Grudzień 2022

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował ani nie realizował żadnych robót z uwagi na przerwę świąteczną oraz warunki atmosferyczne.

Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował ani nie realizował żadnych robót z uwagi na przerwę świąteczną oraz warunki atmosferyczne.

Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

Roboty Branżowe:                                                                                                                                                                                                                

Elektroenergetyczna:

 • Montaż słupów oświetleniowych (słupy, wysięgniki, oprawy) – ul. Kolonia; 

Sanitarne:

 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+800;
 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 38+800;
 • Zbiornik – ZBR-22a – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 38+800;
 • Zbiornik – ZBR-22a – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 38+800.      

Roboty drogowe:

 • Wykop – km DD7c 0+090-0+280L (rów), DD9 0+015-0+145L (rów)
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD7e 0+000-0+200, DD7a 0+500-0+790                                            
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – km S61 29+830-29+863, S61 29+958-29+989               
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km S16 0+000-0+300 pas rozdziału
 • Zasypki pod poboczami – zasypka pasa rozdziału – km S61 36+800-37+600
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km S61 35+363-35+390NL, S61 35+569-35+600NL, S61 35+780-35+820NL                                                                                                       

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Obiekt PZDs-42.6 – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Obiekt WS-1.1 – Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą                                                                                                       

Roboty Branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Oświetlenie przejścia dla pieszych km 1+735 DK16 – DK16 1+400-1+700; 9.4/1-SOVI

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał telekomunikacyjny wzdłuż S16 – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S16 obiekt WS-1.1

Melioracje:

 • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH – ROWY – umocnienie rzeki Ełk – km S16 obiekt MS-0.5 

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 1+900-2+200 SP, S16 2+200-2+420 SP, DD7b 1+000-1+217, DD7a 0+000-0+790;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+200-0+500 pas rozdziału;
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – S16 2+020-2+220 SP, S16 2+220-2+240 SP;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD5a 0+000-1+268;
 • Zasypki pod poboczami – DK16-1 0+446-0+680L, DK16-1 0+6100+710P;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – „DD6 1+500-2+600, DK16-1 0+000-0+100, DD12 0+000-0+250;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 42+200-42+400; str. Lewa;
 • Zasypka pasa rozdziału – S61 38+000-38+300;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 -S61 35+390-35+463NL, S61 36+831-36+910NP;
 • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DK16-1 1+050-1+100.

Roboty mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą;               
 • Bariery ochronne z poręczą.                                                                                                                                                   

OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZM-38.1:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT PZDdz-39.7

 • Balustrady schodów, ścian i pasów dzielących. 

Roboty Branżowe:

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – Obiekt WS-1.1 – 1+220.

Elektroenergetyczna:

 • Oświetlenie przejścia dla pieszych km 1+735 DK16 – DK16 1+400-1+700; 9.4/1-SOVI – DK16 1+400-1+700; 9.4/1-SOVI.

Sanitarne:

 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+800;
 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 38+800.

Telematyka:

 • System Zarządzania ruchem – fundament lany pod bramownicę dla tablic VMSB – fundament lany pod maszty dla tablic pryzmowych VMSC/F8 – S61 34+755P; VMSCB05 – S61 34+755L; VMSCB06, DK16 0+315P; VMSC06/F8, DK16 0+734L; VMSC01/F8, DK16 1+151P; VMSC02/F8, DL5 0+122L; VMSC03/F8, DL5 0+628P; VMSC04/F8, DL1 0+118L; VMSC07/F8, DG 0+245L; VMSC05/F8;
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM – DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM – S61 23+611 SP, S61 23+611 SL, S61 32+089 SP, S61 32+089 SL.                         
Listopad 2022

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 1+900-2+200 JP;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm -S16 1+500-2+000   ;
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Rozłożenie karp korzeniowych przy przejściach dla zwierząt – S61 23+255-28+900;
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika -Rozłożenie głazów i kamieni przy przejściach dla zwierząt –              S61 23+255-28+900;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W2 – pas dzielący – S61 25+587-28+625, S61 31+350-31+387;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+000-0+300 JL, S16 2+024-2+400 JP, S16 1+905-2+400 JL;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 2+024,95-2+400 JP, S16 1+905,45-2+400 JL;
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – DK16-1 0+480-0+680;
 • Wykop – DK16-1 0+000-0+120 L (rów), DK16-1 0+900-1+080 L (rów);
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – „DD6 1+500-2+600, DK16-1 0+000-0+100, DD10a 0+300-0+385, DD11 0+000-0+835;
 • Drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 35+600-35+800;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 41+445-42+200, str. Lewa;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – S61 ZR22 36+684;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – S61 ZR18 35+510, S61 ZR22 36+684;
 • Ściek przy krawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 36+834-37+255NL, S61 37+455-37+575NL, S61 38+150-38+192NP, S61 38+670-38+775NL, S61 38+750-38+775NP, S61 39+230-39+652NL, S61 42+616-42+657NP;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – DK16-1 RK01 0+047, DK16-1 RK04 0+992;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – „DD9 RK03 0+636, DK16-1 RK01 0+047, DK16-1 RK04 0+992.                                                                                         

Roboty mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • Beton kap B35 (C30/37);               
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
 • Balustrady schodów, ścian i pasów dzielących.                                                                          

OBIEKT PZM-35.5:

 • Znaki wysokościowe na obiekcie.

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Znaki wysokościowe na obiekcie.                                                                 

OBIEKT PZM-38.7:

 • Schody skarpowe.                                                                                                                      

OBIEKT WD-41.4:

 • Balustrady schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT PZDs-42.6:        

 • Bariery ochronne z poręcza.

Roboty Branżowe:

Telekomunikacja:

 • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 0+350-0+500.  

SANITARNE:

 • Zbiornik – ZBR-22a – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 38+800;
 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+800.                    

Roboty Drogowe:

 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – km S61 37+575 – 37+690 JL I warstwa,
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – km S61 25+820-26+010, S61 26+050-26+300, S61 26+390-29+600, S61 29+700-29+870, S61 29+950-33+000, S16 1+100-1+500, S16 2+000-2+400,
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – km S61 30+160-30+260, S61 27+150-27+280,                   
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – km S61 29+950-33+000,
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – km S61 29+250-29+860,
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km S16 0+000-0+324,27 JL, S16 1+200-2+400 JL+JP,
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km S16 0+000-0+324,27 JL, S16 1+905,45-2+400 JL,       
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – km DK16-1 0+000 – 0+480, DK16-1 0+680 – 0+900,
 • Wykop – km DK16-1 0+000 – 0+050 P, DK16-1 0+000 – 0+080 L, DK16-1 0+740 – 1+080 LP,
 • Podbudowa z betonu cementowego, podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4, gr.15cm – km DK16-1 0+000 – 0+050 P, DK16-1 0+000 – 0+080 L, DK16-1 0+740 – 1+080 LP,
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD13 0+000-1+575,                                                                                                                                 
 • Zasypki pod poboczami – km S61 40+750-41+000 prawa ,
 • Drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 35+437-35+497, S61 35+520-35+600
 • Przykanalik śr. 200mm – km S61 35+437-35+497,
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 35+497; SD64,               
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 ZR21 36+423,
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 ZR19 35+510,
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km S61 35+463-35+503NL, S61 35+463-35+507NP, S61 35+530-35+569NL, S61 35+525-35+569NP, S61 37+690-38+011NL, S61 37+690-37+810NP, S61 37+850-38+150NP, S61 42+618-42+656NL, S61 42+618-42+656NP, S61 35+310-35+463NP, S61 38+035-38+193NL,
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DK16-1 PD02 1+005.

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz-0.5 – Przeciwspadek z asfaltu lanego,
 • Obiekt WS-1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN,
 • Obiekt WS-1.1 – Beton kap B35 (C30/37),
 • Obiekt WS-1.1 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm,
 • Obiekt WS-1.1 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm,
 • Obiekt WS-1.1 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm,
 • Obiekt PZGD-34.5 – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż podwalin + wypełnień,
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja,
 • Obiekt PZM-38.7 – Schody skarpowe,
 • Obiekt PZDs-42.6 – Bariery ochronne z poręczą.

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km 35+940-36+220; 97-100

Sanitarna:

 • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 1+200, 
 • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S16 1+200-1+240,
 • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S16 1+200,
 • studnie Zasuwa zwrotna dn 200 – km S61 27+200, S61 27+285, S61 28+940, S61 29+020
 • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S16 1+200,
 • przepompownia PP1a – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,54m – km S61 25+150,        
 • przepompownia PP1b – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,54m – km S61 23+370,        
 • przepompownia PP2 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,00m – km S61 25+560,        
 • przepompownia PP3 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=4,13m – km S61 26+220,        
 • przepompownia PP10 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=13,4m – km S61 30+020,        
 • przepompownia PP12 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,89m – km S61 31+300,        
 • Zbiornik – ZBR-22 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – km S61 38+400, 
 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie wykopów – km S61 38+800.

Melioracje:

 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – rowy – umocnienie rzeki Ełk – S16 obiekt MS-0.5

Roboty drogowe:

 • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 0+100 – 0+360 L, DK16-1 0+120 – 0+208 P               
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – km DK16-1 0+900 – 1+100
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km S61 35+310 – 35+460 L, S61 35+570 – 36+155 L, S61 36+675 – 36+690 L
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – km S61 33+000 – 35+300 LP
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – km S16 2+400 – 2+550 + JZR, S16 1+100-2+400 
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – km DL1 – DL11
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej  – warstwa grubości 30cm” S61 26+900-28+000, S61 29+500-29+860                    
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W6 – pas dzielący – km S61 25+820-25+980, S61 29+300-29+800
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W7 – pas dzielący – km S61 29+300-29+800               
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – km S61 26+400-28+400, S61 29+300-29+800 
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD5b 0+000-0+157, DD6 0+000-1+600
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km Ul. Kolonia 0+060-0+120 – zatoka autobusowa – kostka kamienna 
 • Krawężniki betonowe – krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa  – km Ul. Kolonia 0+000-0+120
 • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S16 obiekt MS-0.5               
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 0+120 – 0+720 
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S61 39+655-39+770
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 S61 39+230-39+653NP, S61 38+600-38+750NP

Roboty mostowe:

 • OBIEKT MS/PZDsz-0.5:
  – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
  – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
 • OBIEKT WS-1.1:
  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN  
  – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm
  – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
  – Bariery ochronne z poręczą
  – Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących
 • Obiekt PZGD-34.5:
  – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż podwalin + wypełnień
 • Obiekt PZM-35.5:
  – montaż siatek zabezpieczających pasy rozdziału
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7:
  – montaż siatek zabezpieczających pasy rozdziału
  – Krawężnik mostowy kamienny
  – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6:
  – montaż siatek zabezpieczających pasy rozdziału
 • Obiekt PZDdz-39.7:
  – montaż siatek zabezpieczających pasy rozdziału
  – Bariery ochronne z poręczą
 • Obiekt PZM-38.7:
  – Schody skarpowe               
 • Obiekt PZDs-42.6:
  – montaż siatek zabezpieczających pasy rozdziału

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 0+000-0+250
 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – oprawy oświetleniowe – km S16 0+000-0+250
 • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Ul. Kolonia 0+050-0+230
 • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 – oprawy oświetleniowe – Ul. Kolonia 0+050-0+230  

Sanitarna:

 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 38+400
 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – km S61 38+400
 • Zbiornik – ZBR-22 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – km S61 38+400
 • Zbiornik – ZBR-22 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – km S61 38+400

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 0+500-0+550;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 28+000-29+200, S61 26+400-26+900, S61 29+700-29+850;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 28+800-29+152;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 28+800-29+152;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – S61 28+400-29+200, S61 30+800-31+500;
 • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26.0;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DG 204108N 0+000-0+340;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – Ul.Kolonia 0+000-0+040;
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – Ul. Kolonia 0+000 – zatoka autobusowa;
 • Krawężniki betonowe – krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – Kolonia 0+000 – zatoka autobusowa;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – „DD9 0+004 – 0+010, DD11A Zjazd awaryjny 0+270 – 0+290, S61 Zjazd do ZB-22 38+310 – 38+320, DK-16-2 Zjazd 0+960 – 0+965;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DD9 0+004 – 0+010, DD11A Zjazd awaryjny 0+270 – 0+290, S61 Zjazd do ZB-22 38+310 – 38+320, DK-16-2 Zjazd 0+960 – 0+965;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 0+120 – 0+720;
 • „Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – „S61 36+205 – 35+570 JP, S61 42+655 – 42+765 JL;
 • Zasypka pasa rozdziału – S61 40+700-41+400;
 • Ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 36+688-36+722NP, S61 36+790-36+832NL, S61 36+798-36+832NP, S61 39+653-39+688NL, S61 39+740-39+775NL, S61 39+740-39+776NP, S61 39+775-40+160NL, S61 41+780-41+850NL.                              

Roboty mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • Beton kap B35 (C30/37);               
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm;
 • Drenaż prefabrykowany;
 • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
 • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej;
 • Bariery ochronne poręczą.

OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

 • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm

OBIEKT PZD-26.0:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.                                                                                         

OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

OBIEKT PZM-35.5:

 • Schody skarpowe.

OBIEKT PZM-36.4:         

 • Fundament B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);

OBIEKT PZM-38.7:         

 • „Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)”.               

OBIEKT PZM-40.2:

 • Fundament B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów). 

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień i podwalin.

OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień.

OBIEKT PZDdz-39.7:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień. 

OBIEKT PZDs-42.6:        

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień. 

Roboty Branżowe:                                                                                                                                  

Sanitarne:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+520-0+530, S16 0+580-0+590;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S16 0+520-0+530;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – S16 0+520-0+530;
 • Studnie – Zasuwa zwrotna dn 200 – S16 0+515;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 500 – S16 0+590;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 37+700-38+100;
 • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 37+700-38+100;
 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm -S61 38+400;
 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 38+400 .  

Elektroenergetyczna:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – budowa szafy oświetleniowej SO, kompletna wraz z wyposażeniem – DK16 0+650;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – budowa szafy oświetleniowej SO, kompletna wraz z wyposażeniem – DK16 0+650;
 • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Ełk Wschód – DK16 0+650; ZK-4 9.3/4.  

Melioracje:

 • „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH – ROWY – umocnienie rzeki Ełk – S16 obiekt MS-0.5.
Październik 2022

Roboty drogowe:

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa grubości 20 cm – S61 42+555-42+590, S61 38+020 lewa, S61 38+320 prawa (zjazdy awaryjne);
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 38+900 – 39+655 Lewa, S61 36+195-36+320 P; 
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 26+400-27+200;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm –  S61 29+950-30+400, S61 28+600-29+000;
 • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami – S61 28+600-29+860 pas rozdziału;
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – S61 27+350-27+450 SL, S61 32+200-32+400 SP, S61 32+250-32+830, S61 29+970-30+420, S61 29+570-29+870, S61 28+880-29+050, S61 26+400-27+350, S61 28+860-29+090, S61 29+950-30+440;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm –            S61 29+088-29+570 JL;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 26+399-27+109, S61 26+460-27+134, S61 32+128,7-32+283,9 JL, S61 30+246,6-30+480 JL, S61 30+091,7-30+178 JL, S61 28+600-28+676 JL, S61 29+250-29+810,2 JL, S61 28+840-28+884,2 JL, S61 28+820-28+859 JP, S61 28+065,8-29+140 JP, S61 29+254,2-29+770,8 JP, S61 30+066,6-30+152,2 JP, S61 30+222-30+535,9 JP, S61 32+103,8-32+258,7 JP, S61 32+316,2-32+488,7 JP, S61 32+604,5-32+825 JP;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 26+380-27+539,9, S61 28+884,2-29+959,4 JL, S61 28+976,6-29+115 JL, S61 29+810,2-29+871,3 JL, S61 32+283,9-32+512 JL, S61 32+556-33+000 JL, S61 29+966,6-30+091,7 JL, S61 30+222-30+246,6 JL, S61 28+859-28+959,4 JP, S61 28+976,6-29+065,8 JP, S61 29+770,8-29+854,6 JP, S61 29+950,5-30+066,6 JP;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S61 28+403,1-28+660;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – S61 30+500-31+500;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 30+000-31+300 SL;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – DL8 0+200-0+420, S61 33+500-33+630;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – S61 31+350;
 • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26.0;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – „S16 0+000-0+750 JL, S16 0+000-0+900 JP;
 • Krawężniki betonowe – krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – ul.Kolonia 0+060-0+120 – zatoka autobusowa – krawężnik kamienny, ul. Kolonia 0+000-0+120;
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 1+045 zjazd str. P, DD8 1+295 zjazd str.P;
 • Zasypki pod poboczami – DD8 1+200-1+804 L,P;
 • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DK16-1 0+050-0+080 P;
 • Drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 41+380-41+510;
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 41+380; SD95;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 34+300-34+540;
 • Bramy – DL11 0+340, DD8 0+080, DD8 0+830;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków i siatki – S16 2+980-3+40; str. L;
 • Furtki – S16 2+980-3+400; str. L;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – „S6140+350, 40+637NP, S61 41+780-41+850 NP., S61 40+160-40+610NL, S61 37+575-37+609NP, S61 37+656-37+691NP, S61 37+575-37+618NL, S61 37+650-37+691NL;
 • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – DK16 P4 1+760;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – „DK16 P4 1+760, DD9 RK01 0+321;    

Roboty mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • Beton kap B35 (C30/37);
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
 • Kotwy kap;
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm;
 • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej.      

OBIEKT PZD-26.0:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.                                                                                             

OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

OBIEKT PZM-35.5:

 • Schody skarpowe.

OBIEKT PZM-36.4:          

 • Fundament B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S).

OBIEKT PZM-38.7:          

 • „Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)”. 

OBIEKT PZM-40.2:

 • Fundament B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów).                               

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień i podwalin.  

OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień i podwalin.    

OBIEKT PZDdz-39.7:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień.       

OBIEKT PZDs-42.6:         

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż wypełnień.         

Roboty Branżowe:

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S61.                                                                                                                                           

Sanitarne:

 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DD9 0+822; W20a.21-D20a.3;
 • Montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD9 0+822; D20a.3;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – DD9 0+822; W20a.21;
 • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 39+700-42+650;
 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 38+400;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – „S16 0+580-0+610, S16 0+640-0+655, S16 0+655, S16 0+575-0+580;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – S16 0+655;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 0+655, S61 26+180;
 • Separatory – Separator substancji ropopochodnych 40/400 -S16 0+640-0+655;
 • Osadniki – Osadnik zawiesiny 40/400 – S16 0+640-0+655;
 • Wyloty – montaż wylotu Dn 600 – S16 0+575-0+580.    

Elektroenergetyczna:

 • Węzeł Ełk Wschód – SOI – budowa szafy oświetleniowej SO, kompletna wraz z wyposażeniem – S61 33+170;
 • Węzeł Ełk Wschód – SOII – budowa szafy oświetleniowej SO, kompletna wraz z wyposażeniem – S61 33+170;
 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S16 SL;
 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – oprawy oświetleniowe – S16 SL.                                                                                                  

Melioracje:

 • Wykonanie rowu R5.1 – S61 26+300.                     

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm –  S61 30+400-31+100, S61 31+100-31+600;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 26+300-26+800, S61 30+000-30+440 pas rozdziału;
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – S61 29+200-29+500 SL, S61 28+200-29+200 SL;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 28+440-28+600, S61 28+600-28+886 JL, S61 28+600-28+859 SP, S61 29+088-29+570 JP, S61 30+400-32+250 JL;
 • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26.0;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – S16 0+000-0+500 SL, S16 1+900-2+400 SL, S16 1+800-2+400 SP;
 • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 4+060-5+260;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DD7a 0+000-0+340;
 • Krawężniki betonowe – krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – Ul. Kolonia 0+020-0+150;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S61 35+460-35+508.50 L;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 35+330-35+460 L;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – S61;
 • Malowanie grubowarstwowe – powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym i łamanym P-21a,b na naw. Betonowej – S61;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – S 16;
 • Zasypki pod poboczami – DD8 0+296-1+200;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – DL1-DL11;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej – DL10;
 • Malowanie grubowarstwowe – powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym i łamanym P-21a,b na naw. bitumicznej       – DL8, DL9, DL10;
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 38+615-38+900 LEWA, S61 40+655-40+745 przejazd awaryjny, S61 37+955-38+045 przejazd awaryjny;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm – DD15 0+000-0+900;
 • Drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 40+300-40+654;
 • Przykanalik śr. 200mm – „S61 34+556 , S61 35+800;
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 34+556; SD59, S61 35+800, S61 40+448; SD91;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków – DL7 0+320; ZBR-14;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S16 2+800-3+400;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – DL7 0+160-0+510;
 • Ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – montaż słupków – S16 3+130; ZBR-16b;
 • Furtki –  S16 2+400-2+900; str. P, S16 3+070-3+220; str. P;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S6139+870-40+350 NP., S61 42+190-42+250 NL, S61 42+190-42+250 NP., S61 42+505-42+582 NL, S61 42+505-42+582 NP., S61 39+652-39+687 NP.;
 • Przepusty stalowe fi=0,60m – DD10a PD01 0+385;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem -DD10a PD01 0+385;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK16-2 RK05 0+004, DK16-2 RK04 0+969, DD7c PD01 0+290 , DD8 RK02 1+297, DD8 RK03 1+481;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 1+560-1+700, DK16-2 0+000-0+010;
 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16 1+560-1+700, DK16-2 0+000-0+010;
 • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DD8 0+860,56-0+900 str.P, DD8 0+930-0+960 str. P;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 1+560-1+700, DK16-2 0+000-0+010.        

Roboty mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
 • Drenaż prefabrykowany;
 • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej. 

OBIEKT PZD-26.0:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

OBIEKT PZGD-34.5:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m – montaż słupów na kapie i na dojazdach.               

OBIEKT PZM-35.5:

 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
 • Beton kap B35 (C30/37);
 • Krawężnik mostowy kamienny.

OBIEKT PZM-36.4:

 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

OBIEKT PZM-38.7:

 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

OBIEKT PZM-40.2:

 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).                                               

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Schody skarpowe;
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm;
 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów na kapie i na dojazdach.    

OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

 • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą 

OBIEKT PZDdz-39.7:

 • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.     

OBIEKT PZDs-42.6:         

 • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą;
 • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż podwalin.   

Roboty Branżowe:

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 39+930-40+120; 128-129;
 • Kanał telekomunikacyjny główny – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S61 36+730-36+790; 105-106;
 • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S16 0+950-1+250.                                                                                              

Sanitarne:

 • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 39+700-42+650;
 • Zbiornik – ZBR-22 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 38+400;
 • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+400;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –            S16 0+580-0+556;
 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+580-0+610;
 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S16 0+580-0+556
 • S16 0+580-0+610. 

Elektroenergetyczna:

 • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 26+230 S61 – S61 26+200;
 • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH- Zasilanie przepompowni w km 30+070 S61 – S61 28+000.

Melioracje:

 • Przebudowa kolizji A10 w km 39+779 – 39+955,80 drogi ekspresowej S61 – S61 39+779-39+955;
 • Umocnienie rzeki Ełk – S16 obiekt MS-0.5.

  Roboty drogowe:

  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – Tereny płaskie – węzeł;
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – „S61 35+480-35+508.50 P , S61 35+523.55-35+565 L,P;
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 30cm – S61 35+565-35+830 L, S61 35+565-36+260 P;
  • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 36+830-37+575 L, S61 37+690-38+615 L;
  • Malowanie grubowarstwowe – powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym i łamanym P-21a,b na naw. bitumicznej               – S16 + JZR;
  • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – Zjazd do ZB15;
  • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – DL10, DL11;
  • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków , humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej, warstwa grubości 30cm – S61 25+700-26+300, S61 26+300-26+500, S61 30+500-31+500;
  • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 26+379-27+365 JL+JP, S61 30+440-32+000 pobocze JP i pas rozdziału;
  • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – S61 27+000-28+000 SP;
  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – S61 24+000-25+600;
  • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 27+200-29+600 SL, S61 26+300-27+200 SL;
  • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 33+000-33+600;
  • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 , oraz PZDd-26.0;
  • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 30+000-30+440 JP, S61 32+663-32+830 JL; S61 39+790-39+870NP;
  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 -S16 0+000-0+530 JP, S16 0+000-0+220 JL;
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – „DD1 2+500-4+050, DD7a 0+000-0+340;
  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna- beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DD4a 0+000-0+540;
  • Wykop – DD11a 0+834 0+974 rów;
  • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m)- montaż słupków – S61 33+260-33+360; ZBR-15;
  • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – Zbr-5, Zbr-6;
  • Bramy – S16 2+940-3+030;
  • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK16-1 35.5a-R8-L1 1+313, DK16-1 35.5a-R8-L2 1+322″;
  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 1+490-1+560, DK16-2 0+010-0+100;
  • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16 1+490-1+560, DK16-2 0+010-0+100;
  • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 1+490-1+560, DK16-2 0+010-0+100.                                                                                                                                                    

  Roboty mostowe:

  OBIEKT WS-1.1:

  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
  • Kotwy kap;
  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
  • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej. 

  OBIEKT PZD-26.0:

  • Przeciw spadek z asfaltu lanego;
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
  • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą;

  OBIEKT WS-26.3

  • Przeciwspadek z asfaltu lanego;
  • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą;

  OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

  • Przeciwspadek z asfaltu lanego;
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
  • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.                                                                                                                                     

  OBIEKT PZM-35.5:

  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
  • Krawężnik mostowy kamienny.                                                                                                                                                   

  OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

  • Schody skarpowe;
  • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów na kapie i na dojazdach.    

  OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

  • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów na kapie i na dojazdach.  

  OBIEKT PZDdz-39.7:

  • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż podwalin.

  OBIEKT PZDs-42.6:

  • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż podwalin.                                                           

  Roboty Branżowe:

  Telekomunikacja:

  • Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 39+600-39+930; 126-128;
  • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 39+600-39+730;
  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO -Kanał telekomunikacyjny główny – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S61 obiekt WS-26.3;
  • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – S61 33+530; 77-VD06. 

  Sanitarne:

  • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 39+700-42+650;
  • Zbiornik – ZBR-22 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 38+400;
  • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+400;
  • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400. 

  Elektroenergetyczna:

  • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie – S61 33+190-33+210; I/3/21-I/3/24;
  • Węzeł Ełk Wschód – SOI – oprawy oświetleniowe – S61 33+190-33+210; I/3/21-I/3/24, S61 32+000-33+300;
  • Węzeł Ełk Wschód – SOVI – okablowanie – DK16 1+750; SOVI-VI/1/2;
  • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – DL11 0+190; ZK-3 9.2/3/1;
  • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 25+145 –  S61 – S61 25+150.           

