/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
07/11/2018 r.
/WARTOŚĆ PROJEKTU
795 492 009 EUR
/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
379 583 347 EUR
Budowa Drogi Ekspresowej S61
Szczuczyn – Budzisko (granica państwa)
Budowa Drogi Ekspresowej S61
Szczuczyn – Budzisko (granica państwa)
Budowa Drogi Ekspresowej S61
Szczuczyn – Budzisko (granica państwa)

Aktualności

/NUMER PROJEKTU
CEF nr 2014-PL-TMC-0214-W
/NAZWA KONTRAKTU

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu DK16)”

Opis kontraktu

Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Baltica” obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia. Jednocześnie planowana trasa S61 będzie obsługiwała ruch międzyregionalny, łącząc słabo skomunikowany rejon Polski północno–wschodniej z jej częścią centralną, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. Wartość całkowita Kontraktu wynosi 685 948 284,67 zł.
Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
W ramach podpisanej umowy Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę ekspresową S61 na odcinku od km 23+255 do km 42+765. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie ełckim na terenie gmin Ełk i Kalinowo.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad m.in.:
• wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu,
• wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 

/WYKONAWCA – LIDER

Trakcja S. A.

/WYKONAWCA – PARTNER
Mostostal Warszawa S.A.
 
/WYKONAWCA – PARTNER
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 115645
Projekt i wykonanie: M2 Studio