  • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 37+600-37+680; Wp21.11; Wp21.23-Wp21.25; Wp21.34; Wp21.35.
                  • Nadzór przyrodniczy –Lokalizacja – S61; S16

                  Roboty Drogowe

                  • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737 – S61 36+690-36+737
                  • Górna warstwa nasypów – S61 36+150-36+200 P
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                   – warstwa gr. 30cm – S61 34+420-35+330 L;  S61 34+685-34+775 (przejazd awaryjny);  S61 35+350-35+480 P; S61 23+255-24+100; S61 24+100-25+000; S61 26+400-26+500; S61 25+000-26+000; S61 38+000-38+380 L, 40+700-40+900 L
                  • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+800 (pasy rozdziału)
                  • Zasypki pod poboczami – DL3 0+060-0+220 P; DL3 0+090-0+220 L; DL6 0+088-0+263 P
                  • Wykonanie nasypów
                   Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – S61  26+000-26+300; S61  26+000-26+300
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                   – warstwa gr. 17cm – S61  26+400-26+470; S61  29+500-29+850
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – DG177035N 0+050-0+240 0+450-0+520
                  • Wykonanie wykopu – S61 36+800-36+900
                  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD13 0+100-0+230P, 0+255 – 0+645P, DK16-2 0+220 – 0+620P, 0+200-0+520L, S61 37+640 – 37+720L, 38+550 – 38+750P
                  • Sączki podłużne
                   – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 36+040-36+400
                  • Przykanalik śr. 200mm – S61 36+045-36+323
                  • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 36+045-36+323; SD67a; SD68; SD69
                  • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16 0+900-0+1+150
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 0+960-1+303
                  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 0+960-1+210
                  • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DL10 P1 0+225; DL9 P1 0+095

                        Roboty mostowe

                        • Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem – Obiekt WD-33.2, Filary
                        • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm – Obiekt PZM-35.5a

                        Kapa A, B, C

                        • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm – Obiekt WD-36.0

                        Kapa A, B, C, D

                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Skrzydło P1L, P1P
                        • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P3L, P3P
                        • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P3P, P3L, P2P
                        • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.9; Kapa A i B
                        • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                        • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2P, P2L
                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P1P i P1L, Kapa A, B, C, D
                        • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt MS/PZDsz-37.6; UN
                        • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                        • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                        • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt MS/PZDsz-37.6; UN
                        • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-38.5; P3
                        • Stożki / skarpy – Obiekt WD-38.5; P3P, P3L
                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5; Murek P1P
                        • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt WD-38.5; P1P
                        • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-38.5; Pod płytę przejściową P1
                        • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt PZDdz-39.7; P1
                        • Stożki / skarpy – Obiekt PZDdz-39.7; P1L, P1P
                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Płyta przejściowa P2, Kapa A i B
                        • Drenaż zasypki – Obiekt PZDdz-39.7; P1
                        • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt PZDdz-39.7; P1L, P1P
                        • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDdz-39.7; UN
                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P1
                        • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; Gzymsy NL i NP.
                        • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P1
                        • Zasypka – Obiekt PZM-36.4
                        • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – Obiekt PZM-36.4
                        • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                        • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                        • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                        • stożki / skarpy – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                        • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) -OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                        • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-1.1
                        • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1.1
                        • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą –

                         OBIEKT WS-1.1

                         • Roboty porządkowe i zabezpieczające – WS-1.1

                         Roboty branżowe

                         Elektroenergetyka

                         • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – Okablowanie – S16 0+328-0+500

                         Telekomunikacja

                         • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 35+110-35+280; 91-92; S61 29+750-29+860, S61 31+840-32+010
                         • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 35+180; S61 35+930-35+940; 96-97
                         • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – S61 33+240-33+320; 72-72/1; 73-73/1
                          S61 34+745; 89-89/1; S61 40+270; 130-130/1; S61 40+690; 133-133/1-133/2
                         • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 – DL3 0+260; 71/12/1-71/12/2
                          S16 2+580-2+990; 71/17/1; 71/9/1/5-71/9/1/7; 71/9/1/1; S16 3+180-3+365; 71/6/1;
                          71/7; 71/8; DK16 0+650-0+740; 71/10; 71/9/1/2
                         • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR nr 42; S61 SKR nr 57; S61 SKR nr 58

                           Sanitarna

                           • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m -S61 35+810; D19.1-D19.2
                           • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+810; W19.1-D19.1
                           • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 35+810; D19.1; D19.2
                           • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+400-3+400; S61 km 24+990-25+130; S61 km 30+080
                           • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+400-3+400
                           • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 30+080
                           • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 30+080
                           • Zbiornik – ZBR-1a – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – Zbr-1a
                           • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – Zbr-1a
                           • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm -S61 35+175
                           • Zbiornik – ZBR-18 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 35+175
                           • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – S61 36+850
                           • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie nasypów – S61 36+850
                           • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm
                           • wykonanie betonowej płyty dennej / warstwa III – S61 39+830.
                            • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                            Roboty Drogowe:

                            • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża Odcinek 2 – wykonanie warstwy transmisyjnej w strefie przejściowej – S61 36+ 717-36+737
                            • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 36+150-36+200
                            • Wykonanie nasypów
                             Górna warstwa nasypów – S61 35+450-35+500 P; S61 36+150-36+200 P+L; S61
                             29+900-30+200
                            • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm
                             S61 35+300-35+330 L; S61 35+400-35+480 P; S61 km 29+500-29+850
                             Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                             – warstwa gr. 30cm – S61 33+000-33+220 L; S61 34+420-35+330 L; S61 23+255-24+270 SL; S61 37+000-37+560; S61 37+680-38+000
                            • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – S61 35+940-36+000
                            • Wykonanie wykopów
                             wykonanie wykopów Odcinek 1 – S16 0+820-1+000
                            • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+670
                            • Zasypki pod poboczami – DL3 0+100-0+200 P+L
                            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                             – warstwa gr. 20cm – DK16 0+420-0+900
                            • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny
                             średnia grubość warstwy 30 cm – DD1 km 0+340-0+450
                            • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
                             humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 25+170-25+710 lewa; S61 29+950-30+000 lewa; S61 41+150 do 41+300P, 37+830 do 38+110L, 38+160 do 38+330L, 37+840 do 38+040L, 38+150 do 38+260P, 37+150 do 37+450L, 37+450 do 27+580L, 37+020 do 37+150L, 37+020 do 37+310P, 37+020 do 37+310P, 38+580 do 38+750L
                            • Wykonanie nasypów
                             Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem)- S61 26+000-26+300
                            • Wymiana gruntu – DG177035N 0+420-0+520; DD13 0+000-0+100
                            • Górna warstwa nasypu – DK16-2 0+676-0+800
                            • Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm) – DG177035N 0+000-0+641
                            • Przykanalik śr. 200mm – S61 40+654; SD92
                            • – kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – DK16 0+858-0+894 – pierścień ronda
                            • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DL5 P1 0+119; DL4 P1 0+134
                            • Zabezpieczenie przed rozmyciem – ostrogi z betonu C25/30 – DD12 PD01 0+165
                            • Przepusty stalowe fi=0,80m – DD12 PD01 0+165; DK16-2 PD07 0+856
                            • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – DK16-2 RK01 0+215
                            • – wyspy kanalizujace, przebrukowania, zatoki autobusowe 15/17 cm – DK16 0+900-0+915 (wyspa kanalizująca)
                            • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+586-1+650; DK16-1 0+650-0+795
                            • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+650-0+790
                            • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 1+586-1+650
                             DK16-1 0+650-0+795
                            • Sączki podłużne
                             Studnie drenarskie o średnicy 400mm – SD13 km 25+398; SD15 km 25+560; SD17 km 25+700
                            • Sączki podłużne
                            • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – SD4 km 0+440; SD6 km 0+814
                            • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia 0+025-0+180