   Roboty drogowe:

   • Wymiana gruntu – DD10a 0+300-0+385;
   • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DK16-2 0+000-0+200 lewa;
   • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – DD1 0+000-0+110;
   • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm –        S61 31+500-33+000;
   • Wykonanie nasypów Zasypki pod poboczami – S61 27+000-28+600 pas rozdziału, S61 26+000-26+300 pas rozdziału , S61 30+500-31+500 pas rozdziału , S61 28+600-29+900 JP;
   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S61 29+240 zjazdy awaryjne JL+JP;
   • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – S61 30+000-32+600 JL;
   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – S61 23+255-24+000;
   • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 23+250-24+320, S61 24+320-25+150;
   • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 23+250-23+500 SL , S61 24+090-24+320 SL , S61 24+970-25+200 SL, S61 24+300-24+500 SP;
   • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – S61 25+600;
   • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS-29.9 oraz PZDd-26.0;
   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+000-0+230 JL;
   • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 0+000-0+530 JP;
   • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S16 obiekt MS-0.5;
   • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 28+859-29+088 JP, S61 29+570-29+810 JP;
   • Wykonanie wykopów – DD1 0+000-0+110;
   • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DD1 0+000-0+110;
   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – DD1 3+800 zjazd awaryjny na jezdnie lewą S61, DD4a 0+000-0+540;
   • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DL10 0+000-0+200 P+L;
   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 35+523.55-35+800 L , S61 35+523.55-35+840 P, S61 35+480-35+508.50 P, S61 35+450-35+508.50 L;
   • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 36+830-37+575 P , S61 36+320-36+690 P, S61 36+145-36+675 L;
   • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – S61 34+100-34+400 P;
   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 33+002-33+014 L , S61 33+601-33+635 P;
   • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – S16 wraz z JZR, DL1-DL11;
   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – DL10 0+258-0+266 L;
   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – DD11a 0+270 -0+970, DD12 0+004 – 0+010, DK16-2 0+250 – 0+260, DD10a Zjazd 0+004 – 0+010, DD11 Zjazd 0+004 – 0+010, DD13 Zjazd 0+004 – 0+010;
   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DD14 0+938 – 1+643, DD16 0+004 – 0+010, DD17 0+004 – 0+010, DD11a 0+270 -0+970, DD12 0+004 – 0+010, DK16-2 0+250 – 0+260, DD10a Zjazd 0+004 – 0+010, DD11 Zjazd 0+004 – 0+010, DD13 Zjazd 0+004 – 0+010, DD14 Zjazd awaryjny 0+940-0+960, DD15 Zjazd awaryjny 0+900-0+920;
   • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – DK16 0+499-0+528 (rondo);
   • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DD9 PD01 0+148, DD10 PD01 0+147;
   • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – DK16-2 RK05 0+004;
   • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m –  DK16-2 RK04 0+969;
   • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK16-1 PD01 1+005, DK16-1 PD06 2+113, DK16-1 PD07 2+114, DK16-1 35.5a-R8-P1 1+314, DK16-1 35.5a-R8-P2 1+322, DD10 PD02 0+345;
   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 -0+020-0+080, DK16-2 0+100-0+220;
   • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 -0+020-0+080, DK16-2 0+100-0+220;
   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 -0+020-0+08, DK16-2 0+100-0+220.     

   Roboty mostowe:

   OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

   • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

   OBIEKT WS-1.1:

   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
   • Beton kap B35 (C30/37);
   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
   • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej;
   • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm. 

   OBIEKT PZD-26.0:

   • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
   • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

   OBIEKT WS-26.3

   • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

   OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

   • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
   • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

   OBIEKT PZM-35.5:

   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
   • Beton kap B35 (C30/37);
   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
   • Krawężnik mostowy kamienny.

   OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

   • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów.                                                                          

   OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

   • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów.                                                                          

   OBIEKT PZDdz-39.7:

   • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż słupów.  

   Telekomunikacja:

   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny główny – Ktu: S61 28+660-28+850, S61 35+990-36+020; 98-99, S61 36+220-36+360; 100-101;
   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał telekomunikacyjny główny – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S61 obiekt WS-29.9;
   • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 26+300;
   • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – DL11 0+020-0+100; 71/4-71/5.

   Sanitarne:

   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 0+690, S61 23+370 ;
   • Studnie – zasuwa zwrotna dn 600 – S16 0+690;
   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DL7 0+260-0+310; ZBR14-W14, 35+830-35+870; ZBR19-W19;
   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – DL7 0+260-0+300; D14.1; SZ14, S61 35+835; SZ19;
   • Zasuwa zwrotna dn 200 – „DL7 0+300; SZ14 , S61 35+835; SZ19;
   • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – DL7 0+300; OS14, S61 35+840; OS19;
   • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – DL7 0+260; W14, S61 35+800-35+880; W19; W20;
   • Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 34+780; W17.12;
   • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+875, S61 36+947-37+058, S61 38+775, S61 39+687-40+200;
   • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400.                                                                                        

   Elektroenergetyczna:

   • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 33+160; ZK-3 9.1/3; ZK-3 9.1/3/1;
   • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Ełk Wschód – S61 33+160; ZK-3 9.3/3.
    Wrzesień 2022

    Roboty drogowe:

    • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 31+500-32+000 pas rozdziału
     S61 28+600-29+900 pobocza;
    • „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7” – S61 29+810-29+860 , S61 29+950-30+000;
    • „Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7″ – S61 25+960-26+445 JL+JP, S61 29+810-29+860, S61 29+950-30+000”;
    • „Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m” – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26.0;
    • „Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 25+100-25+500 ;
    • „Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów” – S61 25+100-25+500;
    • „Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20” – S61 26+450-26+800 JL;
    • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+000-0+500 pobocza i pas rozdziału;
    • „Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m” – S16 obiekt MS-0.5;
    • „Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm” – „DD3 2+000-2+260 , DD7 0+400-0+800”;
    • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm -DL7 0+110-0+500 L , DL7 0+220-0+550 P, DG 0+000-0+558 P, DG 0+000-0+480 L;
    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 35+575-35+625, S61 35+700-35+750;
    • Górna warstwa nasypów – S61 35+523.55-35+575 , S61 35+450-35+508.50″;
    • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa- warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – S61 35+625-35+700;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – JZRL 0+118-0+130 L, JZRP 0+919-0+931 P;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – JZRL 0+000-0+118 L , JZRP 0+930-1+022 P;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – S16 3+415-3+425 pas rozdziału;
    • Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- wielkie – DL1-DL11;
    • Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- średnie – DL1-DL11;
    • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – tablice prowadzące U-3a – DL1-DL11;
    • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – tablice prowadzące U-3b – DL1-DL11;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – DL9 0+077-0+089 L, DL9 0+077-0+272 P
    • DL10 0+248-0+255 L;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – DL9 0+089-0+238 L;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – DL9 0+238-0+272 L, DL10 0+000-0+037 L, DL11 0+000-0+195 L, DL11 0+000-0+191 P;
    • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5 – DL11 0+060-0+193;
    • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – DK16-1;
    • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – „DD14 0+940 – 1+643 , DD16 0+004 – 0+010 , DD17 0+004 – 0+010;
    • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7       – DK16 Zjazd 0+825, DK16 Zjazd 1+035, DL11 Zjazd 0+340, DD8 Zjazd 0+825, DD8 1+200 – 1+804, DD8 Zjazd awaryjny 0+305, DD8 Zjazd 1+510, DK16-1 Zjazd awaryjny 0+570, DD10 0+004 – 0+020;
    • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DG 0+430 – 0+558, DG Zjazd 0+090, DG Zjazd 0+490;
    • Zasypki pod poboczami – DK16-2 0+000-0+170 lewa;
    • „Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm,” – S61 37+690-39+655 Jezdnia prawa;
    • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – DK16 0+861-0+894 (rondo);
    • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – S61 38+168,43-38+192,71 str.P, S61 42+459-42+509 str.P;
    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1-0+200-0+020;
    • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 -0+200- -0+020;
    • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – „DK16-2 0+825,31-0+835,96 str.L , DD10a 0+127,42-0+137,17 str.L;
    • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 -0+200 -0+020. 

    Roboty mostowe:

    OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

    • Ekrany akustyczne- ekrany akustyczne MS/PZDsz-0.5.

    OBIEKT WS-1.1:

    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
    • Beton kap B35 (C30/37);
    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm;
    • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej;
    • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm;
    • Schody skarpowe.

    OBIEKT PZD-26.0:

    • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm;
    • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

    OBIEKT 26.3:

    • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm.

    OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

    • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm;
    • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

    OBIEKT PZM-35.5:

    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
    • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37);
    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa.

    OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

    • Beton kap B35 (C30/37);
    • Bariery ochronne z poręczą.

    OBIEKT MS/PZDsz 37.6:

    • Bariery ochronne z poręczą.

    OBIEKT PZDs-42.6:

    • Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m – montaż słupów.           

    Roboty Branżowe:

    Telekomunikacja:

    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny – Ktu: S61 35+630-35+930; 94-96, S61 36+500-36+690; 102-103, S61 38+600-38+810; 120-122; S61 28+660-28+850;
    • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 36+830, S61 38+760;
    • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 28+660-28+850.

    Sanitarne:

    • „Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+440-35+700; przykanaliki KD18, S61 35+520-35+700; przykanaliki KD19; KD20;                                                                                       
    • „Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+443-35+500; D18.16-D18.18;                                     
    • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) -S61 40+140-40+200;
    • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 35+440-35+700; Wp18.31; Wp18.32; Wp18.33; Wp18.34; Wp18.35;S61 35+520-35+700; Wp19.1; Wp19.2; Wp19.3; Wp19.5; Wp20.1; Wp20.2; Wp20.3; Wp20.4; Wp20.5;  
    • „budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 23+370
    • „studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 23+370;
    • „Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400.

    Melioracje:        

    • Rów R13 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową;                                                                          
    • Rów R13.1 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową;                                                                                        
    • Przebudowa kolizji A26a+A26b+A26c+A26d w km 42+706,20 + 42+785,00 drogi ekspresowej. S61                           

    Elektroenergetyczna:

    • Węzeł Ełk Wschód – SOI – oprawy oświetleniowe -S61 33+020-33+170; I/1/1-I/1/4; I/2/1-I/2/4, S61 33+180-33+900; I/3/1-I/3/19
    • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe -DL7 0+270; II/5/7
     DL8 0+370-0+400; II/6/7; II/6/6, DL11 0+020-0+50; II/1/4; II/1/5; II/3/5; II/3/4;
    • Węzeł Ełk Wschód – SOII – oprawy oświetleniowe – DL11 0+260-0+558; DL9 0+110-0+272; II/2/1-II/2/16, DL11 0+000-0+180; II/3/1-II/3/6, DL11 0+260-0+558; DL10 0+000-0+240; II/4/1-II/4/18, DL7 0+230-0+500; II/5/1-II/5/8, DL8 0+125-0+400; II/6/1-II/6/8;
    • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – oprawy oświetleniowe – S16 1+920-2+170; III/2/17-III/2/22
     S16 1+920-2+970; III/1/1-III/1/26, S16 2+610-2+970; III/2/1-III/2/9, S16 2+970-3+200; III/3/1-III/3/6; III/4/1-III/4/6, S16 3+200-3+400; III/4/7-III/4/11;
    • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 32+650-32+920; ZK-1 9.1/3/5; ZK-3 9.1/3/6, DL2 0+120-0+230; ZK-3 9.1/4/3; ZK-5 9.1/4/4.

     Roboty drogowe:

     • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 30+000-32+000 pobocza JL, S61 27+300-28+440 JL 
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S61 28+810-29+860 JP, S61 29+950-30+000 obie jezdnie
     • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – S61 29+810-29+860, S61 29+950-30+000
     • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S61 25+960-26+000 JL+JP, S61 26+380-26+445 JL+JP
     • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 30+440-32+250 JL
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 23+255-25+500
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 23+255-25+500
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S61 23+255-25+500
     • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 24+300-25+500
     • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 24+300-25+500
     • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+300-0+500 pobocza i skarpy, S16 1+200-2+400 pas rozdziału, S16 1+200-1+900 pobocza
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+200-0+300 obie jezdnie
     • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 0+300-0+430 JP, S16 0+000-0+100 JL
     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD5a 0+000-0+300, DD3 1+500-2+000
     • Wymiana gruntu – DD10a 0+300-0+385
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 35+470-35+508.8, S61 35+523.55-35+570
     • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 39+775-42+545 L
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – S16 3+316-3+416
     • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DL7 0+150-0+510 P, DL7 0+115-0+510 L, DL8 0+100-0+450 P, DL8 0+100-0+545 L, DL9 0+076.50-0+272.07 P, DL9 0+076.50-0+272.07 L, DL10 0+000-0+255 P, DL10 0+025-0+255 L, DL11 0+270-0+558.38 P, DL11 0+415-0+558.38 L
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – DL11 0+322-0+638 P, DL10 0+001-0+030 P, DL7 0+129-0+237 L                             
     • Drogowe bariery ochronne-bariery drogowe N2W4 – DL7 0+237-0+369 L, DL10 0+038-0+250 L
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – DL11 0+307-0+359 pas rozdziału str. P, DL11 0+607-0+619 pas rozdziału str. P, DL11 0+306-0+322 P, DL10 0+002-0+038 pas rozdziału str. P
     • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – DL11 0+048-0+116, DL11 0+359-0+607 
     • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – DG 0+033-0+420 L,P
     • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W,
     • warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DG 0+470 – 0+558, DG Zjazd 0+090, DG Zjazd 0+490
     • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – DL 11 Zjazd 0+340, DD8 Zjazd 0+830, DD8 Zjazd 1+510, DD8 1+200 – 1+804, DK 16-1 Zjazd awaryjny 0+570, DD10 0+004 – 0+020, D16-1 Zjazd 1+660
     • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – Dk16-2 0+000 – 0+200
     • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – Dk16-2 0+000 – 0+200
     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S16 2+799,9-2+989               
     • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – S61 36+240,02-36+256,09 str. P, 37+539,86-37+540 str. P, 37+540-37+613,73 str. P, 37+751,66-37+781,3 str. P, 37+840,74-37+857,3 str. P, 37+536,62-37+600 str. L, 37+750,1-37+784,81 str. L, 37+843,35-37+860,31 str. L, 42+459-42+509 str. P
     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 -0+470 – 0+200
     • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 -0+470 – 0+200 
     • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m- DD9 0+496,84-0+529,01 str. P
     • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m – DL11 0+300,86-0+315,03 str. L, DL11 0+294,47-0+300,44 str. P, DL11 0+305,44-0+316,46 str. P

     Roboty mostowe:

     • Obiekt PZM-35.5
      – P1 i P2 – Zasypka za przyczółkiem               
      – P1 i P2 – Stożki / skarpy               
      – Pod płyty przejściowe P1 i P2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
      – korpusy i skrzydła P1 i P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
      – Drenaż zasypki – Geokompozyt drenażowy                                                           
     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
      – Kapy E,F,G – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
      – Pod kapy E,F,G -Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
      – P1 i P3 – Krawężnik mostowy kamienny
      – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż kotew                                                                          
     • Obiekt MS/PZDsz-37.6
      – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż kotew                                                                          
     • OBIEKT PZD-26.0
      – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych                                                           
     • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
      – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych                                                           
     • OBIEKT MS/PZDsz-0.5
      – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych                                                           
     • OBIEKT WS-1.1
      – zasypanie wykopu fundamentowego
      – Antykorozja konstrukcji stalowej obiektu
      – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
      – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm
      – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej               
      – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm
      – Schody skarpowe                                             
     • PRZEPUST PZM-30.2
      – Bariery ochronne
      – Bariery ochronne dwustronne                             
     • PRZEPUST PZM-32.5
      – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą

     Roboty branżowe:

     Elektroenergetyka:

     • Wykonanie zasilania SZR w km 36+750 S61-36.9 – S61 36+800; ZK 13/3-7/1; 13/3-13/4; 7/3-13/4; 7/4-13/4; 7/5-13/4; ZK-1 13/3; ZK-4 13/4           
     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – DL3 0+270; ZK-1 9.1/4/5, S16 2+810; ZK-3 9.1/4/17, S16 2+990; ZK-3 9.1/4/18; ZK-3 9.1/4/13, S16 3+170; ZK-3 9.1/4/19, DK16 1+050; ZK-1 9.1/4/14 , S61 32+920-33+065; ZK-4 9.1/3/3; ZK-3 9.1/3/4
     • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – S16 3+070; ZK-3 9.2/4/1

      Telekomunikacja:

     • Kanał technologiczny główny – Ktu S61 36+020-36+220; 99-100               
     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) S61 36+020-36+220; 99-100, S61 36+690-36+720; 103-104, S61 36+790-36+800; 106-107
     • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – S61 36+690-36+730; 103-103/1-103/2-103/3, S61 36+790

     Sanitarna:

     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+350; ZBR22-W22, S61 25+150-25+170, S16 0+690
     • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 110 – S61 38+350; PP22-SR22               
     • Montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 25+150-25+170 S61 38+350; SR22 
     • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – DL8 0+250; W15, S61 38+350; W22, S61 25+150-25+170, S16 0+690
     • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+875, S61 39+740-40+637
     • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – DL7 0+320
     • Zbiornik – ZBR-14- wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – DL7 0+320
     • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – DL7 0+320
     • Zbiornik – ZBR-14 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – DL7 0+320
     • Zbiornik – ZBR-14- umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – DL7 0+320
     • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400
     • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 90 – S61 25+150-25+170
     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 28+900

     Melioracje:

     • Rów R10; R10.1- umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – DD10 0+585-0+615, S61 36+630-36+740
     • Rów R15 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 39+240-39+340               
     • Przebudowa kolizji A26a+A26b+A26c+A26d w km 42+706,20 + 42+785,00 drogi ekspresowej S61 41+700-42+765       

      Roboty drogowe:

      • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK 16.2 SP 0+000 – 0+200 
      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 35+470-35+508.8, S61 35+523.55-35+570
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 35+830-36+260 L, S61 36+260-36+690 P
      • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 40+185-42+545 P               
      • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – JZRP 0+905-1+022 L, JZRL 0+000-0+140 L, S16 0+650-1+000 pas rozdziału    
      • Zasypki pod poboczami – DL11 0+000-0+200 P+L, DL11 0+000-0+200 pas rozdziału
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD8 1+510 L zjazd, DK16-1 1+660 P zjazd 
      • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami – S61 28+600-29+400 pas rozdziału, S61 27+300-28+600 JL, S61 31+800-32+000 JL 
      • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 25+400-25+535, S61 25+540-25+730, S61 26+050-26+300, S61 26+390-26+480, S61 29+520-29+600, S61 28+100-28+580, S61 29+700-29+870, S61 27+365-29+100
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 20cm – S61 28+810-29+860 JP, S61 29+950-30+000 obie jezdnie 
      • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – S61 25+960-25+970 JL+JP, S61 29+810-29+860 JP, S61 26+380-26+445 JL+JP – 1 warstwa
      • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26.0
      • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 26+800-27+000
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+000-0+300 obie jezdnie
      • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S16 obiekt MS-0.5
      • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 0+000-0+300 JP 
      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD4 0+100-0+500, DD3 1+000-1+500
      • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m S61, 39+230-39+267,76 str. P, 39+831,77-39+848,80 str. P, 39+831,77-39+861,5 str. L, 42+622,9-42+645,76 str. L
      • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DD8 PD02 1+130
      • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK16-1 RK05 1+660, DK16-1 RK06 1+628
      • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DL4 0+102,91-0+119,65 str. L, DL5 0+203,99-0+225 str. P, DK16-1 1+970-1+991,65 str. P, DD11a 0+923,76-0+965,52 str. L, DD15 1+700-1+730 str. L, DD15 1+190-1+208,73 str. P, DD15 1+510,2-1+565,81 str. P, 1+660-1+735,09 str. P
      • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m – DD15 1+730-1+768,65 str. L, DD15 1+150,01-1+190 str. P
      • obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 -0+470 – -0+200
      • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków i siatki – S61 34+400-34+510; ZBR-17, S61 35+120-35+230; ZBR-18
      • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 23+255-25+700
      • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 34+300-35+300; str. P
      • Ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – montaż słupków i siatki – S16 2+940; ZBR-16a

      Roboty mostowe:

      • OBIEKT PZD-26.0
       – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych                                                           
      • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
       – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych                                                           
      • OBIEKT MS/PZDsz-0.5
       – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
       – Ekrany akustyczne (wykonanie głowic pali na dojazdach do obiektu MS/PZDsz-0.5)
      • OBIEKT WS-1.1
       – zasypanie wykopu fundamentowego               
       – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm               
       – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa               
       – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
       – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
       – Antykorozja konstrukcji stalowej obiektu 
      • PRZEPUST PZM-30.2
       – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm                                                                       
      • Obiekt PZM-35.5
       – UN NL i NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                                        
      • Obiekt PZM-35.5
       – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)               
       – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa               
       – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50                                                           
      • Obiekt MS/PZDsz-36.7
       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
       – Bariery ochronne               
       – Krawężnik mostowy kamienny                             
      • Obiekt PZDdz-39.7
       – Bariery ochronne 
       – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż kotew               
      • Obiekt PZDs-42.6
       – Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,5m -montaż kotew                                                                                                                                                                                 

      Roboty branżowe:

      Elektroenergetyka:

      • Wykonanie zasilania SZR w km 36+750 S61-36.9 S61 36+800; 13/2-13/3               
      • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S61 32+000-33+000
      • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – okablowanie – S16 od słupa I/2/5 do ist. Słupa z SO704

      Telekomunikacja:

      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 35+280-35+520; 93-94, S61 36+800-36+930; 107-108, S61 25+800-25+850               
      • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 35+520, S61 38+720-38+730; 104-105
      • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 25+800-25+850, S16 obiekt MS-0.5

      Sanitarna:

      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+350; ZBR22-W22, S61 38+760-38+800; ZBR22a-W22a
      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 36+790-36+840; S21.3-ZBR21
      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 36+830; SZ21, S61 38+350; S22, S61 38+760; D22a.1                                                                                                   
      • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 30l/s S61 36+815; SEP21               
      • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s S61 38+350; OS22               
      • Osadnik zawiesiny o przepływie 30l/s S61 36+820; OS21                         
      • PP22 –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=5,50m – S61 38+350
      • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 38+760; W22a, DD1 6+200
      • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) DL8 0+460, DL11 0+109-0+150, DL11 0+598, S61 39+741-40+637                             
      • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – DL7 0+320                             
      • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – DL7 0+320                             
      • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400               
      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 25+590

      Melioracje:

      • Rów R10; R10.1- umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – DD10 0+585-0+615, S61 36+630-36+740

       Roboty Drogowe:

       • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 24+000-25+000
       • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 28+700-29+000 pas rozdziału, S61 27+200-28+600 JL 
       • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 29+605-29+690 przejazd awaryjny, S61 39+775-40+185P
       • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 obiekt WS-29.9 oraz PZDd-26.0
       • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 27+000-27+365 JL
       • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 2+000-2+200 pas rozdziału, S16 3+300-3+425 pas rozdziału
       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+000-0+300 obie jezdnie
       • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S16 obiekt MS-0.5
       • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 0+000-0+310 JL
       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD5b 0+000-0+150, DD3 0+500-1+000
       • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm
       • Zasypki pod poboczami – DL7 0+150-0+510 P, DL7 0+115-0+510 L, DL8 0+100-0+450 P, DL8 0+100-0+545 L 
       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DL11 0+340L zjazd, DD10 0+004-0+030, DD10 0+012L zjazd
       • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – S61 42+624,76-42+645,71 str. P, S61 42+457,89-42+509 str. L
       • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – S16 P1 3+083, S16 ZR6 2+417, S16 ZR3 2+631, S16 ZR4 3+218, S16 ZR5 3+067
       • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DG P1 0+154, DL8 P1 0+375 (jedna str.)
       • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DG P2 0+087, DL5 ZR1 0+228, DL3 ZR1 0+262
       • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DD6 1+855,77-1+892,5 str. P, DD6 2+490-2+573,3 str. P, DK16-1 0+174,41-0+212,08 str. L, DL9 0+094,82-0+185,25 str. L, DL9 0+094,91-0+171,95 str. P, DL10 0+123,69-0+225,13 str. L, DL10 0=109,23-0+226,76 str. P, DL7 0+451,66-0+480,48 str. P, DK16 1+608,65-1+678,19 str. L
       • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DG Golubka-Mazurowo, 0+322,43-0+330 str. P, 0+354,28-0+365 str. L 
       • Ścieki skarpowe trapezowe – DG Golubka-Mazurowo, 0+002 str. L, 0+166,33 str. P, 0+200 str. P, 0+210 str. L, 0+235 str. P, 0+244 str. L 
       • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków i siatki – S16 2+980-3+400, DL1 0+050-0+130, DL2 0+000-0+225
       • Ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – montaż słupków i siatki – S16 3+040; ZBR-16

       Roboty mostowe:

       • OBIEKT PZM-27.2
        – Bariery ochronne dwustronne               
        – Bariery ochronne z poręczą                             
       • OBIEKT PZM-28.9
        – Bariery ochronne dwustronne               
        – Bariery ochronne z poręczą                             
       • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
        – Bariery ochronne z poręczą                             
       • OBIEKT MS/PZDsz-0.5
        – Znaki wysokościowe na obiekcie               
        – Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu               
        – Bariery ochronne               
        – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą
       • OBIEKT WS-1.1
        – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
        – Schody skarpowe                                                                                                                  
       • PRZEPUST PZM-24.3
        – Bariery ochronne               
        – Bariery ochronne dwustronne                             
       • PRZEPUST PZM-25.5
        – Bariery ochronne               
        – Bariery ochronne dwustronne                             
       • PRZEPUST PZM-30.2
        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        – Fundament B35 (C30/37)
        – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                            
       • PRZEPUST PZM-32.5
        – Bariery ochronne
        – Bariery ochronne dwustronne                             
       • Obiekt WD-33.2
        – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu                                                           
       • Obiekt PZM-35.5
        – UN NL i NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
        – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)               
        – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
        – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50                                                           
       • Obiekt MS/PZDsz-36.7
        – Beton kap B35 (C30/37)
        – Gzyms P3P – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm

       Roboty branżowe:

       Elektroenergetyka:

       • Wykonanie zasilania przepompowni w km 38+380 S61, DK16-2 0+260; ZK-1 14/2
       • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S16 2+300-2+400; 9.1/4/9-9.1/4/10
       • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – DL7 0+290; ZK-3 9.2/2
       • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Ełk Wschód – DL7 0+290; ZK-3 9.3/2

       Telekomunikacja:

       • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 41+440-41+670; 138-140, S61 25+850, S61 25+750
       • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 41+410-41+440; 137-138
       • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 obiekt WS-29.9, S61 36+725-36+800; 105-106, S61 41+470; 139

       Sanitarna:

       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+420-38+480; D22.20-W22.24               
       • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 41+630; D28.1              
       • Zasuwa zwrotna dn 200 – S61 38+795; SZ22a, S61 41+720 ; SZ28               
       • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s S61 38+790; OS22a, S61 39+645; OS24, S61 41+725; OS28
       • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 30+440, S61 24+300, S61 39+715; W24; W25
       • Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – DL8 0+460; W16b.9
       • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 39+470-39+700
       • Zbiornik – ZBR-14 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – DL7 0+320                                                                                                         
       • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 0+370-0+395

       Melioracje:

       • Rów R16- wykop i umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 39+720

        Roboty Drogowe:

        • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 23+255-24+000
        • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 25+300-25+960, S61 24+300-25+960 JL+JP
        • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 30+440-32+000 JP
        • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S61 Obiekt WS/PZDdz-29.9 oraz PZDd-26. 0
        • Wykonanie wykopów – wykonanie wykopów Odcinek 1 – S16 0+000-0+100 
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+100-0+300 obie jezdnie 
        • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 0+000-0+250 JL, S16 0+000-0+400 JP
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD5a 0+000-0+600, DD3 0+000-0+500
        • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – S61 39+230-39+267,76 str. P, S61 39+831,77-39+848,80 str. P, S61 39+831,77-39+861,5 str. L
        • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DD11a 0+000-0+052,78 str. L, DD11a 0+083,77-0+130 str. L, DD11a 0+150-0+196,51 str. L, DD11a 0+398,68-0+415,54 str. L, DD11a 0+440-0+486,4 str. L, DD11a 0+522,63-0+567,64 str. L, DD11a 0+610-0+660 str. L, DD12 0+514,32-0+615,27 str. L, DD12 0+920-0+950 str. L
        • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 34+648-34+724P               
        • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 S61 34+727-34+787P
        • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W4 – pas dzielący – S61 34+772-34+832l, S61 35+122-35+258l 
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD8 0+080 zjazd str. L, DD8 1+200-1+804
        • Zasypki pod poboczami – DG 0+033-0+420 P+L
        • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 38+430-38+880 prawa, S61 38+100-38+880 lewa, S61 29+605-29+695 przejazd awaryjny
        • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – DG177035N 0+000-0+641
        • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej DK16-2 0+000-0+200 lewa
        • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – DK16-2 0+000-0+200 lewa
        • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – DK16-2 0+000-0+200 lewa
        • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – S16 3+320 – 3+425 SLiP
        • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DL07 0+185 – 0+503, DL08 0+100 – 0+545, DL10 0+000 – 0+255, DL11 0+200 – 0+558 SP, DL11 0+000 – 0+200 SPiL
        • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 33+630-34+300, str. Lewa, S61 33+800-34+300, str. prawa
        • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S16 2+400, str. prawa; DL3 0+000-0+280; DL1 0+050-0+130

        Roboty Mostowe:

        • Obiekt WD-33.2
         – UN – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm               
         – Przeciwspadek z asfaltu lanego                             
        • Obiekt PZM-35.5
         – UN NL i NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                                        
        • Obiekt MS/PZDsz-36.7
         – Gzyms P3P – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
         – NL i NP. – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
        • Obiekt WD-36.9
         – Przeciwspadek z asfaltu lanego                             
        • Obiekt WD-41.4
         – Przeciwspadek z asfaltu lanego                             
        • OBIEKT WD 28.6
         – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem 
        • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
         – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem 
        • OBIEKT MS/PZDsz-0.5:
         – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm               
         – Przeciwspadek z asfaltu lanego               
         – Wpusty mostowe żeliwne               
         – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą               
         – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
         – Dylatacja ściany               
         – Bariery ochronne z poręczą
         – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm
         – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja                                                                                        
        • PRZEPUST PZM-30.2
         – Zbrojenie stalą klasy AIIIN

        Roboty Branżowe:

        Telekomunikacja:

        • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 25+850, S61 25+950, S61 42+390-42+540; 144-145
        • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, Kanał telekomunikacyjny wzdłuż S16 – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S16 0+100-0+220
        • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – S61 33+690; 80/1-80/2
        • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych S61 33+690; 80/2

        Sanitarna :

        • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+070-0+120, S16 0+010, S16 0+000-0+080
        • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 0+070, S16 0+010
        • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 0+070-0+120, S16 0+010 
        • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+420-38+480; D22.20-W22.24 
        • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 39+470-39+700
        • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie wykopów – DL7 0+320
        • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400                  
         Sierpień 2022

         Roboty Drogowe:

         • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 33+000-36+680 P+L
         • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 34+713-34+722P,S61 34+727-34+732P,S61 34+751-34+768L
         • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 34+284-34+409P, S61 35+019-35+134P, S61 35+191-35+300P  
         • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 34+136-34+284P, S61 34+409-34+562P, S61 33+453-33+601P  
         • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S61 35+134-35+191P, S61 34+138-34+542L
         • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – S61 34+511-34+679P+L, S61 34+679-34+754L
         • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W4 – pas dzielący – S61 34+754-34+770L
         • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S61 32+000-33+000 – pas rozdziału, S61 23+255-25+960 JL+JP 
         • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 30+000-30+440 JP, S61 30+650-30+800 JL – Rozbiórka i wykonanie ponowne nawierzchni
         • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 24+000-25+500 SP
         • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych- ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 29+570-29+810 JL, S61 24+850-25+550 JP
         • Wykonanie wykopów – wykonanie wykopów Odcinek 1 – S16 0+000-0+200 JL
         • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+400-0+520 pas rozdziału
         • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 20cm – DD1 4+060-5+260 
         • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m – S16 Obiekt MS-0.5
         • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30 cm – S61 37+690-38+100 lewa
         • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – DG177035N 0+293-0+500
         • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S16 3+320-3+425 JP+JL
         • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7 – DL11 0+000-0+200 JL, DL11 0+040 – 0+060 JP
         • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DL07 0+220-0+503, DL08 0+102-0+380, DL11 0+000-0+200 JP+JL
         • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16.2 0+000-0+200 SP 
         • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16.2 0+000-0+200 SP
         • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S16 2+400; DL6 0+000-0+269; DL4 0+030-0+120 
         • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – S61 ZR12 33+061, S61 ZR13 33+157, S61 ZR14 33+535, S61 ZR15 33+697, S61 ZR16 33+732, S61 ZR17 34+243, S61 PD14 41+797, S61 ZR32 42+600, S61 ZR33 42+600   
         • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m – S61 36+852,68-36+909,56 str. L 
         • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DD6 PD04 1+530, DD6 RK02 1+596, DD6 RK03 1+686, DD6 PD05 1+815, DD6 RK04 2+332, DD6 PD06 2+370, DD8 PD01 0+030, DL11 ZR1 0+303, DD17 PD02 1+060, DK16-1 RK02 0+220, DK16-1 RK03 0+686 
         • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DD12 0+261-0+271,35 str. L, DD13 0+140-0+152,53 str. P, DD13 0+219,71-0+237,2 str. P, DD13 0+354,41-0+378,79 str. P, 0+642,16-0+692,06 str. P, DD13 1+079,98-1+171,41 str. P, DD13 1+400-1+430 str. P, DD13 0+074,56-0+100 str. L, DD14 0+167,77-0+203,62 str. L, DD14 1+218,07-1+271,32 str. L, DD16 0+459,98-0+580 str. L, DD16 0+610-0+670 str. L, DD16 0+697,10-0+720 str. L, DD16 0+930-0+980 str. L
         • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m – DG Golubka-Mazurowo, 0+330-0+427,56 str. P, 0+365-0+427,75 str. L
         • Ścieki skarpowe trapezowe – DG Golubka-Mazurowo, 0+375 str. P, 0+405 str. L, 0+425 str. P

         Roboty mostowe:

         • Obiekt PZGD-34.5
          – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.
         • Obiekt PZM-35.5
          – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa – deskowanie               
          – UN – NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                             
         • Obiekt MS/PZDsz-36.7
          – Kapa A i B + gzymsy skrzydeł NL – Beton kap B35 (C30/37)               
          – Wykonanie umocnień brzegów rzeki narzutem kamiennym                                                                                        
         • Obiekt WD-41.4
          – Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu                                                           
         • OBIEKT WS-26,3
          – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja                                                                                        
         • OBIEKT WD 28,6
          -Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem 
         • OBIEKT PZM-28,9
          – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm 
         • OBIEKT WS/PZDdz-29,9-
          – Dylatacja ściany               
          – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja               
          – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem 
         • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
          – Montaż ekranów przeciwolśnieniowych               
          – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm               
          – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
          – Ekrany akustyczne (wykonanie głowic pali na dojazdach do obiektu MS/PZDsz-0.5)                                            
         • PRZEPUST PZM-24.3
          – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm 
         • PRZEPUST PZM-25.5
          – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm

         Roboty branżowe:

         Telekomunikacja:

         • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 25+680
         • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał telekomunikacyjny wzdłuż S16 – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S16 obiekt MS-0.5
         • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 25+680

         Sanitarna:

         • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+420-38+480; D22.21-W22.24
         • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – S61 38+480; D22.20
         • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – DG 0+150; W16, S16, DL8 0+440-0+580 
         • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16, DL8 0+440-0+580, S61 39+400, DG Golubka-Mazurowo 0+366
         • Zbiornik – ZBR-14 – wykonanie wykopów – DL7 0+320
         • Zbiornik – ZBR-19 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 35+825
         • Zbiornik – ZBR-19 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 35+825 
         • Zbiornik – ZBR-19 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 35+825
         • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów – S61 38+400 
         • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+000-0+080, S16 0+000-0+190 
         • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+000-0+190 
         • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 0+000-0+080, S16 0+000-0+190
         • Regulacja wpustów + montaż kraty – S61 24+680-26+000

         Melioracje:

         • Rów R17 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 41+800   

          Roboty drogowe:

          • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7: DK 16.2 SP 0+000 – 0+200;
          • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DD-16 lewa km: 0+760-0+840, 1+010-1+11, 1+288,98-1+340,22, 1+380-1+400, DD17 prawa: 0+320-0+373,22; 0+732,40-0+785,83; 0+930-1+060; 1+096-1+130; DG Golubka-Mazurowo prawa km ; 0+340,00-0+427,56; DG Golubka-Mazurowo prawa km; 0+365,00-0+427,75;
          • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DK16-1 km 0+275-0+305;
          • Warstwa gr. 20cm (C50/30): DK16-1 km 0+275-0+305;
          • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DK16-1 km 0+275-0+305;
          • Zasypki pod poboczami: S61 34+425-34+620L, S61 35+140-35+250L, S61 34+503-34+732P;
          • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 35+330-35+450L;
          • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: S61 33+014-33+170L, S61 33+391-33+995L, S61 33+644-34+136P;
          • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący: S61 33+130-33+260 pas rozdziału, S61 33+643-33+735 pas rozdziału;
          • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5: S61 34+231-34+511 pas rozdziału, S61 34+679-34+683 pas rozdziału, S61 34+775-35+299 pas rozdziału;
          • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm: DD8 0+000-0+296, DK16-2 0+000-0+200 prawa;
          • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DG 0+490L zjazd do zbiornika;
          • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: 28+485-28+635 JP, Klin przy pasie wyłączenia JL 32+985 – 33+005;
          • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S61 29+950-30+300 j. lewa, S61 km 24+650 – 24+850 jezdnia prawa, S61 km 25+150-25+550 jezdnia lewa;
          • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami: S61 km 23+755-24+300, S61 km 24+300-24+800;
          • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: ekrany wys. 2,5 m (wykonanie pali na dojazdach do obiektu PZDd-26.0);
          • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: ekrany wys. 2,5 m (wykonanie trzonów pali na dojazdach do obiektu MS/PZDsz-0.5);
          • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD1 km 0+300-0+500

          Roboty mostowe:

          OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

          • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm,
          • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych,
          • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

          OBIEKT 26.3:

          • Znaki wysokościowe na obiekcie,
          • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu,
          • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie,
          • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie.

          OBIEKT 27.2:

          • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

          OBIEKT PZM-28.9

          • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm.

          OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

          • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym,
          • Dylatacja ściany.

          OBIEKT PZM-35.5:

          • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy,
          • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa – deskowanie,
          • Izolacja cienka wykonywana na zimno.

          OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

          • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
          • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm,
          • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowej.                                                                                                                

          Roboty Branżowe:

          Telekomunikacja:

          • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny – Ktu: na odcinku od SKR nr 15 do SKR nr 16 ( km 25+680), na odcinku od SKR-2 71/32 do 71/31 – obiekt MS0.5.

          Sanitarne:

          • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+120-0+190;
          • Wyloty, montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+120-0+190;
          • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+400-38+410; W22.1-D22.2, S61 38+480; D22.21-D22.20;
          • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: S61 39+300-39+360;
          • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): S16 2+400-3+400;
          • Zbiornik – ZBR-19 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm: S61 35+825;
          • Zbiornik – ZBR-19 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm: S61 35+825;
          • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów: S61 38+400;
          • Zbiornik – ZBR-25 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem: S61 39+830;
          • Zbiornik – ZBR-25 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm: S61 39+830.

          Elektroenergetyczna:

          • Węzeł Ełk Kolonia – SOI, okablowanie: od słupa oświetleniowego nr I/1/5 do słupa oświetleniowego nr 5/3.

           Roboty drogowe:

           • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami: S61 34+620-34+775 L, S61 35+140-35+250, S61 32+000-32+400 pas rozdziału, S61 23+255-23+755;
           • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DG 0+480-0+558;
           • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm: S61 33+635-34+503 P; S61 33+435-33+635 P, S61 33+000-33+435 P, S61 33+000-33+390 L, S61 33+390-34+425 L , S61 34+732-35+460 P;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: S61 33+001-33+433 P, S61 33+170-33+378 L;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe dwustronne H2W5: S61 33+000-33+130, S61 33+260-33+496, S61 33+603-33+643, S61 33+735-34+231;
           • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: S61 26+050-26+320 SP, S61 26+050-26+320 SL;
           • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7: S61 29+810-29+860 JL;
           • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: S61 28+600-29+810 JP;
           • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: S61 obiekt PZDd-26.0;
           • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S61 24+350-24+650 JP, S61 24+940-25+150 JL, S61 25+785-25+995 JP, S61 25+820-25+995 JL, S61 km 34+502-34+557 prawa jezdnia, S61 km 35+260-35+315 prawa jezdnia, S61 km 34+460-34+515 lewa jezdnia;
           • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic, Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm): S16 0+140-0+200;
           • Wykonanie wykopów, wykonanie wykopów Odcinek 1: S16 0+000-0+300 JP;
           • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami: S16 0+600-1+000 pas rozdziału;
           • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: S16 obiekt MS/PZDsz-0.5;
           • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD1 0+500-1+100;
           • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7: DL09 0+076 – 0+120, DL10 0+220 – 0+255;
           • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 5-7: DL07 0+225 – 0+310, DL08 0+310 – 0+370, DL11 0+000 – 0+200 SP;
           • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7: S16 3+320 – 3+425 SP, S16 3+315-3+425 SL;
           • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7: DL09 0+077 – 0+272, DL11 0+240 – 0+558 SL;
           • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa: DK 16-1 km 0+280-0+300;
           • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DD-16 prawa km: 0+034,69-0+052,25, DD-16 lewa: 0+222,73-0+264,77, 0+459,98-0+580, 0+610-0+670, 0+697,10-0+720, 0+930-0+980;
           • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30 cm: S61 37+691-38+000 prawa;
           • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm: DK16-2 0+000-0+200 prawa;
           • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm: DK16-2 0+000-0+200 prawa;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4: DG177035N 0+000-0+641;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DG177035N 0+000-0+641;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: DG177035N 0+000-0+641;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4: DG G-M 0+000-0+566;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DG G-M 0+000-0+566;
           • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: DG G-M 0+000-0+566;
           • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 38+380-38+600;
           • Przykanalik śr. 200mm: S61 38+670;
           • Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S61 38+670; SD81.

           Roboty mostowe:

           OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

           • Ekrany akustyczne (wykonanie trzonów pali na dojazdach do obiektu MS/PZDsz-0.5),
           • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm,
           • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych,
           • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

           OBIEKT PZM-24.3:

           • Izolacja cienka wykonywana na zimno,
           • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm,
           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

           OBIEKT PZD-25.5:

           • Fundament B35 (C30/37),
           • Izolacja cienka wykonywana na zimno,
           • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm,
           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

           OBIEKT 26.3:

           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących,
           • Osłona h=2,1m.

           OBIEKT 27.2:

           • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

           OBIEKT WS/PZDdz-29.9

           • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym.

           OBIEKT PZM-30.2:

           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

           OBIEKT WD-32.5:

           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

           OBIEKT PZGD-34.5:

           • Ekrany przeciwolśnieniowe – pale.

           OBIEKT PZM-35.5:

           • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
           • Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów).

           OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

           • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S),
           • Beton kap B35 (C30/37),
           • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm.

           OBIEKT WD-38.5:

           • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.                                                                                                          

           Roboty Branżowe:

           Telekomunikacja:

           • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny – Ktu: S61 25+680;
           • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał telekomunikacyjny wzdłuż S16 – Ktp obiekty mostowe, wiadukty: S16 obiekt MS-0.5;
           • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście): S61 35+940-35+990; 97-98, S61 36+940-36+980; 108-109;
           • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61: S61 36+690; 103-103/1.

           Sanitarne:

           • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+120-0+190, DL11 0+040-0+150; przykanaliki KD14; KD16b;
           • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+120-0+190, DL11 0+040-0+150; Wp14.7; Wp14.8; Wp16b.6; Wp16b.7;
           • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+400-38+410; W22.1-D22.2, S61 38+480; D22.22-D22.20;
           • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m: S61 38+400-38+410; D22.1;
           • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem: S61 38+480; D22.22; D22.21;
           • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: S61 37+900-38+200, S61 38+600-38+760, S61 39+300-39+360;
           • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): S61 39+300-39+360;
           • Zbiornik – ZBR-19 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m: S61 35+825;
           • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów: S61 38+400;
           • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm: S61 39+000;
           • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm: S61 39+000;
           • Zbiornik – ZBR-24 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem: S61 39+000;
           • Zbiornik – ZBR-24 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm: S61 39+000;
           • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm: S61 39+830.

           Elektroenergetyczna:

           • Węzeł Ełk Kolonia – SOI, okablowanie: S16 od słupa oświetleniowego I/1/4 do I/1/5;
           • Wykonanie zasilania SZR w km 36+750 S61-36.9: S61 36+700;
           • Montaż słupów oświetleniowych (bez wysięgnika i oprawy): S61 32+200;
           • Wykonanie umocnień brzegów rzeki narzutem kamiennym: Obiekt MS/PZDsz-36.7.

            Roboty drogowe:

            • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: DL 7 0+260-0+290, DL 8 0+320-0+350, DL 11 0+040-0+060P;
            • Wykonanie nasypów, Zasypki pod poboczami: S61 33+300-33+505 PR, S61 33+595-33+900 PR, S61 34+320-34+563 PR, S61 34+627-34+685 PR, S61 34+620-34+775 L;
            • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm: S61 35+000-35+460 P, S61 33+000-34+503 P, S61 33+000-34+425 L, S61 34+775-35+140 L;
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DL 11 0+000-0+200 PL, DL 7 0+220-0+300, DL 8 0+320-0+350;
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S 16 3+360-3+425 P;
            • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: S61 23+600-25+200;
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S61 29+810-29+860, S61 29+950-30+000 JL;
            • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7: S61 26+040-26+310 JL +JP;
            • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7: S61 26+040-26+310 JL;
            • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: S61 27+100-28+440 JP, S61 32+720-33+000 – pas włączenia DL-7;
            • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: S61 obiekt – WS/PZDdz-29.9;
            • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S61 24+000-24+350, S61 29+800-29+860, S61 29+950-30+050 JL;
            • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic, Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm): S16 0+000-0+200;
            • Ekrany przeciwolśnieniowe – ekrany wys. 2,5 m: S16 – obiekt MS/PZDsz-0.5;
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 20cm: Ul. Kolonia 0+000-0+070;
            • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: Ul. Kolonia 0+000-0+070;
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa grubości 30 cm: S61 38+880-39+652 lewa, S61 36+831-37+575 prawa;
            • Przepusty stalowe fi=1.00m: DD8 PD03 1+418;
            • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DD16 0+034,69-0+052,25 str. P, DD16 0+222,73-0+264,77 str. L, DD15 1+700-1+730 str. L, DD15 1+510,2-1+565,81 str. P, DD15 1+660-1+735,09 str. P, DD15 1+190-1+208,73 str. P, DD17 0+221,56-0+271,95 str. P;
            • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m: DD15 1+730-1+768,65 str. L, DD15 1+150,01-1+190 str. P;
            • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DG177035N, 0+137,88-0+159,99 str. P, 0+494,5-0+532,24 str. L;
            • Ścieki podchodnikowe: DG Golubka-Mazurowo, 0+156, 0+200, 0+235, 0+375, 0+425.

            Roboty mostowe:

            OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

            • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
            • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

            OBIEKT PZM-24.3:

            • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
            • Fundament B35 (C30/37).

            OBIEKT PZD-25.5:

            • Zbrojenie stalą klasy AIIIN.

            OBIEKT PZD-26.0:

            • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

            OBIEKT 26.3:

            • Znaki wysokościowe na obiekcie;
            • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej.

            OBIEKT 27.2:

            • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

            OBIEKT WS/PZDdz-29.9

            • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

            OBIEKT WD-32.5:

            • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

            OBIEKT PZGD-34.5:

            • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm;
            • Ekrany przeciwolśnieniowe – pale.

            OBIEKT PZM-35.5:

            • Wykonanie próbnego obciążenia pali – statyczne/dynamiczna
            • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

            OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

            • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
            • Beton kap B35 (C30/37);
            • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
            • Ekrany przeciwolśnieniowe – głowice pali.

            OBIEKT MSPZDsz-37.6:

            • Ekrany przeciwolśnieniowe – głowice pali.

            OBIEKT PZDdz-39.7:

            • Bariery ochronne;
            • Schody skarpowe;
            • Ekrany przeciwolśnieniowe – głowice pali.                                                                                                      

            Roboty Branżowe:

            Telekomunikacja:

            • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny – Ktu: S61 25+680;
            • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S61 25+680.

            Sanitarne:

            • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+290-0+340;
            • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+145-0+170;
            • Separatory, Separator substancji ropopochodnych 30/300: S16 0+365;
            • Wyloty, montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+290-0+340;
            • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+480; D22.22-D22.21;
            • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem: S61 38+480; D22.22;
            • Zbiornik – ZBR-22 – wykonanie wykopów: S61 38+400;
            • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm: S61 39+000;
            • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm: S61 39+000;
            • Rów R12 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: S61 37+630-37+750;
            • Rów R13 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: S61 38+160;
            • Rów R14 i R14.1 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: S61 38+760.

            Elektroenergetyczna:

            • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 , okablowanie: Od słupa I/1/3 do I/1/5, Od słupa I/2/3 do I/2/4;
            • Węzeł Ełk Kolonia – SOI, okablowanie: Od słupa 1.1/1 do 1.2/1;
            • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH, Zasilanie SZR i przepompowni w km 23+250 S61: S61 23+250;
            • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH, Zasilanie przepompowni w km 1+150 S16: S16 1+150;
            • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie: DL11 0+000-0+100; II/3/3-II/3/6; II/1/4-II/1/6, DL7 0+240-0+315; II/5/6-II/5/8, DL8 0+330-0+400; II/6/6-II/6/8.
             Lipiec 2022

             Roboty drogowe:

             • Zasypki pod poboczami: S61 33+000-34+425L, S61 33+000-34+503P;
             • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm: S61 34+732-35+000P;
             • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: DL11 0+020-0+040L;
             • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DD1 1+920-2+350 SP, DD1 3+300-3+750 SL, DD1 3+840-4+140 SL;
             • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm: DD1 3+840-5+600 SL;
             • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: 26+445 – 27+520 JL, 26+445 – 27+100 JP;
             • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S61 23+255-23+900, S61 32+245-32+550;
             • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm: S61 38+380-38+500;
             • Zasypki pod poboczami: DG177035N 0+000-0+641;
             • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm: DG177035N 0+000-0+150;
             • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: S61 ZR28 38+162, S61 PD5 38+023, S61 ZR26 37+642, S61 ZR24 37+625;
             • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m: S61 36+851,4-36+908,52 str. P;
             • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DD11a PD03 0+610, DD11a PD01 0+150, DD11 PD02 0+230, DD11 PD01 0+141;;
             • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DD17 0+040-0+070 str. P, DD11 0+050-0+100 str. P, DD11 0+078,40-0+100 str. L, DD11 0+140,18-0+180,35 str. L, DD10a 0+106,26-0+131,01 str. P;
             • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m: DD10a 0+131,01-0+190 str. P, DD10a 0+137,17-0+190 str. L;
             • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30: DG177035N 0+000-0+245, DG177035N 0+295-0+410;
             • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DG177035N 0+000-0+245, DG177035N 0+295-0+410;
             • Umocnienie rowów płytą ażurową typ 3 (4% – 10%), szer. 1,6 m: DG177035N 0+304,59-0+343,32 str. P, DG177035N 0+304,56-0+343,32 str. L;
             • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa: DG177035N 0+040-0+058 (zjazdy na DD11), DG177035N 0+303-0+490;
             • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: DG177035N 0+200-0+235, DG177035N 0+303-0+602;
             • Ścieki podchodnikowe: DG177035N, 0+000, 0+060, 0+100, 0+140, 0+190, 0+230;
             • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30: DG Golubka-Mazurowo, 0+000-0+055, 0+155-0+195, 0+255-0+270, 0+355-0+377, 0+404-0+440, 0+500-0+567;
             • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DG Golubka-Mazurowo, 0+000-0+100, 0+155-0+270, 0+355-0+377, 0+404-0+440, 0+500-0+567;
             • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DG Golubka-Mazurowo, 0+000-0+058, 0+188-0+195, 0+255-0+270, 0+355-0+377, 0+404-0+440, 0+520-0+567;
             • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: DG Golubka-Mazurowo, 0+353-0+405.

             Roboty mostowe:

             OBIEKT MS/PZDsz-0.5

             • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
             • Beton kap B35 (C30/37);
             • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
             • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm.

             OBIEKT PZM-24.3

             • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
             • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

             OBIEKT PZD-25.5:

             • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
             • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

             OBIEKT WS/PZDdz-29.9

             • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

             OBIEKT WD-32.5:

             • Izolacja cienka wykonywana na zimno;
             • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm.

             OBIEKT PZGD-34.5:

             • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm;
             • Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem.

             OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

             • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
             • Krawężnik mostowy kamienny.

             OBIEKT WD-36.9:

             • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

             OBIEKT PZDdz-39.7:

             • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
             • Beton kap B35 (C30/37;
             • Schody skarpowe;
             • Ekrany przeciwolśnieniowe – pale.

             OBIEKT WD-41.4:

             • Bariery ochronne;
             • Bariery ochronne z poręczą;
             • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

             OBIEKT PZDs-42.6:

             • Ekrany przeciwolśnieniowe – pale                                                  

             Roboty Branżowe:

             Telekomunikacja:

             • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S61 30+000
             • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S61 30+000.

             Sanitarne:

             • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+150-0+190;
             • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+365;
             • Studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m: S16 0+150-0+190;
             • Studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem: S61 25+490;
             • Separatory, Separator substancji ropopochodnych 30/300: S16 0+365;
             • Osadniki, Osadnik zawiesiny 30/300: S16 0+365;
             • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: S61 25+100, S61 25+600, S61 36+910, S61 38+000-38+400, DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370;
             • Wyloty, montaż wpustu deszczowego Dn500: S61 26+300;
             • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+400; D22.3-D22.1;
             • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s: DD8 1+520; OS20;
             • PP20 –  śr. 1500 –   Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,71m: DD8 1+510;
             • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370;
             • Zbiornik – ZBR-17: wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm, wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem;
             • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m, wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm, wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm;
             • Rów R12 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: S61 37+630-37+750.

             Elektroenergetyczna:

             • Węzeł Ełk Wschód – SOI – okablowanie: S16 0+180.