                                    Roboty Mostowe:

                                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P3L, P3P, P2P, Skrzydło P3L
                                    • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P1P
                                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-36.9; Kapa A i B
                                    • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                    • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2P, P2L
                                    • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-38.5; P3
                                    • Stożki / skarpy – Obiekt WD-38.5; P3P, P3L
                                    • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt PZDdz-39.7
                                    • Stożki / skarpy – Obiekt PZDdz-39.7
                                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt PZDdz-39.7; Pod płytę przejściową P2
                                    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt PZDdz-39.7
                                     Skrzydła P1P i P1L, UN
                                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Ściana oporowa P3.2
                                    • Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-41.4; Ściana oporowa P3.2
                                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P2
                                    • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; UN
                                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt PZDs-42.6; Pod płytę przejściową P1
                                    • Schody skarpowe – OBIEKT WS-26,3
                                    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                    • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej –
                                     OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                    • Schody skarpowe – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                    • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                    • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT WS-1,1
                                    • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-1,1
                                    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm – OBIEKT WS-1,1
                                    • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą –
                                     OBIEKT WS-1,1
                                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WS-1,1
                                    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym – PRZEPUST PZM-30.2
                                    • Skody skarpowe – PRZEPUST PZM-30.2
                                    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym – PRZEPUST PZM-32.5
                                    • Schody skarpowe – PRZEPUST PZM-32.5

                                    Roboty Branżowe:

                                    1. Elektroenergetyka
                                    • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – DK16 0+300-0+520;
                                     9.1/4/1-9.1/4/2-odb.5/15
                                    • Węzeł Ełk Kolonia – SO704
                                     Okablowanie – S16 ul.Kolonia
                                    1. Telekomunikacja
                                    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                     Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+040-33+160; 68-71; S61 34+490-34+690; 86-88; S61 34+940-35+110; 90-91; S61 30+570-30+750; S61 29+480-29+750
                                    • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 33+060;
                                     S61 34+490-34+690; 86-88
                                    • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 – DK16 0+320; 71/10/4-71/10/5
                                     DL2 0+120-0+215; 71/12-71/12/1; 71/11-71/11/1; DL2 0+130-0+135; 71/13-71/13/1-71/13/2; DL1 0+150; 71/14
                                    • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 35+110-35+460; 91-93; S61 SKR nr 40; S61 SKR nr 49
                                     S61 SKR nr 50
                                    • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – DK16 0+320; 71/10/5; DL2 0+215; 71/11/1

                                    Sanitarna

                                    • Budowa kanału
                                     – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                     S61 36+080-36+140; przykanaliki KD20; S61 25+145
                                    • Budowa kanału
                                     – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                     S61 35+930; D20.1-D20.2; S61 36+090-36+120; D20.4-D20.6a
                                    • Budowa kanału
                                     – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                     S61 35+925; D20.1-W20.1
                                    • Studnie
                                     – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m – S61 36+090-36+120; D20.6a; D20.6; D20.5a; D20.5; D20.4a; S61 25+145
                                    • Studnie
                                     – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 35+930; D20.1; D20.2; S61 25+050
                                    • Wyloty
                                     – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-3+400
                                    • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+450-3+400
                                    • wyloty
                                     montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 36+075-36+140; Wp20.3a; Wp20.4; Wp20.4a; Wp20.5; S61 23+300
                                    • Zbiornik – ZBR-18
                                     – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 35+175
                                    • Zbiornik – ZBR-18
                                    • – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 35+175
                                    • Zbiornik – ZBR-18
                                     – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 35+175
                                    • Zbiornik – ZBR-21
                                     – wykonanie wykopów – S61 36+850
                                    • Zbiornik – ZBR-21
                                     – wykonanie nasypów – S61 36+850
                                    • Zbiornik – ZBR-25
                                     – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 39+830
                                    • budowa kanału
                                     -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                    • Zbiornik – ZBR-1a
                                     – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – Zbr-1a
                                    • Zbiornik – ZBR-1a
                                     – wykonanie wykopów – Zbr-1a
                                     – wykonanie betonowej płyty dennej wraz ze skarpami – Zbr-1b
                                    • montaż pierścieni odciążających na studzienkach wpustów deszczowych – S61 km 23+285-23+665
                                    Marzec 2022

                                    Roboty Drogowe:

                                    • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 km 26+370 -26+470 P, S61 km 26+420-26+550 L, DK16 1+010-1+520P, DK16 0+740-0+840P, DK16 0+730-0+820L, DK16-1 0+110-0+280L, DK16-1 0+110-0+230P, DK16 0+200-0+420P, DL8 0+425-0+650, DL7 0+075-0+220, S61 33+200-33+420;  
                                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 35+400-35+450P, S61 36+150-36+178P, S61 36+420-36+550P;
                                    • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 35+940-36+000P, S61 360+000-36+150P+L;
                                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 0+676-0+800, DD7c 0+060-0+350, DK16- zjazd 0+220;
                                    • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+180-0+420;
                                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16 1+500-1+728,30, DK16 0+550-0+660;
                                    • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 38+130-38+180, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900;
                                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 km 25+300-25+700 SP, S61 km 25+300-25+700 SP, S61 km 25+300-25+700 SP;
                                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 38+550-39+650 S61 km 23+255-24+120 SP, S61 km 23+255-24+120 SP;
                                    • Wymiana gruntu -km DD12 0+000-0+200, DG177035N 0+420-0+520, DD13 0+000-0+100;
                                    • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – km DK16-2 0+220-0+340;
                                    • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – km DK16-2 0+220-0+340;
                                    • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm – km DD17 0+000-1+268;
                                    • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 42+650-42+765 ;
                                    • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 42+690; SD102;
                                    • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+433,5-1+586, DK16-1 0+250-0+272,7;
                                    • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+431-1+496, DK16-1 0+250-0+273,25;
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DK16-2 RK03 0+967;               
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DD12 RK04 0+016;               
                                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 1+433,5-1+586, DK16-1 0+250-0+272,7;                                                                                                                     
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DK16-2 PD06 0+843, DK16-2 PD05 0+844.

                                    Roboty mostowe:

                                    • OBIEKT WS-26.3
                                     -Schody skarpowe
                                    • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                     – stożki / skarpy   
                                     – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                                     – Schody skarpowe 
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                     – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) 
                                     – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                     – Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą 
                                    • OBIEKT WS-1.1
                                     – zasypka za przyczółkiem
                                     – stożki / skarpy 
                                     – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej   
                                     – Rura osłonowa  DN-300mm 
                                     – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego  
                                    • PRZEPUST PZM-30.2
                                     – Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej  
                                    • Obiekt WD-33.2
                                     – P1P, P1L, P3P, P3L – Schody skarpowe
                                     – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja 
                                    • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                     – Poprzecznica P1L, P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)   
                                     – Poprzecznica P1L – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)  
                                    • Obiekt WD-36.9
                                     – UN – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm 
                                     – UN – Krawężnik mostowy kamienny  
                                    • Obiekt MS/PZDsz-37.6
                                     – P1 – Zasypka za przyczółkiem
                                     – P1P i P1L – Stożki / skarpy  
                                    • Obiekt PZDdz-39.7
                                     – P2 – Zasypka za przyczółkiem 
                                     – P2P i P2L – Stożki / skarpy  
                                    • Obiekt WD-41.4
                                     – P3.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)    
                                    • Obiekt PZDs-42.6
                                     – P1 – Zasypka za przyczółkiem  
                                     – P1P i P1L – Stożki / skarpy 
                                     – Kapy A i B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                                     – Krawężnik mostowy kamienny   

                                    Roboty branżowe:

                                    Elektroenergetyka:

                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+060-33+140;, I/2/2; I/2/3, S61 33+225-33+300; , I/3/3; I/3/4, S61 33+180-33+415;, I/4/2-I/4/7. S61 33+730-33+980; I/4/16-I/4/21;
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 3+410; II/1/6; II/3/6, DL10 0+240; II/4/18, DL7 0+230; II/5/8, DL8 0+170-0+290; II/6/2-II/6/5, DL8 0+400; II/6/8;
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+460-2+545; III/1/12; III/1/13, S16 3+200-3+340; III/4/7-III/4/11;
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL5 0+230; IV/3/7; IV/3/8;               
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DG 0+040; V/2/1.