              Roboty drogowe:

              • Zasypki pod poboczami – S61 34+732-35+560 P , S61 34+775-35+140 L;
              • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – S61 33+250-33+450;
               DK16-2 0+200-0+300;
              • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD1 2+350-3+000 SP
               S61 25+710-25+780 SL; S61 25+500-25+800 SP ; S61 25+980-26+00 SP;
              • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 23+600-25+700 ; S16 0+700-2+300;
              • Sączki podłużne drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 32+180 -33+000;
              • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 32+050 ,S61 32+180 , S61 32+370;
              • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 26+040-26+300;
              • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm – S61 27+600-28+100 JL;
              • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20″ – S61 23+255-23+605 JL+JP
               S61 32+200-32+600 SP, S61 34+425-34+750NL , S61 34+500-34+713NP;
              • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+350-0+400;
              • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 0+650-1+000;
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DG 177037N 0+400-0+586;
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DD8 0+297 – 0+325 ,DD8 Zjazd awaryjny 0+300 -0+315;
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DD8 0+296 – 1+200, DD15 0+900 – 1+780;
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DG177035 0+000 – 0+641;
              • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DG 0+022- 0+470;
              • Wykop – S61 38+380-38+530;
              • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – DG177035N 0+600-0+641;
              • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm – DG177035N 0+600-0+641;
              • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DG177035N 0+490-0+641;
              • Ścieki podchodnikowe – DG177035N 0+345, DG177035N 0+387, DG177035N 0+430 , DG177035N 0+472 , DG177035N 0+522;
              • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm – DG Golubka-Mazurowo 0+055-0+155;
              • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DG Golubka-Mazurowo 0+100-0+155.

              Roboty mostowe:

              OBIEKT MS/PZDsz-0.5

              • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
              • Beton kap B35 (C30/37);
              • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
              • Bariery ochronne z poręczą;
              • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm;
              • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

              OBIEKT MS/PZDsz-37.6

              • Bariery ochronne.

              OBIEKT MS/PZDsz-36.7

              • UN – nitka prawa – Krawężnik mostowy kamienny.

              OBIEKT PZD-26.0:

              • Bariery ochronne z poręczą .

              OBIEKT PZDdz-39.7

              • Od P2 – Krawężnik mostowy kamienny;
              • P1 – Schody skarpowe.

              OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

              • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

              OBIEKT WD-36.9:

              • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm.

              OBIEKT PZGD-34.5:

              • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie; cementowo-piaskowej gr. 5cm.

              OBIEKT PZM-35.5:

              • P1 i P2 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych;
              • P1 i P2 – Palce CFA.

              OBIEKT WS-2.9:

              • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu.

              OBIEKT WS-26.3:

              • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie;
              • Bariery ochronne z poręczą.

              PRZEPUST PZM-32.5:

              • Fundament B35 (C30/37).                                                                                                                      

              Roboty Branżowe:

              Telekomunikacja:

              • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny głóony – Ktu – S61 23+450 , 26+300 , 29+900.

              Sanitarne:

              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur DN 200 PP SN8 strukturalne gł. Ok. 2,0m – S61 35+390-35+420; D18.14-Wp18.26; D18.15-Wp28.28, S16 0+315
               S16 0+215-0+240;
              • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+200-38+400; D22.3-D22.1;
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – S61 38+355; D22.2;
              • Wyloty – montaż wpustu deszczowego DN500 – S61 35+390-35+420; Wp18.26; Wp28.28, S16 0+630-0+655, S16 0+215-0+240;
              • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 34+450;
              • Zbiornik – ZBR-17 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 34+450;
              • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 38+800;
              • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 38+800;
              • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 38+800;
              • Zbiornik – ZBR-24 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 39+000;
              • Budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 0+365;
              • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 0+365.

              Melioracyjne:

              • Rów R10; R10.1 – S61 36+630-36+740 ,DD10 0+585-0+615
              • Rów R12 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 37+630-37+750;
              • Rów R17 – S61 41+745-41+797.

               Roboty drogowe:

               • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm: S61 33+000-33+150 (istniejąca DK16);
               • Nawierzchnia z betonu cementowego: S61 33+505-33+595 (przejazd awaryjny), S61 34+685-34+775 (przejazd awaryjny), S61 33+390-33+685 (pas wyłączenia);
               • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów: DD10 0+030-0+210, DL11 0+340L (zjazd);
               • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DG 0+110-0+480;
               • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S61 33+000-33+250, DK16-2 0+500-0+650;
               • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 32+300-33+000, S16 33+000-33+200;
               • Sączki podłużne – Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S61 32+050, S61 32+180, S61 32+370, S61 33+110; SD52;
               • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S61 26+040-26+300 JP;
               • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic – Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S16 0+000-0+200;
               • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami: S16 1+400-1+600;
               • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7: S16 0+640-1+000 SL;
               • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD1 1+000-1+500;
               • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2: DK16 Zjazd 0+820 – 0+835, DK16 Zjazd 1+030 – 1+045;
               • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2: DD15 0+900 – 1+780;
               • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2: DG177035 0+000 – 0+641;
               • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2: DG G-M 0+000 – 0+567;
               • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: S61 ZR29 40+205, S61 PD8 40+699, S61 PD7 40+700;
               • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S61 35+260-35+275 NL, S61 35+140-35+310 NP.;
               • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DD13 PD02 0+525, DD13 PD03 0+642, DD17 PD01 0+272;
               • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm: DD13 RK01 1+247, DD13 PD05 1+440, DD15 RK01 0+068, DD15 RK02 0+203, DD15 PD01 0+610, DD15 PD02 0+960, DD15 PD03 1+260, DD15 PD04 1+610, DD17 RK01 0+158, DD17 RK02 0+718;
               • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm: DG177035N 0+440-0+600;
               • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm: DG177035N 0+440-0+600.

               Roboty mostowe:

               OBIEKT MS/PZDsz-0.5

               • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
               • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
               • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej;
               • Bariery ochronne;
               • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

               OBIEKT PZD-26.0:

               • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

               OBIEKT WS-26.3:

               • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie.

               OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

               • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

               OBIEKT WD-32.5:

               • Zbrojenie stalą klasy AIIIN.

               OBIEKT PZGD-34.5:

               • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
               • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów).

               OBIEKT PZM-35.5:

               • Pale CFA.

               OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

               • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
               • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37;
               • Odwodnienie izolacji pomostu Drenaż prefabrykowany;
               • Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą;
               • Krawężnik mostowy kamienny.

               OBIEKT PZDdz-39.7:

               • Krawężnik mostowy kamienny.                                                                                                          

               Roboty Branżowe:

               Telekomunikacja:

               • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S16 1+550, S16 0+850;
               • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S16 1+550, S16 0+850.

               Sanitarne:

               • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.3-D22.2;
               • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: DK16 0+840, S16 3+000-3+100;
               • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): S16 3+000-3+100;
               • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm, wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm, wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem, wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem: S61 34+450;
               • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m: S61 38+800;
               • Zbiornik – ZBR-24 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem, wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m: S61 39+000;
               • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+215-0+280, S16 0+240-0+255;
               • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+245-0+280;
               • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m: S16 0+245-0+280;
               • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+215-0+280, S16 0+240-0+255.

               Elektroenergetyczna:

               • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie: DL11 0+220-0+260; II/2/1-II/2/2; II/4/1-II/4/2.

                Nadzór przyrodniczy S61 i S16

                Roboty drogowe:

                • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 w km 28+710-28+940 SP, DD3 w km 2+020-2+180 SL , DD3 w km 2+180-2+260 SP;
                • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 w km 23+255-23+500 JL i SL , S61 w km 35+140-35+2560 NL;
                • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – S16 w km 0+000-0+200; 
                • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S61 w km 0+270-0+540 , S61 w km 0+650-1+000 JL;
                • ODWODNIENIE – Umocnienie wylotów i wlotów – DD4a, DD4b
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD7 w km 1+300-1+500;
                • Wymiana gruntu – S61 w km 35+460-35+585 L;
                • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 w km 35+330-35+450 L;
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 w km 34+770 str. L (zjazd awaryjny);
                • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 w km 33+685-33+950 P (pas wyłączenia), S61 w km 33+140-33+440 P (pas wyłączenia), S61 w km 33+505-33+595 (przejazd awaryjny), S61 w km 34+685-34+775 (przejazd awaryjny);
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DK16 0+826 str. L (zjazd), DD8 w km 0+827 str. L (zjazd);
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DG w km 0+085 str. L (zjazd);
                • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – DD8 w km 0+325-1+202 , DD15 w km 0+900-1+780;
                • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DG G-M w km 0+000-0+567;
                • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2 – DG w km 0+022-0+100;
                • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – DG177035N w km 0+000-0+641;
                • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – S61 w km 40+205 ZR30, S61 w km 40+277 ZR31;
                • Przepusty stalowe fi=0,60m – DD13 PD02 w km 0+525;
                • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DD16 PD01 w km 0+417, DD12 PD02 w km 0+699.
                • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – DD17 PD02 w km 1+060;
                • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – DD17 RK01 w km 0+157, DD17 RK02 w km 0+718;
                • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DD16 PD03 w km 0+891, DD16 RK01 w km 1+171, DD16 PD02 w km 0+670, DD14 PD01 w km 0+708, DD14 PD02 w km 1+038, DD14 PD03 w km 1+418, DD14 RK01 w km 0+288, DD12 RK02 w km 0+740, DD12 RK01 w km 0+293;
                • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DG177035N w km 0+602-0+641;
                • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm – DG177-35N w km 0+410-0+440;
                • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – DG177035N w km 0+410-0+440;
                • Ścieki skarpowe typu trapezowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 – DG177035N w km 0+303 st. P , 0+478 str.P;
                • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DG177035N w km 0+410-0+638 (bez zjazdów);
                • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DG Gol-Maz PD01, PD02 w km 0+192;
                • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm – DG Golubka – Mazurowo w km 0+377-0+404, 0+440-0+500,0+195-0+255;
                • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DG Golubka – Mazurowo w km 0+377-0+404, 0+440-0+500;
                • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DG Golubka – Mazurowo w km 0+377-0+404 , 0+440-0+520, 0+195-0+255, 0+058-0+188.

                Roboty mostowe:

                OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

                • Beton kap B35 (C30/37) ;
                • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa;
                • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
                • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie;
                • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

                OBIEKT WS-26.3:

                • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm;
                • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja;
                • Bariery ochronne z poręczą.

                Obiekt PZGD-34.5

                • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
                • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów).

                OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

                • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37);
                • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
                • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa;
                • Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) z wkładką. Tłumiącą.

                OBIEKT PZDs-42.6:

                • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

                OBIEKT WD-41.4:

                • Kapa A i B – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 5mm;
                • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

                Obiekt PZM-36.4:

                • Schody skarpowe.

                Obiekt PZM-38.1

                • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

                PRZEPUST PZM-24.3:

                • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                • Schody skarpowe.

                PRZEPUST PZM-32.5

                • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

                Roboty Branżowe:

                Telekomunikacja:

                • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny główny – Ktp obiekty mostowe, wiadukty – S61 obiekt WS-26.3;
                • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 w km 0+950 , 1+650;
                • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S16 w km 0+950, 1+650.

                Sanitarne:

                • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG w km 0+150; SR16-W16;
                • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 w km 38+200-38+300; D22.4-D22.2;
                • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1500 do gł. 2,0m – S61 w km 38+200-38+300; D22.3;
                • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DK16 w km 0+450; D16.15, S61 w km 38+140; D22.8;
                • Wyloty -montaż wylotu Dn 200 – S16 w km 3+000-3+100, DG 177035N w km 0+230-0+310;
                • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S15 w km 3+000-3+100, DG 177035N w km 0+230-0+310;
                • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 w km 34+450;
                • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 w km 34+450;
                • Zbiornik – ZBR-17 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 w km 34+450;
                • Zbiornik – ZBR-17 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 w km 34+450;
                • Zbiornik – ZBR-20 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 w km 35+930;
                • Zbiornik – ZBR-22a – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 w km 38+800.

                Melioracje:

                • Rów R12 – S61 w km 37+640-37+750;
                • Rów R13 – S61 w km 38+150;
                • Rów R13.1 – DD13 w km 0+195-0+220;
                • Rów R15 – S61 w km 39+230 – 39+340.

                Elektroenergetyczna:

                • Węzeł Ełk Wschód – SOII – okablowanie – S61 w km 33+170; SOII-II/4/1; SOII-II/2/1;
                • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – oprawy oświetleniowe – DK16 w km 0+670-0+720; IV/9/1-IV/9/3, DK16 w km 0+760-0+840;IV/8/1-IV/8/3.

                 Czerwiec 2022

                 Roboty drogowe:

                 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm –  DD15 w km 0+900-1+780, DK 16 zjazd w km 1+040 P, DD8 w km 0+296-0+700 , 1+050-1+200;
                 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 – warstwa gr.20 cm – DG G-M 0+000-0+566;
                 • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – S61 km 35+330-35+600;
                 • Górna warstwa nasypu – S61 km 36+550-36+731 jezdnia lewa i prawa;
                 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 km 36+550-36+737 jezdnia lewa i prawa;
                 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 – warstwa gr.30 cm – S61 km 34+725 str. P (zjazd awaryjny);
                 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 – warstwa gr.20 cm – DG w km 0+022-0+110;
                 • Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 km 26+040-26+300;
                 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 km 1+100-2+190 jezdnia lewa;
                 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S16 km 1+215-2+400;
                 • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia w km 0+030-1+160;
                 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – ul. Kolonia w km 0+030-0+200;
                 • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 w km 36+850-37+000;
                 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 w km 36+984 ; SD73;
                 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DK 16-2 PD01 w km 0+226 ; DK 16-2 PD04 w km 0+429 ; DK 16-2 PD07 w km 0+856; DK 16-2 PD08 w km 0+854;
                 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK 16-2 RK03 w km 0+967;
                 • Ścieki skarpowe trapezowe – DK 16-2 w km 0+241 jezdnia prawa, 0+274 jezdnia prawa, 0+615 jezdnia prawa, 0+721 jezdnia lewa, 0+740 jezdnia prawa, 0+753 jezdnia lewa;
                 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 warstwa gr. 20cm – DG177035N w km 0+000-0+410;
                 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – DG177035N w km 0+000-0+410;
                 • Ścieki skarpowe typu trapezowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 – DG177035N w km 0+125 jezdnia prawa, 0+439 jezdnia lewa, 0+472 jezdnia lewa;
                 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DG177035N w km 0+000-0+410;
                 • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DG Golubka – Mazurowo w km 0+000-0+267, 0+355-0+567;
                 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DG Golubka – Mazurowo w km 0+210-0+285.

                 Roboty mostowe:

                 OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

                 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                 • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6,, i otoczony żywicą;
                 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

                 OBIEKT PZD-26.0:

                 • Bariery ochronne.

                 OBIEKT WS-26.3:

                 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
                 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 5mm.

                 OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                 • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą;
                 • Bariery ochronne.

                 OBIEKT WS 2.9:

                 • Bariery ochronne z poręczą;
                 • Bariery ochronne.

                 OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

                 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej.

                 OBIEKT WD-36.9:

                 • Bariery ochronne;
                 • Bariery ochronne z poręczą;
                 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

                 OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

                 • NL i NP – nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4cm;
                 • NL i NP – rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej;
                 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej.

                 OBIEKT PZDdz-39.7:

                 • Kapa A i B NL i NP. – nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 5mm.

                 OBIEKT PZM-38.1:

                 • Gzymsy i ława pod bariery – nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 5mm.

                 OBIEKT WD-41.4:

                 • Zbrojenie kap najazdowych C – zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP , BSt500S);
                 • Kapy najazdowe C – beton kap B35 (C30/37);
                 • Kapa A i B – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 5mm.

                 Roboty Branżowe:

                 Telekomunikacja:

                 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 2+200-2+400;
                 • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S16 1+650.

                 Sanitarne:

                 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 36+830-36+840, przykanalik KD21;
                 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG Golubka – Mazurowo w km 0+370-0+540, D28.6 – D28.8 ; D28- W28.11;
                 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DD17 w km 0+680, W29.3- D29.7;
                 • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 38+200-38_300; D22.3- D22.2;
                 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m – DG Golubka – Mazurowo w km 0+370-0+540; D28.7;
                 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1200 do gł. 2,0m z piaskowaniem – DG Golubka – Mazurowo w km 0+370-0+540; D28.8 DD17 w km 0+680; D29.7;
                 • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1200 do gł. 2,0m z piaskowaniem – DK16 w km 0+420; D16.14;
                 • Wyloty – montaż wylotu DN 200 – DK 16-2 w km 0+600-0+700, S61 w km 23+600-23+690;
                 • Wyloty – montaż wylotu DN 300 – DG Golubka – Mazurowo w km 0+370-0+540 ; W28.11;
                 • Ściek skarpowych ( wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – DK 16-2 w km 0+600-0+700;
                 • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 w km 36+830-36+840; Wp21.5;
                 • Zbiornik – ZBR-20- wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,22 do 0,15 m – S61 w km 35+930;
                 • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 w km 35+930;
                 • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm S61 w km 35+930;
                 • Zbiornik – ZBR-20 – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem S61 w km 35+930;
                 • Zbiornik – ZBR-20 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem S61 w km 35+930
                 • Zbiornik – ZBR-22a – wykonanie wykopów- S61 w km 38+800;
                 • Wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-16b – S16 w km 3+130;
                 • Montaż odciążenia + kratka – S16 w km 0+600-0+720 , ul. Kolonia, S61 w km 23+260-23+600;
                 • Montaż żeliwa – S61 w km 23+260-23+400.

                 Melioracje:

                 • Rów R14 i R14.1 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 w km 38+630-38+820.

                 Elektroenergetyczna:

                 • Montaż fundamentów oświetleniowych – S61 33+000-32+000;
                 • Demontaż słupów oświetleniowych istniejących na DK16.

                  Roboty drogowe:

                  • Wykonanie wykopów: S61 35+270-35+600;
                  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DK16 0+513.21 (rondo), DK16 0+876.05 (rondo);
                  • Górna warstwa nasypów: S61 35+750-35+800L, S61 35+750-35+840P, S61 36+550-36+650L;
                  • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 35+750-35+840P, S61 35+750-35+800L;
                  • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S61 35+300-36+050;
                  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów: DD10 0+040-0+210, DK16 1+040P (zjazd), DK16 0+826L (zjazd);
                  • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm: S16 2+600-2+800;
                  • Zasypki pod poboczami: DK16 rondo 0+513.21, DK16 rondo 0+876.05;
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DK16 0+424-0+492 P, DK16-2;
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DK16 0+414-0+446 L;
                  • Górna warstwa nasypów: DG 0+075-0+242,DG 0+325-0+375;
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4: DK16-2;
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4: DK16-2;
                  • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: DK16-2;
                  • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DD4 0+000-0+800 SL, DD5a 0+300-1+268, DD5b 0+000-0+157;
                  • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm, – dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm: S61 24+320-25+350, S61 28+000-28+600 SL;
                  • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic, rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej: S16 0+000-0+200;
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20 cm: S16 0+620-1+000 SL
                  • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: S16 0+750-0+950;
                  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD7a 0+300-0+790, DD4b 0+750-0+950, DD4b 0+600-0+750;
                  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 1-2: DD7a 0+360-0+780;
                  • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 36+560-36+720, S61 36+800-36+860;
                  • Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S61 36+588-36+799; SD71; SD72;
                  • Ścieki skarpowe typu trapezowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4: DG177035N, 0+058 str L, 0+100 str L, 0+143 str L, 0+187 str L, 0+188 str P, 0+230 str L, 0+345 str L, 0+346 str P, 0+387 str.L, 0+396 str P, 0+435 str P, 0+522 str P;
                  • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm: DL3 ZR1 0+262;
                  • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DD13 PD01 0+220;
                  • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: S61 PD12 35+826.

                  Roboty mostowe:

                  OBIEKT MS/PZDsz-0.5

                  • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                  • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
                  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących;
                  • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

                  OBIEKT PZM-24.3:

                  • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                  • Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej.

                  OBIEKT PZM-25.5:

                  • Prefabrykat murku koryta rowu o przekroju 15x40cm.

                  OBIEKT PZD-26.0:

                  • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą.

                  OBIEKT WS-26.3:

                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

                  OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                  • Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą;
                  • Bariery ochronne.

                  OBIEKT WD-33.2:

                  • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                  OBIEKT PZGD-34.5:

                  • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
                  • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);
                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S).

                  OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

                  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S).

                  OBIEKT WD-36.9:

                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

                  OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

                  • Krawężnik mostowy kamienny.

                  OBIEKT PZDdz-39.7:

                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.

                  OBIEKT PZM-40.2:

                  • Schody skarpowe.

                  OBIEKT WD-41.4:

                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm;
                  • Krawężnik mostowy kamienny;
                  • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników.

                  OBIEKT PZDs-42.6:

                  • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm.                                                                                                                   

                  Roboty Branżowe:

                  Telekomunikacja:

                  • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S16 2+200-2+400;
                  • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S16 2+200-2+400.

                  Sanitarne:

                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.5-D28.8;
                  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
                  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.5; D28.6;
                  • Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m: S61 36+720-36+730; Dp20a.1; Dp20a.2;
                  • Wyloty – montaż wylotu Dn 200: DK16-2 0+600-0+700;
                  • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): DK16-2 0+600-0+700;
                  • Zbiornik – ZBR-20: wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,22 m, wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,22 do 0,15 m, wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm;
                  • Zbiornik – ZBR-21: wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem;
                  • Zbiornik – ZBR-16A: wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-16a.

                  Elektroenergetyczna:

                  • Montaż fundamentów oświetleniowych: S61 33+000-32+000

                   Roboty drogowe:

                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S16 0+220-0+520 SL, S16 0+400-0+520;
                   • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: S16 0+400-0+520;
                   • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7: S16 1+980-2+300;
                   • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów: DD5a 0+880-0+970;
                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: DD4b 0+000-0+340;
                   • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DK16 0+510-1+050P;
                   • Górna warstwa nasypów: S61 35+840-35+955 P, S61 36+550-36+650 P+L;
                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 35+955-36+150L, S61 35+840-36+150P;
                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: JZRP 0+015-0+155P, JZRL 0+763-0+983P;
                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: JZRL 0+983-1+019P;
                   • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 25cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 50 cm): S61 35+300-36+050;
                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów: DD10 0+040-0+210;
                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: DK16 0+236-0+424P, DK16 0+533-0+857P, DK16 0+952-1+040P, DK16 1+041-1+097P, DK16 0+618-0+658L, DK16 0+729-0+786L, DK16 0+894-1+082L, DL6 0+000-0+094P, DL6 0+262-0+270P, DL4 0+017-0+119P, DL4 0+023-0+119L, DL5 0+167-0+239P;
                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DL2 0+000-0+160L, DL3 0+200-0+280L, DL4 0+115-0+119 pas rozdziału str. .L, DL5 0+075-0+239L, DL6 0+000-0+184L, DK16 0+414-0+514L;
                   • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm: DK16-2 0+200-1+140;
                   • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S61 35+962,7-36+045;
                   • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm: DK16 P7 0+781, DK16 P4 0+221, DK16 ZR1 0+307, DK16-2 PD05 0+844, DK16-2 RK04 0+969, DK16-2 PD06 0+843, DK16-2 RK01 0+215, DK16-2 PD02 0+249, DK16-2 PD03 0+251, DK16-2 RK02 0+270;
                   • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m: DK16-2 RK04 0+969;
                   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DK16-2 0+615-1+140;
                   • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DK16-2 0+615-1+140;
                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm: DK16-2 0+695-1+140;
                   • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20: DG177035N 0+200-0+235, DG177035N 0+295-0+487;
                   • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DL8 P1 0+375 (wlot): DL3 P1 0+034.

                   Roboty mostowe:

                   OBIEKT MS/PZDsz-0.5

                   • Beton kap B35 (C30/37);
                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                   • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie;
                   • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

                   OBIEKT PZM-25.5:

                   • Prefabrykat murku koryta rowu o przekroju 15x40cm.

                   OBIEKT PZD-26.0:

                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                   OBIEKT WS-26.3:

                   • Beton kap B35 (C30/37);
                   • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                   OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                   OBIEKT PZGD-34.5:

                   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15).

                   OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
                   • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37).

                   OBIEKT WD-36.9:

                   • Beton kap B35 (C30/37);
                   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                   • Krawężnik mostowy kamienny;
                   • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników;
                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących;
                   • Schody skarpowe.

                   OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa.

                   OBIEKT WD-38.5:

                   • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

                   OBIEKT WD-41.4:

                   • Beton kap B35 (C30/37);
                   • Krawężnik mostowy kamienny;
                   • Schody skarpowe.

                   Roboty Branżowe:

                   Telekomunikacja:

                   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu: S16 2+400-2+200;
                   • Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S16 2+400-2+200.

                   Sanitarne:

                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 36+400-36+600; przykanaliki KD20, S61 36+780-36+800; przykanaliki KD21, DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370; W28.2-Wp28.2; W28.3-Wp28.3; W28.4-Wp28.4;
                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.4-D28.5;
                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
                   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+370-0+540; D28.4;
                   • Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m: DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+280; Dp28.2;
                   • Montaż wpustu deszczowego Dn500: S61 36+400-36+600; KD20, S61 36+780-36+800; Wp21.3; Wp21.4, DG Golubka-Mazurowo 0+260-0+370; Wp28.2; Wp28.3; Wp28.4;
                   • Wyloty – montaż wylotu Dn 250: S16 0+950;
                   • Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem: S61 34+450;
                   • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m: S61 34+450;
                   • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,12 do 0,15 m: S61 34+450;
                   • Zbiornik – ZBR-20 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem: S61 35+930;
                   • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,22 m: S61 35+930;
                   • Zbiornik – ZBR-21 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem: S61 36+850;
                   • Zbiornik – ZBR-21 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm: S61 36+850;
                   • Poprawa wpustu: ul Kolonia 0+000-0+200;
                   • Montaż żeliwa prawa projektowa: S61 32+250- 32+750;
                   • Poprawa wylotów W31.1 W31.2: S16 0+690-0+725;
                   • Regulacja żeliwa: S16 0+250-0+450;
                   • Montaż odciążenia + kratka: ul Kolonia 0+000-0+200, S16 0+250-0+450;
                   • Rów R14 i R14,1 – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową: DD12 0+140-0+220.

                   Elektroenergetyczna:

                   • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe: DK16 0+510; IV/7/4, DK16 0+870; IV/8/4;
                   • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – oprawy oświetleniowe: DK16 0+510-0+630; IV/7/1-IV/7/4, DK16 0+870; IV/8/4;
                   • Węzeł Ełk Wschód – SOV – oprawy oświetleniowe: DK16 0+360-0+650; V/1/1-V/1/4, DK16 0+910-1+035; V/3/1-V/3/4.