                                    Telekomunikacja:

                                    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 SKR2 nr 6 -SK2 nr 7, S61 SKR2 nr 37 – SK2 nr 39, S61 SKR2 nr 58 – SK2 nr 59, S61 38+020+38+540; 115-118;                                            
                                    • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km S61 38+020+38+540;
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 2+800-2+940; 71/11-71/14;
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 2+800-2+940;
                                    • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S16 DK16 0+320-0+630; 71/10-71/10/1-71/10/5;               
                                    • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km ZR-L 0+360; 71/9/1;
                                    • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DK16 0+500-0+630; 71/10/4-71/10/1, DK16 0+730; 71/9/1/1, DK16 0+990-1+055; 71/9/2-71/9/4; 
                                    • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR2 nr 6 , S61 SKR2 nr 7, S61 SKR2 nr 37 , S61 SKR nr 38, S61 SKR nr 39, S61 SKR2 nr 58.

                                    Sanitarna:

                                    • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+900-1+000, S61 km 25+140-25+150″ S61 35+443; D18.16-Wp18.31;
                                    • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+416-35+443; D18.15-D18.16;
                                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+900-1+000, S61 35+443; D18.16;
                                    • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 km 0+900-1+000, S16 2+450-2+900;               
                                    • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+450-2+900;
                                    • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 35+443; Wp18.31;               
                                    • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – km S61 36+850, S16km 0+900-1+000;
                                    • montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 km 28+900;
                                    • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s – S61 km 25+140-25+150;
                                    • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 km 25+140-25+150;
                                    • przepompownia – PP1a – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,54m – S61 km 25+140-25+150           .

                                    Melioracje:

                                    • Rów R-7 – km S16 3+000.

                                    Roboty Drogowe:

                                    • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 km 23+460-24+140 lewa, S61 km 23+460-23+870 prawa, S61 km 23+870-24+070 prawa, S61 km 23+255-23+455 praw
                                    • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900 
                                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 km 23+255-23+600 SP, S61 38+180-38+380 prawa
                                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 34+900-35+350 P, S61 33+220-33+700 L, S61 34+640-35+250 L (1/2), S61 km 24+200-24+400 SL, S61 km 24+100-24+300 SP 
                                    • Wykonanie wykopów – DD5a km 0+500-0+600
                                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD4a km 1+000-1+200, DD5a km 0+200-0+300, DD1 km 0+450-0+830, DD5a km 0+200-0+300 , DD1 km 0+450-0+830, DD5a km 0+200-0+300
                                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 35+400-35+500 P                      
                                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD7c 0+004-0+220
                                    • Zasypki pod poboczami – DK16 0+940-1+530 L, DK16 1+000-1+530 P               
                                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DK16-1 1+868-2+131, DK16 1+500-1+728,30, DD7c 0+004-0+060 
                                    • Wymiana gruntu – DD12 0+000-0+200,
                                    • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+600 P,   
                                    • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 41+500-42+580 
                                    • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 41+500-42+580
                                    • Przepusty stalowe fi=1.20m – S61 PD12 35+826  
                                    • Ścieki skarpowe trapezowe – Dk16-1 1+755, DK16-1 1+800               
                                    • kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – DK16 (pierścień ronda przy DL1) 0+496-0+531
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – S61 ZR23 37+625, S61 ZR25 37+642               
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – S61 ZR26 37+642 
                                    • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+586-1+641
                                    • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 1+496-1+64
                                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 1+586-1+641

                                    Roboty mostowe:

                                    Obiekt WS-2.9:

                                    • Ławy pod bariery „”B”” – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                    • Ława pod bariery „”B”” – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów 
                                    • Kapa A,B, D i gzymsy – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
                                    • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja

                                    Obiekt PZGD-34.5:

                                    • P2, P3, P4 – Zasypka za przyczółkiem

                                    Obiekt MS/PZDsz-36.7:

                                    • poprzednica P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                    • Ścianka zapleczna P3L, P3P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                    • Poprzecznica P2L – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                    • Łożyska elastomerowe  

                                    Obiekt WD-36.9:

                                    • UN – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa                                                                                                                      

                                    Obiekt MS/PZDsz-37.6:

                                    • P1 – Zasypka za przyczółkiem

                                    Obiekt PZDdz-39.7:

                                    • P2 – Zasypka za przyczółkiem               
                                    • P2L i P2P – Stożki / skarpy   
                                    • Wnęki dylatacyjne P1 i P2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                    • Wnęki dylatacyjne P1 i P2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)  
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
                                    • UN – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej  
                                    • P2 – Drenaż zasypki
                                    • P2 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy                                                           

                                    Obiekt WD-41.4:

                                    • Ściana oporowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                                    • Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                    • Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa 
                                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa                                                                                                                      

                                    Obiekt PZDs-42.6:

                                    • P2, P1 – Zasypka za przyczółkiem               
                                    • P2L i P2P – Stożki / skarpy               
                                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
                                    • P1 – Drenaż zasypki               
                                    • P1 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy                                                           

                                    OBIEKT PZD-26.0:

                                    • Schody skarpowe               
                                    • Schody skarpowe               

                                    OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
                                    • Izolacja cienka wykonywana na zimno                                            

                                    OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

                                    • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                    • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                    • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą

                                    OBIEKT WS-1.1:

                                    • zasypka za przyczółkiem               
                                    • stożki / skarpy
                                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                                    • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)               
                                    • Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa               
                                    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
                                    • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej               
                                    • Łożyska garnkowe               
                                    • Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego                                                                                        

                                    Roboty branżowe:

                                    Elektroenergetyka:

                                    • Kolizja 10a SN część kablowa – demontaż – S16 km 1+550               
                                    • Kolizja 10a SN część kablowa – przebudowa linii SN – S16 km 1+550               
                                    • Kolizja 10a SN część kablowa – przełączenie kabli SN – S16 km 1+550               
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S61 33+060-33+170; I/2/1; I/2/4; I/4/1 
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL7 0+280; II/5/6
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL1 0+065; IV/1/20
                                    • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DK16 0+900; V/3/1, DG 0+120; V/2/5 
                                    • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – DK16 0+740-1+050; 9.1/4/13-9.1/4/14; 9.1/4/14-odb.6/7; , S16 3+180; 9.1/4/19-odb.3/2               
                                    • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód S61 3+070; 9.2/4/1-9.2/4/2

                                    Telekomunikacja:

                                    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+240-33+520; 71-76, S61 km 25+480-25+680, S61 km 28+830-28+900                             
                                    • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR2 nr 12, S61 SKR2 nr 13, S61 SKR2 nr 14
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 2+940-3+070; 71/9-71/11, DL11 0+100-0+180; 71/3-71/4 
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 2+990, DL11 0+100-0+180
                                    • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – S16 2+990; 71/9/1/1-71/9/1, S16 3+070; 71/9/1-71/9/2, DK16 1+000-1+055; 71/9/2-71/9/3-71/9/4

                                    Sanitarna:

                                    • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DD16 1+120; W30.2-D30.4, S61 km 26+050, S61 km 32+650, S61 km 25+140
                                    • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 26+260-26+310, S16 km 0+950-1+000                                                                       
                                    • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+950-1+000
                                    • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+950-1+000
                                    • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-2+900, S61 km 23+400                                    
                                    • wyloty – montaż wylotu Dn 500 – S61 km 23+400               
                                    • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – S61 km 23+400               
                                    • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 26+050, S61 km 26+260-26+310, S16 km 0+950-1+000 
                                    • Zbiornik – ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
                                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD16 1+120; D30.4 
                                    • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+450-2+900
                                    • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – S61 36+850               
                                    • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie nasypów – S61 36+850               
                                    • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1b.46, Wp1b.44, Wp1b.2, Wp1b.3, ) – S61 km 23+300-23+420                                                                                                               
                                    • Odwodnienie zbiornika ZBR-1a – S61 km 25+300

                                    Melioracje:

                                    • Rów R-7 – S16 3+080               
                                    • Rów R9; R9.1 – S61 36+040         

                                    Roboty drogowe:

                                    • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;
                                    • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD1 0+340-0+830;
                                    • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 26+400-26+470;
                                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 30cm – km S61 25+050-25+300 SP, S61 25+050-25+300 SL;
                                    • Wykonanie wykopów – km DD4b 0+200-0+300, DD4a 0+100-0+300;
                                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD4b 0+550-0+900, DD5a 0+500-0+600;
                                    • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+149-33+344 L, S61 34+725-35+165 L, S61 34+750-35+150 P, DK16-1 0+620-1+000 P, DK16-1 0+450-0+680 L, DK16 1+060-1+410 P, DK16 1+410-1+525 P, DL11 0+120-0+250;
                                    • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+180-0+420, DK16 1+100-1+500, DK16-1 0+100-0+250;
                                    • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 0+575-0+700
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD10a RK01 0+232.

                                    Roboty mostowe:

                                    • Obiekt PZD-26.0
                                     – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
                                    • Obiekt WS/PZDdz-29.9
                                     – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                     – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                    • Obiekt MS/PZDsz-0.5
                                     – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                     – Łożyska garnkowe
                                     – Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego Konstrukcji Stalowej
                                     – Śrutowanie płyty ustroju nośnego – pod kapami 
                                    • Obiekt WS-1.1
                                     – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                     – Sączki Ø 50
                                     – Łożyska garnkowe
                                    • Obiekt WS-2.9
                                     – Ława B i C – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Ława B i C – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów
                                    • Obiekt PZGD-34.5
                                     – P1, P2, P3, P4, P5 – Zasypka za przyczółkiem               
                                    • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                     – Korpus P3P, ciosy podłożyskowe P3L, poprzecznica P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Korpus P3P, Ścianka zapleczna P1L, Ciosy podłożyskowe P3P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                    • Obiekt WD-36.9
                                     – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                     – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                    • Obiekt WD-41.4
                                     – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej                                               
                                    • Obiekt PZDs-42.6
                                     – P1 i P2 – zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                     – P2 – Zasypka za przyczółkiem
                                     – P2L i P2P – Stożki / skarpy
                                     – P2 – Drenaż zasypki
                                     – P2 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy

                                    Roboty branżowe:

                                    Elektroenergetyka:

                                    • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+700-3+000; 9.1/4/4-5/17-5/16; 9.1/4/4-9.1/4/2; 9.1/4/7-9.1/4/6; 9.1/4/6-9.1/4/4; 9.1/4/6-odb.5/6; 9.1/4/3-odb.5/4; 9.1/4/1-9.1/4/3; 9.1/4/4-9.1/4/5-odb.5/5; 9.1/4/4-odb.5/3;
                                    • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowani w km 25+575 S61.

                                    Telekomunikacja:

                                    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 38+810-39+000; 122-123, S61 39+400-39+600; 125-126, S61 od SKR2 nr 3 do SK2 nr 3/1, S61 od SKR nr 25 do SKR nr 26, S61 od SKR nr 12 do SKR nr 14;
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 3+070-3+370; 71/6-71/9;
                                    • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 3+080-3+090;
                                    • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL7 0+480; 69
                                    • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR2 nr 3/1 , S61 SKR2 nr 58, S61 SKR2 nr 57,DL7 0+350; 71/3, 71/4, DL7 0+460; 69, S61 33+140-33+160; 70, 71;
                                    • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 33+160; 71/1.

                                    Sanitarna:

                                    • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+000-37+500; przykanaliki KD21, S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S61 26+260-26+295, S61 26+260-26+310;                                                                                              
                                    • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S16 2+400-3+400; DL11;
                                    • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S61 26+260-26+310, S61 37+000-37+500; Wp21.12; Wp21.21; Wp21.22; Wp21.23;
                                    • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – km S61 36+850;
                                    • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S16 DD-7a km 0+315; 
                                    • budowa kanału – Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  200 mm – km S16 DD-7a km 0+315;                
                                    • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+260-26+295, S61 26+260-26+310;
                                    • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+250-26+260;
                                    • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 26+250-26+260, S61 26+260-26+295; 
                                    • wyloty – montaż wylotu Dn 300 – km S61 26+250-26+260;
                                    • Zbiornik – ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 23+400;
                                    • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1a.73, Wp1a.71, Wp1a.69, Wp1a.67, Wp1a.65, Wp1a.63, Wp1a.61, Wp1a.59, Wp1a.57, Wp2.14, Wp2.10, Wp2.8, Wp2.6, Wp2.4, Wp2.2, Wp1a.55, Wp1a.53, Wp1a.51, Wp1a.49, Wp1a.47, Wp1a.45, Wp1a.42, Wp1a.40, Wp1a.38, Wp1a.36, Wp1a.34,Wp1b.42, Wp1b.41,Wp1b.40, Wp1b.39, Wp1b.38, Wp1b.37, Wp1b.36, Wp1b.35, Wp1b.34, Wp1b.33, Wp1b.32, Wp1b.31, Wp1b.30, Wp1b.29, Wp1b.28, Wp1b.27, Wp1b.26, Wp1b.25, Wp1b.24, Wp1a.2 – km S61 25+560-25+820, S61 25+315-25+530, S61 24+175-25+200, S61 24+970-25+300, S61 km 24+330, S61 23+820-24+250;
                                    • Odwodnienie zbiornika ZBR-1a – S61 km 25+300.

                                    Melioracje:

                                    • Rów R-7 – km S16 3+080;
                                    • Rów R9; R9.1 – km S61 36+040.

                                    Roboty Drogowe:

                                    • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD1 0+340-0+830;  
                                    • Wykonanie wykopów – km DD4a 0+200-0+400;
                                    • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+000-33+170 P S61 33+000-33+150 L, DK16-1 1+080-1+800 L, DK16-1 1+860-2+100 L, DK16-1 1+090-1+330 P, DK16-1 1+670-1+800 P, DK16-1 1+860-2+100 P;
                                    • Wykop – km DK16-1 0+800-1+100;
                                    • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 1+100-2+130, DK16 1+100-1+500;                                 
                                    • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;
                                    • kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – km DK16 0+496-0+530 – pierścień ronda;
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m DD16 RK01 1+171;                                                                         
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m S61 ZR33 42+600;                                                                           
                                    • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DK16-1 35.5a-R8-L1 1+313, DK16-1 35.5a-R8-L2 1+322;
                                    • Wykonanie drenażu obniżającego ZWG pod rowem – km S61 34+850-35+172, str. P.