                    Roboty drogowe:

                    • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 km 0+090-1+190 , DG 177037N km 0+000-0+260, DK16 (pierścień ronda od DL4) km 0+880-1+060 str. L , km 1+500-1+690 str. L;
                    • „Nawierzchnia z betonu cementowego- górna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa, 0/8 mm, PSV53 – warstwa grubości 5 cm; dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa grubości 27 cm” – S61 km 25+350-25+960 jezdnia lewa;
                    • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – S16 km 0+420-0+520;
                    • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 km 0+420-0+620 str. P;
                    • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 km 0+620-0+720;
                    • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S16 km 0+330-0+520 jezdnia lewa , 0+730-0+980- jezdnia lewa;
                    • Wykonanie wykopów – DD1 km 0+200, 2+600;
                    • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DD5a km 0+000-0+200;
                    • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC WMS 22 P, warstwa grubości 14 cm kat. KR 5-7 – S16 km 1+225-1+980;
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 km 26+550-36+737;
                    • Górna warstwa nasypów – S61 km 36+550-36+650 str. P;
                    • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 km 2+400-2+632 str. P ; 2+400-2+670 str. L;
                    • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 km 0+300-0+500 , 1+050-1+200;
                    • Zasypki pod poboczami – DK16 km 1+530-1+690 str. L , 0+420-0+660 str. P , DK16-2 km 0+200-1+140;
                    • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DK16 0+180-0+500 L, DK16 0+520-0+660 L ,DK16 0+720-1+000 L ,DK16 0+180-0+430 P ,DK16 0+510-0+660 P ,DK16 0+730-1+728 P ,DL1 0+023.5-0+131 P,L ,DL2 0+000-0+095 P ,DL2 0+033-0+158 L ,DL3 0+000-0+279.77 P,DL3 0+090-0+245 L,DL4 0+025-0+119.65 P,L ,DL5 0+078-0+207 L ,DL5 0+159-0+238.85 P ,DL6 0+000-0+088 P ,DL6 0+035-0+182 L;
                    • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DG177035N km 0+000-0+238 (bez łuków na zjeździe w DD11);
                    • Ściek przy krawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DG177035N km 0+126-0+200;
                    • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 km 0+253-0+300;
                    • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 km 0+253-0+300;
                    • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 km 0+253-0+300.                                                                                                             

                    Roboty mostowe:

                    OBIEKT MS/PZDsz-0.5

                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ;
                    • Beton kap B35 (C30/37) ;
                    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                    • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
                    • Schody skarpowe;
                    • Antykorozja konstrukcji stalowej.

                    OBIEKT WS-2.9:

                    • Bariery ochronna.

                    OBIEKT PZD-26.0:

                    • Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm;
                    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym.

                    OBIEKT WS-26.3:

                    • Zbrojenie stalą klasy AIIIN;
                    • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15);
                    • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa;
                    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                    • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
                    • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                    OBIEKT PZM-27.2:

                    • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
                    • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                    OBIEKT PZM-28.9:

                    • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
                    • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                    OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                    • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

                    OBIEKT MS/PZDsz-37.6:

                    • Schody skarpowe.

                    OBIEKT PZDdz-39.7:

                    • NL i NP. UN – izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa.                                               

                    OBIEKT WD-41.4:

                    • Kapa A – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP , BSt500S);
                    • Kapa B – Beton kap B35 (C30/37);
                    • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa.                               

                    OBIEKT PZDs-42.6:

                    • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej -jednowarstwowa;
                    • Kapy i gzymsy – nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo- poliuretanowych gr. 5m                                                                                      

                    PZEPUST PZM-25.5:

                    • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                    • Schody skarpowe.                                                               

                    Roboty Branżowe:

                    Telekomunikacja:

                    • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 km 2+000-2+400;
                    • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S16 km 2+000-2+400;
                    • Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 42+550-42+765;
                    • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 km 42+580.

                    Sanitarne:

                    • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+400-35+800; przykanaliki KD20 ,S61 36+870-36+950; przykanaliki KD21 ,S61 41+870-42+100; SR29-W29, DD7b km 0+032;
                    • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 36+870-36+900, D21.2-D21.6
                    • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 110 – S61 km 35+800; PP20-SR20;
                    • Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – S61 41+870-42+160; PP29-SR29, DD7b 0+010-0+020;
                    • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 35+800; SR20, S61 41+870; SR29, DD7b 0+032;
                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej D1000 do gł. 2,0m – S61 km 36+870-36+900; D21.4; 21.5; D21.6;
                    • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 36+000-38+000 , S61 km 41+870; W29;
                    • Wyloty – montaż wylotu Dn 500 – S61 km 35+800-25+900;W20.20;
                    • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 km 36+000-38+000;
                    • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 35+400-35+800; Wp20.7,S61 km 36+870-36+950; Wp21.5; Wp21.6; Wp21.7; Wp21.8; Wp21.9; Wp21.10
                    • Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 34+450;
                    • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m – S61 km 34+450;
                    • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na skarpach zbiornika grub. od 1,12 do 0,15 m – S61 km 34+450;
                    • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów – S61 km 35+930;
                    • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – S61 km 36+850;
                    • Zbiornik – ZBR-21 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 km 36+850;
                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD1 km 2+960,6+085;
                    • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 km 23+470.

                     ROBOTY DROGOWE:

                     – Wykonanie nasypów Górna warstwa nasypów – S16 km 0+620-0+700;
                     – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 warstwa gr. 20cm – S16 km 1+220-2+400 SP;
                     – Wykonanie wykopów – DD1 km 2+000-2+100;
                     – Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 km 0+400-1+200;
                     – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD1 km 2+550-2+820, DD7a km 0+360-0+789;
                     – Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – JZR L km 0+230-0+915
                     JZR P km 0+350-0+820;
                     – Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-2 km 0+200-1+140,25;
                     – Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa- warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – S61 km 35+955-36+150 L+P;
                     – Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 km 33+685-34+135 L;
                     – Zasypki pod poboczami – DK16 km 0+420-0+660, LDK16 km 0+270-0+940 LDK16 km 0+730-1+000 P;
                     – Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm – DK16 km 0+570-0+630;
                     – Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 km 0+570-0+630;
                     – Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 km 0+570-0+630;
                     – Prace porządkowe, odwodnieniowe, profliowanie skarp – S61 km 36+780-42+765.

                     ROBOTY MOSTOWE:

                     OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm;
                     • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej;
                     • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm.

                     OBIEKT PZD-26.0
                     • Znaki wysokościowe na obiekcie;
                     • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu;
                     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym.

                     Obiekt WS-26.3
                     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                     • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej.

                     Obiekt PZGD -34.5
                     • Wieniec na konstrukcji 3 i 4 od strony Augustowa – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B34 (30/37);
                     Obiekt WD – 36.0
                     • Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez ochlapywaniem.
                     Obiekt MS/PZDsz-36.7

                     • P1 – Zasypka za przyczółkiem;
                     • P1 – Stożki / skarpy;
                     • Płyta NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
                     • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy.

                     Obiekt WD – 36.9
                     • Płyty przejściowe P1 i P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
                     • Płyty przejściowe P1 i P3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37).

                     Obiekt MS/PZDsz-37.6
                     • Schody skarpowe.

                     Obiekt WD-38.5
                     • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja.

                     Obiekt WD-41.4
                     • Płyta przejściowa P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S);
                     • Płyta przejściowa P3 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37).

                     Przepust PZM – 25.5

                     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym;
                     • Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej;
                     • Schody skarpowe.


                     ROBOTY BRANŻOWE:

                     Elektroenergetyka:

                     – ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie SZR i przepompowni – km S61 23+250;

                     Telekomunikacja:

                     – BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 33+000;
                     – Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych”- S61 km 33+000, S61 km 42+540 ;145;
                     – Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 km 2+400-3+400.

                     Sanitarne:

                     – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+645, S61 km 35+500-35+800 przykanaliki KD20 DG177035N km 0+530-0+640, przykanalik KD21;
                     – kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – DD7v km 0010-0+020;
                     -Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD5a km 0+290, S61 km 36+900, D 21.3;
                     – Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 km 0+645, DG 177035N km 0+530; W21.30;
                     – Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+645, S61 km 35+500-35+800, Wp20.1,Wp20.2, Wp20.3, Wp20.4, Wp20.5,DG177035N km 0+230-0+310,Wp21.12, DG177035N km 0+530-0+640, Wp21.36, Wp21.37, Wp21.38, Wp21.39;
                     – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG 177035N km 0+530, D21.26-W21.30;
                     – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 36+900, D21.3-D21.1;
                     – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – S61 km 36+900, D21.3-D21.1;
                     – Montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – DG177035N km 0+250, D21.1a;
                     – Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 36+100-36+400;
                     – Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 km 36+100-36+400;
                     – Zbiornik – ZBR-17 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 34+450;
                     – Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika grub. 1,12 m – S61 km 34+450;
                     – Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów;
                     – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m;
                     – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm ;
                     – Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm.

                      Maj 2022

                      Roboty drogowe:

                      • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km ul. Kolonia 0+220-0+600, DD12 0+300-0+990L; 
                      • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S16 0+220-0+500 SL;
                      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km S16 1+220-2+400 SL, S16 0+220-0+500 SL, S16 1+220-2+400 SP+SL;
                      • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – km DD1 0+400-0+800; 
                      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD3 0+700-1+000; 
                      • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DD7a 0+360-0+510;
                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 36+680-36+737;  
                      • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 33+000-33+185 L;
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – km JZRP 0+582-0+594 P;
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km S16 2+943-2+956 P, S16 2+984-2+996 P;
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W2 – pas dzielący – km S16 2+411-2+638, S16 3+172-3+316;                                                                                                                                
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – km S16 2+942-2+958, S16 2+982-2+992; 
                      • Zasypki pod poboczami – km DL11 0+252-0+558 L, DK16 0+420-0+660, DK16 0+730-1+000 P, DK16 0+720-0+940 L, DK16 1+530-1+728 P, DK16 1+530-1+690 L;
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – km DL2 0+220-0+230;
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km DL1 0+105-0+131, DL4 0+094-0+114 (pas rozdziału);
                      • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – km DL1 0+048-0+105, DL4 0+050-0+094;
                      • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16-2 0+200-0+630, DK16-2 0+675-0+1+140;
                      • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km DL1 0+024 – 0+131, DL2 0+000-0+156, DL3 0+092 – 0+282, DL04 0+024 – 0+120 SP, DL06 0+000-0+182; 
                      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – km S61 36+782-37+000 ;               
                      • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 38+880-39+650 prawa;
                      • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 22cm – km DG G-M 0+425-0+566;
                      • Ścieki skarpowe trapezowe – km DK16 0+525;
                      • Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – km DK16 0+215-0+225;                                                                     
                      • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16 0+220-0+350; 
                      • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16 0+220-0+350;
                      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16 0+220-0+350;

                      Roboty mostowe:

                      OBIEKT WS-26.3:

                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                      • Beton kap B35 (C30/37)               
                      • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa               
                      • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej                                          

                      OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                      • Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                      • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm               
                      • Schody skarpowe               

                      OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm               
                      • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej               
                      • Sączki Ø 50
                      • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                      • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej               
                      • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą
                      • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych betonową płytą ażurową gr. 8cm  

                      PRZEPUST PZM-30.2:

                      • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
                      • Schody skarpowe               

                      Obiekt WD-33.2:

                      • Bariery ochronne               
                      • Bariery ochronne z poręczą                             

                      Obiekt PZGD-34.5:

                      • Na konstrukcji 3 i 4 – od strony Ełku oraz 1 i 2 – od strony Ełku – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) 
                      • Na konstrukcji 3 i 4 – od strony Ełku oraz 1 i 2 – od strony Ełku – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B35 (30/37)
                      • Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.               

                      Obiekt WD-36.0:

                      • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja                                                                                        

                      Obiekt MS/PZDsz-36.7:

                      • P1 – Zasypka za przyczółkiem               
                      • P1L i P1P – Stożki / skarpy               
                      • UN NP. i NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                      • UN NP. – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)               
                      • Wpusty mostowe żeliwne – Odwodnienie izolacji pomostu Sączki Ø 50 

                      Obiekt WD-36.9:

                      • Pod płytę przejściową P1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                      • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm 

                      Obiekt MS/PZDsz-37.6:

                      • Schody skarpowe               
                      • Obiekt PZM-38.1
                      • W pasie rozdziału – Beton kap B35 (C30/37)                                                           

                      Obiekt WD-38.5:

                      • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm               
                      • Bariery ochronne               
                      • Bariery ochronne z poręczą                             

                      Obiekt WD-41.4:

                      • Kapa B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                          

                      Obiekt PZDs-42.6:

                      • Kapy na dojazdach – Beton kap B35 (C30/37)

                      Roboty Branżowe:

                      Elektroenergetyka:

                      • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 1+150 S16, DD7b 0+100-0+150.

                      Telekomunikacja:

                      • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S61 33+160-33+190; 71-71/2;
                      • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL1 0+265; 71/12/2; 
                      • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – km S61 33+000-34+000;
                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 32+930-33+060; 
                      • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR-2 nr 66, S61 SKR-2 nr 67.

                      Sanitarne:

                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DG 177035N 0+530-0+641; D21.26-D21.28;
                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+900; D21.1-W21.1; D21.1-D.21.2, S61 38+200-38+300; D22.4-D22.3;
                      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – km DG177035N 0+510-0+605; D21.27; D21.28;        
                      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 36+900; D21.1;               
                      • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+400-3+400;
                      • budowa kanału Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  250 mm – km DD7a 0+035;
                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 28+970-28+976, S16 0+630;
                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km DD5a 0+290;                             
                      • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km DD7a 0+035;
                      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 28+970-28+976;
                      • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 25+535-25+575, S61 28+970-28+976;
                      • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 0+630;
                      • Zbiornik – ZBR-13 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm;
                      • Zbiornik – ZBR-20 – wykonanie wykopów – km S61 35+930;
                      • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m – km S61 36+850;
                      • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 36+850;

                       Roboty drogowe

                       • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm: DD7 0+300-0+800; DD7 0+000-0+500; S16 31+400-31+550 SP; DG G-M 0+050-0+230; DD14 0+000-1+640L; DD16 0+000-0+100P; DD15 0+290-1+780P; DD17 0+000-1+268P; DD16 0+000-1+427L
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm: S61 26+040-26+300; S61 41+050-42+500 lewa
                       • Wykonanie nasypów – górna warstwa nasypów: S16 0+220-0+500 SL; S61 35+750-35+800; S61 36+790-36+880
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm: S16 0+620-1+000 SL; S16 1+220-2+400 SL
                       • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm: S16 0+620-1+000 SL
                       • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste): DD4b 0+900-1+100; DD8 0+500-0+750
                       • Wykonanie nasypów – nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów: DD1 0+400-0+800; DD7 1+580-1+640
                       • Odhumusowanie – średnia grubość warstwy 30 cm: S61 33+900-34+200L (pod chodnik)
                       • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2: S61 36+680-36+737; S61 35+585-35+685; S61 34+000-34+150 (nasyp pod chodnik)
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego: S61 33+185-33+685 L; S61 34+135-34+515 L
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3: JZRL 0+527-0+667 P; JZRP 0+327-0+479 P; DK16-1 1+665-1+791 P; DK16-1 1+893-2+081 P; DL 6 0+094-0+262 P; DL5 0+032-0+152 P
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3: S16 2+761-2+949 L; S16 2+980-3+258 L; DK16-1 1+196-1+308 L; DK16-1 1+323-1+442 L; DK16-1 1+800-1+816 L; DK16-1 1+880-1+908 L; DK16-1 1+208-1+312 P; DK16-1 1+326-1+398 P; DK16-1 1+791-1+811 P; DK16-1 1+877-1+893 P
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4: S16 3+258-3+264
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4: DK16-1 1+606-1+800 L; DK16-1 1+908-2+106 L
                       • Zasypki pod poboczami: DK16-1 2+120-2+131 P; DK16-1 2+020-2+110 L; DK16-1 2+120-2+131 L; DL11 0+252-0+558 (pas rozdziału)
                       • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7: DK16 0+180-0+480; DK16 0+520-0+850; DK16 0+900-1+728; DL4, DL5
                       • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm: DK16-1 1+100-1+310 L; DK16-1 1+325-1+816 L; DK16-1 2+020-2+131 L; DK16-1 1+375-1+635 P; DK16-1 2+120-2+131 P
                       • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm: S61 36+880-37+000 L
                       • Ścieki skarpowe trapezowe: DK16-2 0+492; DK16-2 0+530; DK16-2 0+568
                       • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m (2 szt.): DG177035N RK01 0+447
                       • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
                       • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
                       • Umocnienie wylotów przepustów brukiem: DK16-2 PD07 0+856; DL8 P1 0+375 (wylot); S61 PD13 39+291
                       • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30: DK16-1 1+560-1+580; DK16 0+350-0+400
                       • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny: S16 3+239-3+430
                       • Studnie drenarskie o średnicy 400mm: S16 3+239-3+430; SD18; SD19

                       Roboty mostowe

                       • Obiekt PZD-26.0
                        – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
                       • Obiekt WS-26.3
                        – Beton kap B35 (C30/37)
                       • Obiekt WS/PZDdz-29.9
                        – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej jednowarstwowej
                        – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA – warstwa wiążąca o grubości 4 cm
                        – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
                       • Obiekt MS/PZDsz-0.5
                        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                        – Łożyska garnkowe
                        – Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej
                        – Schody skarpowe
                       • Obiekt PZGD-34.5 na konstrukcji 1 i 2
                        – Wieniec na konstrukcji z blach falistych B35 (30/37)
                       • Obiekt MS/PZDsz-36.7 P1 i P3
                        – Zasypka za przyczółkiem
                       • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                        – Stożki / skarpy P1L i P1P; P3P i P3L
                        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) UN NP.
                       • Obiekt WD-36.9
                        – Zasypka za przyczółkiem P1 i P3
                        – Stożki / skarpy P1P, P1L, P3P, P3L
                       • Obiekt WD-38.5
                        – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm P3P
                       • Obiekt PZM-38.7
                        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                        – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) Ława – pas rozdziału
                       • Obiekt WD-41.4
                        – Zasypka za przyczółkiem P3P
                        – Stożki / skarpy P3L i P3P
                        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) Kapa B
                       • Obiekt PZDs-42.6
                        – Krawężnik mostowy kamienny – na dojazdach od P1 i P2
                       • Obiekt PZM-36.4
                        – Fundament B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) Ława w pasie rozdziału
                        – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) Ława w pasie rozdziału

                       Roboty branżowe

                       • Telekomunikacja
                        – Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61: DL7 0+480; 69-69/1-69/2; S61 33+140; 70; S61 33+160; 71/1; S61 33+730; 81
                        – Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16: S16 2+420; 71/18
                        – Kanał technologiczny główny – Ktu – budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: DL7 0+480; 69/1; S61 SKR-2 nr 47; S61 29+980-30+120; S61 30+260-30+420
                        – Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych: S61 33+060; 69/3
                        – Wdmuchnięcie światłowodu  (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami): S16 2+400-3+400; S61 33+000-42+000
                       • Sanitarna
                        – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DG 177035N 0+530-0+641; D21.26-D21.27
                        – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
                        – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125: S61 41+870-42+170; PP29-SR29
                        – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m: DG177035N 0+530; D21.26; DD5a 0+290
                        – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m: S61 38+200-38+300; D22.4
                        – Wyloty – montaż wylotu Dn 200: S61 39+800-40+000; S61 25+535-25+575
                        – Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową): S61 39+800-40+000
                        – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: S16 0+515; S61 28+980; S61 25+535-25+575
                        – Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m: DD5a  0+290
                        – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 110: S61 25+535-25+575
                        – Kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m: S61 25+535-25+575
                        – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem: DD5a 0+290
                        – Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500: S16 0+515
                        – Zbiornik  ZBR-5: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik ZBR-6: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik ZBR-11: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik ZBR-11a: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik ZBR-12: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik ZBR-16c: umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm
                        – Zbiornik – ZBR-20: wykonanie wykopów S61 35+930
                        – Zbiornik – ZBR-21: wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika grub. 0,15 m; wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm S61 36+850
                       • Melioracje
                        – Przebudowa kolizji km 37+380 – 37+630  drogi ekspresowej S61, strona północna i południowa: S61 37+380-37+630
                        – Przebudowa kolizji km 37+671  drogi ekspresowej S61, strona północna: S61 37+671
                        – Przebudowa kolizji km 38+759 – 39+030 drogi ekspresowej S61, strona południowa: S61 38+759-39+030
                        – Przebudowa kolizji km 39+370 – 39+480  drogi ekspresowej S61: S61 39+370-39+480
                       • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                       Roboty drogowe

                       • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – S61 35+585-35+685
                       • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 2+400-2+800; S16, DL2, DL3 – trójkąt
                       • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – S61 36+680-36+737; S61 36+790-36+815
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm (ułożono na niepełną grubość – 20cm) – S61 36+420-36+550 P+L
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30 cm – S61 39+730-41+370 prawa
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 34+515-35+310 L
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – JZRP 0+594-0+934 P; JZRP 0+674-0+866 L; JZRL 0+150-0+434 L; JZRL 0+479-0+903 L
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S16 3+239-3+256 P 16 2+541-2+761 L
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S16 2+529-2+541 L
                       • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W5 – pas dzielący – S16 2+638-2+942 – pas rozdziału; S16 2+992-3+172 – pas rozdziału
                       • Zasypki pod poboczami – DL9 0+080-0+272 P,L; DL10 0+000-0+250 P,L; DL11 0+252-0+558 P
                       • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC WMS 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DL1, DL4
                       • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16 0+180-0+480; DK16 0+520-0+850 DK16 0+900-0+950; DK16 1+510-1+728
                       • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16 0+480-0+520; DK16 0+850-0+900 DK16-1 1+868-2+131
                       • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – DG 0+070-0+375
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – S16 0+680-1+000 SP; S16 0+930-1+000 SL
                       • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm –S16 0+680-1+000 SP; S16 0+930-1+000 SL
                       • Wykonanie nasypów
                        Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 5+000-5+500; DD4b 1+000; DD5a 0+100-0+200; DD1 0+400-0+800
                       • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD1 5+200-5+500; DD1 6+280-6+336 – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+300-0+430
                       • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – DK16-2 PD04 0+429
                       • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 0+300-0+330
                       • Przykanalik śr. 200mm – S61 42+554; SD101
                       • Transport ziemi do zahumusowania terenów płaskich – DD7

                       Roboty mostowe

                       • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
                       • Urządzenie dylatacyjnego jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) -OBIEKT WS-26.3
                       • Schody skarpowe – OBIEKT WS-26.3
                       • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                       • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                       • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZGD-34.5; Wieńce
                       • Drenaż zasypki – Obiekt PZGD-34.5
                       • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm – Obiekt PZM-35.5a
                       • Bariery ochronne – Obiekt PZM-35.5a
                       • Bariery ochronne z poręczą – Obiekt PZM-35.5a
                       • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm – Obiekt WD-36.0
                       • Bariery ochronne – Obiekt WD-36.0
                       • Bariery ochronne z poręczą – Obiekt PZM-35.5a
                       • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu – Obiekt WD-36.0
                       • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1 i P3
                       • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1L i P1P; P3P i P3L
                       • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7 murek stożka P1L P1P; UN NP.
                       • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Murek P1L P1P P3P
                       • Drenaż zasypki – Obiekt MS/PZDsz-36.7
                       • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-36.7
                       • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9; P1 i P3
                       • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9; P1P, P1L, P3P, P3L
                       • Drenaż zasypki – Obiekt WD-36.9; P3
                       • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt WD-36.9; P1
                       • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; gzymsy P2
                       • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt MS/PZDsz-37.6; gzymsy P2
                       • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt MS/PZDsz-37.6
                        Płyta przejściowa P1 i P2
                       • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5; Kapa C
                       • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cem-piask gr 3cm, podsypka cem-żwir gr. 11cm – Obiekt WD-38.5; góra stożka P1L P1P
                       • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm – Obiekt WD-38.5; P1P; P1L
                       • Schody skarpowe – Obiekt WD-38.5; schody P3P
                       • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; kapa B segment 2; gzymsy P1
                       • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P3
                       • Stożki / skarpy – Obiekt WD-41.4; P3P i P3L
                       • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Płyta przejściowa P1
                       • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt WD-41.4
                       • Drenaż zasypki – Obiekt WD-41.4
                       • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDs-42.6

                       Roboty branżowe

                       Telekomunikacja

                       • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 2+400-3+400; S61 33+000-35+000
                       • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                        Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 29+860; S61 29+980
                       • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                        Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 1+250; S16 0+950; S16 0+650 S16 0+550
                       • Kanał technologiczny główny – Ktu
                        Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR-2 nr 45; S61 SKR-2 nr 46

                       Sanitarna

                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+950-36+000; przykanaliki KD20; S61 42+160-42+180; ZBR-29-PP29
                       • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
                       • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 38+130-38+200; D22.6
                       • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 42+170; OS29
                       • PP29 –  śr. 1500 –   Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=7,86m – S61 42+160
                       • Wyloty
                        – montaż wylotu Dn 200 – S61 37+000-38+200
                       • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 35+950-36+000; Wp20.15; Wp20.16; Wp20.19
                       • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie wykopów – S61 34+450
                       • Zbiornik – ZBR-18 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 35+175
                       • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 39+830
                       • Zbiornik – ZBR-25 – wypełnienie otworów w płytach dna i na skarpach zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 39+830
                       • Zbiornik – ZBR-25 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – S61 39+830
                       • Zbiornik – ZBR-1a – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1a
                       • Zbiornik – ZBR-2 umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-2
                       • Zbiornik – ZBR-3 – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-3
                       • Wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-16 – S16 3+030
                       • Roboty przygotowawcze do układania nawierzchni betonowej – S61 34+000-35+330 L
                                   • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                                   Roboty drogowe

                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                                    – warstwa gr. 17cm – S61 26+060-26+300; S61 36+420-36+550 P,L
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                    – warstwa gr. 30cm – S61 28+500-29+900; S61 30+000-30+200
                                   • Wykonanie nasypów. Górna warstwa nasypów – S16 0+520-1+000
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                    – warstwa gr. 20cm – S16 km 1+200-1+320
                                   • Podbudowa z betonu cementowego
                                    – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 km 1+200-1+320
                                   • Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD1 0+000-0+800 DD4b 0+550-1+080; DD5a
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD4a 0+100-1+200; DD3
                                   • Humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej
                                    – warstwa grubości 30cm – S16 2+400-3+300 (pas środkowy)
                                    S16 2+515-3+290 ( lewy pas rozdziału); S16 2+540-3+280 (prawy pas rozdziału)
                                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – S61 35+750-35+800; S61 36+782-36+815
                                   • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 34+500-35+460 P
                                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – JZRL 0+045-0+433 str.P
                                    JZRP 0+150-0+538 str.L; JZRP 0+594-0+674 str.L
                                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S16 2+563-2+943 str.P
                                    S16 2+991-3+239 str.P
                                   • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S16 2+547-2+563 str.P
                                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 0+750-1+050
                                   • Zasypki pod poboczami – DL1 0+030-0+131; DL3 0+220-0+279,77
                                    DL4 0+030-0+119,65; DL4 0+050-0+119,65 (pas rozdziału); DL6 0+000-0+088 P
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                    – warstwa gr. 20cm – DD8 0+750-1+050
                                   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy
                                    AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 1+868-2+131; DK16 0+450-0+580
                                    DK16 0+850-0+900
                                   • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna
                                    – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 1+100-1+868
                                   • Wymiana gruntu – DG177035N 0+540-0+640
                                   • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+782 do km 36+875 – S61 36+782-36+815
                                   • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa
                                    – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 25cm – S61 36+880-37+000
                                   • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
                                    – warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – S61 36+880-37+000
                                   • Górna warstwa nasypu – DG177035N 0+135-0+248 0+293-0+50
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                                    – warstwa gr. 17cm – DK16-2 0+330-0+492
                                   • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+430-0+492
                                   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 0+300-0+492
                                   • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DK16-2 0+492-0+530; DK16-2 0+562-0+605; DK16-2 0+690-0+754
                                   • – krawężnik betonowy 15x30x100 – cm  na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa – DK16-2 0+698-0+740; DK16-2 0+218-0+275
                                   • Transport ziemi do zahumusowania terenów płaskich – DD-7
                                   • Roboty przygotowawcze do układania nawierzchni betonowej – S61 34+500-35+460