                                    Roboty mostowe:

                                    • Obiekt WD-33.2
                                     – Kapy C – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Kapy C – Beton kap B35 (C30/37)
                                     – Pod kapy C – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                    • Obiekt PZM-35.5a
                                     – p2 – Schody skarpowe
                                    • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                     – zasypka fundamentu P2 oraz P3 (1 warstwa) – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                     – Korpus P3P i P3L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                     – Ciosy podłożyskowe P1P i P1L, Korpus P3L, Ścianka zapleczna P1P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                    • Obiekt WD-41.4
                                     – P1, P3 – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm)   
                                    • Obiekt PZDs-42.6
                                     – Skrzydła P1 i P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno        
                                    • OBIEKT PZD-26.0  
                                     – stożki / skarpy
                                     – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
                                     – Schody skarpowe
                                    • OBIEKT WS-26.3
                                     – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                    • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                     – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                         
                                    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                     – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                    • OBIEKT WS-1.1
                                     – zasypka za przyczółkiem
                                     – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                     – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     – Wykonanie antykorozji styków montażowych UN NL

                                     Roboty branżowe:

                                     Elektroenergetyka:

                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+415-33+730; I/4/8-I/4/15.

                                     Telekomunikacja:

                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 36+980-37+560; 109-112, S61 39+000-39+400; 123-125, S61 41+670-41+810; 140-141, S61 km 26+800, S61 km 24+000.
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 23+500, DL7 0+030-0+250; 71/5; 71/6; 71/7; 71/8, DL10 0+230; 79/1.
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 36+980-37+560, S61 39+000-39+400, S61 41+670-41+810). 
                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 3+380-DL11 0+020; 71/5-71/6                       
                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL5 0+130-0+230; 71/9/1/3;71/9/1/4; 71/9/1/8, DK16 0+730; 71/9/1/2.

                                     Sanitarne :

                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+940-29+960,S61 km 26+380-26+425,S61 km 26+425;
                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 37+000-37+500; przykanaliki KD21;
                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+840, S61 km 29+860;
                                     • Studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – S61 km 29+940-29+960, S61 km 26+425;
                                     • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 29+940-29+960, S61 km 26+380-26+425, S61 km 26+425; S16 2+400-3+400; DL11;
                                     • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 37+000-37+500; Wp21.26; Wp21.13; Wp21.14; Wp21.15; Wp21.16; Wp21.17; Wp21.18; Wp21.19; Wp21.20; S61 km 29+840, S61 km 29+860, S61 km 29+960, S61 km 26+435-26+460, S61 km 26+380-26+425;
                                     • Ściek skarpowy (wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+400-3+400; DL11
                                     • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1a.29, Wp1a.31, Wp1a.33, Wp1a35, Wp1a.37, WWp1a.39, Wp1a.41,, Wp1a.43, Wp1a.44, Wp1a.46, Wp1a.48, Wp1a.50, Wp1a.52, Wp1a54, Wp1a.56, Wp1a.58, Wp1a.60, Wp1a.62, Wp1a.64, Wp1a.66, Wp1a.68, Wp1a.70, Wp1a.72, Wp2.3, Wp2.5,Wp2.7,Wp2.9, Wp2.11, Wp2.13, Wp2.15, Wp2.16, Wp2.19, Wp2.21- Wp2.25) – S61 km 24+940-25+180, S61 km 25+560-25+970.

                                     Roboty drogowe:

                                     • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 34+400-34+500;               
                                     • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+600-34+500 P, DL10;                                            
                                     • Wykop – km DK16-1 1+100-2+130;                                                                                                  
                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DD8 1+070-1+200, DK16-1 0+730-1+030;
                                     • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 1+100-2+130;               
                                     • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;               
                                     • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 38+165-38+380;
                                     • Przykanalik śr. 200mm – km S61 38+380;                                                                                      
                                     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 38+380; SD79;                                            
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m S61 – km ZR32 42+600;
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DK16-1 PD01;
                                     • Wykonanie drenażu obniżającego ZWG pod rowem – km S61 34+775-35+172, str.L, S61 34+750-34+850, str.P.

                                     Roboty mostowe:

                                     • Obiekt WD-33.2
                                      – Kapy D – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      – Kapy D – Beton kap B35 (C30/37)                 
                                      – Pod kapy C – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WS-2.9
                                      – Ława pod bariery – B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      – Ława barier – B – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów 
                                      – Schody skarpowe
                                     • Obiekt PZGD-34.5
                                      – P1 – Zasypka najść z gruntu organicznego                                                           
                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                      – Korpus P1P, Korpus P3L, P3P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      – Korpus P1P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                      – Filar P2P i P2L – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                     • Obiekt WD-36.9
                                      – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) 
                                     • Obiekt PZDdz-39.7
                                      – Skrzydło P2P, P2L – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                      – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                     • Obiekt WD-41.4
                                      – Ściana oporowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      – Ścianka zapleczna P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                      – (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)”
                                     • Obiekt PZDs-42.6
                                      – UN P1 i P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                                                 
                                     • OBIEKT PZD-26,0
                                      – stożki / skarpy
                                     • OBIEKT WS-26,3
                                      – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                      – zasypka za przyczółkiem
                                      – stożki / skarpy
                                      – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0.5              
                                      – zasypanie wykopu fundamentowego
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                      – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                     • OBIEKT WS-1.1
                                      – zasypanie wykopu fundamentowego
                                      – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                      – Łożyska garnkowe                                                                                                                                                                              

                                     Roboty branżowe:

                                        Telekomunikacja:

                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu S61 km 27+700, S61 km 23+500, S61 km 27+400, S61 41+810-41+980;                  
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 23+800, S61 km 27+400, S61 33+240-33+320; 72, 73, DL 0+135; 71/13/1;
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km S61 41+980-42+180
                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL2 0+135; 71/13/2;                  
                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 33+320; 73/1;   
                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL2 0+020; 71/12/1, DL11 0+130; 72/1.
                                     • Wykonanie wykopów od studni nr 3 do nr4 – S61 km 27+700   
                                     • Zasypanie wykopów od studni nr 2 do nr 3, od nr 27 do nr 28 – S61 km 23+500, 27+400                                 

                                     Sanitarna:

                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+210, S61 km 29+835, S61 37+910; D24.3-OS24;               
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+835-29+860;                             
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 DD-7d km 0+195, S61 km 29+835, S61 km 29+835-29+850;                             
                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+210, S61 km 29+835, S61 km 29+835-29+860 ;  
                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 DD-7d km 0+195;               
                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 km 29+835;                                                           
                                     • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+540,S61 km 29+835-29+860;
                                     • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+400-3+400;               
                                     • Zbiornik ZBR-19 – wykonanie wykopów – km S61 35+825;               
                                      Montaż odciążeń na wpustach (od Wp1a.3 do Wp1a.14, Wp1a.27-Wp1a.30, Wp5.19, Wp5.21, Wp5.23, Wp17, Wp5.9-Wp5.16, Wp5.18, Wp8.20, Wp5.22, Wp5.26-Wp5.38, Wp5.40-Wp5.43) – km S61 km 24+250-24+650, 24+910-24+965, 26+750-26+830, 26+550-26+800, 26+860-27+190.
                                     Luty 2022
                                     • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                                     Roboty Drogowe

                                     • Sączki podłużne
                                      – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 38+057-38+150
                                     • Przykanalik śr. 200mm – S61 37+950-38+057
                                     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 38+057; SD78.1
                                     • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm -DK16-1 1+415-1+510; DK16-1 0+133-0+205
                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+133-0+143
                                     • Prace porządkowe, odwodnienie budowy i transport materiałów – S61

                                     Roboty Mostowe

                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-33.2; Pod kapy „D”
                                     • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt WD-33.2; P1
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WS-2.9; Ława „A”
                                     • Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów – Obiekt WS-2.9; Ławy barier „A”
                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WS-2.9; Pod bariery typu „B” i „C”
                                     • Schody skarpowe – Obiekt WS-2.9; P2P, P2L
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7;