                                   Roboty mostowe

                                   • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P3L –
                                   • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9 ; P1 i P3
                                   • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9; P1 i P3
                                   • Drenaż zasypki – Obiekt WD-36.9; P1
                                   • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt WD-36.9; P1
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P2
                                   • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P2
                                   • Schody skarpowe – Obiekt PZM-38.1; P1P, P1L, P2P, P2L
                                   • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm – Obiekt WD-38.5; Stożek P1P
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Kapy A i B
                                   • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; Kapa A – segment 2, Gzymsy P2
                                   • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDdz-39.7
                                   • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy – Obiekt WD-41.4; P3
                                   • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P3
                                   • Stożki / skarpy – Obiekt WD-41.4; P3
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Płyta przejściowa P1
                                   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-41.4; Pod płytę przejściową P1
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
                                   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS-26.3
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                   • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                   • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                   • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Schody skarpowe – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Roboty porządkowe i zabezpieczające – WS-1.1
                                   • Kotwy kap chodnikowych – MSPZDsz-05

                                   Roboty branżowe

                                   Telekomunikacja

                                   • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – S61 33+530; 76 S61 33+690; 80/1
                                   • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 40+690; 133/1
                                   • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 40+270; 130/1 S61 40+690; 133/2
                                   • Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 2+400-3+400
                                   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO -S61 30+260-30+420 Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 30+260-30+420
                                   • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 30+260-30+420

                                   Sanitarna

                                   • Budowa kanału
                                    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5-D22.4
                                   • Studnie –  montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m – S61 38+130-38+200; D22.5
                                   • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 34+900-35+400; S61 37+000-38+200
                                   • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S61 34+900-35+400 S61 37+000-38+200
                                   • Zbiornik – ZBR-21 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 36+850
                                   • Wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 29+950-30+190; S61 30+190-30+440
                                   • Zbiornik – ZBR-1b – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1b
                                   • Układanie płyt ażurowych na wjeździe – Zbr-1b; Zbr-2
                                   • Wykonanie zjazdu do zbiornika Zbr-1b – Zbr-1b
                                   • Wykonanie zjazdu do zbiornika Zbr-2 – Zbr-2
                                   • Wykonanie regulacji/montaż płytopierścieni odciążających na studzienkach wpustów deszczowych – S61
                                   Kwiecień 2022
                                   • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                                   Roboty drogowe

                                   • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737 – S61 36+690-36+717
                                   • Górna warstwa nasypów -S61 35+800-35+955 L,P; S61 36+420-36+550 L,P
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 36+300-36+420 L; S61 35+800-35+955 L
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 36+150-36+420 L,P; S61 km 28+500-29+900 S61 km 29+900-30+200
                                   • Nawierzchnia z betonu cementowego – S61 33+000-34+000 P
                                   • Zasypki pod poboczami – S16 2+800-3+280 (pas rozdziału przy JZR-L) S16 2+725-2+880P; S16 2+980-3+425L; S16 2+950-3+425P
                                   • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – S16 3+360-3+425P
                                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD8 0+700-1+200
                                   • Zasypki pod poboczami – DL5 0+000-0+238P; DL5 0+080-0+238L; DL2 0+000-0+225P; DL2 0+000-0+160L
                                   • Podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DL11 0+000-0+040P
                                   • Beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK16 1+520-1+728; DK16 0+450-0+950
                                   • Wykonanie nasypów; Górna warstwa nasypów – S16 km 1+200-1+250 S16 km 0+700-0+920
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD4a km 0+550-1+200
                                   • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 6 cm kat. KR 3-4 – ul. Kolonia 0+220-0+630
                                   • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 35+800-36+040; S61 36+400-36+550
                                   • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 35+962; SD67; S61 36+510; SD70
                                   • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DK16-2 0+530-0+562
                                   • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505
                                   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505
                                   • Przepusty stalowe fi=0,80m – DK16-2 PD08 0+854
                                   • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – DG177035N RK02 0+480
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-2 0+492-0+615; DK16 0+440-0+505

                                   Roboty mostowe

                                   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS-26.3
                                   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                   • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej -OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                   • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Obiekt WS-2.9
                                   • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – Obiekt PZGD-34.5
                                   • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Obiekt WD-36.0
                                   • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-36.9; P1
                                   • Stożki / skarpy – Obiekt WD-36.9
                                   • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                   • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2L i P2P
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6
                                    Płyta przejściowa P1P
                                   • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P1P
                                   • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Pod płytę przejściową P2
                                   • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5
                                    Płyta przejsciowa P3, Murek P3P
                                   • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt WD-38.5; Murek P3P
                                   • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt WD-38.5; P1
                                   • Schody skarpowe – Obiekt WD-38.5; P1P
                                   • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7
                                    Płyta przejściowa P1
                                   • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm -Obiekt PZDdz-39.7; Skrzydła P2
                                   • Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy – Obiekt WD-41.4; P1
                                   • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-41.4; P1
                                   • Stożki skarpy – Obiekt WD-41.4; P1P i P1L
                                   • Schody skarpowe – Obiekt PZDs-42.6; P1P i P2L

                                   Roboty branżowe

                                   Elektroenergetyka

                                   • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 33+140; 9.1/3/2; DL7 0+290; 9.1/4/7; DL10 0+250; 9.1/4/15-SZR(6/3); S16 3+210; 9.1/4/20
                                   • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – DG 0+110; 9.2/4/2

                                   Telekomunikacja

                                   • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – DL10 0+250; 79/1-79/2 S61 34+180; 84/1
                                   • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – DL6 0+150; 71/9/1/7; DL10 0+250; 79/2;
                                   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                    Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 30+570; S61 km 30+120; S61 km 26+310; S61 km 29+980; S61 km 29+860
                                   • Kanał technologiczny główny – Ktu
                                    Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR nr 45

                                   Sanitarna

                                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DK16-2 0+600; przykanalik KD22; S61 38+000-38+600; przykanalik KD22; S61 km 0+655-0+675; S16 km 1+210-1+270; S16 km 1+240
                                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.17-D21.18;
                                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.15-D21.17
                                   • Studnie –  montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DG177035N 0+500; D21.17
                                   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – DG177035N 0+500; D21.16
                                   • Studnie –  montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – DK16-2 0+688; Dp22.27; S16 km 1+240
                                   • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 37+000-37+600; S16 km 1+210-1+270 S16 km 1+240
                                   • wyloty
                                    montaż wpustu deszczowego Dn500 – DK16-2 0+600; Wp22.26
                                    S61 38+000-38+600; Wp22.16; S61 km 0+655-0+675
                                    S16 km 1+210-1+270; S16 km 1+240
                                   • budowa kanału
                                    – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 0+655-0+675
                                   • studnie
                                    montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 km 0+655-0+675
                                   • Zbiornik – ZBR-1a
                                    – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – Zbr-1a
                                   • Zbiornik – ZBR-1a
                                    – umocnienie skarp i korony zbiornika poprzez obsiew mieszanką traw z humusowaniem warstwą o grub. 10 cm – Zbr-1a
                                   • Wykonanie zjazdu do zbiornika ZBR-18 – 35+175

                                   Roboty drogowe:

                                   • Wykonanie nasypu – nasyp z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – S61 26+000-26+300;
                                   • Wykonanie nasypu – górna warstwa nasypu – S61 25+000-26+300, 36+150-36+420;
                                   • Sączki podłużne – przykanaliki śr.200mm – S61 26+423, 27+190, 28+580, 28+580, 29+696, 29+963;
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr.17 cm – S61 26+400-26+500, 36+150-36+420P, 36+150-36+300 L;
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr.30 cm – S61 24+000-25+00, 23+255-24+000, 29+500-29+900;
                                   • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa gr. 10 cm kat. KR 3-4 – ul. Kolonia 0+220-0+630;
                                   • Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) w technologii odkrytego kruszywa 0/8mm, PSV53 – warstwa gr. 5cm; dolna warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – warstwa gr.27cm – S61 32+00-32+450 P;
                                   • Zasypki pod poboczami – S16 2+800-3+280 (pas rozdziału – JZR str. P), 2+800-3+300( pas rozdziału – oś), 2+755-2+900L;
                                   • Beton asfaltowy AC 22P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK 16-1 1+668-2+131, DK 16 ronda w km 0+450-0+950 oraz dojazdy do rond;
                                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – km DG177035N 0+050-0+240, 0+450-0+520;   
                                   • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – DK16-2 0+220-0+450, 0+680-1+140 ; 
                                   • Wykonanie wykopu S61 36+800-36+900;    
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DK16-2 0+220-0+450, 0+680-1+140;
                                   • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 DK16-2 0+562-0+605;               
                                   • krawężnik betonowy 15x30x100 cm na  ławie z betonu C12/15 z oporem na podsypce piaskowo cementowa DK16-2 0+565-0+625;  
                                   • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm DK16 1+150-1+363,7; 
                                   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej DK16 1+210-1+238;
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 DK16 1+303-1+363,7.

                                   Roboty mostowe:

                                   • Obiekt MS/PZDsz-36.7:
                                    – Skrzydło P1L, Poprzecznice – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                                    – Skrzydło P1L i P1P – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)               
                                    – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m – skrócona o 7m               
                                    – Prefabrykowane belki typu „T”; Lt=24,0m                                                           
                                   • Obiekt WD-36.9 :
                                    – P1 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy               
                                    – P1 – Zasypka za przyczółkiem                             
                                   • Obiekt MS/PZDsz-37.6:
                                    – Płyta przejściowa P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                                    – Kapy A, B, C, D – Beton kap B35 (C30/37)                 
                                    – P1L – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)               
                                    – Skrzydło P1L i P1P – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm                                                                                                                                   
                                   • Obiekt WD-38.5:
                                    – Murek P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                                    – Murek P1P – Beton murka B35 (C30/37)                                                           
                                   • Obiekt PZDdz-39.7 :
                                    – P1 – Zasypka za przyczółkiem               
                                    – P1L P1P – Stożki / skarpy               
                                    -Kapa A – Beton kap B35 (C30/37)                 
                                    – P2 – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)                                                           
                                   • Obiekt PZDs-42.6:
                                    – Schody skarpowe               
                                   • OBIEKT WS-26.3
                                    – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm 
                                   • Obiekt WS/PZDdz-29.9:
                                    – Zbrojenie stalą klasy AIIIN 
                                    – Beton kap B35 (C30/37)               
                                    – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm   
                                   • Obiekt MS/PZDsz-0.5:
                                    – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych               
                                    – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa

                                   Roboty branżowe:

                                   Elektroenergetyka:

                                   • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowni w km 31+330;
                                   • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S16 3+170; ZK 9.1/4/19-odb.6/2; ZK 9.1/4/20-odb.3/3, S61 33+200-34+500; 9.1/3/9, 9.1/3/10, 9.1/3/12, 9.1/3/13, 9.1/3/14, 9.1/3/15, 9.1/3/16, 9.1/3/17, 9.1/3/18.

                                   Telekomunikacja:

                                   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+160; 71-71/1, S61 29+750-29+860, S61 31+410-31+530;
                                   • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16 km 1+250, S16 km 1+000;  
                                   • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – ZR-P 0+670; 71/9, S61 SKR2 nr 41, S61 SKR2 nr 42, S61 SKR2 nr 54, S61 SKR2 nr 55;
                                   • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 DL5 0+125; 71/9/1/3-71/9/1/4, DL5 0+230; 71/9/1/3-71/9/1/8, S16 2+810; 71/9/1/4-71/9/1/5, DK16 0+740; 71/9/1/1-71/9/1/2;
                                   • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – ZR-L 0+640; 71/9/1/6.

                                   Sanitarna:

                                   • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-3+400, S61 37+000+37-500, S61 km 26+050, S61 km 25+130; 
                                   • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – S61 km 25+050;
                                   • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika;
                                   • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm; 
                                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 37+600-37+680; przykanaliki KD21;
                                   • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DG177035N 0+480-0+500; D21.14-D21.15;
                                   • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – DG177035N 0+480; D21.15;
                                   • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 37+600-37+680; Wp21.11; Wp21.23-Wp21.25; Wp21.34; Wp21.35.
                                   • Nadzór przyrodniczy –Lokalizacja – S61; S16

                                   Roboty Drogowe

                                   • Wykonanie materacy przeciwzalaniowych na obszarze S61 od km 36+450 do km 36+737 – S61 36+690-36+737
                                   • Górna warstwa nasypów – S61 36+150-36+200 P
                                   • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                    – warstwa gr. 30cm – S61 34+420-35+330 L;  S61 34+685-34+775 (przejazd awaryjny);  S61 35+350-35+480 P; S61 23+255-24+100; S61 24+100-25+000; S61 26+400-26+500; S61 25+000-26+000; S61 38+000-38+380 L, 40+700-40+900 L
                                   • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+800 (pasy rozdziału)
                                   • Zasypki pod poboczami – DL3 0+060-0+220 P; DL3 0+090-0+220 L; DL6 0+088-0+263 P
                                   • Wykonanie nasypów
                                    Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem) – S61  26+000-26+300; S61  26+000-26+300
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10
                                    – warstwa gr. 17cm – S61  26+400-26+470; S61  29+500-29+850
                                   • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty spoiste) do ulepszenia – DG177035N 0+050-0+240 0+450-0+520
                                   • Wykonanie wykopu – S61 36+800-36+900
                                   • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD13 0+100-0+230P, 0+255 – 0+645P, DK16-2 0+220 – 0+620P, 0+200-0+520L, S61 37+640 – 37+720L, 38+550 – 38+750P
                                   • Sączki podłużne
                                    – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 36+040-36+400
                                   • Przykanalik śr. 200mm – S61 36+045-36+323
                                   • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 36+045-36+323; SD67a; SD68; SD69
                                   • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16 0+900-0+1+150
                                   • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16 0+960-1+303
                                   • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 0+960-1+210
                                   • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DL10 P1 0+225; DL9 P1 0+095

                                         Roboty mostowe

                                         • Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem – Obiekt WD-33.2, Filary
                                         • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm – Obiekt PZM-35.5a

                                         Kapa A, B, C

                                         • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm – Obiekt WD-36.0

                                         Kapa A, B, C, D

                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Skrzydło P1L, P1P
                                         • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P3L, P3P
                                         • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P3P, P3L, P2P
                                         • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt WD-36.9; Kapa A i B
                                         • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                         • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2P, P2L
                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6; Płyta przejściowa P1P i P1L, Kapa A, B, C, D
                                         • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt MS/PZDsz-37.6; UN
                                         • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                         • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                         • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt MS/PZDsz-37.6; UN
                                         • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-38.5; P3
                                         • Stożki / skarpy – Obiekt WD-38.5; P3P, P3L
                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-38.5; Murek P1P
                                         • Beton murka B35 (C30/37) – Obiekt WD-38.5; P1P
                                         • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-38.5; Pod płytę przejściową P1
                                         • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt PZDdz-39.7; P1
                                         • Stożki / skarpy – Obiekt PZDdz-39.7; P1L, P1P
                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Płyta przejściowa P2, Kapa A i B
                                         • Drenaż zasypki – Obiekt PZDdz-39.7; P1
                                         • Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy – Obiekt PZDdz-39.7; P1L, P1P
                                         • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt PZDdz-39.7; UN
                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P1
                                         • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; Gzymsy NL i NP.
                                         • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P1
                                         • Zasypka – Obiekt PZM-36.4
                                         • Geomembrana nad konstrukcją płaszczową – tzw. „parasol” (geomembrana HDPE 1mm + 2x geowłóknina separacyjna) – Obiekt PZM-36.4
                                         • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                         • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                         • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                         • stożki / skarpy – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                         • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) -OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                         • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-1.1
                                         • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1.1
                                         • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą –

                                          OBIEKT WS-1.1

                                          • Roboty porządkowe i zabezpieczające – WS-1.1

                                          Roboty branżowe

                                          Elektroenergetyka

                                          • Węzeł Ełk Kolonia – SOI – Okablowanie – S16 0+328-0+500

                                          Telekomunikacja

                                          • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 35+110-35+280; 91-92; S61 29+750-29+860, S61 31+840-32+010
                                          • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 35+180; S61 35+930-35+940; 96-97
                                          • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S61 – S61 33+240-33+320; 72-72/1; 73-73/1
                                           S61 34+745; 89-89/1; S61 40+270; 130-130/1; S61 40+690; 133-133/1-133/2
                                          • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 – DL3 0+260; 71/12/1-71/12/2
                                           S16 2+580-2+990; 71/17/1; 71/9/1/5-71/9/1/7; 71/9/1/1; S16 3+180-3+365; 71/6/1;
                                           71/7; 71/8; DK16 0+650-0+740; 71/10; 71/9/1/2
                                          • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR nr 42; S61 SKR nr 57; S61 SKR nr 58

                                            Sanitarna

                                            • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m -S61 35+810; D19.1-D19.2
                                            • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+810; W19.1-D19.1
                                            • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 35+810; D19.1; D19.2
                                            • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+400-3+400; S61 km 24+990-25+130; S61 km 30+080
                                            • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+400-3+400
                                            • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 30+080
                                            • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 30+080
                                            • Zbiornik – ZBR-1a – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – Zbr-1a
                                            • Zbiornik – ZBR-1a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – Zbr-1a
                                            • Zbiornik – ZBR-18 – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm -S61 35+175
                                            • Zbiornik – ZBR-18 – wypełnienie otworów w płytach skarp zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 35+175
                                            • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – S61 36+850
                                            • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie nasypów – S61 36+850
                                            • Zbiornik – ZBR-25 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm
                                            • wykonanie betonowej płyty dennej / warstwa III – S61 39+830.
                                             • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                                             Roboty Drogowe:

                                             • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża Odcinek 2 – wykonanie warstwy transmisyjnej w strefie przejściowej – S61 36+ 717-36+737
                                             • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 36+150-36+200
                                             • Wykonanie nasypów
                                              Górna warstwa nasypów – S61 35+450-35+500 P; S61 36+150-36+200 P+L; S61
                                              29+900-30+200
                                             • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm
                                              S61 35+300-35+330 L; S61 35+400-35+480 P; S61 km 29+500-29+850
                                              Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                              – warstwa gr. 30cm – S61 33+000-33+220 L; S61 34+420-35+330 L; S61 23+255-24+270 SL; S61 37+000-37+560; S61 37+680-38+000
                                             • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – S61 35+940-36+000
                                             • Wykonanie wykopów
                                              wykonanie wykopów Odcinek 1 – S16 0+820-1+000
                                             • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+670
                                             • Zasypki pod poboczami – DL3 0+100-0+200 P+L
                                             • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
                                              – warstwa gr. 20cm – DK16 0+420-0+900
                                             • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny
                                              średnia grubość warstwy 30 cm – DD1 km 0+340-0+450
                                             • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
                                              humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 25+170-25+710 lewa; S61 29+950-30+000 lewa; S61 41+150 do 41+300P, 37+830 do 38+110L, 38+160 do 38+330L, 37+840 do 38+040L, 38+150 do 38+260P, 37+150 do 37+450L, 37+450 do 27+580L, 37+020 do 37+150L, 37+020 do 37+310P, 37+020 do 37+310P, 38+580 do 38+750L
                                             • Wykonanie nasypów
                                              Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopu (z transportem)- S61 26+000-26+300
                                             • Wymiana gruntu – DG177035N 0+420-0+520; DD13 0+000-0+100
                                             • Górna warstwa nasypu – DK16-2 0+676-0+800
                                             • Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm) – DG177035N 0+000-0+641
                                             • Przykanalik śr. 200mm – S61 40+654; SD92
                                             • – kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – DK16 0+858-0+894 – pierścień ronda
                                             • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DL5 P1 0+119; DL4 P1 0+134
                                             • Zabezpieczenie przed rozmyciem – ostrogi z betonu C25/30 – DD12 PD01 0+165
                                             • Przepusty stalowe fi=0,80m – DD12 PD01 0+165; DK16-2 PD07 0+856
                                             • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – DK16-2 RK01 0+215
                                             • – wyspy kanalizujace, przebrukowania, zatoki autobusowe 15/17 cm – DK16 0+900-0+915 (wyspa kanalizująca)
                                             • – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+586-1+650; DK16-1 0+650-0+795
                                             • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+650-0+790
                                             • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 1+586-1+650
                                              DK16-1 0+650-0+795
                                             • Sączki podłużne
                                              Studnie drenarskie o średnicy 400mm – SD13 km 25+398; SD15 km 25+560; SD17 km 25+700
                                             • Sączki podłużne
                                             • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – SD4 km 0+440; SD6 km 0+814
                                             • Wykonanie wykopów – ul. Kolonia 0+025-0+180

                                                     Roboty Mostowe:

                                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P3L, P3P, P2P, Skrzydło P3L
                                                     • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; Poprzecznica P1P
                                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-36.9; Kapa A i B
                                                     • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2
                                                     • Stożki / skarpy – Obiekt MS/PZDsz-37.6; P2P, P2L
                                                     • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt WD-38.5; P3
                                                     • Stożki / skarpy – Obiekt WD-38.5; P3P, P3L
                                                     • Zasypka za przyczółkiem – Obiekt PZDdz-39.7
                                                     • Stożki / skarpy – Obiekt PZDdz-39.7
                                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt PZDdz-39.7; Pod płytę przejściową P2
                                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Obiekt PZDdz-39.7
                                                      Skrzydła P1P i P1L, UN
                                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-41.4; Ściana oporowa P3.2
                                                     • Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-41.4; Ściana oporowa P3.2
                                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDs-42.6; Płyta przejściowa P2
                                                     • Beton kap B35 (C30/37) – Obiekt PZDs-42.6; UN
                                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt PZDs-42.6; Pod płytę przejściową P1
                                                     • Schody skarpowe – OBIEKT WS-26,3
                                                     • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                                     • Krawężnik mostowy kamienny 20×20 na podlewce niskoskurczowej –
                                                      OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                                     • Schody skarpowe – OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                                     • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                                     • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT WS-1,1
                                                     • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-1,1
                                                     • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm – OBIEKT WS-1,1
                                                     • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą –
                                                      OBIEKT WS-1,1
                                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WS-1,1
                                                     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym – PRZEPUST PZM-30.2
                                                     • Skody skarpowe – PRZEPUST PZM-30.2
                                                     • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym – PRZEPUST PZM-32.5
                                                     • Schody skarpowe – PRZEPUST PZM-32.5

                                                     Roboty Branżowe:

                                                     1. Elektroenergetyka
                                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – DK16 0+300-0+520;
                                                      9.1/4/1-9.1/4/2-odb.5/15
                                                     • Węzeł Ełk Kolonia – SO704
                                                      Okablowanie – S16 ul.Kolonia
                                                     1. Telekomunikacja
                                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                                      Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+040-33+160; 68-71; S61 34+490-34+690; 86-88; S61 34+940-35+110; 90-91; S61 30+570-30+750; S61 29+480-29+750
                                                     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 33+060;
                                                      S61 34+490-34+690; 86-88
                                                     • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) S16 – DK16 0+320; 71/10/4-71/10/5
                                                      DL2 0+120-0+215; 71/12-71/12/1; 71/11-71/11/1; DL2 0+130-0+135; 71/13-71/13/1-71/13/2; DL1 0+150; 71/14
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 35+110-35+460; 91-93; S61 SKR nr 40; S61 SKR nr 49
                                                      S61 SKR nr 50
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – DK16 0+320; 71/10/5; DL2 0+215; 71/11/1

                                                     Sanitarna

                                                     • Budowa kanału
                                                      – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                                      S61 36+080-36+140; przykanaliki KD20; S61 25+145
                                                     • Budowa kanału
                                                      – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                                      S61 35+930; D20.1-D20.2; S61 36+090-36+120; D20.4-D20.6a
                                                     • Budowa kanału
                                                      – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m –
                                                      S61 35+925; D20.1-W20.1
                                                     • Studnie
                                                      – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m – S61 36+090-36+120; D20.6a; D20.6; D20.5a; D20.5; D20.4a; S61 25+145
                                                     • Studnie
                                                      – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61 35+930; D20.1; D20.2; S61 25+050
                                                     • Wyloty
                                                      – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-3+400
                                                     • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – S16 2+450-3+400
                                                     • wyloty
                                                      montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 36+075-36+140; Wp20.3a; Wp20.4; Wp20.4a; Wp20.5; S61 23+300
                                                     • Zbiornik – ZBR-18
                                                      – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 35+175
                                                     • Zbiornik – ZBR-18
                                                     • – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm – S61 35+175
                                                     • Zbiornik – ZBR-18
                                                      – wypełnienie otworów w płytach dna zbiornika humusem z obsiewem mieszanką traw i nawożeniem – S61 35+175
                                                     • Zbiornik – ZBR-21
                                                      – wykonanie wykopów – S61 36+850
                                                     • Zbiornik – ZBR-21
                                                      – wykonanie nasypów – S61 36+850
                                                     • Zbiornik – ZBR-25
                                                      – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – S61 39+830
                                                     • budowa kanału
                                                      -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
                                                     • Zbiornik – ZBR-1a
                                                      – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – Zbr-1a
                                                     • Zbiornik – ZBR-1a
                                                      – wykonanie wykopów – Zbr-1a
                                                      – wykonanie betonowej płyty dennej wraz ze skarpami – Zbr-1b
                                                     • montaż pierścieni odciążających na studzienkach wpustów deszczowych – S61 km 23+285-23+665
                                                     Marzec 2022

                                                     Roboty Drogowe:

                                                     • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 km 26+370 -26+470 P, S61 km 26+420-26+550 L, DK16 1+010-1+520P, DK16 0+740-0+840P, DK16 0+730-0+820L, DK16-1 0+110-0+280L, DK16-1 0+110-0+230P, DK16 0+200-0+420P, DL8 0+425-0+650, DL7 0+075-0+220, S61 33+200-33+420;  
                                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – km S61 35+400-35+450P, S61 36+150-36+178P, S61 36+420-36+550P;
                                                     • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- warstwa C0,4/0,5 o grub. 25cm – km S61 35+940-36+000P, S61 360+000-36+150P+L;
                                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DK16 0+676-0+800, DD7c 0+060-0+350, DK16- zjazd 0+220;
                                                     • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+180-0+420;
                                                     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16 1+500-1+728,30, DK16 0+550-0+660;
                                                     • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 38+130-38+180, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900;
                                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 km 25+300-25+700 SP, S61 km 25+300-25+700 SP, S61 km 25+300-25+700 SP;
                                                     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – km S61 38+550-39+650 S61 km 23+255-24+120 SP, S61 km 23+255-24+120 SP;
                                                     • Wymiana gruntu -km DD12 0+000-0+200, DG177035N 0+420-0+520, DD13 0+000-0+100;
                                                     • Warstwa mrozoochronna i podbudowa z mieszanek niezwiązanych kruszywa – warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, grubość 20cm – km DK16-2 0+220-0+340;
                                                     • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 20cm – km DK16-2 0+220-0+340;
                                                     • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa C0,4/0,5 o grub. 15cm – km DD17 0+000-1+268;
                                                     • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 42+650-42+765 ;
                                                     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 42+690; SD102;
                                                     • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+433,5-1+586, DK16-1 0+250-0+272,7;
                                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+431-1+496, DK16-1 0+250-0+273,25;
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DK16-2 RK03 0+967;               
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DD12 RK04 0+016;               
                                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 1+433,5-1+586, DK16-1 0+250-0+272,7;                                                                                                                     
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DK16-2 PD06 0+843, DK16-2 PD05 0+844.