                                     Korpus P1P, Filary

                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1L
                                     • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; NL
                                     • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt PZM-38.1
                                     • Odwodnienie izolacji pomostu – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą – Obiekt WD-38.5; UN
                                     • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych – Obiekt WD-38.5
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt WD-41.4;

                                     Ścianka zaplecza P3

                                     • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT PZD-26.0
                                     • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie – OBIEKT PZD-26.0
                                     • Schody skarpowe – OBIEKT PZD-26.0
                                     • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-26.3
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
                                     • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – OBIEKT WS-26.3
                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WS-26.3
                                     • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                     • stożki / skarpy – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT

                                     WS/PZDdz-29.9

                                     • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                     • stożki / skarpy – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                     • Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                     • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-1.1
                                     • stożki / skarpy – OBIEKT WS-1.1
                                     • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1.1
                                     • Łożyska garnkowe – OBIEKT WS-1.1
                                     • Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego – OBIEKT WS-1.1

                                     Roboty Branżowe

                                     Elektroenergetyka

                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII
                                      – okablowanie – S16 3+400; IV/5/11-II/3/6; IV/5/11-II/5/8
                                      DL11 0+170; SO-II/1/1; SO-II/3/1
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL7 0+3500+500; II/5/1-II/5/5
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                      – okablowanie – DL11 0+020-0+040; III/4/11 – II/1/6
                                      S16 2+600-2+650; III/2/9-III/2/10
                                      S16 3+200-3+400; III/4/6-IV/5/6; III/3/6-IV/6/6
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S16 1+920-2+460; III/2/22-III/2/10;
                                      III/1/26 – III/1/14; S16 2+545-2+610; III/1/11-III/1/10
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                      – okablowanie – S16 2+740; IV/1/5-IV/1/4
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL1 0+040-0+100; DL2 0+000-0+180; IV/2/3 – IV/2/10 ;DK16 0+560-0+630; IV/7/3; IV/7/2; S16 2+740-2+970; IV/1/1-IV/1/4
                                      DL5 0+100-0+200; IV/3/3-IV/3/6; S16 2+300-2+700; IV/1/11-IV/1/5; IV/1/13-IV/1/19
                                      DL4 0+030; IV/4/20, IV/3/10
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOV
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe -DK16 0+910-1+035; V/3/2-V/3/4
                                      DG 0+040-0+050; V/2/3
                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 33+680-33+730; 9.1/3/15-odb.2/7; 9.1/3/16-odb.2/8; 9.1/4/16-odb.6/4; 9.1/4/17-odb.6/5; 9.1/4/17-odb.6/8; 9.1/3/9-odb.2/2; 9.1/3/11-9.1/3/10

                                     Telekomunikacja

                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                      Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 27+700; S61 km 23+500; S61 km 27+400
                                      S61 37+560-38+015; 112-115; S61 40+410-40+870; 131-134
                                      Kanał technologiczny główny – Ktu
                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 27+700
                                      S61 km 23+500; S61 km 27+400; S61 37+560-38+015; 112-115; S61 40+410-40+870; 131-134
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu
                                      Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 27+700; S61 37+560-38+015
                                      S61 40+410-40+870
                                     • wykonanie wykopów na odcinku od studni numer 2 do studni nr 3, od nr 30 do nr 31, od nr 27 do nr 28 – S61 km 23+500, 27+700, 27+400
                                     • zasypanie wykopów na odcinku od studni numer 30 do studni nr 31 – S61 km 27+700

                                     Sanitarana

                                     • Budowa kanału
                                      – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; Wp22.1- D22.9- Wp22.2; S61 39+660-39+720; D24.3- D24.4
                                     • Budowa kanału
                                      – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; D22.7-D22.9
                                     • Studnie
                                      – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; D22.9
                                     • studnie
                                      montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD-7a km 0+270
                                     • Studnie
                                      – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 39+660-39+720; D24.3
                                     • Wyloty
                                      – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 38+140-38+150; Wp22.1; Wp22.2
                                     • Malowanie i robienie styków w studniach D34 – S16 km 0+300 – 0+500

                                     Melioracje

                                     • Rów R9; R9.1 – km S61 36+040

                                     Roboty drogowe

                                     • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 37+000-37+450, S61 37+670-37+950
                                     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 37+170-37+370; SD74; SD75, S61 37+810-37+950; SD77; SD78
                                     • Podbudowa zasadnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C16/20 gr. 20 cm zgodnie z KNA/70/2021- km Pierścień ronda na DK16 przy DL1 0+495-0+530, Pierścień ronda na DK16 przy DL4 0+858-0+895
                                     • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 2+085-2+110
                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 2+010-2+110, DK16-1 1+374-1+510, DK16-1 0+143-0+270
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD11a PD03 0+610
                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 2+085-2+110
                                     • Ścieki podchodnikowe – km DK16-1 2+040-2+043

                                     Roboty mostowe

                                     • Obiekt WS-2.9
                                      – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt PZM-35.5a
                                      – Schody skarpowe
                                     • Obiekt WD-36.0
                                      – Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm, podsypka cementowo-żwirowa gr. 11cm
                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                      – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm
                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                     • Obiekt PZDdz-39.7
                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                      – Dylatacja ściany taśmą
                                     • Obiekt PZD-26.0
                                      – Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej
                                      – Krawężnik zanikający 20×30, na ławie
                                     • Obiekt WS-26.3
                                      – Zasypka za przyczółkiem
                                      – Stożki / skarpy
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                     • Obiekt WS/PZDdz-29.9
                                      – Zasypka za przyczółkiem
                                      – Stożki / skarpy
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt MS/PZDsz-0.5
                                      – Stożki / skarpy
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                     • Obiekt WS-1.1
                                      – Zasypka za przyczółkiem
                                      – Stożki / skarpy
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                      – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                      – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                      – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego
                                      – Łożyska garnkowe (montaż łożysk – ustrój nośny – nitka lewa – podpora P1, P4, P7)

                                     Roboty branżowe

                                     • Elektroenergetyka
                                      – Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+020-33+100; I/1/2- I/1/4, S61 33+300-33+900; I/3/5-I/3/19
                                      – Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+045-2+300; III/1/18; III/1/19; III/1/21-III/1/23; III/2/19-III/2/22, S16 2+500; III/1/12, S16 2+610-2+970; III/1/2-III/1/9; III/2/1-III/2/9, S16 2+970-3+200; III/3/2-III/3/6; III/4/1-III/4/6
                                      – Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DG 0+030-0+160; V/2/2-V/2/4; V/2/6, DK16 0+360-0+475; V/1/1; V/1/3; V/1/4
                                      – Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S61 33+060-34+700; 9.1/3/2-odb.1/2; 9.1/3/3-odb.1/3; 9.1/3/3-odb.1/10-odb.1/11; 9.1/3/4-odb.1/4; 9.1/3/5-odb.1/5; 9.1/3/6-odb.1/6-odb.1/7; 9.1/3/12-odb.2/5; 9.1/3/17-odb.2/19; 9.1/3/18-odb.2/12-odb.2/13, S16 3+400; 9.1/4/21-odb.3/4
                                     • Telekomunikacja
                                      – Budowa kanału technologicznego głównego – Ktu – km S61 33+260; D15.3-D15.5, S61 38+180-38+200; D22.19-Wp22.16, D22.19-Wp22.15; D22.18-Wp22.14
                                     • Sanitarna
                                      – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 38+180; D22.19
                                      – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 33+260; D15.4
                                      – Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 38+180-38+200; Wp22.16; Wp22.14; Wp22.13
                                      – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 km 31+340
                                      – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 km 31+300, S61 km 31+300 DD5b km 0+020
                                      – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 km 30+000
                                     • Melioracje
                                      – Rów R-7 – km S16 3+080
                                      – Rów R9; R9.1 – km S61 36+040

                                     Roboty drogowe:

                                     • Wymiana gruntu – km S61 35+530-35+590;               
                                     • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 1+645-1+808, DK16-1 2+010-2+085;                             
                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+660-1+808
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DK16 ZR2 0+607;               
                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 1+650-1+800, DK16-1 2+010-2+085;                             
                                     • Ścieki podchodnikowe – km DK16-1 1+890-1+990;
                                     • Prace porządkowe, odwodnieniowe, transport materiałów – km 36+800-42+765.