                                                     Roboty mostowe:

                                                     • OBIEKT WS-26.3
                                                      -Schody skarpowe
                                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                                      – stożki / skarpy   
                                                      – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                                                      – Schody skarpowe 
                                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                                      – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) 
                                                      – Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                                      – Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą 
                                                     • OBIEKT WS-1.1
                                                      – zasypka za przyczółkiem
                                                      – stożki / skarpy 
                                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej   
                                                      – Rura osłonowa  DN-300mm 
                                                      – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego  
                                                     • PRZEPUST PZM-30.2
                                                      – Wykonanie wieńca kamiennego wokół otworu konstrukcji podatnej  
                                                     • Obiekt WD-33.2
                                                      – P1P, P1L, P3P, P3L – Schody skarpowe
                                                      – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja 
                                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                      – Poprzecznica P1L, P1P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)   
                                                      – Poprzecznica P1L – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)  
                                                     • Obiekt WD-36.9
                                                      – UN – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm 
                                                      – UN – Krawężnik mostowy kamienny  
                                                     • Obiekt MS/PZDsz-37.6
                                                      – P1 – Zasypka za przyczółkiem
                                                      – P1P i P1L – Stożki / skarpy  
                                                     • Obiekt PZDdz-39.7
                                                      – P2 – Zasypka za przyczółkiem 
                                                      – P2P i P2L – Stożki / skarpy  
                                                     • Obiekt WD-41.4
                                                      – P3.1 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)    
                                                     • Obiekt PZDs-42.6
                                                      – P1 – Zasypka za przyczółkiem  
                                                      – P1P i P1L – Stożki / skarpy 
                                                      – Kapy A i B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
                                                      – Krawężnik mostowy kamienny   

                                                     Roboty branżowe:

                                                     Elektroenergetyka:

                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+060-33+140;, I/2/2; I/2/3, S61 33+225-33+300; , I/3/3; I/3/4, S61 33+180-33+415;, I/4/2-I/4/7. S61 33+730-33+980; I/4/16-I/4/21;
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 3+410; II/1/6; II/3/6, DL10 0+240; II/4/18, DL7 0+230; II/5/8, DL8 0+170-0+290; II/6/2-II/6/5, DL8 0+400; II/6/8;
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+460-2+545; III/1/12; III/1/13, S16 3+200-3+340; III/4/7-III/4/11;
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL5 0+230; IV/3/7; IV/3/8;               
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DG 0+040; V/2/1.

                                                     Telekomunikacja:

                                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 SKR2 nr 6 -SK2 nr 7, S61 SKR2 nr 37 – SK2 nr 39, S61 SKR2 nr 58 – SK2 nr 59, S61 38+020+38+540; 115-118;                                            
                                                     • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km S61 38+020+38+540;
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 2+800-2+940; 71/11-71/14;
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 2+800-2+940;
                                                     • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – km S16 DK16 0+320-0+630; 71/10-71/10/1-71/10/5;               
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km ZR-L 0+360; 71/9/1;
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DK16 0+500-0+630; 71/10/4-71/10/1, DK16 0+730; 71/9/1/1, DK16 0+990-1+055; 71/9/2-71/9/4; 
                                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR2 nr 6 , S61 SKR2 nr 7, S61 SKR2 nr 37 , S61 SKR nr 38, S61 SKR nr 39, S61 SKR2 nr 58.

                                                     Sanitarna:

                                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+900-1+000, S61 km 25+140-25+150″ S61 35+443; D18.16-Wp18.31;
                                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 35+416-35+443; D18.15-D18.16;
                                                     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+900-1+000, S61 35+443; D18.16;
                                                     • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 km 0+900-1+000, S16 2+450-2+900;               
                                                     • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+450-2+900;
                                                     • Montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 35+443; Wp18.31;               
                                                     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – km S61 36+850, S16km 0+900-1+000;
                                                     • montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 km 28+900;
                                                     • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s – S61 km 25+140-25+150;
                                                     • Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – S61 km 25+140-25+150;
                                                     • przepompownia – PP1a – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=3,54m – S61 km 25+140-25+150           .

                                                     Melioracje:

                                                     • Rów R-7 – km S16 3+000.

                                                     Roboty Drogowe:

                                                     • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 km 23+460-24+140 lewa, S61 km 23+460-23+870 prawa, S61 km 23+870-24+070 prawa, S61 km 23+255-23+455 praw
                                                     • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900, S61 km 29+500-29+900 
                                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/10 – warstwa gr. 17cm – S61 km 23+255-23+600 SP, S61 38+180-38+380 prawa
                                                     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 30cm – S61 34+900-35+350 P, S61 33+220-33+700 L, S61 34+640-35+250 L (1/2), S61 km 24+200-24+400 SL, S61 km 24+100-24+300 SP 
                                                     • Wykonanie wykopów – DD5a km 0+500-0+600
                                                     • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – DD4a km 1+000-1+200, DD5a km 0+200-0+300, DD1 km 0+450-0+830, DD5a km 0+200-0+300 , DD1 km 0+450-0+830, DD5a km 0+200-0+300
                                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów Odcinek 2 – S61 35+400-35+500 P                      
                                                     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD7c 0+004-0+220
                                                     • Zasypki pod poboczami – DK16 0+940-1+530 L, DK16 1+000-1+530 P               
                                                     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DK16-1 1+868-2+131, DK16 1+500-1+728,30, DD7c 0+004-0+060 
                                                     • Wymiana gruntu – DD12 0+000-0+200,
                                                     • Zasypki pod poboczami – S16 2+400-2+600 P,   
                                                     • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 41+500-42+580 
                                                     • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 41+500-42+580
                                                     • Przepusty stalowe fi=1.20m – S61 PD12 35+826  
                                                     • Ścieki skarpowe trapezowe – Dk16-1 1+755, DK16-1 1+800               
                                                     • kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – DK16 (pierścień ronda przy DL1) 0+496-0+531
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – S61 ZR23 37+625, S61 ZR25 37+642               
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – S61 ZR26 37+642 
                                                     • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16-1 1+586-1+641
                                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 1+496-1+64
                                                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – DK16-1 1+586-1+641

                                                     Roboty mostowe:

                                                     Obiekt WS-2.9:

                                                     • Ławy pod bariery „”B”” – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                     • Ława pod bariery „”B”” – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów 
                                                     • Kapa A,B, D i gzymsy – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
                                                     • Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja

                                                     Obiekt PZGD-34.5:

                                                     • P2, P3, P4 – Zasypka za przyczółkiem

                                                     Obiekt MS/PZDsz-36.7:

                                                     • poprzednica P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                     • Ścianka zapleczna P3L, P3P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                                     • Poprzecznica P2L – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                                     • Łożyska elastomerowe  

                                                     Obiekt WD-36.9:

                                                     • UN – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x700mm
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa                                                                                                                      

                                                     Obiekt MS/PZDsz-37.6:

                                                     • P1 – Zasypka za przyczółkiem

                                                     Obiekt PZDdz-39.7:

                                                     • P2 – Zasypka za przyczółkiem               
                                                     • P2L i P2P – Stożki / skarpy   
                                                     • Wnęki dylatacyjne P1 i P2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                                     • Wnęki dylatacyjne P1 i P2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)  
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
                                                     • UN – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej  
                                                     • P2 – Drenaż zasypki
                                                     • P2 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy                                                           

                                                     Obiekt WD-41.4:

                                                     • Ściana oporowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)               
                                                     • Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) 
                                                     • Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa 
                                                     • UN – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa                                                                                                                      

                                                     Obiekt PZDs-42.6:

                                                     • P2, P1 – Zasypka za przyczółkiem               
                                                     • P2L i P2P – Stożki / skarpy               
                                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
                                                     • P1 – Drenaż zasypki               
                                                     • P1 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy                                                           

                                                     OBIEKT PZD-26.0:

                                                     • Schody skarpowe               
                                                     • Schody skarpowe               

                                                     OBIEKT WS/PZDdz-29.9:

                                                     • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)               
                                                     • Izolacja cienka wykonywana na zimno                                            

                                                     OBIEKT MS/PZDsz-0.5:

                                                     • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                                     • Urządzenie dylatacyjne jednomodułowe 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                                     • Urządzenie dylatacyjne wielomodułowe 160mm (+/- 80mm) z wkładką tłumiącą

                                                     OBIEKT WS-1.1:

                                                     • zasypka za przyczółkiem               
                                                     • stożki / skarpy
                                                     • Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
                                                     • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)               
                                                     • Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                                     • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa               
                                                     • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa – dodatkowa warstwa               
                                                     • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej               
                                                     • Łożyska garnkowe               
                                                     • Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego                                                                                        

                                                     Roboty branżowe:

                                                     Elektroenergetyka:

                                                     • Kolizja 10a SN część kablowa – demontaż – S16 km 1+550               
                                                     • Kolizja 10a SN część kablowa – przebudowa linii SN – S16 km 1+550               
                                                     • Kolizja 10a SN część kablowa – przełączenie kabli SN – S16 km 1+550               
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S61 33+060-33+170; I/2/1; I/2/4; I/4/1 
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL7 0+280; II/5/6
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL1 0+065; IV/1/20
                                                     • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DK16 0+900; V/3/1, DG 0+120; V/2/5 
                                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – DK16 0+740-1+050; 9.1/4/13-9.1/4/14; 9.1/4/14-odb.6/7; , S16 3+180; 9.1/4/19-odb.3/2               
                                                     • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód S61 3+070; 9.2/4/1-9.2/4/2

                                                     Telekomunikacja:

                                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 33+240-33+520; 71-76, S61 km 25+480-25+680, S61 km 28+830-28+900                             
                                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 SKR2 nr 12, S61 SKR2 nr 13, S61 SKR2 nr 14
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 2+940-3+070; 71/9-71/11, DL11 0+100-0+180; 71/3-71/4 
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 2+990, DL11 0+100-0+180
                                                     • Budowa przyłączy do obiektów (odgałęzienia) – S16 2+990; 71/9/1/1-71/9/1, S16 3+070; 71/9/1-71/9/2, DK16 1+000-1+055; 71/9/2-71/9/3-71/9/4

                                                     Sanitarna:

                                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DD16 1+120; W30.2-D30.4, S61 km 26+050, S61 km 32+650, S61 km 25+140
                                                     • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 26+260-26+310, S16 km 0+950-1+000                                                                       
                                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+950-1+000
                                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+950-1+000
                                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+450-2+900, S61 km 23+400                                    
                                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 500 – S61 km 23+400               
                                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 1000 – S61 km 23+400               
                                                     • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 km 26+050, S61 km 26+260-26+310, S16 km 0+950-1+000 
                                                     • Zbiornik – ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
                                                     • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD16 1+120; D30.4 
                                                     • Ściek skarpowy(wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+450-2+900
                                                     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – S61 36+850               
                                                     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie nasypów – S61 36+850               
                                                     • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1b.46, Wp1b.44, Wp1b.2, Wp1b.3, ) – S61 km 23+300-23+420                                                                                                               
                                                     • Odwodnienie zbiornika ZBR-1a – S61 km 25+300

                                                     Melioracje:

                                                     • Rów R-7 – S16 3+080               
                                                     • Rów R9; R9.1 – S61 36+040         

                                                     Roboty drogowe:

                                                     • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;
                                                     • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD1 0+340-0+830;
                                                     • Wykonanie nasypów – Górna warstwa nasypów – km S61 26+400-26+470;
                                                     • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 30cm – km S61 25+050-25+300 SP, S61 25+050-25+300 SL;
                                                     • Wykonanie wykopów – km DD4b 0+200-0+300, DD4a 0+100-0+300;
                                                     • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z dokopów – km DD4b 0+550-0+900, DD5a 0+500-0+600;
                                                     • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+149-33+344 L, S61 34+725-35+165 L, S61 34+750-35+150 P, DK16-1 0+620-1+000 P, DK16-1 0+450-0+680 L, DK16 1+060-1+410 P, DK16 1+410-1+525 P, DL11 0+120-0+250;
                                                     • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+180-0+420, DK16 1+100-1+500, DK16-1 0+100-0+250;
                                                     • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 0+575-0+700
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD10a RK01 0+232.

                                                     Roboty mostowe:

                                                     • Obiekt PZD-26.0
                                                      – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
                                                     • Obiekt WS/PZDdz-29.9
                                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                      – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                                     • Obiekt MS/PZDsz-0.5
                                                      – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                                      – Łożyska garnkowe
                                                      – Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego Konstrukcji Stalowej
                                                      – Śrutowanie płyty ustroju nośnego – pod kapami 
                                                     • Obiekt WS-1.1
                                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                      – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                                      – Sączki Ø 50
                                                      – Łożyska garnkowe
                                                     • Obiekt WS-2.9
                                                      – Ława B i C – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Ława B i C – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów
                                                     • Obiekt PZGD-34.5
                                                      – P1, P2, P3, P4, P5 – Zasypka za przyczółkiem               
                                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                      – Korpus P3P, ciosy podłożyskowe P3L, poprzecznica P2L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Korpus P3P, Ścianka zapleczna P1L, Ciosy podłożyskowe P3P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                                     • Obiekt WD-36.9
                                                      – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                                      – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                                     • Obiekt WD-41.4
                                                      – Wnęki dylatacyjne P1 i P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej                                               
                                                     • Obiekt PZDs-42.6
                                                      – P1 i P2 – zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                                      – P2 – Zasypka za przyczółkiem
                                                      – P2L i P2P – Stożki / skarpy
                                                      – P2 – Drenaż zasypki
                                                      – P2 – Drenaż zasypki Geokompozyt drenażowy

                                                     Roboty branżowe:

                                                     Elektroenergetyka:

                                                     • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+700-3+000; 9.1/4/4-5/17-5/16; 9.1/4/4-9.1/4/2; 9.1/4/7-9.1/4/6; 9.1/4/6-9.1/4/4; 9.1/4/6-odb.5/6; 9.1/4/3-odb.5/4; 9.1/4/1-9.1/4/3; 9.1/4/4-9.1/4/5-odb.5/5; 9.1/4/4-odb.5/3;
                                                     • ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Zasilanie przepompowani w km 25+575 S61.

                                                     Telekomunikacja:

                                                     • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 38+810-39+000; 122-123, S61 39+400-39+600; 125-126, S61 od SKR2 nr 3 do SK2 nr 3/1, S61 od SKR nr 25 do SKR nr 26, S61 od SKR nr 12 do SKR nr 14;
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 3+070-3+370; 71/6-71/9;
                                                     • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktp (w przepuście) – km S16 3+080-3+090;
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL7 0+480; 69
                                                     • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 SKR2 nr 3/1 , S61 SKR2 nr 58, S61 SKR2 nr 57,DL7 0+350; 71/3, 71/4, DL7 0+460; 69, S61 33+140-33+160; 70, 71;
                                                     • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 33+160; 71/1.

                                                     Sanitarna:

                                                     • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+000-37+500; przykanaliki KD21, S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S61 26+260-26+295, S61 26+260-26+310;                                                                                              
                                                     • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S16 2+400-3+400; DL11;
                                                     • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 26+140-26+200, S61 km 26+100, S61 26+260-26+310, S61 37+000-37+500; Wp21.12; Wp21.21; Wp21.22; Wp21.23;
                                                     • Zbiornik – ZBR-21 – wykonanie wykopów – km S61 36+850;
                                                     • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 125 – km S16 DD-7a km 0+315; 
                                                     • budowa kanału – Rura ochronna z rur PE, PEHD o śr. zewnętrznej  200 mm – km S16 DD-7a km 0+315;                
                                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+260-26+295, S61 26+260-26+310;
                                                     • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 26+250-26+260;
                                                     • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 26+250-26+260, S61 26+260-26+295; 
                                                     • wyloty – montaż wylotu Dn 300 – km S61 26+250-26+260;
                                                     • Zbiornik – ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – S61 km 23+400;
                                                     • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1a.73, Wp1a.71, Wp1a.69, Wp1a.67, Wp1a.65, Wp1a.63, Wp1a.61, Wp1a.59, Wp1a.57, Wp2.14, Wp2.10, Wp2.8, Wp2.6, Wp2.4, Wp2.2, Wp1a.55, Wp1a.53, Wp1a.51, Wp1a.49, Wp1a.47, Wp1a.45, Wp1a.42, Wp1a.40, Wp1a.38, Wp1a.36, Wp1a.34,Wp1b.42, Wp1b.41,Wp1b.40, Wp1b.39, Wp1b.38, Wp1b.37, Wp1b.36, Wp1b.35, Wp1b.34, Wp1b.33, Wp1b.32, Wp1b.31, Wp1b.30, Wp1b.29, Wp1b.28, Wp1b.27, Wp1b.26, Wp1b.25, Wp1b.24, Wp1a.2 – km S61 25+560-25+820, S61 25+315-25+530, S61 24+175-25+200, S61 24+970-25+300, S61 km 24+330, S61 23+820-24+250;
                                                     • Odwodnienie zbiornika ZBR-1a – S61 km 25+300.

                                                     Melioracje:

                                                     • Rów R-7 – km S16 3+080;
                                                     • Rów R9; R9.1 – km S61 36+040.

                                                     Roboty Drogowe:

                                                     • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – km DD1 0+340-0+830;  
                                                     • Wykonanie wykopów – km DD4a 0+200-0+400;
                                                     • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+000-33+170 P S61 33+000-33+150 L, DK16-1 1+080-1+800 L, DK16-1 1+860-2+100 L, DK16-1 1+090-1+330 P, DK16-1 1+670-1+800 P, DK16-1 1+860-2+100 P;
                                                     • Wykop – km DK16-1 0+800-1+100;
                                                     • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 1+100-2+130, DK16 1+100-1+500;                                 
                                                     • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;
                                                     • kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm – zatoki autobusowe – km DK16 0+496-0+530 – pierścień ronda;
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m DD16 RK01 1+171;                                                                         
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m S61 ZR33 42+600;                                                                           
                                                     • Przepusty z rur PEHD fi=0.60m – km DK16-1 35.5a-R8-L1 1+313, DK16-1 35.5a-R8-L2 1+322;
                                                     • Wykonanie drenażu obniżającego ZWG pod rowem – km S61 34+850-35+172, str. P.

                                                     Roboty mostowe:

                                                     • Obiekt WD-33.2
                                                      – Kapy C – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Kapy C – Beton kap B35 (C30/37)
                                                      – Pod kapy C – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                     • Obiekt PZM-35.5a
                                                      – p2 – Schody skarpowe
                                                     • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                      – zasypka fundamentu P2 oraz P3 (1 warstwa) – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
                                                      – Korpus P3P i P3L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                      – Ciosy podłożyskowe P1P i P1L, Korpus P3L, Ścianka zapleczna P1P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                                     • Obiekt WD-41.4
                                                      – P1, P3 – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm)   
                                                     • Obiekt PZDs-42.6
                                                      – Skrzydła P1 i P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno        
                                                     • OBIEKT PZD-26.0  
                                                      – stożki / skarpy
                                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                      – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm
                                                      – Schody skarpowe
                                                     • OBIEKT WS-26.3
                                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                     • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                         
                                                     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                                      – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                      – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                     • OBIEKT WS-1.1
                                                      – zasypka za przyczółkiem
                                                      – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                                      – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                      – Wykonanie antykorozji styków montażowych UN NL

                                                      Roboty branżowe:

                                                      Elektroenergetyka:

                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+415-33+730; I/4/8-I/4/15.

                                                      Telekomunikacja:

                                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 36+980-37+560; 109-112, S61 39+000-39+400; 123-125, S61 41+670-41+810; 140-141, S61 km 26+800, S61 km 24+000.
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktu Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 23+500, DL7 0+030-0+250; 71/5; 71/6; 71/7; 71/8, DL10 0+230; 79/1.
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – S61 36+980-37+560, S61 39+000-39+400, S61 41+670-41+810). 
                                                      • Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 3+380-DL11 0+020; 71/5-71/6                       
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL5 0+130-0+230; 71/9/1/3;71/9/1/4; 71/9/1/8, DK16 0+730; 71/9/1/2.

                                                      Sanitarne :

                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+940-29+960,S61 km 26+380-26+425,S61 km 26+425;
                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 37+000-37+500; przykanaliki KD21;
                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+840, S61 km 29+860;
                                                      • Studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m – S61 km 29+940-29+960, S61 km 26+425;
                                                      • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S61 km 29+940-29+960, S61 km 26+380-26+425, S61 km 26+425; S16 2+400-3+400; DL11;
                                                      • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 37+000-37+500; Wp21.26; Wp21.13; Wp21.14; Wp21.15; Wp21.16; Wp21.17; Wp21.18; Wp21.19; Wp21.20; S61 km 29+840, S61 km 29+860, S61 km 29+960, S61 km 26+435-26+460, S61 km 26+380-26+425;
                                                      • Ściek skarpowy (wraz z umocnieniem rowu płytą chodnikową) – km S16 2+400-3+400; DL11
                                                      • Montaż odciążeń na wpustach (Wp1a.29, Wp1a.31, Wp1a.33, Wp1a35, Wp1a.37, WWp1a.39, Wp1a.41,, Wp1a.43, Wp1a.44, Wp1a.46, Wp1a.48, Wp1a.50, Wp1a.52, Wp1a54, Wp1a.56, Wp1a.58, Wp1a.60, Wp1a.62, Wp1a.64, Wp1a.66, Wp1a.68, Wp1a.70, Wp1a.72, Wp2.3, Wp2.5,Wp2.7,Wp2.9, Wp2.11, Wp2.13, Wp2.15, Wp2.16, Wp2.19, Wp2.21- Wp2.25) – S61 km 24+940-25+180, S61 km 25+560-25+970.

                                                      Roboty drogowe:

                                                      • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 34+400-34+500;               
                                                      • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S61 33+600-34+500 P, DL10;                                            
                                                      • Wykop – km DK16-1 1+100-2+130;                                                                                                  
                                                      • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – km DD8 1+070-1+200, DK16-1 0+730-1+030;
                                                      • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 1+100-2+130;               
                                                      • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+200;               
                                                      • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 38+165-38+380;
                                                      • Przykanalik śr. 200mm – km S61 38+380;                                                                                      
                                                      • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 38+380; SD79;                                            
                                                      • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m S61 – km ZR32 42+600;
                                                      • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DK16-1 PD01;
                                                      • Wykonanie drenażu obniżającego ZWG pod rowem – km S61 34+775-35+172, str.L, S61 34+750-34+850, str.P.

                                                      Roboty mostowe:

                                                      • Obiekt WD-33.2
                                                       – Kapy D – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                       – Kapy D – Beton kap B35 (C30/37)                 
                                                       – Pod kapy C – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                      • Obiekt WS-2.9
                                                       – Ława pod bariery – B – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                       – Ława barier – B – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów 
                                                       – Schody skarpowe
                                                      • Obiekt PZGD-34.5
                                                       – P1 – Zasypka najść z gruntu organicznego                                                           
                                                      • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                       – Korpus P1P, Korpus P3L, P3P – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                       – Korpus P1P – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
                                                       – Filar P2P i P2L – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
                                                      • Obiekt WD-36.9
                                                       – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) 
                                                      • Obiekt PZDdz-39.7
                                                       – Skrzydło P2P, P2L – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                                       – Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego 80mm (+/- 40mm) z wkładką tłumiącą
                                                      • Obiekt WD-41.4
                                                       – Ściana oporowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                       – Ścianka zapleczna P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                                       – (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)”
                                                      • Obiekt PZDs-42.6
                                                       – UN P1 i P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                                                 
                                                      • OBIEKT PZD-26,0
                                                       – stożki / skarpy
                                                      • OBIEKT WS-26,3
                                                       – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                                       – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                                      • OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                                       – zasypka za przyczółkiem
                                                       – stożki / skarpy
                                                       – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                       – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                                      • OBIEKT MS/PZDsz-0.5              
                                                       – zasypanie wykopu fundamentowego
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                       – Izolacja cienka wykonywana na zimno               
                                                       – Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
                                                      • OBIEKT WS-1.1
                                                       – zasypanie wykopu fundamentowego
                                                       – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                                       – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                       – Łożyska garnkowe                                                                                                                                                                              

                                                      Roboty branżowe:

                                                         Telekomunikacja:

                                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu S61 km 27+700, S61 km 23+500, S61 km 27+400, S61 41+810-41+980;                  
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 23+800, S61 km 27+400, S61 33+240-33+320; 72, 73, DL 0+135; 71/13/1;
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km S61 41+980-42+180
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SK-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL2 0+135; 71/13/2;                  
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S61 33+320; 73/1;   
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SKR-1 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL2 0+020; 71/12/1, DL11 0+130; 72/1.
                                                      • Wykonanie wykopów od studni nr 3 do nr4 – S61 km 27+700   
                                                      • Zasypanie wykopów od studni nr 2 do nr 3, od nr 27 do nr 28 – S61 km 23+500, 27+400                                 

                                                      Sanitarna:

                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+210, S61 km 29+835, S61 37+910; D24.3-OS24;               
                                                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 km 29+835-29+860;                             
                                                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 DD-7d km 0+195, S61 km 29+835, S61 km 29+835-29+850;                             
                                                      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+210, S61 km 29+835, S61 km 29+835-29+860 ;  
                                                      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S16 DD-7d km 0+195;               
                                                      • wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 km 29+835;                                                           
                                                      • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+540,S61 km 29+835-29+860;
                                                      • Wyloty – montaż wylotu Dn 200 – S16 2+400-3+400;               
                                                      • Zbiornik ZBR-19 – wykonanie wykopów – km S61 35+825;               
                                                       Montaż odciążeń na wpustach (od Wp1a.3 do Wp1a.14, Wp1a.27-Wp1a.30, Wp5.19, Wp5.21, Wp5.23, Wp17, Wp5.9-Wp5.16, Wp5.18, Wp8.20, Wp5.22, Wp5.26-Wp5.38, Wp5.40-Wp5.43) – km S61 km 24+250-24+650, 24+910-24+965, 26+750-26+830, 26+550-26+800, 26+860-27+190.
                                                      Luty 2022
                                                      • Nadzór przyrodniczy – S61; S16

                                                      Roboty Drogowe

                                                      • Sączki podłużne
                                                       – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – S61 38+057-38+150
                                                      • Przykanalik śr. 200mm – S61 37+950-38+057
                                                      • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – S61 38+057; SD78.1
                                                      • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm -DK16-1 1+415-1+510; DK16-1 0+133-0+205
                                                      • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+133-0+143
                                                      • Prace porządkowe, odwodnienie budowy i transport materiałów – S61

                                                      Roboty Mostowe

                                                      • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WD-33.2; Pod kapy „D”
                                                      • Krawężnik mostowy kamienny – Obiekt WD-33.2; P1
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WS-2.9; Ława „A”
                                                      • Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów – Obiekt WS-2.9; Ławy barier „A”
                                                      • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Obiekt WS-2.9; Pod bariery typu „B” i „C”
                                                      • Schody skarpowe – Obiekt WS-2.9; P2P, P2L
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-36.7;

                                                      Korpus P1P, Filary

                                                      • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; P1L
                                                      • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – Obiekt MS/PZDsz-36.7; NL
                                                      • Izolacja cienka wykonywana na zimno – Obiekt PZM-38.1
                                                      • Odwodnienie izolacji pomostu – Dren 4x8cm z geosyntetyków przykryty grysem 4/6mm i otoczony żywicą – Obiekt WD-38.5; UN
                                                      • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych – Obiekt WD-38.5
                                                      • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt WD-41.4;

                                                      Ścianka zaplecza P3

                                                      • Beton kap B35 (C30/37) – OBIEKT PZD-26.0
                                                      • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie – OBIEKT PZD-26.0
                                                      • Schody skarpowe – OBIEKT PZD-26.0
                                                      • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-26.3
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26.3
                                                      • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – OBIEKT WS-26.3
                                                      • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WS-26.3
                                                      • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                                      • stożki / skarpy – OBIEKT WS/PZDdz-29.9
                                                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – OBIEKT

                                                      WS/PZDdz-29.9

                                                      • zasypanie wykopu fundamentowego – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                                      • stożki / skarpy – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                                      • Izolacja cienka wykonywana na zimno – OBIEKT MS/PZDsz-0.5
                                                      • zasypka za przyczółkiem – OBIEKT WS-1.1
                                                      • stożki / skarpy – OBIEKT WS-1.1
                                                      • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – OBIEKT WS-1.1
                                                      • Łożyska garnkowe – OBIEKT WS-1.1
                                                      • Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego – OBIEKT WS-1.1

                                                      Roboty Branżowe

                                                      Elektroenergetyka

                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOII
                                                       – okablowanie – S16 3+400; IV/5/11-II/3/6; IV/5/11-II/5/8
                                                       DL11 0+170; SO-II/1/1; SO-II/3/1
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOII
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL7 0+3500+500; II/5/1-II/5/5
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                                       – okablowanie – DL11 0+020-0+040; III/4/11 – II/1/6
                                                       S16 2+600-2+650; III/2/9-III/2/10
                                                       S16 3+200-3+400; III/4/6-IV/5/6; III/3/6-IV/6/6
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S16 1+920-2+460; III/2/22-III/2/10;
                                                       III/1/26 – III/1/14; S16 2+545-2+610; III/1/11-III/1/10
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                                       – okablowanie – S16 2+740; IV/1/5-IV/1/4
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – DL1 0+040-0+100; DL2 0+000-0+180; IV/2/3 – IV/2/10 ;DK16 0+560-0+630; IV/7/3; IV/7/2; S16 2+740-2+970; IV/1/1-IV/1/4
                                                       DL5 0+100-0+200; IV/3/3-IV/3/6; S16 2+300-2+700; IV/1/11-IV/1/5; IV/1/13-IV/1/19
                                                       DL4 0+030; IV/4/20, IV/3/10
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOV
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe -DK16 0+910-1+035; V/3/2-V/3/4
                                                       DG 0+040-0+050; V/2/3
                                                      • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – S61 33+680-33+730; 9.1/3/15-odb.2/7; 9.1/3/16-odb.2/8; 9.1/4/16-odb.6/4; 9.1/4/17-odb.6/5; 9.1/4/17-odb.6/8; 9.1/3/9-odb.2/2; 9.1/3/11-9.1/3/10

                                                      Telekomunikacja

                                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                                       Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 27+700; S61 km 23+500; S61 km 27+400
                                                       S61 37+560-38+015; 112-115; S61 40+410-40+870; 131-134
                                                       Kanał technologiczny główny – Ktu
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 27+700
                                                       S61 km 23+500; S61 km 27+400; S61 37+560-38+015; 112-115; S61 40+410-40+870; 131-134
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktu
                                                       Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – S61 km 27+700; S61 37+560-38+015
                                                       S61 40+410-40+870
                                                      • wykonanie wykopów na odcinku od studni numer 2 do studni nr 3, od nr 30 do nr 31, od nr 27 do nr 28 – S61 km 23+500, 27+700, 27+400
                                                      • zasypanie wykopów na odcinku od studni numer 30 do studni nr 31 – S61 km 27+700

                                                      Sanitarana

                                                      • Budowa kanału
                                                       – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; Wp22.1- D22.9- Wp22.2; S61 39+660-39+720; D24.3- D24.4
                                                      • Budowa kanału
                                                       – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; D22.7-D22.9
                                                      • Studnie
                                                       – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+500 – 0+540; S61 38+140-38+150; D22.9
                                                      • studnie
                                                       montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD-7a km 0+270
                                                      • Studnie
                                                       – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 39+660-39+720; D24.3
                                                      • Wyloty
                                                       – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S61 38+140-38+150; Wp22.1; Wp22.2
                                                      • Malowanie i robienie styków w studniach D34 – S16 km 0+300 – 0+500

                                                      Melioracje

                                                      • Rów R9; R9.1 – km S61 36+040

                                                      Roboty drogowe

                                                      • Sączki podłużne – drenaż typu PACDRAIN w pasie dzielącym – kanał główny – km S61 37+000-37+450, S61 37+670-37+950
                                                      • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 37+170-37+370; SD74; SD75, S61 37+810-37+950; SD77; SD78
                                                      • Podbudowa zasadnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C16/20 gr. 20 cm zgodnie z KNA/70/2021- km Pierścień ronda na DK16 przy DL1 0+495-0+530, Pierścień ronda na DK16 przy DL4 0+858-0+895
                                                      • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 2+085-2+110
                                                      • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 2+010-2+110, DK16-1 1+374-1+510, DK16-1 0+143-0+270
                                                      • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD11a PD03 0+610
                                                      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 2+085-2+110
                                                      • Ścieki podchodnikowe – km DK16-1 2+040-2+043

                                                      Roboty mostowe

                                                      • Obiekt WS-2.9
                                                       – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                      • Obiekt PZM-35.5a
                                                       – Schody skarpowe
                                                      • Obiekt WD-36.0
                                                       – Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm, podsypka cementowo-żwirowa gr. 11cm
                                                       – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej
                                                       – Umocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm
                                                      • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
                                                       – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                      • Obiekt PZDdz-39.7
                                                       – Izolacja cienka wykonywana na zimno
                                                       – Dylatacja ściany taśmą
                                                      • Obiekt PZD-26.0
                                                       – Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej
                                                       – Krawężnik zanikający 20×30, na ławie
                                                      • Obiekt WS-26.3
                                                       – Zasypka za przyczółkiem
                                                       – Stożki / skarpy
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                       – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
                                                      • Obiekt WS/PZDdz-29.9
                                                       – Zasypka za przyczółkiem
                                                       – Stożki / skarpy
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                      • Obiekt MS/PZDsz-0.5
                                                       – Stożki / skarpy
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                      • Obiekt WS-1.1
                                                       – Zasypka za przyczółkiem
                                                       – Stożki / skarpy
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
                                                       – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
                                                       – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
                                                       – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego
                                                       – Łożyska garnkowe (montaż łożysk – ustrój nośny – nitka lewa – podpora P1, P4, P7)

                                                      Roboty branżowe

                                                      • Elektroenergetyka
                                                       – Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61 33+020-33+100; I/1/2- I/1/4, S61 33+300-33+900; I/3/5-I/3/19
                                                       – Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+045-2+300; III/1/18; III/1/19; III/1/21-III/1/23; III/2/19-III/2/22, S16 2+500; III/1/12, S16 2+610-2+970; III/1/2-III/1/9; III/2/1-III/2/9, S16 2+970-3+200; III/3/2-III/3/6; III/4/1-III/4/6
                                                       – Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DG 0+030-0+160; V/2/2-V/2/4; V/2/6, DK16 0+360-0+475; V/1/1; V/1/3; V/1/4
                                                       – Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S61 33+060-34+700; 9.1/3/2-odb.1/2; 9.1/3/3-odb.1/3; 9.1/3/3-odb.1/10-odb.1/11; 9.1/3/4-odb.1/4; 9.1/3/5-odb.1/5; 9.1/3/6-odb.1/6-odb.1/7; 9.1/3/12-odb.2/5; 9.1/3/17-odb.2/19; 9.1/3/18-odb.2/12-odb.2/13, S16 3+400; 9.1/4/21-odb.3/4
                                                      • Telekomunikacja
                                                       – Budowa kanału technologicznego głównego – Ktu – km S61 33+260; D15.3-D15.5, S61 38+180-38+200; D22.19-Wp22.16, D22.19-Wp22.15; D22.18-Wp22.14
                                                      • Sanitarna
                                                       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S61 38+180; D22.19
                                                       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – km S61 33+260; D15.4
                                                       – Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 38+180-38+200; Wp22.16; Wp22.14; Wp22.13
                                                       – Kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – km S61 km 31+340
                                                       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 km 31+300, S61 km 31+300 DD5b km 0+020
                                                       – Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 km 30+000
                                                      • Melioracje
                                                       – Rów R-7 – km S16 3+080
                                                       – Rów R9; R9.1 – km S61 36+040

                                                      Roboty drogowe:

                                                      • Wymiana gruntu – km S61 35+530-35+590;               
                                                      • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16-1 1+645-1+808, DK16-1 2+010-2+085;                             
                                                      • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16-1 1+660-1+808
                                                      • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km DK16 ZR2 0+607;               
                                                      • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16-1 1+650-1+800, DK16-1 2+010-2+085;                             
                                                      • Ścieki podchodnikowe – km DK16-1 1+890-1+990;
                                                      • Prace porządkowe, odwodnieniowe, transport materiałów – km 36+800-42+765.

                                                      Roboty mostowe:

                                                      • OBIEKT PZD-26,0
                                                       – Beton kap B35 (C30/37)      
                                                       – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm      
                                                       – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ
                                                      • OBIEKT WS-26,3
                                                       – zasypka za przyczółkiem
                                                       – zasypka za przyczółkiem – MATERIAŁ   
                                                       – stożki / skarpy   
                                                       – stożki / skarpy – MATERIAŁ                                 
                                                      • OBIEKT WS/PZDdz-29,9
                                                       – zasypka za przyczółkiem      
                                                       – zasypka za przyczółkiem – MATERIAŁ      
                                                       – stożki / skarpy      
                                                       – stożki / skarpy – MATERIAŁ      
                                                       – Beton kap B35 (C30/37)                     
                                                      • OBIEKT MS/PZDsz-0,5
                                                       – stożki / skarpy      
                                                       – Izolacja cienka wykonywana na zimno                                                  
                                                      • OBIEKT WS-1,1
                                                       – zasypka za przyczółkiem      
                                                       – Zbrojenie stalą klasy AIIIN      
                                                       – Geosiatka – nasyp z gruntu zbrojonego                                                  
                                                      • Obiekt WD-36.0
                                                       – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej      
                                                       – P1 – NLU mocnienie skarp i powierzchni poziomych kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5cm      
                                                       – P3, P1 – Schody skarpowe                     
                                                      • Obiekt MS/PZDsz-36.7
                                                       – Korpus P1L – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                                                                   
                                                      • Obiekt WD-38.5
                                                       – Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej                                                                                                                               

                                                      Roboty branżowe:

                                                      Elektroenergetyka:

                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOI – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S61D76:N78/1/1-I/1/4, S61 33+170-33+900; I/3/1-I/3/2; I/3/4-I/3/6; I/3/8-I/3/19;
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km DL11 0+250-0+558; II/2/1-II/2/11; II/4/1-II/4/11, DL11 0+100-0+180; II/1/1-II/1/3; II/3/1-II/3/3, DL10 0+030-0+200; II/4/12-II/4/17, DL9 0+090-0+272; II/2/12-II/2/16, DL8 0+120; II/6/1, DL7 0+350-0+600;II/5/1-II/5/5;
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 1+920-2+200; III/1/20, III/1/24-III/1/26, S16 2+090-2+420; III/2/11-III/2/18, S16 2+950; III/2/1 ;
                                                      • Wykonanie zasilania przepompowni – km S61 35+230-35+450; 12/3-12/4;
                                                      • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+400-2+670; 9.1/4/9-odb. 5/11; 9.1/4/8-odb.5/8-odb.5/9; 9.1/4/7-odb.5/7, S61 33+520; 9.1/3/13-odb.2/6, DL10 0+240; 9.1/3/14-odb.2/14-odb.2/15;

                                                      Telekomunikacja:

                                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny główny – Ktu – S61 km 24+000 od SKR-2 nr22 do SKR-2 nr23, S61 km 27+700, ZR-P 0+180-0+230; DL3 0+000-0+150; 71/15-71/18, DL10 0+160;77-78, S61 34+700-34+940; 88-90                                            
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – km DL10 0+160;77-78, S61 34+720-34+730; 88-89
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktu – Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S16 2+580; 71/17/1, DL2 0+215; 71/11, DL8 0+175; 74, S61 39+000-39+400; 123-125, S61 40+120-41+410; 129-137, S61 41+980-42+370; 142-144, S61 24+000 SKR-2 nr 23, S61 km 27+000; 
                                                      • Budowa nowej studni kablowej SK-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km S16 3+370; 71/6/1

                                                      Sanitarna:

                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 ul. Kolonia km 0+000-0+100, S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700, S61 km 31+600, S61 km 30+520, S61 33+260; D15.3-D15.4, S61 38+130; przykanaliki KD22;
                                                      • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 38+180-38+200; W22.23-D22.19;                             
                                                      • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S61 38+200; D22.17; D22.18;
                                                      • Wyloty – montaż wylotu Dn 300 – S61 38+200; W22.23;               
                                                      • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 ul. Kolonia km 0+000-0+100, S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700 – km S61 38+130; Wp22.22;
                                                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61km 32+390; 
                                                      • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 160 – S61 km 31+600, S61 km 30+060-30+120 , S61 km 30+520, S61 km 30+020-30+065;               
                                                      • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 km 31+600, S61 km 30+060-30+120;                                            
                                                      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – S61km 32+390
                                                      • studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0m” S16 ul. Kolonia km 0+000-0+700;     
                                                      • wyloty – montaż wylotu Dn 200 ” S61 km 31+600, S61 km 30+520
                                                      • Nadzór przyrodniczy – Lokalizacja – S61; S16

                                                      Roboty Drogowe

                                                      • Wymiana gruntu – Lokalizacja – S61 35+685-35+750
                                                      • Wykonanie wykopów – Lokalizacja – DD5b
                                                      • Ścieki podchodnikowe – Lokalizacja – DK16-1 1+660-1+800
                                                      • Prace porządkowe, odwodnieniowe, transport materiałów – Lokalizacja – S61 36+800-42+765

                                                      Roboty Mostowe

                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Lokalizacja -OBIEKT

                                                      PZD-26,0;

                                                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ –

                                                       Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0;

                                                      • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                                      • Krawężnik zanikający 20×30, na ławie MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0
                                                      • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
                                                      • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących –MATERIAŁ- Lokalizacja – OBIEKT WD 28,6
                                                      • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących –- Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
                                                      • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT WD-31,3
                                                      • zasypanie wykopu fundamentowego – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1; WS-1.1
                                                      • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5;
                                                      • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej – Lokalizacja – Obiekt WD-33.2
                                                      • Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0; P3.1
                                                      • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących – Lokalizacja – Obiekt WD-36.0; P3.1
                                                      • Balustrady na obiektach mostowych z płaskowników – Lokalizacja – Obiekt WD-38.5; UN
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZDdz-39.7; Skrzydło P2P
                                                      • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – Obiekt PZDdz-39.7; P2L

                                                      Roboty Branżowe

                                                       Elektroenergetyka

                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – DL11 0+410; II/6/8
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+545-2+990; III/1/11; III/2/9; III/3/1; III/2/6-III/2/7
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+300-2+500; IV/1/13; IV/1/15-IV/1/17; S16 2+655-2+850; IV/4/2-IV/4/4; IV/2/4; IV/2/5; IV/2/8; DL1 0+065; IV/1/19, DL4 0+000-0+120; DL6 0+000-0+180; IV/4/13-IV/4/20; DL5 0+070-0+130; IV/3/2-IV/3/4, S16 3+340-3+380; IV/5/10-IV/5/11; IV/6/11
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – DK16 0+910-1+035; V/3/2-V/3/4
                                                      • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 33+000; 9.1/3/3-9.1/3/6

                                                      Telekomunikacja

                                                      • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                                       Kanał technologiczny główny – Ktu- Lokalizacja – S61 km 24+000 od SKR-2 nr7 do SKR-2 nr8, S61 km 24+000 od SKR-2 nr21 do SKR-2 nr 22; S61 km 24+000 od SKR-2 nr 22 do SKR-2 nr 23; DL10 0+160-0+348; 78-81; S61 33+730-33+890; 81-82; S61 33+890-34+070; 82-83
                                                      • Kanał technologiczny główny – Ktu
                                                       Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – Lokalizacja – S61 km 24+000; S61 33+400-33+520; 75-77; S61 34+490-34+940; 87-90

                                                      Sanitarna

                                                      • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770; S61 km 29+810; S61 km 25+660-25+740; S61 km 26+220-26+250
                                                      • kanalizacja tłoczna – montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 26+220-26+250
                                                      • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – Lokalizacja- S61 km 26+170
                                                      • montaż wylotu Dn 200 – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770; S61 km 29+810; S61 km 25+660-25+740; S61 km 25+140; S61 km 23+370; S61 km 26+220-26+250
                                                      • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – Lokalizacja – S61 km 29+730-29+770 Wp8.35, Wp8.36, Wp8.37, Wp8.38; S61 km 29+810 Wp8.39, Wp8.40; S61 km 25+660-25+740
                                                      • kanalizacja tłoczna – budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 90 – Lokalizacja – S61 km 26+220-26+250
                                                      Styczeń 2022
                                                      • Nadzór przyrodniczy – Lokalizacja – S61; S16

                                                      Roboty drogowe:

                                                      • Wymiana gruntu – Lokalizacja – S61 35+685-35+740; DD10b 0+080-0+100;
                                                       DD12 0+000-0+050;DG177035N 0+490-0+510;
                                                      • Wykonanie wykopów – Lokalizacja – DD1 3+420-3+600; DD1 3+420-3+460;
                                                       DD4b 0+000-0+100
                                                      • Wykonanie nasypów
                                                       Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – Lokalizacja – DD4a 0+280-0+350; DD4a 0+140-0+280
                                                      • Wykonanie nasypów
                                                       Nasypy z gruntu uzyskanego z odkopów – Lokalizacja -DD7 1+440-1+570; DD7 1+570-1+600;
                                                      • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – Lokalizacja – DK16-2 PD02 0+249; DK16-2 PD03 0+251;

                                                      Roboty mostowe:

                                                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – Lokalizacja -OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                                      • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm – MATERIAŁ- Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                                      • Krawężnik kamienny 20×30 na ławie oporowej – MATERIAŁ – Lokalizacja – OBIEKT PZD-26,0; PZDd-26.0
                                                      • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                                      • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) – Lokalizacja – OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                                      • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – Lokalizacja -OBIEKT MS/PZDsz-0,5; MSPZDsz-05
                                                      • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Lokalizacja – OBIEKT WS-1,1; WS-1,1
                                                      • Zasypka najść z gruntu organicznego – Lokalizacja – Obiekt PZGD-34.5; P1
                                                      • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Lokalizacja – Obiekt PZDdz-39.7; P2P
                                                      • Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) – sprężony belkowy – Lokalizacja – Obiekt WD-41.4; Wnęki stref zakotwień P1 i P3;

                                                      Roboty branżowe:

                                                      Elektroenergetyka:

                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIII
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+610-2+655; III/1/8; III/1/9; S16 3+030-3+200; III/3/2-III/3/6
                                                      • Węzeł Ełk Wschód – SOIV
                                                       – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – Lokalizacja – S16 2+600-2+940; IV/3/1; IV/4/1; IV/4/5; IV/4/6; IV/4/7; IV/4/8; S16 3+030-3+350; IV/6/2-IV/6/10
                                                      • Wykonanie zasilania SZR w km 40+700 S61 – Lokalizacja – S61 40+280-40+680; 15/3-15/4
                                                      • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 32+100-33+350; 9.1/3/4-9.1/3/5; 9.1/3/5-9.1/3/6;
                                                      • Wykonanie zasilania przepompowni w rejonie węzła Ełk Wschód – Lokalizacja – S61 33+320; 9.2/3/2-9.2/3/1;

                                                       Telekomunikacja:

                                                       • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
                                                        Kanał technologiczny główny – Ktu – Lokalizacja – S61 km 24+000 od SKR-2 nr 7 do SKR-2 nr 8; S61 34+180-34+480; 84-85-86
                                                       • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – Lokalizacja- S16 2+420-2+670; 71/16; 71/17; 71/18

                                                        Sanitarna:

                                                        • budowa kanału
                                                         -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – Lokalizacja – S16 km 0+280 D34.3-Wp34.15; S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+70 S61 33+260; D15.3-D15.4; S61 37+930-38+130; przykanaliki KD22
                                                        • studnie
                                                         montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S16 km 0+280
                                                        • studnie
                                                         montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – Lokalizacja – S61 km 31+330
                                                        • studnie
                                                         montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – Lokalizacja-  S61 km 31+330; S61 km 31+300; S61 km 25+050 S61 km 25+050; S61 km 31+300; S61 km 32+300
                                                        • separatory
                                                         Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s – Lokalizacja – S61 km 26+220
                                                        • osadniki
                                                         Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s – Lokalizacja – S61 km 26+220
                                                        • przepompownia
                                                         PP3 –  śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=4,13m – Lokalizacja- S61 km 26+220;
                                                        • wyloty
                                                         -montaż wylotu Dn 200 – Lokalizacja – S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+700
                                                        • wyloty
                                                        • montaż wpustu deszczowego Dn500 – Lokalizacja – S16 km 0+280; S61 km 29+570-29+610; S61 km 29+610-29+700; S61 37+930-38+130; Wp22.6; Wp22.7; Wp22.9; Wp22.11; Wp22.13; Wp22.14; Wp22.15

                                                        Roboty drogowe:

                                                        • Wymiana gruntu – km DD12 0+000-0+050, DD10b 0+120-0+160;               
                                                        • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD7 0+835 do 1+095 lewa, DD7 od 1+650 do 1+330, S61 30+000 do 30+080 prawa;
                                                        • Wykonanie wykopów – km DD7, DD1, DD5a, DD4a, DD5b, DD4b;
                                                        • Wykop – km DD12, DD14, DD16 rowy;                                                                                           
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km DD8 RK03 1+481, DD13 RK01 1+247;               
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m DD10a PD02 0+190;               
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m S61 PD06 38+320.

                                                        Roboty mostowe:

                                                        • Obiekt WD-41.4 – P1.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37);               
                                                        • Obiekt WS-26,3 – zasypka za przyczółkiem;               
                                                        • Obiekt WS-26,3 – stożki / skarpy;               
                                                        • Obiekt MS/PZDsz-0,5 – stożki / skarpy;               
                                                        • Obiekt MSPZDsz-05 – Montaż szalunków płyty przejściowej;               
                                                        • Obiekt WS-1-1 – Montaż szalunków UN NP. – przęsło 2-3;               
                                                        • Obiekt WS-1-1 – Demontaż szalunków UN NP. przęsło 4-5.

                                                        Roboty branżowe:

                                                        Elektroenergetyka:

                                                        • Węzeł Ełk Wschód – SOIII – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+420; III/1/14; III/2/10;
                                                        • Węzeł Ełk Wschód – SOIV – słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – km S16 2+460-2+630; IV/1/5-IV/1/11; IV/4/9-IV/4/12;                             
                                                        • Wykonanie zasilania przepompowni – km S61 42+100;               
                                                        • Wykonanie zasilania SZR w rejonie węzła Ełk Wschód – km S16 2+400-2+800; DL5 0+000-0+239; 9.1/4/8-9.1/4/6; 9.1/4/13-9.1/4/17; 9.1/4/16-6/6.

                                                        Telekomunikacja:

                                                        • Budowa nowej studni kablowej SKR-2 (RC, PC) wraz z montażem pokrywy z zamkiem oraz montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych – km DL10 0+160-0+348; S61 33+890-34+480; 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86;
                                                        • Wykop pod kanał technologiczny – km S61 23+800-24+200, S61 25+320-25+480;

                                                        Sanitarna:

                                                        • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380, S61 km 28+940 sep7-os7, S16 km 0+290+0+325, S61 km 28+940 OZ7-SZ7, SZ7-ZBR-7, S16 km 0+290+0+400, S16 km 0+280-0290 D34.6-D34.7;
                                                        • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380 D34.5-D34.6, S16 km 0+290+0+310 D34.4-D34.5, S16 km 0+280-0290;
                                                        • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S16 km 0+340+0+380 D34.2-D34.3;
                                                        • Budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m;               
                                                        • Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – S16 km 0+340+0+380;               
                                                        • Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m – S61 km 28+940 SZ7 ;               
                                                        • Montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem;               
                                                        • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – S61 km 28+940;               
                                                        • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – S61 km 28+940;                                                         
                                                        • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – S16 km 0+290+0+400, S16 km 0+340+0+380, S16 km 0+290+0+325 Wp34.16, Wp34.18, Wp34.20, S16 km 0+340+0+360 Wp34.14.    

                                                        Roboty Drogowe:

                                                        • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km S16 1+400-1+600;               
                                                        • Wymiana gruntu – km DD10b 0+000-0+224;               
                                                        • Wykop – km DD11, DD11a, DD12, DD14 (rowy);               
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD11a PD01 0+150;               
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S16 ZR5 3+067;               
                                                        • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 PD05 38+023;               
                                                        • Niwelacja terenów zielonych – km S61 23+255 – 26+300;               
                                                        • Niwelacja terenów zielonych – km DD4a, DD4b.

                                                        Roboty Mostowe:

                                                        • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – P3L -Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów);                                            
                                                        • Obiekt PZM-38.1 – JP, JL – Beton kap B35 (C30/37);               
                                                        • Obiekt PZM-38.1 – UN – Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20);               
                                                        • WS 1.1 P2-P1 – rozszalowanie ustroju NL, 6 etap.

                                                        Roboty branżowe:

                                                        Telekomunikacja:

                                                        • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny główny – Ktu – km S61 26+400 – 26+700.

                                                        Sanitarna:

                                                        • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 37+950-37+990; przykanaliki KD22, S61 27+200;               
                                                        • Wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S61 37+950-37+990; Wp22.12; Wp22.;
                                                        • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+380-0+420;                                            
                                                        • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S16 0+380-0+420;                                            
                                                        • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m – km S16 0+380-0+420;
                                                        • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn1500 do gł. 2,0m z piaskownikiem – km S61 30+000;
                                                        • wyloty – montaż wylotu Dn 200 – km S61 28+900;

                                                        W okresie 03.01.2022 r. – 09.01.2022 r. panowały temperatury zmienne z przeważającymi ujemnym uniemożliwiające prowadzenie większości robót. W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował żadnych robót z uwagi na warunki atmosferyczne, wykonywano, prace porządkowe oraz utrzymaniowe w zakresie odwodnienia terenu budowy.

                                                        Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

                                                        Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

                                                        Liczba odwiedzin: 113656
                                                        Projekt i wykonanie: M2 Studio