                                     Roboty mostowe:

                                     • OBIEKT PZD-26,0
                                      – Beton kap B35 (C30/37)      
                                      – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm      
                                      – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ
                                     • OBIEKT WS-26,3
                                      – zasypka za przyczółkiem
                                      – zasypka za przyczółkiem – MATERIAŁ   
                                      – stożki / skarpy   
                                      – stożki / skarpy – MATERIAŁ                                 
                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                      – zasypka za przyczółkiem      
                                      – zasypka za przyczółkiem – MATERIAŁ      
                                      – stożki / skarpy      
                                      – stożki / skarpy – MATERIAŁ      
                                      – Beton kap B35 (C30/37)                     
                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                      – stożki / skarpy      
                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                                  
                                     • OBIEKT WS-1,1
                                      – zasypka za przyczółkiem      
                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN      
                                      – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego                                                  
                                     • Obiekt WD-36.0
                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej      
                                      – P1 – NLU mocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm      
                                      – P3, P1 – Schody skarpowe                     
                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                      – Korpus P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                                   
                                     • Obiekt WD-38.5
                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej                                                                                                                               

                                     Roboty branżowe:

                                     Elektroenergetyka:

                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61D76:N78/1/1-I/1/4, S61 33+170-33+900; I/3/1-I/3/2; I/3/4-I/3/6; I/3/8-I/3/19;
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DL11 0+250-0+558; II/2/1-II/2/11; II/4/1-II/4/11, DL11 0+100-0+180; II/1/1-II/1/3; II/3/1-II/3/3, DL10 0+030-0+200; II/4/12-II/4/17, DL9 0+090-0+272; II/2/12-II/2/16, DL8 0+120; II/6/1, DL7 0+350-0+600;II/5/1-II/5/5;
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 1+920-2+200; III/1/20, III/1/24-III/1/26, S16 2+090-2+420; III/2/11-III/2/18, S16 2+950; III/2/1 ;
                                     • Wykonanie zasilania przepompowni – km S61 35+230-35+450; 12/3-12/4;
                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+400-2+670; 9.1/4/9-odb. 5/11; 9.1/4/8-odb.5/8-odb.5/9; 9.1/4/7-odb.5/7, S61 33+520; 9.1/3/13-odb.2/6, DL10 0+240; 9.1/3/14-odb.2/14-odb.2/15;

                                     Telekomunikacja:

                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 24+000 od SKR-2 nr22 do SKR-2 nr23, S61 km 27+700, ZR-P 0+180-0+230; DL3 0+000-0+150; 71/15-71/18, DL10 0+160;77-78, S61 34+700-34+940; 88-90                                            
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km DL10 0+160;77-78, S61 34+720-34+730; 88-89
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S16 2+580; 71/17/1, DL2 0+215; 71/11, DL8 0+175; 74, S61 39+000-39+400; 123-125, S61 40+120-41+410; 129-137, S61 41+980-42+370; 142-144, S61 24+000 SKR-2 nr 23, S61 km 27+000; 
                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S16 3+370; 71/6/1

                                     Sanitarna:

                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 ul. Kolonia km 0+000-0+100, S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700, S61 km 31+600, S61 km 30+520, S61 33+260; D15.3-D15.4, S61 38+130; przykanaliki KD22;
                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+180-38+200; W22.23-D22.19;                             
                                     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 38+200; D22.17; D22.18;
                                     • Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 38+200; W22.23;               
                                     • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 ul. Kolonia km 0+000-0+100, S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700 – km S61 38+130; Wp22.22;
                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61km 32+390; 
                                     • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – S61 km 31+600, S61 km 30+060-30+120 , S61 km 30+520, S61 km 30+020-30+065;               
                                     • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 km 31+600, S61 km 30+060-30+120;                                            
                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61km 32+390
                                     • studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m” S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700;     
                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 200 ” S61 km 31+600, S61 km 30+520
                                     • Nadzór przyrodniczy – Lokalizacja – S61; S16

                                     Roboty Drogowe

                                     • Wymiana gruntu – Lokalizacja – S61 35+685-35+750
                                     • Wykonanie wykopów – Lokalizacja – DD5b
                                     • Ścieki podchodnikowe – Lokalizacja – DK16-1 1+660-1+800
                                     • Prace porządkowe, odwodnieniowe, transport materiałów – Lokalizacja – S61 36+800-42+765

                                     Roboty Mostowe

                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Lokalizacja -OBIEKT

                                     PZD-26,0;

                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ –

                                      Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0;

                                     • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                     • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                     • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
                                     • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących –MATERIAŁ- Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
                                     • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących –- Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
                                     • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
                                     • zasypanie wykopu fundamentowego – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1; WS-1.1
                                     • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5;
                                     • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej – Lokalizacja – Obiekt WD-33.2
                                     • Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0; P3.1
                                     • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0; P3.1
                                     • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników – Lokalizacja – Obiekt WD-38.5; UN
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Skrzydło P2P
                                     • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; P2L

                                     Roboty Branżowe

                                      Elektroenergetyka

                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – DL11 0+410; II/6/8
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+545-2+990; III/1/11; III/2/9; III/3/1; III/2/6-III/2/7
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+300-2+500; IV/1/13; IV/1/15-IV/1/17; S16 2+655-2+850; IV/4/2-IV/4/4; IV/2/4; IV/2/5; IV/2/8; DL1 0+065; IV/1/19, DL4 0+000-0+120; DL6 0+000-0+180; IV/4/13-IV/4/20; DL5 0+070-0+130; IV/3/2-IV/3/4, S16 3+340-3+380; IV/5/10-IV/5/11; IV/6/11
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – DK16 0+910-1+035; V/3/2-V/3/4
                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 33+000; 9.1/3/3-9.1/3/6

                                     Telekomunikacja

                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                      Kanał technologiczny główny – Ktu- Lokalizacja – S61 km 24+000 od SKR-2 nr7 do SKR-2 nr8, S61 km 24+000 od SKR-2 nr21 do SKR-2 nr 22; S61 km 24+000 od SKR-2 nr 22 do SKR-2 nr 23; DL10 0+160-0+348; 78-81; S61 33+730-33+890; 81-82; S61 33+890-34+070; 82-83
                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu
                                      Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – Lokalizacja – S61 km 24+000; S61 33+400-33+520; 75-77; S61 34+490-34+940; 87-90

                                     Sanitarna

                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770; S61 km 29+810; S61 km 25+660-25+740; S61 km 26+220-26+250
                                     • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 26+220-26+250
                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – Lokalizacja- S61 km 26+170
                                     • montaż wylotu Dn 200 – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770; S61 km 29+810; S61 km 25+660-25+740; S61 km 25+140; S61 km 23+370; S61 km 26+220-26+250
                                     • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770 Wp8.35, Wp8.36, Wp8.37, Wp8.38; S61 km 29+810 Wp8.39, Wp8.40; S61 km 25+660-25+740
                                     • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 90 – Lokalizacja – S61 km 26+220-26+250
                                     Styczeń 2022
                                     • Nadzór przyrodniczy – Lokalizacja – S61; S16

                                     Roboty drogowe:

                                     • Wymiana gruntu – Lokalizacja – S61 35+685-35+740; DD10b 0+080-0+100;
                                      DD12 0+000-0+050;DG177035N 0+490-0+510;
                                     • Wykonanie wykopów – Lokalizacja – DD1 3+420-3+600; DD1 3+420-3+460;
                                      DD4b 0+000-0+100
                                     • Wykonanie nasypów
                                      Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – Lokalizacja – DD4a 0+280-0+350; DD4a 0+140-0+280
                                     • Wykonanie nasypów
                                      Nasypy z gruntu uzyskanego z odkopów – Lokalizacja -DD7 1+440-1+570; DD7 1+570-1+600;
                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – Lokalizacja – DK16-2 PD02 0+249; DK16-2 PD03 0+251;

                                     Roboty mostowe:

                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Lokalizacja -OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ- Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                     • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                     • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                     • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Lokalizacja -OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                     • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1; WS-1,1
                                     • Zasypka najść z gruntu organicznego – Lokalizacja – Obiekt PZGD-34.5; P1
                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7; P2P
                                     • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy – Lokalizacja – Obiekt WD-41.4; Wnęki stref zakotwień P1 i P3;

                                     Roboty branżowe:

                                     Elektroenergetyka:

                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+610-2+655; III/1/8; III/1/9; S16 3+030-3+200; III/3/2-III/3/6
                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                      – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+600-2+940; IV/3/1; IV/4/1; IV/4/5; IV/4/6; IV/4/7; IV/4/8; S16 3+030-3+350; IV/6/2-IV/6/10
                                     • Wykonanie zasilania SZR w km 40+700 S61 – Lokalizacja – S61 40+280-40+680; 15/3-15/4
                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 32+100-33+350; 9.1/3/4-9.1/3/5; 9.1/3/5-9.1/3/6;
                                     • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 33+320; 9.2/3/2-9.2/3/1;

                                      Telekomunikacja:

                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                       Kanał technologiczny główny – Ktu – Lokalizacja – S61 km 24+000 od SKR-2 nr 7 do SKR-2 nr 8; S61 34+180-34+480; 84-85-86
                                      • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – Lokalizacja- S16 2+420-2+670; 71/16; 71/17; 71/18

                                       Sanitarna:

                                       • budowa kanału
                                        -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S16 km 0+280 D34.3-Wp34.15; S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+70 S61 33+260; D15.3-D15.4; S61 37+930-38+130; przykanaliki KD22
                                       • studnie
                                        montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S16 km 0+280
                                       • studnie
                                        montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 31+330
                                       • studnie
                                        montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – Lokalizacja-  S61 km 31+330; S61 km 31+300; S61 km 25+050 S61 km 25+050; S61 km 31+300; S61 km 32+300
                                       • separatory
                                        Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s – Lokalizacja – S61 km 26+220
                                       • osadniki
                                        Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – Lokalizacja – S61 km 26+220
                                       • przepompownia
                                        PP3 –  śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=4,13m – Lokalizacja- S61 km 26+220;
                                       • wyloty
                                        -montaż wylotu Dn 200 – Lokalizacja – S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+700
                                       • wyloty
                                       • montaż wpustu deszczowego Dn500 – Lokalizacja – S16 km 0+280; S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+700; S61 37+930-38+130; Wp22.6; Wp22.7; Wp22.9; Wp22.11; Wp22.13; Wp22.14; Wp22.15

                                       Roboty drogowe:

                                       • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+050, DD10b 0+120-0+160;               
                                       • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD7 0+835 do 1+095 lewa, DD7 od 1+650 do 1+330, S61 30+000 do 30+080 prawa;
                                       • Wykonanie wykopów – km DD7, DD1, DD5a, DD4a, DD5b, DD4b;
                                       • Wykop – km DD12, DD14, DD16 rowy;                                                                                           
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD8 RK03 1+481, DD13 RK01 1+247;               
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m DD10a PD02 0+190;               
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m S61 PD06 38+320.

                                       Roboty mostowe:

                                       • Obiekt WD-41.4 – P1.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37);               
                                       • Obiekt WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem;               
                                       • Obiekt WS-26,3 – stożki / skarpy;               
                                       • Obiekt MS/PZDsz-0,5 – stożki / skarpy;               
                                       • Obiekt MSPZDsz-05 – Montaż szalunków płyty przejściowej;               
                                       • Obiekt WS-1-1 – Montaż szalunków UN NP. – przęsło 2-3;               
                                       • Obiekt WS-1-1 – Demontaż szalunków UN NP. przęsło 4-5.

                                       Roboty branżowe:

                                       Elektroenergetyka:

                                       • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+420; III/1/14; III/2/10;
                                       • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+460-2+630; IV/1/5-IV/1/11; IV/4/9-IV/4/12;                             
                                       • Wykonanie zasilania przepompowni – km S61 42+100;               
                                       • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+400-2+800; DL5 0+000-0+239; 9.1/4/8-9.1/4/6; 9.1/4/13-9.1/4/17; 9.1/4/16-6/6.

                                       Telekomunikacja:

                                       • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL10 0+160-0+348; S61 33+890-34+480; 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86;
                                       • Wykop pod kanał technologiczny – km S61 23+800-24+200, S61 25+320-25+480;

                                       Sanitarna:

                                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380, S61 km 28+940 sep7-os7, S16 km 0+290+0+325, S61 km 28+940 OZ7-SZ7, SZ7-ZBR-7, S16 km 0+290+0+400, S16 km 0+280-0290 D34.6-D34.7;
                                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380 D34.5-D34.6, S16 km 0+290+0+310 D34.4-D34.5, S16 km 0+280-0290;
                                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380 D34.2-D34.3;
                                       • Budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m;               
                                       • Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+340+0+380;               
                                       • Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 km 28+940 SZ7 ;               
                                       • Montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem;               
                                       • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – S61 km 28+940;               
                                       • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – S61 km 28+940;                                                         
                                       • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+290+0+400, S16 km 0+340+0+380, S16 km 0+290+0+325 Wp34.16, Wp34.18, Wp34.20, S16 km 0+340+0+360 Wp34.14.    

                                       Roboty Drogowe:

                                       • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km S16 1+400-1+600;               
                                       • Wymiana gruntu – km DD10b 0+000-0+224;               
                                       • Wykop – km DD11, DD11a, DD12, DD14 (rowy);               
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD11a PD01 0+150;               
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S16 ZR5 3+067;               
                                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 PD05 38+023;               
                                       • Niwelacja terenów zielonych – km S61 23+255 – 26+300;               
                                       • Niwelacja terenów zielonych – km DD4a, DD4b.

                                       Roboty Mostowe:

                                       • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P3L -Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);                                            
                                       • Obiekt PZM-38.1 – JP, JL – Beton kap B35 (C30/37);               
                                       • Obiekt PZM-38.1 – UN – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20);               
                                       • WS 1.1 P2-P1 – rozszalowanie ustroju NL, 6 etap.

                                       Roboty branżowe:

                                       Telekomunikacja:

                                       • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 26+400 – 26+700.

                                       Sanitarna:

                                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+950-37+990; przykanaliki KD22, S61 27+200;               
                                       • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 37+950-37+990; Wp22.12; Wp22.;
                                       • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+380-0+420;                                            
                                       • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+380-0+420;                                            
                                       • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 0+380-0+420;
                                       • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 30+000;
                                       • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 28+900;

                                       W okresie 03.01.2022 r. – 09.01.2022 r. panowały temperatury zmienne z przeważającymi ujemnym uniemożliwiające prowadzenie większości robót. W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował żadnych robót z uwagi na warunki atmosferyczne, wykonywano, prace porządkowe oraz utrzymaniowe w zakresie odwodnienia terenu budowy.

                                       Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

                                       Ostatnia aktualizacja: 28-06-2022 r.

                                       Liczba odwiedzin: 66209
                                       Projekt i wykonanie: M2 Studio